To je stara verzija objvaljena 2023-09-08. Preberite najnovejšo verzijo.

Vprašanje umetnostnega naročništva pri treh dolnjeprekmurskih župnikih, ki so v poznem 17. stoletju študirali v Bologni

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/ahas.28.1.03

Ključne besede:

umetnostno naročništvo, duhovniki, Dolnje Prekmurje, škofija Zagreb, arhidiakonat Beksin, Dobrovnik, Turnišče, Lendava, Ilirsko-ogrski kolegij v Bologni, 17. stoletje, 18. stoletje

Povzetek

Prispevek odpira vprašanje o umetnostnem naročništvu pri treh duhovnikih, ki so v osemdesetih letih 17. stoletja študirali teologijo v Bologni, pozneje pa službovali v župnijah Dolnjega Prekmurja. Gre za duhovnike zagrebške škofije Nikolaja Kiša, Emerika Nyilasa in Petra Paulušiča, daljši ali krajši čas izpričane na čelu župnij Dobrovnik, Turnišče in Dolnja Lendava (danes Lendava). V biografskih orisih, ki so v članku navedeni za vsakega posebej, so večje pozornosti deležni njihovo bivanje v Ilirsko-ogrskem kolegiju v Bologni oziroma študij na tamkajšnji univerzi, njihove študijske, socialne in druge povezave ter sledi, ki so jih pustili ali bi jih utegnili pustiti na področju umetnosti. Eden pomembnejših ciljev prispevka je spodbuditi nadaljnje raziskave o vplivih in prenosih umetnostnih in kulturnih zgledov iz Bologne (in Italije) v dolnjeprekmurski prostor ter druga območja zagrebške in sosednjih škofij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Lilijana Žnidaršič Golec

Arhiv Republike Slovenije
Zvezdarska ulica 1
SI-1000, Ljubljana

 

Literatura

Adriányi, Gabriel. Geschichte der katholischen Kirche in Ungarn. Köln: Böhlau, 2004.

Balažic, Janez. “Bistvene poteze umetnostnozgodovinske podobe Prekmurja med romaniko in koncem 20. stoletja.” V Pregled zgodovine Prekmurja: Preteklost Prekmurja od prazgodovine do konca 20. stoletja, uredil Andrej Hozjan, 316–31. Murska Sobota: Pomurska akademska znanstvena unija, 2021.

Balažic, Janez. “Križani, 1712 (?).” V Umetnine iz Prekmurja: Od romanike do modernizma, uredil Janez Balažic, 113. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2009.

Balažic, Janez. “Umetnostna podoba Prekmurja med 16. in 19. stoletjem: Med pozno gotiko in dobo historizmov.” V Katalog stalne razstave Pokrajinskega muzeja Murska Sobota, uredila Janez Balažic in Branko Kerman, 127–41. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1997.

Barbarić, Damir. “Il Collegio Ungarico-Illirico di Bologna nella storia culturale della Croazia.” V Annali del Collegio Ungaro-Illirico di Bologna 1553–1764, uredila Gian Paolo Brizzi in Maria Luisa Accorsi, XXV–XLI. Bologna: CLUEB, 1988.

Batelja, Juraj, et al. Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Zagreb: Školska knjiga, 1995.

Belaj, Vitomir. “Razvoj franjevaštva na području Hrvatske provincije sv. Ćirila i Metoda.” V Franjevci Hrvatske provincije sv. Ćirila i Metoda, uredili Emanuel Hoško, Marija Mirković in Vitomir Belaj, 17–41. Zagreb: Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, 1992.

Bence, Gorazd. “Pod čarnim logom törjanskim blišči se novi boži kram.” V Turnišče, uredili Jasmina Denša in Janja Adanič Vratarič, 80–87. Turnišče: Občina, 2018.

Brizzi, Gian Paolo. “Il Collegio e la città: Ungheresi e croati nella città degli studi.” V Annali del Collegio Ungaro-Illirico di Bologna 1553-1764, uredila Gian Paolo Brizzi in Maria Luisa Accorsi, XV–XXIV. Bologna: CLUEB, 1988.

Brizzi, Gian Paolo, in Maria Luisa Accorsi, ur. Annali del Collegio Ungaro-Illirico di Bologna 1553– 1764. Bologna: CLUEB, 1988.

Budak, Neven. Hrvatska i Slavonija u ranome novom vijeku. Zagreb: Leykam International, 2007. Cavagna Sangiuliani, Antonio. La Basilica di Sant’Antonio di Padova ed i principali monumenti ch’essa racchiude. Padova: A. Bianchi, 1852; ponatis London: Forgotten Books, 2018.

Cigut, Natalija. “Po poteh kulturne dediščine v občini Turnišče.” V Turnišče, uredili Jasmina Denša in Janja Adanič Vratarič, 44–67. Turnišče: Občina, 2018.

Cvekan, Paškal. Čakovec i franjevci: Povijesno-kulturni prikaz tri stoljetne povezanosti Čakovca s Franjevcima – na pragu 320 godišnjice njihova dolaska u grad Zrinskih. Čakovec: Franjevački samostan, 1978.

Cvekan, Paškal. Kaptolski franjevci: Kulturno-povijesni prikaz djelovanja Franjevaca kroz 770 godina na Kaptolu u Zagrebu. Zagreb: P. Cvekan, 1990.

Czeike, Felix. “Pazmaneum.” V Historisches Lexikon Wien. Zv. 4, Le–Ro, 510. Wien: Kremayr & Scheriau, 1995. https://www.digital.wienbibliothek.at/wbrobv/content/pageview/1115352.

Dallari, Umberto, ur. I Rotuli dei lettori legisti e artisti dello Studio bolognese dal 1384 al 1799. Zv. 3/1. Bologna: Regia tipografia dei Fratelli Merlani, 1888.

D’Amato, Alfonso. I Domenicani e l’Università di Bologna. Bologna: Edizioni studio domenicano, 1988.

Denša, Jasmina, in Janja Adanič Vratarič, ur. Turnišče. Turnišče: Občina, 2018.

Ftičar, Štefan, Jelka Pšajd, Anton Törnar in Saša Štraus. “Črenšovske slike.” V Občina Črenšovci, uredil

Franci Just, 57–73. Murska Sobota: Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc, 2008.

Géfin, Gyula, ur. A Szombathelyi egyházmegye története (1777−1928). Zv. 1. Szombathely: A Szerkesztö Kiadása, 1929.

Golec, Boris. Nedokončana kroatizacija delov vzhodne Slovenije med 16. in 19. stoletjem: Po sledeh hrvaškega lingvonima in etnonima v Beli krajini, Kostelu, Prekmurju in Prlekiji. Ljubljana: Založba ZRC, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2012.

Höfler, Janez. O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem: K razvoju cerkvene teritorialne organizacije slovenskih dežel v srednjem veku. Ljubljana: Viharnik, 2016.

Horvat, Rudolf. Poviest Međimurja. Zagreb: Prosvjetno-poviestno društvo “Hrvatski Rodoljub,” 1944.

Hozjan, Andrej. Arhivsko gradivo gospostva Beltinci v rodbinskem arhivu grofov Csáky v Avstrijskem državnem arhivu / Das Archivgut der Herrschaft Bellatincz (Beltinci) in dem Familienarchiv der Grafen Csáky in dem Österreichischen Staatsarchiv / A Bellatinczi uradalom levéltári anyaganak jegyzéke a Csáky grófok család levéltárában, az Osztrák Állami Levéltár. Maribor: Pokrajinski arhiv, 2016.

Hozjan, Andrej. Inventar arhivskega gradiva zemljiškega gospostva Dolnja Lendava/Alsólendva v arhivu knezov Esterházy grad Forchtenstein. Maribor: Pokrajinski arhiv, 2006.

Hozjan, Andrej. “Plemiška rodbina Széchenyi ter njihova posest in osebna prisotnost na Slovenskem.” V István Széchenyi – iz vizije v dejanja, uredil Gregor Antoličič, 6–18. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2020. https://doi.org/10.3986/9789610504511.

Hozjan, Andrej, ur. Pregled zgodovine Prekmurja: Preteklost Prekmurja od pradavnine do konca 20. stoletja. Murska Sobota: Pomurska akademska znanstvena unija, 2021.

Hozjan, Andrej. “Prekmurje v novem veku: Od bitke pri Mohaču do konca 18. stoletja.” V Pregled zgodovine Prekmurja: Preteklost Prekmurja od prazgodovine do konca 20. stoletja, uredil Andrej Hozjan, 65–102. Murska Sobota: Pomurska akademska znanstvena unija, 2021.

Hranjec, Stjepan, ur. 350 godina franjevaca u Čakovcu: Zbornik radova sa znanstvenog skupa. Čakovec: Franjevački samostan, Ogranak, Matica Hrvatska, 2010.

Hrg, Metod, in Josip Kolanović, ur. Kanonske vizitacije Zagrebačke (nad)biskupije. Zagreb: Arhiv Hrvatske, 1989.

Kádár, Zsófia. “Jesuitische Kolleggründungen im westungarischen Raum in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts: Die Beispiele von Raab / Győr und Ödenburg / Sopron.” V Frühneuzeitforschung in der Habsburgermonarchie: Adel und Wiener Hof – Konfessionalisierung – Siebenbürgen, uredili István Fazekas, Martin Scheutz, Csaba Szabó in Thomas Winkelbauer, 155–70. Wien: Institut für Ungarische Geschichtsforschung, 2013.

Kemperl, Metoda, in Luka Vidmar. Barok na Slovenskem: Sakralni prostori. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014.

Kontler, László. Madžarska zgodovina: Tisočletje v Srednji Evropi. Ljubljana: Slovenska matica, 2005. Kovačič, Franc. “Gradivo za prekmursko zgodovino.” Časopis za zgodovino in narodopisje 21, št. 1/2 (1926): 1–20.

Lavrič, Ana. “Ikonografija sv. Antona Padovanskega: Upodobitve na Slovenskem.” V S patri smo si bili dobri: Tri stoletja brežiških frančiškanov, uredil Jože Škofljanec, 169–203. Brežice: Društvo za oživitev mesta Brežice, 2013.

Lavrič, Ana. Ljubljanska škofija v vizitacijah 17. stoletja: Vizitacije kot vir za umetnostno zgodovino. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. http://umzg.zrc-sazu.si/index.php?q=lavric.vizitacije

Lavrič, Ana, in Blaž Resman. “Slike pri Sv. Antonu na Pohorju – najobsežnejši cikel zgodb o sv. Antonu Padovanskem na Slovenskem.” Kronika 45, št. 3 (1997): 6–21.

Lažeta, Andrej. Sveti Ladislav. Ljubljana: Družina, 2022.

Martelanc, Tanja: Kapucini in njihova arhitektura na Slovenskem. Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018.

Mirković, Marija. “Barokna sakralna ikonografija na području Zagrebačke biskupije.” Radovi Instituta za povijest umjetnosti 18 (1994): 129–51.

Murovec, Barbara. “Likovni viri za baročno stropno slikarstvo v Sloveniji.” Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v., 39 (2003): 92–145.

Noršić, Vjekoslav. “Hrvatski kolegij u Beču.” Croatia sacra: Arkiv za crkvenu povijest Hrvata 1, št. 1–2 (1931): 143–57, 255–58.

Patafta, Daniel. “Razvoj teoloških i filozofskih studija u Zagrebu od XIII. stoljeća do osnivanja sveučilišta u Zagrebu: Povijesni korijeni katoličkoga bogoslovnog fakulteta.” Bogoslovska smotra 90, št. 1 (2020): 43–66.

Perić, Ratko. “Hrvatski zavodi u Europi.” V Hrvatska i Europa, kultura, znanost i umjetnost. Zv. 3, Barok i prosvjetiteljstvo (XVII - XVIII. stoljeće), uredil Ivan Golub, 215–25. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Školska knjiga, 2003.

Petrić, Hrvoje. Koprivnica na razmeđi epoha (1765–1870). Koprivnica: “Dr. Feletar,” 2000.

Petrić, Hrvoje. Općina i župa Drnje: Povijesno-geografska monografija. Drnje: “Dr. Feletar,” 2000.

Potočnik, Iva. “Sakralna umjetnička baština Varaždinskog arhiđakonata u kanonskim vizitacijama u 17. stoljeću.” Doktorska disertacija, Univerza v Zadru, 2016.

Premerl, Daniel. Bolonjske slike Hrvatske povijesti: Politička ikonografija zidnih slika u Ilirsko-ugarskom kolegiju u Bolonji. Zagreb: Leykam International, 2014.

Razum, Stjepan. Veroispovijedi i župničke prisege Zagrebačke nadbiskupije: Professiones fidei et iuramenta parochorum ecclesiae Zagrabiensis; 1648.–1997. Zagreb: Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić,” 2010.

Regan, Krešimir, ur. Hrvatski povijesni atlas. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2003. Roškar, Branka. Sv. Anton na Pohorju: Zapisano ob 250-letnici obstoja župnije. Sv. Anton na Pohorju: Župnija, 2009.

Sárkőzy, Péter. “Links to Europe: Hungarian Students at Italian Universities in the 13–18th Centuries.” Hungarian Studies Review 17, št. 2 (jesen 1990): 47–55.

Sárkőzy, Péter. “Il ruolo dell’Università di Bologna e del Collegio Ungaro-Illirico nella storia culturale ungherese.” V Annali del Collegio Ungaro-Illirico di Bologna 1553–1764, uredila Gian Paolo Brizzi in Maria Luisa Accorsi, XLIII–LXIII. Bologna: CLUEB, 1988.

Sedar, Klaudija. “Kulturna podoba JV Prekmurja v 17. in 18. stoletju.” Doktorska disertacija, Univerza v Novi Gorici, 2013.

Sedar, Klaudija. “Kulturnozgodovinska preteklost dolnjega Prekmurja v zgodnjem novem veku.” Anali PAZU HD 2, št. 2 (december 2016): 73–83.

Sedar, Klaudija. “Poselitvena struktura dolnjega Prekmurja v 17. in 18. stoletju.” Anali PAZU HD 1, št. 2 (december 2015): 87–95.

Sedar, Klaudija. “Vizitacije zagrebške škofije kot vir za zgodovino dolnjega Prekmurja v 17. in 18. stoletju.” Zbornik soboškega muzeja 22/23 (2015): 105–117.

Simoniti, Vasko. “Turški vpadi v Prekmurje v 16. in 17. stoletju ter njihove posledice.” V Katalog stalne razstave Pokrajinskega muzeja Murska Sobota, uredila Janez Balažic in Branko Kerman, 95–100. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 1997.

Smej, Jožef. Kronogrami skozi čas, 3. knj. Maribor, 2012.

Sobočan, Štefan. Moja župnija: Drobci iz preteklosti in sedanjosti cerkva in verskih skupnosti. Murska Sobota: Podjetje za informiranje, 1994.

Staid, Ennio. Sveti Dominik: Prerok za današnji čas. Petrovče: Društvo Znamenje, 2016.

Škafar, Gregor. “Župnija Turnišče v šestdesetih letih 17. stoletja.” Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, 2010.

Škafar, Ivan. “Dolnjelendavska rodbina Haholt in rast njene posesti do leta 1381.” Časopis za zgodovino in narodopisje, n. v., 7, št. 1 (1971): 40–68.

Škafar, Ivan. “Gradivo za zgodovino kalvinizma in luteranstva na ozemlju belmurskega in beksinskega arhidiakonata.” Acta Ecclesiastica Sloveniae 3 (1981): 81–165.

Škafar, Ivan. Prekmurski del beksinskega arhidiakonata do leta 1400. Zagreb: Institut za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta, 1979.

Škafar, Vinko: “Izobraževanje katoliških duhovnikov, ki so bili doma iz Prekmurja ali so tam delovali do priključitve Prekmurja Sloveniji.” V Prekmurje v letu 1919 in katoliška cerkev, uredil Bogdan Kolar, 29–51. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020.

Škafar, Vinko: “Prispevek radgonskih kapucinov k ohranjanju slovenščine v 17. in 18. stoletju.” Zbornik soboškega muzeja 7 (2003): 17−51.

Škofljanec, Jože. “Kako so prišli in ostali: Brežiški frančiškani od naselitve do začetka 19. stoletja.” V S patri smo si bili dobri: Tri stoletja brežiških frančiškanov, uredil Jože Škofljanec, 63–88. Brežice: Društvo za oživitev mesta Brežice, 2013.

Škofljanec, Jože. “Observanti province sv. Križa in slovenske pokrajine od konca 15. do srede 18. stoletja.” Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, 2008.

Škofljanec, Jože. “Provinca v redovnih skupnostih manjših bratov notranjeavstrijskih dežel v zgodnjem novem veku.” Acta historiae artis Slovenica 20, št. 2 (2015): 57–70.

Škvorc, Đuro. “Župa Svetog Petra Apostola u Svetom Petru Orehovcu.” Cris: Časopis Povijesnog društva Križevci 7, št. 1 (2005): 123–33.

Šourek, Danko. “The Architectural History of the Illyrian-Hungarian College in Bologna.” RIHA Journal (februar 2019). https://doi.org/10.11588/riha.2019.0.69935.

Šraj, Peter. Beltinci z okolico. Beltinci: samozaložba, 1997.

Vándor, László. “A ferencesek középkori építészeti emlékei Zala megyében.” Zalai gyűjtemény 25 (1986): 49–76.

Vidmar, Luka. “Knjižnice na Slovenskem v zgodnjem novem veku.” Jezik in slovstvo 67, št. 1–2 (2022): 253–81.

Vugrinec, Jože. “Prvi sombotelski püšpek János Szily: Ob 285. obletnici njegovega rojstva.” Porabski koledar: Letopis Slovencev na Madžarskem (2021): 89–92.

Zadnikar, Marijan. “Cerkev ‘Marije pod logom’ skozi stoletja.” V Turnišče: Zgodovinska in umetnostna podoba farne cerkve, uredil Jože Ternar, 7–37. Murska Sobota: Pomurska založba, 1994.

Zelko, Ivan. “Statistika prebivalstva v Prekmurju l. 1698.” V Zgodovina Prekmurja: Izbrane razprave in članki, uredil Vilko Novak, 70–84. Murska Sobota: Pomurska založba, 1996.

Zelko, Ivan. “Turniška pražupnija.” V Zgodovina Prekmurja: Izbrane razprave in članki, uredil Vilko Novak, 224–32. Murska Sobota: Pomurska založba, 1996.

Zelko, Ivan. “Zgodovina Bistric v Prekmurju l. 1698.” V Sad ljubezni do Boga in domovine, uredila Gizella Hozian, 5–38. Gornja Bistrica, 1972.

Zelko, Ivan. “Zgodovina Lendave.” V Zgodovina Prekmurja: Izbrane razprave in članki, uredil Vilko Novak, 296–320. Murska Sobota: Pomurska založba, 1996.

Zelko, Ivan. “Župnija Dobrovnik.” V Zgodovina Prekmurja: Izbrane razprave in članki, uredil Vilko Novak, 247–54. Murska Sobota: Pomurska založba, 1996.

Žnidaršič Golec, Lilijana. Cerkvene ustanove in službe v zgodnjem novem veku na Slovenskem: Škofovstvo, arhidiakonatstvo, župništvo. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015.

Žnidaršič Golec, Lilijana. Kariere duhovnikov na Slovenskem v zgodnjem novem veku: Vzvodi, okoliščine, (samo)reprezentacija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019.

Žnidaršič Golec, Lilijana. “Redovne province na Slovenskem kot povezovalke prostorov od konca 16. stoletja do Jožefa II.” Arhivi 40, št. 2 (2017): 177–90.

Prenosi

Objavljeno

2023-09-08

Verzije

Kako citirati

Žnidaršič Golec L. (2023). Vprašanje umetnostnega naročništva pri treh dolnjeprekmurskih župnikih, ki so v poznem 17. stoletju študirali v Bologni. Acta Historiae Artis Slovenica, 28(1). https://doi.org/10.3986/ahas.28.1.03

Številka

Rubrike

Articles