Zadnji člani Dizmove bratovščine po seznamu iz leta 1801 – dejanski in potencialni umetnostni naročniki

Avtorji

  • Boris Golec

DOI:

https://doi.org/10.3986/ahas.27.2.04

Ključne besede:

družba (bratovščina) sv. Dizme, Ljubljana, Kranjska, plemstvo, umetniška dela, naročništvo umet­niških del, biogrami, zapuščinski inventarji, oporoke

Povzetek

Akademija združenih (Academia unitorum) ali bratovščina sv. Dizme je v pripravi na srečno smrt ter v molitvi in darovanju maš za pokojne člane od leta 1688 do začetka 19. stoletja povezovala predvsem plemiče, a tudi akademsko izobražene ljudi, cerkvene odličnike in visoke uradnike na Kranjskem, posebej v Ljubljani. Prispevek obravnava zadnjo znano sestavo članstva po seznamu iz leta 1801, na katerem je 52 imen oseb, sprejetih v bratovščino med letoma 1755 in 1801. Glavni namen je kratek prikaz njihovih življenjskih poti, s čimer bo zapolnjena velika vrzel v védenju o kranjski družbeni eliti 18. stoletja, med katero glede na njeno duhovno naravnanost najdemo tako dejanske kot potencialne na­ ročnike umetniških del. Zadnja sestava članstva je bila zelo heterogena, od zunaj dežele živečih častnikov iz rodbin, ki so bile tradicionalno povezane z bratovščino, prek različno premožnih in dejavnih graščakov ter uradnikov do visokih duhovnikov in pomembnih osebnosti za kulturno zgodovino, muzealstvo in domoznanstvo. Naročništvo umetnostnih del si je pri članih Dizmove bratovščine vse bolj podajalo roko z zavestnim ohranjanjem umetnostne in kulturne dediščine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Boris Golec

ZRC SAZU
Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Novi trg 2
SI­1000 Ljubljana

Literatura

AMBROŽIČ, Matjaž, Prošti, dekani in kanoniki ljubljanskega stolnega kapitlja, Stolnica sv. Nikolaja v Ljubljani. 1707 (ur. Metod Benedik), Ljubljana 2008, str. 85–102.

ANDREJKA, Rudolf, Vrhovni predstavniki državne uprave na Kranjskem od 1747 do 1941, Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo, 24, 1943, str. 103–111.

ANDREJKA, Rudolf, Ravbar (Rauber), Slovenski biografski leksikon, 3/9, Ljubljana 1960, str. 36.

ANDRITSCH, Johann, Die Matrikeln der Universität Graz. 4: 1711–1765, Graz 2002.

BLAZNIK, Pavle, Škofja Loka in loško gospostvo (973–1803), Škofja Loka 1973.

DODIČ, Milan, Absolventi novomeške gimnazije. 1746–1971, 225 let novomeške gimnazije, Novo mesto 1971, str. 397–476.

DOLINAR, France Martin, Ljubljanski škofje, Ljubljana 2007.

DOLINAR, France Martin, Brigido, Mihael, Novi Slovenski biografski leksikon, 3, Ljubljana 2018, str. 375–378.

FRANK, Karl Friedrich von, Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Österreichischen Erblande bis 1806 sowie kaiserlich österreichische bis 1823 mit einigen Nachträgen zum »Alt-Österreichischen Adels-Lexikon« 1823–1918. 1: A–E, Schloss Senftenegg 1967.

FRANK, Karl Friedrich von, Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Österreichischen Erblande bis 1806 sowie kaiserlich österreichische bis 1823 mit einigen Nachträgen zum »Alt-Österreichischen Adels-Lexikon« 1823–1918. 2: F–J, Schloss Senftenegg 1970.

FRANK, Karl Friedrich von, Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Österreichischen Erblande bis 1806 sowie kaiserlich österreichische bis 1823 mit einigen Nachträgen zum »Alt-Österreichischen Adels-Lexikon« 1823–1918. 3: K–N, Schloss Senftenegg 1972.

FRANK, Karl Friedrich von, Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Österreichischen Erblande bis 1806 sowie kaiserlich österreichische bis 1823 mit einigen Nachträgen zum »Alt-Österreichischen Adels-Lexikon« 1823–1918. 4: O–Sh, Schloss Senftenegg 1973.

FRANK, Karl Friedrich von, Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Österreichischen Erblande bis 1806 sowie kaiserlich österreichische bis 1823 mit einigen Nachträgen zum »Alt-Österreichischen Adels-Lexikon« 1823–1918. 5: Si–Z, Schloss Senftenegg 1974. Die Freiherren von Rauber zu Weineck, Illyrisches Blatt, 13, 1. 4. 1841, str. 53–55.

GATZ, Erwin, Hohenwart Sigismund Anton Graf, Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon (ur. Erwin Gatz), Berlin 1983, str. 324–326.

GEMMEL­FLISCHBACH, Max, MANUSSI MONTESOLE, Camillo, Album der k. k. Theresianischen Akademie (1746–1913). Verzeichnis sämtlicher Angehörigen der k. k. Theresianischen Akademie (ehemals k. k. Theresianische Ritterakademie) von der Gründung durch die Kaiserin Maria Theresia im Jahre 1746 bis zum 1. november 1912 mit kurzen biographischen Daten, Wien 1913.

GÖSCHEN, Oskar, Die Kaiserstein. Geschichte des Hauses, Wien 1873.

GOLEC, Boris, Valvasorjev izvor, družina in mladost – stare neznanke v novi luči (1. del), Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 61/1, 2013, str. 5–66.

GOLEC, Boris, Valvasorjev izvor, družina in mladost – stare neznanke v novi luči (2. del), Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 61/2, 2013, str. 217–272.

GOLEC, Boris, »Kontesa Fanny« – skica pozabljene romanopiske. »Nomen est omen«: rojena kot baronica Valvasor, hči grofice Christalnigg, soproga Carla Morellija, življenjska sopotnica Petra Nisitea, Zgodovina za vse, 22/1, 2015, str. 5–28.

GOLEC, Boris, Matevž Režen pl. Segalla (1665–1722) – od podložniškega otroka s Sorškega polja do zgornjesavskega gospoda, Iz zgodovine Zgornje Gorenjske (ur. Miha Preinfalk), Ljubljana 2016 (= Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 64/3), str. 414–440.

GOLEC, Boris, Valvasor. Njegove korenine in potomstvo do danes, Ljubljana 2016 (Thesaurus memoriae. Dissertationes, 13).

GOLEC, Boris, Slovenska posebnost – dvorec Podšentjur v Podkumu. Od nenavadnega nastanka do desetih rodov rodbine Čop, Ljubljana 2020 (Thesaurus memoriae. Dissertationes, 14).

GOLEC, Boris, K podobi Ljubljane po kongresu leta 1821. Stavbe in njihovi lastniki v franciscejskem katastru, Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 69/1, 2021, str. 43–88.

GOLEC, Boris, Člani Dizmove bratovščine v polstoletju 1719–1771 – dejanski in potencialni naročniki umetnostnih del, Acta historiae artis Slovenica, 27/1, 2022, str. 167–279.

GOLEC, Boris, Najstarejša oklicna knjiga v slovenščini: knjiga ženitnih oklicev ljubljanske stolne župnije sv. Nikolaja iz let 1737–1759 (ur. Matija Ogrin), Ljubljana 2022, https://sources­online.org/exist/apps/ezmono/Golec_Oklici/Golec_Oklici.xml (1. 9. 2022).

HEFNER, Otto Titan von, Der Adel des Herzogtums Krain und der Grafschaften Görz und Gradiska, Der Adel in Kärnten, Krain und Dalmatien, Neustadt an der Aisch 19802 (J. Siebmacher’s großes Wappenbuch, 29).

KIDRIČ, France, Erberg Jožef Kalasanc, Slovenski biografski leksikon, 1/1, Ljubljana 1925, str. 162–166.

KIDRIČ, France, Gallenberg, Slovenski biografski leksikon, 1/1, Ljubljana 1925, str. 200–202.

KOBLAR, Anton, Ljubljančani 17. stoletja, Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko, 10, 1900, str. 179–239.

KOŠIR, Matevž, Prostozidarstvo v habsburški monarhiji v 18. stoletju ter prostozidarski loži »Združena srca« v Mariboru in »Dobrodelnost in stanovitnost« v Ljubljani, Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 46/1–2, 1998, str. 41–65.

KOTAR, Jernej, Od ustanovitve Kranjskega deželnega muzeja v Ljubljani do odhoda kustosa Henrika Freyerja (1821–1852), Narodni muzej Slovenije. 200 let (ur. Tomaž Lazar, Jernej Kotar, Gašper Oitzl), Ljubljana 2021, str. 23–63.

LAZARINI, Franc, Zgodovina rodbine Lazarini. Kronika, dokumenti, genealogija, komentarji, zgodbe, Ljubljana 2013.

Ljubljanske družine v 18. stoletju (ur. Lovro Šturm), Celje­Ljubljana 2018.

Ljubljanski klasiki 1563–1965, Ljubljana 1999.

MAINATI, Giuseppe Maria, Croniche ossia Memorie storiche sacro-profane di Trieste cominciando dall’ XI. secolo sino a’ nostri giorni, 6, Venezia 1818.

MAL, Josip, Hohenwart Franc Jož. Hanibal, Slovenski biografski leksikon, 1/3, Ljubljana 1928, str. 331. MEKE, Katra, Portret Volbenka Danijela barona Erberga, (1761), Fortunat Bergant (1721–1769)

(ur. Katra Meke), Narodna galerija, Ljubljana 2021, str. 180–181.

MLINARIČ, Jože, Seznam imen iz latinske kronike, Ruška kronika (ur. Josip Teržan), Ruše 1985, str. 133–247.

MLINARIČ, Jože, Stiška opatija 1136–1784, Novo mesto 1995.

MUROVEC, Barbara, Bergant, Fortunat, Novi Slovenski biografski leksikon, 2, Ljubljana 2017, str. 310–314.

MÜHLBERGER, Kurt, Die Matrikel der Universität Wien. 8: 1746/47–1777/78, Wien­München 2014.

MUŠIČ, Marjan, Erbergova parkovna kompozicija v Dolu pri Ljubljani, Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 9/2, 1961, str. 93–109.

Ordinacijska protokola goriške nadškofije 1750–1824. 1: 1750–1764 (ur. Jure Volčjak), Ljubljana 2010 (Arhivsko društvo Slovenije. Viri, 31)

Ordinacijska protokola goriške nadškofije 1750–1824. 2: 1765–1824 (ur. Jure Volčjak), Ljubljana 2012 (Arhivsko društvo Slovenije. Viri, 34).

Ordinacijska protokola ljubljanske (nad)škofije 1711–1824. 1: 1711–1756 (ur. Jure Volčjak), Ljubljana 2013 (Arhivsko društvo Slovenije. Viri, 36).

Ordinacijska protokola ljubljanske (nad)škofije 1711–1824. 2: 1761–1824 (ur. Jure Volčjak), Ljubljana 2016 (Arhivsko društvo Slovenije. Viri, 39).

PIRCHEGGER, Hans, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und Märkte, München 1962 (Buchreihe der Südostdeutschen Historischen Kommission, 10).

PIRJEVEC, Avgust, Hohenwart, Slovenski biografski leksikon, 1/3, Ljubljana 1928, str. 330–331.

POKORN, Frančišek, Šematizem duhovnikov in duhovnij v ljubljanski nadškofiji l. 1788, Ljubljana 1908.

Postojinsko okrajno glavarstvo. Zemljepisni in zgodovinski opis, Postojina 1889.

PREINFALK, Miha, Auerspergi. Po sledeh mogočnega tura, Ljubljana 2005 (Thesaurus memoriae. Dissertationes, 4).

PREINFALK, Miha, Brigido, Novi Slovenski biografski leksikon, 3, Ljubljana 2018, str. 374–375.

PREINFALK, Miha, Codelli, Novi Slovenski biografski leksikon, 4, Ljubljana 2022, str. 254–256.

PREINFALK, Miha, Plemiške rodbine na Slovenskem. 18. stoletje. 1: Od Andriollija do Zorna, Ljubljana 2013 (Blagoslovljeni in prekleti, 3).

PREINFALK, Miha, Plemiške rodbine na Slovenskem. 17. stoletje. 1: Od Billichgrätzov do Zanettijev, Ljubljana 2014 (Blagoslovljeni in prekleti, 4).

PREINFALK, Miha, Plemiške rodbine na Slovenskem. 16. stoletje. 1: Od Barbov do Zetschkerjev, Ljubljana 2016 (Blagoslovljeni in prekleti, 5).

Schematismus für Krain, Görz und Gradiska auf das Jahr 1807, Laibach 1807.

SCHIVIZ VON SCHIVIZHOFFEN, Ludwig, Der Adel in den Matriken der Grafschaft Görz und Gradisca, Görz 1904.

SCHIVIZ VON SCHIVIZHOFFEN, Ludwig, Der Adel in den Matriken des Herzogtums Krain, Görz 1905.

SCHIVIZ VON SCHIVIZHOFFEN, Ludwig, Der Adel in den Matriken der Stadt Graz, Graz 1909.

SLANA, Lidija, Lichtenbergi na Tuštanju, Iz zgodovine gradu Tuštanj pri Moravčah (ur. Miha Preinfalk), Ljubljana 2009 (= Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 57/2), str. 171–200.

SLANA, Lidija, Lastniki dvorca Jablje skozi čas in portreti nekaterih lastnikov iz 18. in 19. stoletja, Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 64/2, 2016, str. 225–246.

SMOLE, Majda, Graščine na nekdanjem Kranjskem, Ljubljana 1982.

SMOLIK, Marijan, Pregled članstva ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma, Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma 1688–1801. 2: Razprave (ur. Lojze Gostiša), Ljubljana 2001, str. 263–275.

Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma 1688–1801. 1: Transkripcija besedila, prevod, spremno besedilo (ur. Lojze Gostiša), Ljubljana 2001.

STOPAR, Ivan, Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 2: Dolenjska. 2: Med Bogenšperkom in Mokricami, Ljubljana 2001 (Grajske stavbe, 13).

SUHADOLNIK, Jože, ANŽIČ, Sonja, Mestni trg z okolico in Ciril-Metodov trg. Arhitekturni in zgodovinski oris predela med grajskim hribom z gradom, Cankarjevim nabrežjem, Trančo, Stritarjevo ulico in podgrajskega dela Ciril-Metodovega trga ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana 2000.

ŠIMAC, Miha, Prvi gradniki muzeja, Narodni muzej Slovenije. 200 let (ur. Tomaž Lazar, Jernej Kotar, Gašper Oitzl), Ljubljana 2021, str. 131–144.

TAVANO, Luigi, Buset zu Faistenberg, Ignatius Cajetanus von, Die Bischöfe des Heiligen römischen Reiches. 1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon (ur. Erwin Gatz, Stephan M. Janker), Berlin 1990, str. 55–56.

UMEK, Ema, Erbergi in dolski arhiv, Ljubljana 1991–1992 (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Graščinski arhivi, 5).

VALENČIČ, Vlado, FANINGER, Ernest, GSPAN­PRAŠELJ, Nada, Zois Žiga (Sigismundus) pl. Edelstein, Slovenski biografski leksikon, 4/12, Ljubljana 1980, str. 832–846.

VIDMAR, Luka, Knjižnice na Slovenskem v zgodnjem novem veku, Jezik in slovstvo, 67/1–2, 2022, str. 253–281.

VRHOVEC, Ivan, Zgodovina Novega mesta, Ljubljana 1891.

VRHOVNIK, Ivan, Plemenitniki v dobovskih farnih maticah, Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko, 9, 1899, str. 77–102.

WITTING, Johann Baptist, Beiträge zur Genealogie des krainischen Adels, Jahrbuch der k. k. heraldischen Gesellschaft »Adler«, n. F. 4, 1894, str. 89–146.

WITTING, Johann Baptist, Beiträge zur Genealogie des krainischen Adels, Jahrbuch der k. k. heraldischen Gesellschaft »Adler«, n. F. 5, 1895, str. 162–264.

WITTING, Johann Baptist, Steiermärkischer Adel, Die Wappen des Adels in Salzburg, Steiermark und Tirol, Neustadt an der Aisch 19792 (J. Siebmacher’s großes Wappenbuch, 28).

Zaključci hrvatskog sabora. 9: 1777–1808, Zagreb 1974.

Jahre Alma Mater Theresiana. Festschrift (ur. Manfred Gänsdorfer), Wiener Neustadt 2001.

Prenosi

Objavljeno

2022-10-01

Kako citirati

Golec, B. (2022). Zadnji člani Dizmove bratovščine po seznamu iz leta 1801 – dejanski in potencialni umetnostni naročniki. Acta Historiae Artis Slovenica, 27(2). https://doi.org/10.3986/ahas.27.2.04

Številka

Rubrike

Articles