Franc Ignac grof Inzaghi, ptujski nadžupnik in dekan ter češčenje sv. Viktorina, prvega po imenu znanega petovionskega škofa

Marjeta Ciglenečki

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.24.2.05

Povzetek

Franc Ignac grof Inzaghi (1691–1768) je bil nadžupnik in dekan ptujske župnijske cerkve sv. Jurija od leta 1731 do smrti. Članek želi osvežiti védenje o grofovem pri spevku k videzu in opremi cerkve, opozarja pa tudi na Inzaghijevo prizadevanje, da bi pridobil papeževo dovo- ljenje za češčenje sv. Viktorina, prvega latinskega ekse- geta in prvega po imenu znanega škofa v Petovioni, ki je umrl mučeniške smrti leta 303. Prispevek podaja stanje raziskav o zgodnjem krščanstvu v Petovioni, predstavlja sv. Viktorina in rodbino Inzaghi, osredotoča pa se na ureditev kapele Žalostne Matere božje in stropno poslikavo v kapeli, delo ptujskega slikarja Franca Antona Pachmayerja in njegovega pomočnika Antona Lerchingerja (1741). Avtorica je skušala prepoznati ikonografski program poslikave, ki jo je primerjala z Viktorinovim komentarjem Apokalipse. Podala je hipotezo, da so v južnem stranskem polju upodobljeni sv. Viktorin in več oseb iz Stare zaveze, o katerih je razpravljal sv. Viktorin.

Ključne besede

poznoantična Petoviona; Ptuj; sv. Viktorin; češčenje svetnikov; In Apocalypsin; Franc Ignac grof Inzaghi (1691–1768); župnijska cerkev sv. Jurija; kapela Žalostne Matere božje; Franc Anton Pachmayer; Anton Jožef Lerchinger

Celotno besedilo:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.24.2.05

Acta historiae artis Slovenica je indeksirana v mednarodnih bibliografskih bazah Scopus, ERIH PLUS, EBSCO Publishing, FRANCIS, BHA (Bibliography of the History of Art), IBZ.