»Spravite ta nemški kič stran od čeških rok!« Etnično čiščenje v luči materialne kulture: Stanovanjska oprema izseljenega moravskega in šlezijskega plemstva na dražbenem trgu v Brnu po letu 1945

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/ahas.28.2.08

Ključne besede:

Karel Ditrich, nemško in madžarsko plemstvo, plemiške rezidence, Češkoslovaška po letu 1945, umetnostni trg, zaplembe premičnega imetja, družbeni in razredni premiki, bivalna kultura, nacionalno označevanje

Povzetek

V članku je obravnavano pomembno družbeno prestrukturiranje in radikalno etnično čiščenje na češkoslovaškem obmejnem območju po drugi svetovni vojni na podlagi analize umetnostnega trga. Množično podržavljenje zasebne lastnine in prenosi opreme iz nekdanjih nemških in madžarskih plemiških rezidenc so rezultirali v velikem valu mrzličnih dražbenih prodaj. Izjemno dobro ohranjena arhivska dokumentacija o razstavni in dražbeni hiši Karla Ditricha v Brnu nam omogoča rekonstrukcijo teh procesov v okviru celotnega moravskega in šlezijskega ozemlja. Dokumentacija razkriva tedanje etnične, socialne in gospodarske spore, ki so nazadnje pripeljali do pomembnih razrednih in socialnih premikov oziroma novih trendov v zbirateljstvu in bivalni kulturi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Marcela Rusinko

Masaryk University
Faculty of Arts
Department of Art History
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Literatura

Arburg, Adrian von, and Tomáš Staněk, eds. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951. Vol. 1, Dokumenty z českých archivů. Středokluky: Zdeněk Susa, 2010.

Arburg, Adrian von, and Tomáš Staněk, eds. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951. Vol. 2, Dokumenty z českých archivů. Středokluky: Zdeněk Susa, 2011.

Boncz, Hajnalka. “Több mint másolat? Waldstein János egykori várpalotai kastélyának mennyezetképe.” Ars hungarica 43, no. 3 (2017): 355–68.

Curp, T. David. A Clean Sweep? The Politics of Ethnic Cleansing in Western Poland, 1945–1960. Rochester: University of Rochester Press, 2006.

Fiala, Miloš, František Vláčil, and Vladimír Körner. “Adelheid.” Film a doba 15, no. 12 (1969): 642–45.

Francini, Esther Tisa. “Jüdische Kunsthändler im Nationalsozialismus: Möglichkeiten und Grenzen.” In Alfred Flechtheim: Raubkunst und Restitution, edited by Andrea Bambi and Alex Drecoll, 159–67. Berlin: Walter de Gruyter, 2015.

Frommer, Benjamin. National cleansing: Retribution against Nazi collaborators in post war Czechoslovakia. New York: Cambridge University Press, 2005.

Gajdošík, Petr. František Vláčil: Život a dílo. Příbram: Camera Obscura, 2018.

Golenia Patrick, Kristina Kratz-Kessemeier, and Isabelle le Masne de Chermont. Paul Graupe (1881–1953): Ein Berliner Kunsthändler zwischen Republik, Nationalsozialismus und Exil. Köln: Böhlau Verlag, 2016.

Hames, Peter. The Czechoslovak New Wave. New York: Wallflower Press, 2005.

Hazdra, Zdeněk, Václav Horčička, and Jan Županič, eds. Šlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy 20. století / Der Adel Mitteleuropas in Konfrontation mit den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts. Praha: ÚSTR, 2011.

Hlaváčková, Terezie. “Osamělost, odsun Němců a křesťanská symbolika: Adelheid a její literární Předloha.” Filmový přehled. Accessed April 7, 2021, https://www.filmovyprehled.cz/cs/revue/ detail/osamelost-odsunnemcu-a-krestanska-symbolika-adelheid-a-jeji-literarni-predloha.

Hopp, Meike. Kunsthandel im Nationalsozialismus: Adolf Weinmüller in München und Wien. Köln: Böhlau Verlag, 2012.

Horová, Anděla. “Hartmannová Ludmila.” In Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800–2008), 385–86. Praha: Academia, 2016.

Horová, Anděla, and Lubomír Slavíček. “Hartmann Antonín.” In Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800–2008), 383–84. Praha: Academia, 2016.

Hrabovec, Emilia. Vertreibung und Abschub: Deutsche in Mähren 1945–1947. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1996.

Janás, Robert. “Brněnské malířství od založení Klubu přátel umění do vzniku Československa (1900–1918).” Brno v minulosti a dnes 25, no. 1 (2012): 257–83.

Jelínková Homolová, Dita. Šlechta v proměnách: Osudy aristokracie ov Československu v letech 1918–1948. Praha: NLN, 2017.

Jindra, Jaroslav. “Starožitnosti ve čtvrtém poschodí: Od čínského porcelánu k ložnici Ludvíka XVI.” Práce 6 (January 29, 1950): 3.

Kaplan, Karel. Proměny české společnosti 1948–1960: Část první. Brno: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007.

Kaplan, Karel, and Pavel Kosatík. Gottwaldovi muži. Praha: Paseka, 2004. 196

Kořínková, Jana. Adolf Loos a konfiskované vzpomínky rodiny Viktora rytíře von Bauera-Rohrfelden. Brno: VUT, 2018.

Körner, Vladimír. Adelheid. Praha: Československý spisovatel, 1967.

Kuklík, Jan. Znárodněné Československo: Od znárodnění k privatizaci – státní zásahy do vlastnických práv v Československu a jinde v Evropě. Praha: Auditorium, 2010.

Mašek, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Vol. 1, A–M. Praha: Argo, 2008.

Mašek, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Vol. 2, N–Ž. Praha: Argo, 2010.

Matroszová, Veronika. Rod Larisch-Mönnichů na Karvinsku. Karviná: State Provincial Archive, 1999.

Mlynárik, Ján. Vortgesetzte Vertreibung: Vorgänge im tschechischen Grenzgebiet 1945–1953. München: F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung, 2003.

Mráz, Bohumír. Mikuláš Medek. Prague: OBELISK, 1970.

Naimark, Norman M. Fires of Hatred: Ethnic cleansing in twentieth-century Europe. Cambridge: Harvard University Press, 2002.

Pech, Milan. “Diskuse o kýči v letech 1938–1948.” Umění 57, no. 3 (2009): 261–72.

Pech, Milan. “Umění a kýč.” In Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu, edited by Hana Rousová, 317–30. Řevnice: Arbor vitae, 2011.

“Proti zabydlenému interiéru.” Domov: Časopis pro kulturu a techniku v domácnosti, no. 2 (1963): 4–6.

Průcha, Václav, ed. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992. Brno: Doplněk, 2004.

Rusinko, Marcela. Snad nesbíráte obrazy? Cesty soukromého sběratelství moderního umění v Českých zemích v letech 1948–1965. Brno: Books & Pipes, 2018.

Rusinko, Marcela. “Dražby mobiliářů z konfiskovaných moravskoslezských zámků: Výstavní a aukční síň Karel Ditrich Brno v letech 1948–1950.” Opuscula historiae artium 68, no. 1 (2019): 40–55.

Rusinko, Marcela. “Perské koberce, porcelán, hodiny, nábytek, militaria i exotika: K problematice toků mobiliářů z konfiskovaných moravskoslezských zámků ve výstavní a aukční síni Karel Ditrich Brno 1948–1950.” In Osudy konfiskátů: Výzkum provenience a problematika přesunů kulturního majetku v Československu na základě prezidentských dekretů, edited by Martin Bakeš, Jitka Císařová, and Kristina Uhlíková, 106–31. Praha: Artefactum, 2020.

Rusinko, Marcela. “In the ‘Public Interest’? Dispossessing Art Collections in Communist Czechoslovakia Between 1948 and 1965.” Acta historiae artis Slovenica 25, no. 1 (2020): 233–52.

Rusinko, Marcela. “Alexandr Skalický’s ‘Homey Interior’ through the Lens of Collecting Behind the Iron Curtain.” In Útěcha bydlením: Život soukromého sběratele za železnou oponou / Consolation by living: The life of a private collector behind the Iron Curtain, edited by Jiří Pátek, 18–67. Praha: PositiF, 2022.

Slavíček, Lubomír. “Cesta do hlubin sběratelovy duše – Sbírka moderního umění ostravského sběratele Vladimíra Kouřila ve světle jeho dopisů.” Opuscula historiae artium 62, no. 1 (2013), 44–67.

Slavíček, Lubomír. “‘Chuť kupovat živé umění’ – Z korespondence brněnského sběratele moderního umění Františka Dvořáčka.” Opuscula historiae artium 61, no. 1 (2012), 57–75.

Slavíček, Lubomír. “Dopis sběratele Karla Ditricha malíři Antonínu Procházkovi.” Opuscula historiae artium 68, no. 1 (2019): 94–102.

Slavíček, Lubomír. “František Venera.” In Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800–2008), 1601–02. Praha: Academia, 2016.

Staněk, Tomáš. Odsun Němců z Československa 1945–1947. Praha: Academia, 1991.

Šrajer, Martin. “Príliš viditelné švíky, dobová recepcia filmu Adeheid.” Filmový přehled. Accessed January 29, 2016, https://www.filmovyprehled.cz/cs/revue/detail/prilis-viditelne-sviky-dobova- recepce-filmu-adelheid.

Tomášek, Petr, ed. Moravská zemská obrazárna (1817–1961). Brno: Moravská galerie, 2022.

Uhlíková, Kristina, ed. Konfiskované osudy: Umělecké památky z německého majetku získaného československým státem a jejich severočeští majitelé / Konfiszierte Schicksale: Kunstdenkmäler aus deutschem Besitz, erworben durch den tschechoslowakischen Staat, und ihre nordböhmischen Besitzer. Praha: Artefactum, 2019.

Uhlíková, Kristina. Národní kulturní komise 1947–1951. Praha: Artefactum, 2004.

Uhlíková, Kristina, ed. Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů. Praha: Artefactum, 2017.

Uhlíková, Kristina. “Zestátněné památky v Československu, metody jejich zabezpečení a koncepce jejich využití.” In Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity, edited by Milena Bartlová, 217–29. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2017.

Venera, František. “Nové formy výstavnictví,” Blok 3, no. 3 (1948–1949): 48.

Venera, František. Umění a kýč. Brno: House of Arts, 1948.

Vogelová, Pavlína. “Letting the Demons Speak: The Atmosphere of Adelheid.” In Czech Cinema Revisited: Politics, Aesthetics, Genres and techniques, edited by Lucie Česálková, 393–405. Praha: National Film Archive, 2017.

“Zabydlený interiér.” Domov: Časopis pro kulturu a techniku v domácnosti, no. 2 (1962): 16–18. “Zabydlený interiér.” Domov: Časopis pro kulturu a techniku v domácnosti, no. 3 (1963): 6–8.

Objavljeno

2023-10-11

Kako citirati

Rusinko, M. (2023). »Spravite ta nemški kič stran od čeških rok!« Etnično čiščenje v luči materialne kulture: Stanovanjska oprema izseljenega moravskega in šlezijskega plemstva na dražbenem trgu v Brnu po letu 1945. Acta Historiae Artis Slovenica, 28(2). https://doi.org/10.3986/ahas.28.2.08

Številka

Rubrike

Articles