Člani Dizmove bratovščine v polstoletju 1719–1771 – dejanski in potencialni naročniki umetnostnih del

Avtorji

  • Boris Golec

DOI:

https://doi.org/10.3986/ahas.27.1.04

Ključne besede:

družba (bratovščina) sv. Dizme, Ljubljana, Kranjska, plemstvo, umetnostna dela, naročništvo umetnostnih del, biogrami, zapuščinski inventarji, oporoke

Povzetek

Akademija združenih (Academia unitorum) ali bratovščina sv. Dizme je v pripravi na srečno smrt ter v molitvi in darovanju maš za pokojne člane od leta 1688 do začetka 19. stoletja povezovala predvsem plemiče, a tudi akademsko izobražene ljudi, cerkvene odličnike in visoke uradnike na Kranjskem, posebej v Ljubljani. Prispevek obravnava članstvo, sprejeto v obdobju med letoma 1719 in 1771, v katerem je v družbo vstopilo 95 članov. Glavni namen je kratek prikaz njihovih življenjskih poti, s čimer bo zapolnjena velika vrzel v védenju o kranjski družbeni eliti 18. stoletja, med katero glede na njeno duhovno naravnanost najdemo tako dejanske kot potencialne naročnike umetnostnih del. Razen enega člana, predstojnika cistercijanskega samostana, so bili vsi plemiči, veliko jih je imelo baronski ali grofovski naslov, slaba šestina pa je bila duhovnikov, od beneficiata do knezoškofa. Vsekakor gre pri naboru imen za vidnejši del družbene elite, ki ga je povezovalo več dejavnikov, od verske vneme prek sorodstvenih in družabnih vezi do zavzemanja za kulturo in umetnost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Boris Golec

ZRC SAZU
Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana

Literatura

AMBROŽIČ, Matjaž, Prošti, dekani in kanoniki ljubljanskega stolnega kapitlja, Stolnica sv. Nikolaja v Ljubljani. 1707 (ur. Metod Benedik), Ljubljana 2008, str. 85–102.

ANDREJKA, Rudolf, Vrhovni predstavniki državne uprave na Kranjskem od 1747 do 1941, Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo, 24, 1943, str. 103–111.

ANDREJKA, Rudolf, Ravbar (Rauber), Slovenski biografski leksikon, 3/9, Ljubljana 1960, str. 36.

ANDREJKA, Rudolf, MIKLAVČIČ, Maks, Rasp Maksimilijan Leopold, Slovenski biografski leksikon, 3/9, Ljubljana 1960, str. 34–35.

ANDRITSCH, Johann, Die Matrikeln der Universität Graz. 3: 1663–1710, Graz 1987.

ANDRITSCH, Johann, Die Matrikeln der Universität Graz. 4: 1711–1765, Graz 2002.

AVGUŠTIN, Cene, Zgodovinsko-urbanistični značaj starega mestnega jedra Radovljice, Radovljiški zbornik 1995 (ur. Jure Sinobad), Radovljica 1995, str. 77–87.

BLAZNIK, Pavle, Škofja Loka in loško gospostvo (973–1803), Škofja Loka 1973.

CEVC, Emilijan, Iluminirani kodeks ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma, Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma 1688–1801. 2: Razprave (ur. Lojze Gostiša), Ljubljana 2001, str. 67–79.

DOLINAR, France Martin, Prošti novomeškega kapitlja 1493–1993, Novo mesto 1993.

DOLINAR, France Martin, Od Dizmove bratovščine do Akademije delovnih v Ljubljani, Academia operosorum. Zbornik prispevkov s kolokvija ob 300-letnici ustanovitve (ur. Kajetan Gantar), Ljubljana 1994, str. 35–46.

DOLINAR, France Martin, Ljubljanski škofje, Ljubljana 2007.

FRANK, Karl Friedrich von, Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die österreichischen Erblande bis 1806 sowie kaiserlich österreichische bis 1823 mit einigen Nachträgen zum »Alt-Österreichischen Adels-Lexikon« 1823–1918. 1: A–E, Senftenegg 1967.

FRANK, Karl Friedrich von, Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die österreichischen Erblande bis 1806 sowie kaiserlich österreichische bis 1823 mit einigen Nachträgen zum »Alt-Österreichischen Adels-Lexikon« 1823–1918. 2: F–J, Senftenegg 1970.

FRANK, Karl Friedrich von, Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die österreichischen Erblande bis 1806 sowie kaiserlich österreichische bis 1823 mit einigen Nachträgen zum »Alt-Österreichischen Adels-Lexikon« 1823–1918. 3: K–N, Senftenegg 1972.

FRANK, Karl Friedrich von, Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die österreichischen Erblande bis 1806 sowie kaiserlich österreichische bis 1823 mit einigen Nachträgen zum »Alt-Österreichischen Adels-Lexikon« 1823–1918. 4: O–Sh, Senftenegg 1973.

FRANK, Karl Friedrich von, Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die österreichischen Erblande bis 1806 sowie kaiserlich österreichische bis 1823 mit einigen Nachträgen zum »Alt-Österreichischen Adels-Lexikon« 1823–1918. 5: Si–Z, Senftenegg 1974.

GLONAR, Joža, Erberg, Slovenski biografski leksikon, 1/1, Ljubljana 1925, str. 160.

GLONAR, Joža, Hallerstein Avguštin, Slovenski biografski leksikon, 1/2, Ljubljana 1926, str. 290.

GOLEC, Boris, Senožeče in Prem – nenavadni trški naselbini na t. i. Kraških gospostvih, Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 54/3, 2006, str. 365–384.

GOLEC, Boris, Valvasorjev izvor, družina in mladost – stare neznanke v novi luči (1. del), Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 61/1, 2013, str. 5–66.

GOLEC, Boris, Valvasorjev izvor, družina in mladost – stare neznanke v novi luči (2. del), Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 61/2, 2013, str. 217–272.

GOLEC, Boris, Rodbina Graffenweger in njena vloga v življenju Janeza Vajkarda Valvasorja, Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 63/2, 2015, str. 233–276.

GOLEC, Boris, Valvasorji. Med vzponom, Slavo in zatonom, Ljubljana 2015 (Thesaurus memoriae. Dissertationes, 11).

GOLEC, Boris, Valvasor. Njegove korenine in potomstvo do danes, Ljubljana 2016 (Thesaurus memoriae. Dissertationes, 13).

GOLEC, Boris, Slovenska posebnost – dvorec Podšentjur v Podkumu. Od nenavadnega nastanka do desetih rodov rodbine Čop, Ljubljana 2020 (Thesaurus memoriae. Dissertationes, 14).

GRAHORNIK, Matjaž, Dvorec Mala Loka. Sledi časa in lastnikov, Trebnje 2017.

GSPAN, Alfonz, Prešeren, Slovenski biografski leksikon, 2/8, Ljubljana 1952, str. 498–517.

GSPAN, Alfonz, Prešeren Janez Krstnik, Slovenski biografski leksikon, 2/8, Ljubljana 1952, str. 564–566.

GSPAN, Alfonz, Taufferer (Taufrer), Slovenski biografski leksikon, 4/12, Ljubljana 1980, str. 15–18. HOFF, Heinrich Georg, Historisch-statistisch-topographisches Gemälde vom Herzogthume Krain, und demselben einverleibten Istrien. Ein Beytrag zur Völker- und Länderkunde, 1–3, Laibach 1808.

KASTELIC, Jože, Emblemi v ikonografskem ogledalu, Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma 1688–1801. 2: Razprave (ur. Lojze Gostiša), Ljubljana 2001, str. 115–261.

KEBE, Janez, Kopanjska knjiga, Koper 2020.

KEMPERL, Metoda, Portretna zbirka ljubljanske križevniške komende, Križanke (ur. Luka Vidmar), Ljubljana 2018, str. 96–107.

KIDRIČ, France, Edling Janez Nepomuk Jakob, grof, Slovenski biografski leksikon, 1/1, Ljubljana 1925, str. 146–149.

KIDRIČ, France, Gusič (Gussich) Seifried, Slovenski biografski leksikon, 1/2, Ljubljana 1926, str. 275–277.

KIDRIČ, France, Peer Karel, Slovenski biografski leksikon, 2/6, Ljubljana 1935, str. 278.

KOBLAR, Anton, Ljubljančani 17. stoletja, Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko, 10, 1900, str. 179–239.

KOMIĆ MARN, Renata, Portretne galerije Auerspergov na gradu Turjak, Grad Turjak (ur. Miha Preinfalk, Mija Oter Gorenčič, Renata Komić Marn), 1, Ljubljana 2020 (Castellologica Slovenica, 2), str. 455–494.

KOS, Dušan, Zgodovina morale. 1: Ljubezen in zakonska zveza na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo, Ljubljana 2015 (Thesaurus memoriae. Dissertationes, 10).

KOŠAK, Tina, Trije novoodkriti lastniki Almanachovih slik, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. 46, 2010, str. 276–297.

KOŠAK, Tina, Slikarska oprema kartuzije Bistra v 18. stoletju po samostanskih inventarjih, Acta historiae artis Slovenica, 21/1, 2016, str. 7–37.

LANJUS, Friedrich, Die Gothaischen genealogischen Taschenbücher für das Jahr 1938, Monatsblatt des heraldisch-genealogischen Vereins »Adler«, 12/41–42, 1935–1938 (Mai–Juni 1938), str. 435–444.

LAVRIČ, Ana, Janez Gregor Dolničar in njegova Zgodovina ljubljanske stolne cerkve, v: Janez Gregor Dolničar, Zgodovina ljubljanske stolne cerkve (ur. Ana Lavrič), Ljubljana 2003, str. 11–62.

LAVRIČ, Ana, Delo švedskega slikarja Augustina Dahlsteena za ljubljanskega generalnega vikarja Karla Peera, Acta historiae artis Slovenica, 10, 2005, str. 81–93.

LAVRIČ, Ana, Loški glavar Jožef Anton Evzebij Halden in Reslfeldova slika sv. Ane pri loških kapucinih, Acta historiae artis Slovenica, 20/2, 2015, str. 95–109.

LAZARINI, Franc, Zgodovina rodbine Lazarini. Kronika, dokumenti, genealogija, komentarji, zgodbe, Ljubljana 2013.

LESAR, Marko, Župnijska cerkev na Šutni v Kamniku. Umetnostna in kulturnozgodovinska predstavitev, Kamnik 2001.

Ljubljanske družine v 18. stoletju (ur. Lovro Šturm), Celje-Ljubljana 2018.

Ljubljanski klasiki 1563–1965, Ljubljana 1999.

MAL, Josip, Sloviti slikarji v Ljubljani, Dom in svet, 29, 1916, str. 174–179.

MEKE, Katra, Portret Volbenka Danijela barona Erberga (1761), Fortunat Bergant (1721–1769) (ur. Katra Meke), Narodna galerija, Ljubljana 2021, str. 180–181.

MIKLAVČIČ, Maks, Schrattenbach (Schrottenbach) Sigmund Feliks, grof, Slovenski biografski leksikon, 3/10, Ljubljana 1967, str. 242–243.

MLINARIČ, Jože, Seznam imen iz latinske kronike, Ruška kronika (ur. Josip Teržan), Ruše 1985, str. 133–247.

MLINARIČ, Jože, Kostanjeviška opatija. 1234–1786, Kostanjevica na Krki 1987.

MLINARIČ, Jože, Kartuzija Bistra, Ljubljana 2001.

MÜHLBERGER, Kurt, Die Matrikel der Universität Wien. 7: 1715/16–1745/46, Wien-München 2011.

MÜHLBERGER, Kurt, SCHUSTER, Walter, Die Matrikel der Universität Wien. 6: 1689/90–1714/15, Wien-Köln-Weimar 1993.

Ordinacijska protokola goriške nadškofije 1750–1824. 1: 1750–1764 (ur. Jure Volčjak), Ljubljana 2010 (Arhivsko društvo Slovenije. Viri, 31).

Ordinacijska protokola goriške nadškofije 1750–1824. 2: 1765–1824 (ur. Jure Volčjak), Ljubljana 2012 (Arhivsko društvo Slovenije. Viri, 34).

Ordinacijska protokola ljubljanske (nad)škofije 1711–1824. 1: 1711–1756 (ur. Jure Volčjak), Ljubljana 2013 (Arhivsko društvo Slovenije. Viri, 36).

Ordinacijska protokola ljubljanske (nad)škofije 1711–1824. 2: 1761–1824 (ur. Jure Volčjak), Ljubljana 2016 (Arhivsko društvo Slovenije. Viri, 39).

Ordinacijski zapisniki Oglejskega patriarhata za Slovensko ozemlje v 18. stoletju (1701–1749) (ur. Jure Volčjak), Ljubljana 2020 (Arhivsko društvo Slovenije. Viri, 43).

PINTAR, Ivan, Coppini(s) Franc de, Slovenski biografski leksikon, 1/1, Ljubljana 1925, str. 84.

PIRCHEGGER, Hans, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und Märkte, München 1962 (Buchreihe der Südostdeutschen Historischen Kommission, 10).

PIRJEVEC, Avgust, Hohenwart, Slovenski biografski leksikon, 1/3, Ljubljana 1928, str. 330–331.

POKORN, Frančišek, Šematizem duhovnikov in duhovnij v ljubljanski nadškofiji l. 1788, Ljubljana 1908.

PREINFALK, Miha, Auerspergi. Po sledeh mogočnega tura, Ljubljana 2005 (Thesaurus memoriae. Dissertationes, 4).

PREINFALK, Miha, Radovljica in grofje Thurn-Valsassina, Anton Tomaž Linhart. Jubilejna monografija ob 250-letnici rojstva (ur. Ivo Svetina, Francka Slivnik, Verena Štekar-Vidic), Ljubljana-Radovljica 2005, str. 509–525.

PREINFALK, Miha, Rodbina Lamberg. Plemiške rodbine na Slovenskem, Gea, 17/11, 2007, str. 70–73.

PREINFALK, Miha, Grofje Thurn-Valsassina na Koroškem, Iz zgodovine Koroške (ur. Miha Preinfalk), Ljubljana 2008 (= Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 56/2), str. 247–264.

PREINFALK, Miha, Plemiške rodbine na Slovenskem. 18. stoletje. 1: Od Andriollija do Zorna, Ljubljana 2013 (Blagoslovljeni in prekleti, 3).

PREINFALK, Miha, Plemiške rodbine na Slovenskem. 17. stoletje. 1: Od Billichgrätzov so Zanettijev, Ljubljana 2014 (Blagoslovljeni in prekleti, 4).

PREINFALK, Miha, Plemiške rodbine na Slovenskem. 16. stoletje. 1: Od Barbov do Zetschkerjev, Ljubljana 2016 (Blagoslovljeni in prekleti, 5).

RESMAN, Blaž, »Podpisi« svetnih naročnikov na sakralnih umetninah, Profano v sakralnem. Študije o vizualizuaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti (ur. Mija Oter Gorenčič), Ljubljana 2019, str. 131–146.

RIBNIKAR, Peter, Slovenske podložniške prisege patrimonialnega sodišča Bled, Ljubljana 1976.

SCHIVIZ VON SCHIVIZHOFFEN, Ludwig, Der Adel in den Matriken der Grafschaft Görz und Gradisca, Görz 1904.

SCHIVIZ VON SCHIVIZHOFFEN, Ludwig, Der Adel in den Matriken des Herzogtums Krain, Görz 1905.

SCHIVIZ VON SCHIVIZHOFFEN, Ludwig, Der Adel in den Matriken der Stadt Graz, Graz 1909.

SIMIČ, Vladimir, Wagathey (Wogathey, Bogataj) Franc Krištof, Slovenski biografski leksikon, 4/14, Ljubljana 1986, str. 656.

SIMONITI, Primož, Spremna beseda, Akademske čebele ljubljanskih operozov ali Ustanova, pravila, smoter, imena in simboli nove Akademije, združene pod simbolom čebel v Ljubljani, izročene slovstvenemu svetu z nastopnim govorom na prvem javnem zboru, govorjenim veljakom Emone, Ljubljana 1988, str. 79–85.

SLANA, Lidija, Utrinki iz zgodovine Brda, Iz zgodovine Brda pri Kranju (ur. Aleš Gabrič), Ljubljana 2004 (= Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 52/2), str. 131–142.

SLANA, Lidija, Lichtenbergi na Tuštanju, Iz zgodovine gradu Tuštanj pri Moravčah (ur. Miha Preinfalk), Ljubljana 2009 (= Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 57/2), str. 171–200.

SMOLE, Majda, Graščine na nekdanjem Kranjskem, Ljubljana 1982.

SMOLE, Majda, Vicedomski urad za Kranjsko. 13. stol. – 1747. Cerkvene zadeve. 2: Lit. G, Ljubljana 1989 (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Inventarji. Arhivi državnih in samoupravnih organov in oblastev, 4).

SMOLE, Majda, Vicedomski urad za Kranjsko. 13. stol. – 1747. Cerkvene zadeve. 4: Lit. L, Ljubljana 1994 (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Inventarji. Arhivi državnih in samoupravnih organov in oblastev, 4).

SMOLE, Majda, Vicedomski urad za Kranjsko. 13. stol. – 1747. Cerkvene zadeve. 5: Lit. M–R, Ljubljana 1995 (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Inventarji. Arhivi državnih in samoupravnih organov in oblastev, 4).

SMOLE, Majda, Vicedomski urad za Kranjsko. 13. stol. – 1747. Cerkvene zadeve. 6: Lit. S–Z, Ljubljana 1997 (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Inventarji. Arhivi državnih in samoupravnih organov in oblastev, 4).

SMOLIK, Marijan, Thalnitscher (do 1688 Dolitscher, Dolnizher), Janez Krstnik, Slovenski biografski leksikon, 4/12, Ljubljana 1980, str. 76.

SMOLIK, Marijan, Pregled članstva ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma, Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma 1688–1801. 2: Razprave (ur. Lojze Gostiša), Ljubljana 2001, str. 263–275.

Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma 1688–1801. 1: Transkripcija besedila, prevod, spremno besedilo (ur. Lojze Gostiša), Ljubljana 2001.

STIASNY, Ljudevit, Kamnik. Zemljepisno-zgodovinski oris, Ljubljana 1894.

STOPAR, Ivan, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji. 3: Spodnja Savinjska dolina. Občine Celje, Hrastnik, Laško, Žalec, Ljubljana 1992.

STOPAR, Ivan, Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 1/4: Gorenjska. Ljubljana, grad in dvorci, Ljubljana 1999 (Grajske stavbe, 9).

STOPAR, Ivan, Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 1/5: Gorenjska. Med Goričanami in Gamberkom, Ljubljana 2000 (Grajske stavbe, 10).

UMEK, Ema, Erbergi in dolski arhiv, Ljubljana 1991–1992 (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Graščinski arhivi, 5).

VIDMAR, Luka, Gesellschaften in Ljubljana im langen 18. Jahrhundert. An der Grenze zwischen der privaten und der öffentlichen Sphäre, Stadt im Wandel. Europas Südosten im langen 18. Jahrhundert/Towns in Change. Europe’s Southeast in the Long 18th Century (ur. Mathias Beer, Harald Heppner, Ulrike Tischler-Hofer), Berlin 2022 (v tisku).

VRHOVEC, Ivan, Zgodovina Novega mesta, Ljubljana 1891.

VRHOVNIK, Ivan, Plemenitniki v dobovskih farnih maticah, Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko, 9, 1899, str. 77–102.

WITTING, Johann Baptist, Beiträge zur Genealogie des krainischen Adels, Jahrbuch der k. k. heraldischen Gesellschaft »Adler«, n. F. 4, 1894, str. 89–146.

WITTING, Johann Baptist, Beiträge zur Genealogie des krainischen Adels, Jahrbuch der k. k. heraldischen Gesellschaft »Adler«, n. F. 5, 1895, str. 162–264.

WITTING, Johann Baptist, Steiermärkischer Adel, Neustadt an der Aisch 19792 (= Die Wappen des Adels in Salzburg, Steiermark und Tirol; J. Siebmacher’s großes Wappenbuch, 28).

ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana, Urbar ljubljanske komende iz leta 1738, Križanke (ur. Luka Vidmar), Ljubljana 2018, str. 206–217.

Prenosi

Objavljeno

2022-08-22

Kako citirati

Golec, B. (2022). Člani Dizmove bratovščine v polstoletju 1719–1771 – dejanski in potencialni naročniki umetnostnih del. Acta Historiae Artis Slovenica, 27(1). https://doi.org/10.3986/ahas.27.1.04

Številka

Rubrike

Articles