Srednjeveška stavbna zgodovina kapele sv. Jakoba v Konjicah. Analiza arhivskih virov, arhitekture, stenskih poslikav in stavbne plastike

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/ahas.28.1.01

Ključne besede:

srednji vek, Slovenske Konjice, župnijska cerkev sv. Jurija, kapela sv. Jakoba, stavbna zgodovina, arhitektura, stavbna plastika, srednjeveške stenske poslikave, grbovni sklepniki, grofje Celjski, rodbina Wallsee, rodbina Dürr, velika Marijina bratovščina na Dravskem polju

Povzetek

Članek na podlagi analize znanih in novoodkritih arhivskih virov, novih spoznanj o srednjeveških poslikavah, sklepnikih z grbi ter o arhitekturni in stavbnoplastični pričevalnosti kapele prinaša spremenjeno razlago o srednjeveški stavbni zgodovini kapele. Opravljena raziskava kaže, da je bila konjiška kapela zgrajena kot enotna gradnja oziroma kot štiripolna bratovščinska kapela, ki je bila že v zadnji tretjini 14. stoletja tudi obokana. Grbovni sklepniki grofov Celjskih, gospodov Wallsee ter, kot je predlagano v tem prispevku, duhovnika in pozneje arhidiakona Jakoba Dürra kažejo na tesno povezavo z vplivno bratovščino, ki je imela v kapeli svoj sedež, hkrati pa prosopografske študije izpričujejo njihovo tesno prepletenost prav v času gradnje kapele.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Mija Oter Gorenčič

ZRC SAZU
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana

Literatura

Aigner, Martin. Katalog Gewölbeschlusssteine: 1000 Beispiele mittelalterlicher Steinmetzkunst aus Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich, Böhmen, Slowenien, Griechenland und Israel. Liezen: samozaložba, 2019.

Aue, Herbert. Wappenschlüssel für Niederösterreich und Wien. Wien: Heraldisch-Genealogische Gesellschaft “Adler,” 1995.

Balažic, Janez. “Fragmentarno ohranjene gotske stenske poslikave na zahodnem panonskem robu,” Acta historiae artis Slovenica 26, št. 1 (2021): 7–29, https://doi.org/10.3986/ahas.26.1.01.

Balažic, Janez. “Prvi izsledki o poslikavi prezbiterija župnijske cerkve v Šmartnem na Pohorju.” V »Hodil po zemlji sem naši ...«: Marijanu Zadnikarju ob osemdesetletnici, uredila Alenka Klemenc, 139–157. Ljubljana: Založba ZRC, 2001.

Banfi, Jaka. “Uprava grofov Celjskih 1341–1456.” Kronika: Časopis za slovensko krajevno zgodovino 70, št. 1 (2022): 21–58.

Baraga, France. “Polidor Montagnana.” V Preddvor v času in prostoru: Zbornik občine Preddvor, uredil Tone Roblek, 89–103. Preddvor: Občina, 1999.

Bence, Gorazd. “Donatorska podoba 14. in 15. stoletja na Štajerskem: Vizualizacija naročnikov v srednjeveških sakralnih prostorih.” Doktorska disertacija, Alma Mater Europaea, Ljubljana, 2017.

Besold, Andreas. “Bemerkungen zu neuentdeckten Wandmalerein in Kärnten.” Carinthia I: Zeitschrift für geschichtliche Landeskunde von Kärnten 187 (1997): 327–41.

Besold, Andreas. “Prestol milosti, simboli evangelistov, cerkveni očetje, angeli z orodji mučenja (Poslikava oboka): Angel s kladivom.” V Gotika v Sloveniji, uredil Janez Höfler, 246–48. Ljubljana: Narodna galerija, 1995.

Bizjak, Matjaž, in Miha Preinfalk. Turjaška knjiga listin. Knj. 2, Dokumenti 15. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, 2009.

Blaznik, Pavle. Historična topografija slovenske Štajerske in jugoslovanskega dela Koroške do leta 1500. Zv. 1. Maribor: Obzorja, 1986.

Boulton, D’Arcy Jonathan Dacre. The Knights of the Crown: The Monarchical Orders of Knighthood in Later Medieval Europe; 1325–1520. Woodbridge: The Boydel Press, 2000.

Brucher, Günter. “Enns (OÖ.), Wallseerkapelle (Kapelle Hl. Johannes der Täufer), Pfarrkirche Maria Schnee, ehemalige Minoritenkirche.” V Geschichte der bildenden Kunst in Österreich. Zv. 2, Gotik, uredil Günter Brucher, 260–61. München: Prestel, 2000.

Brucher, Günter. “Imbach (NÖ.), ehemalige Katharinenkapelle, heute Josefskapelle, an der ehemaligen Dominikanerinnenkirche.” V Geschichte der bildenden Kunst in Österreich. Zv. 2, Gotik, uredil Günter Brucher, 259. München: Prestel, 2000.

Brucher, Günter. “Wien, Augustiner-Eremiten- und Pfarrkirche St. Augustin, ehemals auch Hofpfarrkirche.” V Geschichte der bildenden Kunst in Österreich. Zv. 2, Gotik, uredil Günter Brucher, 261–63. München: Prestel, 2000.

Bruckner, Eva. “Formen der Herrschaftsrepräsentation und Selsbstdarstellung habsburgischer Fürsten im Spätmittelalter.” Doktorska disertacija, Univerza na Dunaju, 2009.

Buchinger, Günther. “Die Burg im 15. Jahrhundert: Archivalien zu historischen Ereignissen und Raumfunk- tionen.” V Die Wiener Hofburg im Mittelalter: Von der Kastellburg bis zu den Anfängen der Kaiserresi- denz, uredil Mario Schwarz, 391–407. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2015.

Buchinger, Günther, in Doris Schön. “‘... gelegn bei der purgk zu wien ...’: Zur städtebaulichen Entwicklung des Wiener Burgviertels im Spätmittelalter.” Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Stadt Wien 64–65 (2008/2009): 41–81.

Buchinger, Günther, in Doris Schön. “‘... jene, die ihre hände hilfreich zum bau erheben ...’: Zur zeitlichen Konkordanz von Weihe und Bauvollendung am Beispiel der Wiener Augustinerkircheund Georgskapelle.” RIHA Journal 20 (2011): 1–70, https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index. php/rihajournal/article/view/69099/62429.

Buchinger, Günther, in Doris Schön. “Die Ritterkapelle im Augustinerkloster,” V Die Wiener Hofburg im Mittelalter: Von der Kastellburg bis zu den Anfängen der Kaiserresidenz, uredil Mario Schwarz, 222–38. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2015.

Buchinger, Günther, in Doris Schön. “Städtebauliche Entwicklung des Burgviertels: Der erste Plan einer Burgerweiterung.” V Die Wiener Hofburg im Mittelalter: Von der Kastellburg bis zu den Anfängen der Kaiserresidenz, uredil Mario Schwarz, 372–81. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2015.

Buchinger, Günther, in Doris Schön. “Städtebauliche Entwicklung des Burgviertels: Die Niederlassung der Parteigänger der Habsburger.” V Die Wiener Hofburg im Mittelalter: Von der Kastellburgbis zu den Anfängen der Kaiserresidenz, uredil Mario Schwarz, 146–58. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2015.

Cevc, Emilijan. Gotska plastika na Slovenskem. Ljubljana: Narodna galerija, 1973.

Cevc, Emilijan. Srednjeveška plastika na Slovenskem: Od začetkov do zadnje četrtine 15. stoletja.Ljubljana: Slovenska matica, 1963.

Curk, Jože. “O umetnostni podobi nekdanje konjiške pražupnije.” V Konjiško: 850 let pražupnije 1146–1996, uredila Anton Ožinger in Ivan Pajk, 197–216. Slovenske Konjice: Nadžupnijski urad, 1996.

Curk, Jože. “Oris gradbene zgodovine Pohorja.” Časopis za zgodovino in narodopisje, n. v., 23, št. 1 (1987): 83–106.

Curk, Jože. Topografsko gradivo. Knj. 4, Sakralni spomeniki na območju občine Slovenske Konjice. Celje: Zavod za spomeniško varstvo, 1967.

Curk, Jože. Topografsko gradivo. Knj. 9, Sakralni spomeniki na območju občine Laško. Celje: Zavod za spomeniško varstvo, 1967.

Doblinger, Max. “Die Herren von Walsee: Ein Beitrag zur österreichischen Adelsgeschichte.” Archiv für österreichische Geschichte 95 (1906): 235–578.

Domenig, Christian. “‘tuon kunt:’” Die Grafen von Cilli in ihren Urkunden 1341–1456.” Doktorska disertacija, Univerza v Celovcu, 2004.

Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku. Zv. 9, Listine 1220–1497. Ljubljana: Mestni arhiv ljubljanski, 1964.

Feil, Josef. “Ueber die ältesten St. Georgsritter in Oesterreich oder die Gesellschaft der Tempelaise.” Oesterreichische Blätter für Literatur, Kunst, Geschichte, Geografie, Statistik und Naturkunde 5, št. 56 (1848): 217–48.

Fugger Germadnik, Rolanda. Grofje in knezi Celjski. Celje: Pokrajinski muzej, 2017.

Gast, Uwe. Die mittelalterlichen Glasmalereien in Oppenheim, Rhein- und Südhessen. Berlin:Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft, 2011.

Göller, Emil, ur. Repertorium Germanicum I: Verzeichnis der in den Registern und Kameralakten Clemens’ VII. von Avignon vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien 1378–1394. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1916.

Heutger, Nicolaus. Die Tempelherren einst und heute: Zum 50. Jubiläum der Reaktivierung des Tempelherren-Ordens in Deutschland. Berlin: Lukas Verlag, 2007.

Höfler, Janez. O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem: K razvoju cerkvene teritorialne organizacije slovenskih dežel v srednjem veku. Ljubljana: Viharnik 2016.

Höfler, Janez. Srednjeveške freske v Sloveniji. Knj. 1, Gorenjska. Ljubljana: Družina, 1996.

Höfler, Janez. Srednjeveške freske v Sloveniji. Knj. 2, Primorska. Ljubljana: Družina, 1997.

Höfler, Janez. Srednjeveške freske v Sloveniji. Knj. 3, Okolica Ljubljane z Notranjsko, Dolenjsko in Belo Krajino. Ljubljana: Družina, 2002.

Höfler, Janez. Srednjeveške freske v Sloveniji. Knj. 4, Vzhodna Slovenija. Ljubljana: Družina, 2004.

Höfler, Janez. Trije popisi cerkva in kapel na Kranjskem in slovenskem Štajerskem s konca 16. stoletja. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 1982.

Hold, Herman. “Adelsbünde und Rittergesellschaften im Spätmittelalter: Beiträge zur Entstehung, Form und Funktion der genossenschaftlichen und hierarchischen Gruppe.” Doktorska disertacija, Univerza na Dunaju, 1975.

Hupp, Otto, ur. Die Wappenbücher vom Arlberg. Zv. 1, Die drei Original-Handschriften von St. Christoph auf dem Arlberg aus den Jahren 1394 bis rund 1430. Berlin: Volksbund der deutschen sippenkundlichen Vereine, 1937–1939.

Ilwof, Franz. “Die Einfälle der Osmanen in die Steiermark II.” Mittheilungen des historischen Vereines für Steiermark 10 (1861): 207–64.

Ilwof, Franz. “Die Einfälle der Osmanen in die Steiermark III.” Mittheilungen des historischen Vereines für Steiermark 11 (1862): 203–48.

Ilwof, Franz. “Die Einfälle der Osmanen in die Steiermark IV.” Mittheilungen des historischen Vereines für Steiermark 15 (1867): 85–181.

Janisch, Josef Andreas. Topographisch-statistisches Lexikon von Steiermark mit historischen Notizen und Anmerkungen. Knj. 1. Graz, 1878.

Klemenčič, Matej. “Slovenske Konjice, ž. c. sv. Jurija: ladja.” V Gotika v Sloveniji, uredil Janez Höfler, 79–80. Ljubljana: Narodna galerija, 1995.

Klemenčič, Matej. “Župnijska cerkev v Konjicah in gradbena dejavnost Valentina Fabrija.” V Gotika v Sloveniji: Nastajanje kulturnega prostora med Alpami, Panonijo in Jadranom / Gotik in Slowenien: Vom Werden des Kulturraums zwischen Alpen, Pannonien und Adria / Il gotico in Slovenia: La formazione dello spazio culturale tra le Alpi, la Pannonia e l’Adriatico, uredil Janez Höfler, 111–29. Ljubljana: Narodna galerija, 1995.

Koblar, Anton. “Drobtinice iz furlanskih arhivov.” Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 2 (1892): 30–92.

Komelj, Ivan. Gotska arhitektura na Slovenskem: Razvoj stavbnih členov in cerkvenega prostora. Ljubljana: Slovenske matica, 1973.

Kotar, Jernej. “Deželni glavarji na Kranjskem v srednjem veku.” Zgodovinski časopis 75, št. 1–2 (2021): 94–150.

Koropec, Jože. “Svetna zemljiška gospostva na Konjiškem do 1600.” V Konjiško: 850 let pražupnije 1146–1996, uredila Anton Ožinger in Ivan Pajk, 98–164. Slovenske Konjice: Nadžupnijski urad, 1996.

Kos, Dušan. Celjska knjiga listin. Zv. 1, Listine svobodnih gospodov Žovneških do leta 1341. Ljubljana: ZRC SAZU; Celje: Muzej novejše zgodovine, 1996.

Kos, Dušan. “Plemiška darovanja cerkvenim ustanovam s posebnim ozirom na 14. stoletje.” Zgodovinski časopis 47, št. 1 (1993): 25–52.

Kos, Dušan. Vitez in grad: Vloga gradov v življenju plemstva na Kranjskem, slovenskem Štajerskem in slovenskem Koroškem do začetka 15. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, 2005.

Kos, Fran. “Doneski za krajevne kronike.” Časopis za zgodovino in narodopisje 16 (1921): 61–78.

Kos, Franc. “Iz zgodovine devinskih gospodov.” Razprave Znanstvenega društva za humanistične vede 1 (1923): 91–134.

Kosi, Miha. “Celjska klientela: Socialna in prostorska mobilnost plemstva v službi grofov Celjskih.” V Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in

stoletjem, uredil Boris Golec, 11–64. Ljubljana: Založba ZRC, 2019.

Kosi, Miha. “Representative Buildings of the Counts of Cilli – an Expression of Dynastic Propaganda.” Acta historiae artis Slovenica 25, št. 2 (2020): 25–47, https://doi.org/10.3986/ahas.25.2.02.

Kosi, Miha. Spopad za prehode proti Jadranu in nastanek »dežele Kras«: Vojaška in politična zgodovina Krasa od 12. do 16. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, 2018.

Kovács, Éva. “A Luxemburgi uralkodók rendjei / Die Orden der Luxemburgerherrscher.” V Müvészet Zsigmond Király Korában 1387–1437. Zv. 1–2, uredili László Beke, Ernő Marosi in Tünde Wehli, 135–47, 504–05. Budapest: Történeti Múzeum, 1987.

Kraßler, Josef. Steirischer Wappenschlüssel. Graz: Steiermärkisches Landesarchiv, 1968.

Kruse, Holger. “Adler.” V Ritterorden und Adelsgesellschaften im spätmittelalterlichen Deutschland: Ein systematisches Verzeichnis, uredili Holger Kruse, Werner Paravicini in Andreas Ranft, 285–93. Frankfurt am Main: Lang, 1991.

Kruse, Holger. “Tempelaise / St. Georg (1337).” V Ritterorden und Adelsgesellschaften im spätmittelalterlichen Deutschland: Ein systematisches Verzeichnis, uredili Holger Kruse, Werner Paravicini in Andreas Ranft, 51–57. Frankfurt am Main: Lang, 1991.

Kruse, Holger, in Kristin Kamenz. “Drache.” V Ritterorden und Adelsgesellschaften im spätmittelalterlichen Deutschland: Ein systematisches Verzeichnis, uredili Holger Kruse, Werner Paravicini in Andreas Ranft, 230–47. Frankfurt am Main: Lang, 1991.

Lanc, Elga. Die mittelalterlichen Wandmalereien in der Steiermark: Tafelband. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2002.

Lanc, Elga. Die mittelalterlichen Wandmalereien in der Steiermark: Textband. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2002.

Lanc, Elga. Die mittelalterlichen Wandmalereien in Wien und Niederösterreich. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1983.

Lang, Alois. Die Salzburger Lehen in Steiermark bis 1520, Zv. 1. Graz: Verlag der Historischen Landes-Kommission für Steiermark, 1937.

Le Couteulx, Carolo. Annales Ordinis Cartusiensis ab anno 1084 ad annum 1429. Zv. 2. Monstrolii, 1888.

Ledel, Eva Katharin. “Die Wiener Handschrift des Wappenbuchs von Sankt Christoph auf dem Arlberg: Kodikologie – Blasonierung – Text – Kommentar; (Handschrift W 242 des Haus-, Hof- und Staatsarchivs, Wien).” Doktorska disertacija, Univerza na Dunaju, 2017.

Lorenčak, Marja. “Konzola (?) s človeškim likom.” V Gotika na Kozjanskem z izbranimi kosi plastike in slikarstva, uredila Marja Lorenčak, 9–11. Podsreda: Zavod Spominski park Trebče, 1995.

Lővei, Pál. “Der ungarische Derachenorden.” V Die Ritter: Burgenländische Landesausstellung, Burg Güssing 4. Mai – 28. Oktober 1990, uredil Harald Prickler, 64–67. Eisenstadt: Amt der Burgenländischen Landesregierung in Landesarchiv – Landesbibliothek, 1990.

Mályusz, Elemér. Kaiser Sigismund in Ungarn 1387–1437. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990.

Marolt, Marijan. Dekanija Celje: Cerkveni spomeniki v Celju. Maribor: Zgodovinsko društvo, 1931.

Meyer, Therese. “Die Ortenburger (ca. 1093–1418/19).” V Spuren europäischer Geschichte: Spittal 800; 1191–1991, uredili Barbara Grünwald, Therese Meyer, Bernd Oberhuber in Hartmut Prasch, 46–75. Spittal an der Drau: Stadtgemeinde Spittal an der Drau, 1991.

Mitchell, Paul. “Raum- und Funktionsanalyse der Burg.” V Die Wiener Hofburg im Mittelalter: Von der Kastellburg bis zu den Anfängen der Kaiserresidenz, uredil Mario Schwarz, 436–46. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2015.

Mlinarič, Jože. Kartuziji Žiče in Jurklošter. Maribor: Obzorja, 1991.

Mlinarič, Jože. “Žički kartuzijani in njihovi odnosi s Konjiškimi gospodi, s konjiško župnijo in konjiškimi tržani.” V Konjiško: 850 let pražupnije 1146–1996, uredila Anton Ožinger in Ivan Pajk, 165–87. Slovenske Konjice: Nadžupnijski urad, 1996.

Mušič, Branko. “Geofizikalna raziskava na lokaciji Slovenske Konjice, župnijska cerkev sv. Jurija (EŠD 3379).” Tipkopis, Maribor, Gearh, 2022.

Mušič, Branko. “Poročilo o geofizikalni raziskavi na lokaciji Slovenske Konjice, župnijska cerkev sv. Jurija (EŠD 3379).” Tipkopis, Maribor, Gearh, 2021.

Naschenweng, Hannes P. Der landesfürstlische Adel im Herzogtum Steiermark: Ein genealogisches Kompendium. Graz: Steiermärkisches Landesarchiv, 2020. https://www.landesarchiv.steiermark.at/cms/dokumente/12799919_77967720/a7a9fa8a/NASCHENWENG%20Webseite%20 Version%20Oktober%20 2020.pdf

Orožen, Ignaz. Das Bisthum und die Diözese Lavant. Zv. 3, Das Archidiakonat Saunien oder Sannthal und Draufeld. Cilli, 1880.

Orožen, Ignac. Celska kronika. V Celi, 1854.

Oter Gorenčič, Mija. “Grofje Celjski in Velika Marijina bratovščina na Dravskem polju.” Acta historiaeartis Slovenica 27, št. 1 (2022): 11–75, https://doi.org/10.3986/ahas.27.1.01.

Oter Gorenčič, Mija. “Die Kartäuserpolitik der Grafen von Cilli – ein Vorbild für die Habsburger?”Acta historiae artis Slovenica 25, št. 2 (2020): 49–65, https://doi.org/10.3986/ahas.25.2.03.

Oter Gorenčič, Mija. “Die monastischen und kunsthistorischen Beziehungen zwischen Gaming und den Kartausen im heutigen Slowenien unter besonderer Berücksichtigung der Memoria und der Herrschaftsrepräsentation der Habsburger und der Grafen von Cilli.” Acta historiae artis Slovenica 26, št. 1 (2021): 31–50, https://doi.org/10.3986/ahas.26.1.02.

Otorepec, Božo. Gradivo za slovensko zgodovino v arhivih in bibliotekah Vidma (Udine): 1270–1405. Ljubljana: SAZU, 1995.

Pahič, Stanko. “Preliminarna poročila o konservatorskih raziskavah in delih: Arheološki spomeniki 1974–1976; Rimska doba; Slovenske Konjice.” Varstvo spomenikov 21 (1977): 265.

Pahič, Stanko. “Preliminarna poročila o konservatorskih raziskavah in delih: Arheološki spomeniki; Rimska doba; Slovenske Konjice.” Varstvo spomenikov 26 (1984): 253–54.

Pajk, Ivan. “Konjiška nadžupnija po letu 1918.” V Konjiško: 850 let pražupnije 1146–1996, uredila Anton Ožinger in Ivan Pajk, 63–97. Slovenske Konjice: Nadžupnijski urad, 1996.

Parucki, Maria. “Überraschende Erkenntnisse an der Wiener Minoritenkirche: Eigentliche Ludwigskapelle wiederentdeckt.” Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 47 (1993): 10–14.

Peskar, Robert. “Arhitektura in arhitekturna plastika okoli leta 1400 v Sloveniji.” Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, 2005.

Pirchegger, Hans. “Geschichtliche Wanderungen in der untersteirischen Heimat.” Marbuger Zeitung, 29./30. 5. 1943, 3.

Pirchegger, Hans. Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und Märkte. München: R. Oldenbourg, 1962.

Preglej, V. “Arhivalni izpiski za zgodovino lavantinske škofije.” Voditelj v bogoslovnih vedah 8 (1905): 168–75.

Santonino, Paolo. Itinerario di Paolo Santonino in Carintia, Stiria e Carniola negli anni 1485–1487, uredil Giuseppe Vale. Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1943.

Sapač, Igor, ur. Freudenberg, Lušprek, Jamnik: Zreški gradovi med včeraj, danes in jutri. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Oddelek za arhitekturo; Zreče: Občina Zreče, 2016.

Schmutz, Carl. Historisch-Topographisches Lexicon von Steyermark. Zv. 1. Gratz, 1822.

Schwarz, Mario. “Wien, Minoritenkirche, dritter Bauzustand: dreischiffige Erweiterung des Langhauses.” V Geschichte der bildenden Kunst in Österreich. Zv. 2, Gotik, uredil Günter Brucher, 216–17. München: Prestel, 2000.

Schwarz, Mario. “Wien, Minoritenkirche, zweiter Bauzustand: Anbau der Ludwigskapelle.” V Geschichte der bildenden Kunst in Österreich. Zv. 2, Gotik, uredil Günter Brucher, 215. München: Prestel, 2000.

Siegenfeld, Alfred Ritter Anthony von. “Innerösterreichische Rosensiegel.” Jahrbuch der k. k. heraldischen Gesellschaft “Adler,” n. v., 5–6 (1895): 461–84.

Simoniti, Vasko. Turki so v deželi že: Turški vpadi na slovensko ozemlje v 15. in 16. stoletju. Celje: Mohorjeva družba, 1990.

Slekovec, Matej. “Turki na slovenskem Štajerskem: Spominki iz domače zgodovine.” Slovenske Večernice za pouk in kratek čas 48 (1894): 3–54.

Sligk, Caspar. “Über den Drachen-Orden.” Jahrbuch der k. k. heraldischen Gesellschaft “Adler,” n. v., 5–6 (1895): 65–82.

“Slovenske Konjice – Cerkev sv. Jurija (EŠD 3379): Stenske poslikave; Poročilo naravoslovnih preiskav.” Tipkopis, ZVKDS, Center za konservatorstvo, Restavratorski center, Ljubljana, 2022.

Starzer, Albert. Die landesfürstlichen Lehen in Steiermark von 1421–1546. Graz: samozaložba, 1902. Steeb, Christian. “Zur Geschichte der spätmittelalterlichen Rittergesellschaften und deren

Darstellungen auf Grabsteinen in Graz.” Historisches Jahrbuch der Stadt Graz 23/24 (1993): 57–87. Stegenšek, Avguštin. “O grbih na cerkvenih predmetih v konjiški dekaniji.” Voditelj v bogoslovnih vedah 8, št. 1 (1905): 161–67.

Stegenšek, Avguštin. “O razvoju župnijskih mej in o deželskosodni razdelitvi v konjiški dekaniji.”

Časopis za zgodovino in narodopisje 4 (1907): 193–213.

Stegenšek, Avguštin. Konjiška dekanija. Maribor: samozaložba, 1909.

Stopar, Ivan. Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji. Knj. 2, Med Prekmurjem in porečjem Dravinje. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1991.

Stopar, Ivan. Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji. Knj. 5, Med Kozjanskim in porečjem Save. Ljubljana: Viharnik, 1993.

Stopar, Ivan. Opatijska cerkev v Celju: Načela restavracije in umetnostnozgodovinski rezultati obnovitvenih del v letih 1963 do 1969. Celje: Svet za kulturo in znanost Skupščine občine Celje, 1971.

Stopar, Ivan. Razvoj srednjeveške grajske arhitekture na Slovenskem Štajerskem. Ljubljana: Slovenska matica, 1977.

Studničková, Milada. “Drehknoten und Drachen: Die Orden Wenzels IV. und Sigismunds von Luxemburg und die Polysemantik ihrer Zeichen.” Kunst als Herrschaftsinstrument: Böhmen und das Heilige Römische Reich unter den Luxemburgern im europäischen Kontext, uredila Jiři Fajt in Andrea Langer, 377–87. Berlin: Deutscher Kunstverlag, 2009.

Šilc, Jurij. “Nekdanji ortenburški vazali in fevdi na Ribniškem v času grofov Celjskih.” Kronika: Časopis za slovensko krajevno zgodovino 66 (2018): 349–76.

Štefanac, Samo. “Martjanci, ž. c. sv. Martina.” V Gotika v Sloveniji, uredil Janez Höfler, 55–56. Ljubljana: Narodna galerija, 1995.

Valentinitsch, Helfried. “Das Franziskanerkloster in Graz als Begräbnisstätte vom 15. bis zum 19. Jahrhundert: Zur Sozialstruktur des Wirkungsbereiches des Franziskanerordens.” Historisches Jahrbuch der Stadt Graz 3 (1970): 43–74.

Vengust, Albin. “Prispevek k preučevanju gotske arhitekture v župnijski cerkvi sv. Jurija v Konjicah.” Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v., 27 (1991): 37–49.

Vengust, Albin. “Valentin Fabri in njegova vloga v umetnosti poznega srednjega veka na Slovenskem.” Diplomska naloga, Univerza v Ljubljani, 1992.

Vidmar, Polona. Die Herren von Pettau als Bauherren und Mäzene. Graz: Grazer Universitätsverlag, Leykam, Karl-Franzens-Universität Graz, 2006.

Voje, Ignacij. “Romanje Ulrika II. Celjskega v Kompostelo k sv. Jakobu.” Zgodovinski časopis 38, št. 3 (1984): 225–30.

Voje, Ignacij. Slovenci pod pritiskom turškega nasilja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1996.

Wagner-Rieger, Renate. “Gotische Kapellen in Niederösterreich.” V Festschrift Karl M. Swoboda zum 28. Januar 1959, uredili Otto Heinrich, Karl Benesch in Otto Demus, 273–307. Wien: Röhrer, 1959.

Widmoser, Eduard, in Werner Köfler, ur. Botenbuch der Bruderschaft St.Christoph auf dem Arlberg: Tiroler Handschrift; Codex Figdor. Innsbruck in München: Südtiroler Verlag, 1976.

Wißgrill, Franz Karl. Schauplatz des landsässigen Nieder-Oesterreichischen Adels vom Herrn- und Ritterstande von dem XI. Jahrhundert an, bis auf jetzige Zeiten. Wien, 1795.

Wißgrill, Franz Karl. “Schauplatz des niederösterreichischen landsässigen Adels vom Herren- und Ritterstande vom IX. bis zum Ende des XVIII. Jahrhunderts.” Jahrbuch der k. k. heraldischen Gesellschaft “Adler” 14 (1887): 120–160.

Wisch, Barbara, in Diane Cole Ahl. “Introduction.” V Confraternities and the Visual Arts in Renaissance Italy: Ritual, Spectacle, Image, uredili Barbara Wisch in Diane Cole Ahl, 1–19. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Woisetschläger, Kurt, in Peter Krenn, ur. Steiermark (ohne Graz). Wien: A. Schroll & Co, 1982.

Zadnikar, Marijan. Spomeniki cerkvene arhitekture in umetnosti. Zv. 2. Celje: Mohorjeva družba, 1975.

Zahn, Josef. “Archivalische Untersuchungen in Friaul und Venedig.” Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen 7 (1870): 56–143.

Žnidaršič Golec, Lilijana. “Socialne vezi župnika, prošta in arhidiakona Valentina Fabrija, ambicioznega naročnika gradbenih del.” Acta historiae artis Slovenica 22, št. 1 (2022): 77–103, https://doi.org/10.3986/ahas.27.1.02.

Prenosi

Objavljeno

2023-09-08 — posodobljeno 2023-09-13

Verzije

Kako citirati

Oter Gorenčič, M. (2023). Srednjeveška stavbna zgodovina kapele sv. Jakoba v Konjicah. Analiza arhivskih virov, arhitekture, stenskih poslikav in stavbne plastike. Acta Historiae Artis Slovenica, 28(1). https://doi.org/10.3986/ahas.28.1.01 (Original work published 8. september 2023)

Številka

Rubrike

Articles