Respice finem! Eshatološka motivika v umetnosti potridentinskih bratovščin na Slovenskem

Avtorji

  • Ana Lavrič

DOI:

https://doi.org/10.3986/ahas.27.1.03

Ključne besede:

bratovščine, ikonografija, bona mors, duše v vicah, rožni venec, škapulir, Marija Priprošnjica, zavetniki umirajočih in vernih duš

Povzetek

Prispevek se osredotoča na motiva umiranja in vic v umetnosti baročnih bratovščin na Slovenskem. Predstavlja pri- mere, značilne za bratovščine različnih titularjev, predvsem tiste, ki so se še posebej posvečale umirajočim in vernim dušam. Ob standardnih upodobitvah opozarja na ikonografsko zanimivejše (Tomišelj, Ljubljana Sv. Peter, Lemberg, Kranj, Ponikva itd.) in take, ki so jih napravili vidnejši umetniki (Andrej Trost, Giulio Quaglio, Francesco Robba, Jožef Holzinger idr.). Iz gradiva je razvidno, da dobi v prizorih srečne smrti sčasoma vidno vlogo personificirana Smrt (okostnjak), skušnjave (demoni) pa se reducirajo. Vice, ki variirajo po emocijah in številu očiščujočih se duš, se prilagajajo krajevni umestitvi; tu in tam so postavljene v konkretno pokrajino, večkrat neposredno pod križ na Kalvariji. Včasih so zaprte z rešetkami in asociirajo na ječo, v verige vklenjene duše pa so redke. Kompleksnejše upodobitve vic so dopolnjene z motivom priprošnje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Ana Lavrič

Gorenjska cesta 15
SI-4202 Naklo

Literatura

AMBROŽIČ, Matjaž, Pregled predjožefinskih bratovščin na slovenskem Štajerskem, Acta historiae artis Slovenica, 19/1, 2014, str. 17–52.

AMBROŽIČ, Matjaž, Kanonski in teološki vidiki bratovščin z ozirom na slovensko Štajersko,

Patriae et orbi. Essays on Central European Art and Architecture/Študije o srednjeevropski umetnosti. Festschrift in Honour of Damjan Prelovšek/Jubilejni zbornik za Damjana Prelovška (ur. Ana Lavrič, Franci Lazarini, Barbara Murovec), Ljubljana 2015, str. 529–549.

AMBROŽIČ, Matjaž, Zanimivosti iz delovanja predjožefinskih bratovščin na slovenskem Štajerskem, Arhivi. Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, 38/1, 2015, str. 35–75.

BALAŽIC, Janez, Povišanje sv. Hostije, Umetnine iz Prekmurja. Od romanike do modernizma

(ur. Janez Balažic), Pokrajinski muzej Murska Sobota, Murska Sobota 2009, str. 134–135, kat. št. 60.

BALDE, Henricus, Veritates christianae, quae ad modum exhibent bene vivendi et bene moriendi /.../ in strenam oblatae dd. sodalibus congregatis sub titulo B. Mariae Virginis in coelos Assumptae in archi-ducali Soc. Jesu collegio Labacensi anno MDCCL, Labaci 1750.

BARAGA, France, Kapiteljski arhiv Novo mesto. Regesti listin in popis gradiva, Ljubljana 1995 (Acta Ecclesiastica Sloveniae, 17).

BERGAMINI, Giuseppe, Giulio Quaglio, Tavagnacco 1994.

BLAZNIK, Pavle, Škofja Loka in loško gospostvo (973–1803), Škofja Loka 1973.

BORROMEO, Federico, De pictura sacra, 2, Milano 1624.

BRAUNFELS, Wolfgang, Fegfeuer, Lexikon der christlichen Ikonographie, 2 (ur. Engelbert Kirschbaum), Rom-Freiburg-Basel-Wien 1970, stp. 16–20.

BRINKMANN, Bodo, Die Seele verläßt den Leichnam und wird von Engeln und Teufeln umkämpft, Himmel, Hölle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter (ur. Peter Jezler), Schweizerisches Landesmuseum, Zürich 1994, str. 272, kat. št. 82.

BRINKMANN, Bodo, Wer vor dem Bild der Gregorsmesse fünf Vaterunser und fünf Avemaria betet, erhält Ablaß, Himmel, Hölle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter (ur. Peter Jezler), Schweizerisches Landesmuseum, Zürich 1994, str. 246, kat. št. 61.

BRÜHLMEIER, Markus, Bruderschaften, eine »Kollektivversicherung« gegen lange Fegefeuerqualen, Himmel, Hölle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter (ur. Peter Jezler), Schweizerisches Landesmuseum, Zürich 1994, str. 214.

CANISIUS, Petrus, Catechismus. Skusi malane figure naprej postavlen. 1615, Celje 1991.

CEVC, Anica, Fortunat Bergant 1721–1769, Narodna galerija, Ljubljana 1951.

CEVC, Anica, Valentin Metzinger 1699–1759. Življenje in delo baročnega slikarja, Narodna galerija, Ljubljana 2000.

CEVC, Emilijan, Slikarstvo 17. stoletja, Umetnost XVII. stoletja na Slovenskem, 1, Narodna galerija, Ljubljana 1968, str. 39–71.

CIGLENEČKI, Marjeta, Franz Ignaz Count of Inzaghi, Ptuj Parish Archpriest and Dean, and the Veneration of St Victorinus, First Bishop of Poetovio Known by Name, Acta historiae artis Slovenica, 24/2, 2019, str. 113–166.

CURK, Jože, Topografsko gradivo. 1: Sakralni spomeniki na območju občine Celje, Celje 1966.

CURK, Jože, Topografsko gradivo. 2: Sakralni spomeniki na območju občine Žalec, Celje 1967.

CURK, Jože, Topografsko gradivo. 6: Sakralni spomeniki na območju občine Šmarje pri Jelšah, Celje 1967.

CURK, Jože, Mestna proštijska cerkev sv. Jurija v Ptuju, Ljubljana 1977 (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, 78).

CVETNIĆ, Sanja, Ikonografija nakon Tridentinskoga sabora i hrvatska likovna baština, Zagreb 2007. 156

RESPICE FINEM! ESHATOLOŠKA MOTIVIKA V UMETNOSTI POTRIDENTINSKIH BRATOVŠČIN NA SLOVENSKEM

CVETNIĆ, Sanja, The Jesuit Bona Mors Confraternities in Croatia, Acta historiae artis Slovenica, 23/2, 2018, str. 179–193.

ČIPIĆ REHAR, Marija, Listine Nadškofijskega arhiva Ljubljana. 2: Brevi, župnije, uršulinke, prepisi listin, Ljubljana 2018.

DAJNKO, Manuela, Sv. Dizma v štajerski likovni umetnosti, Maribor 2013 (tipkopis diplomskega dela). DOLENC, Jože, Sv. Joahim in Ana, Marijini starši, Leto svetnikov (ur. Marijan Smolik), 3, Celje 2000, str. 229–231.

DOLINAR, France Martin, Od Dizmove bratovščine do Akademije delovnih v Ljubljani, Academia Operosorum. Zbornik prispevkov s kolokvija ob 300-letnici ustanovitve (ur. Kajetan Gantar), Ljubljana 1994, str. 35–46.

EGBERS, Silke, Skapulier, Marienlexikon (ur. Remigius Bäumer, Leo Scheffczyk), 6, St. Ottilien 1994, str. 184–185.

EUSTACHIUS de Rosario, Ars bene moriendi. Das ist Kunst wol zu sterben, in fünfftzig Ermahnungen auß H. Schrifft, heiligen Vättern, und andern bewehrten Scribenten zusamen gezogen, Augsburg 1673.

Feuer (ur. Wolfgang Meighörner), Tiroler Volksmuseum, Innsbruck 2018.

Fortunat Bergant (1721–1769) (ur. Katra Meke), Narodna galerija, Ljubljana 2021.

GLOBOČNIK, Damir, Kranjski poznobaročni slikar Leopold Layer. Izbor slik iz umetnostnozgodovinske zbirke, Gorenjski muzej, Kranj 2012.

GÖTTLER, Christine, In den Vier letzten Dingen finden Barokkünstler ein Experimentierfeld für die Darstellung psychischer Bewegung, Himmel, Hölle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter (ur. Peter Jezler), Schweizerisches Landesmuseum, Zürich 1994, str. 320–321, kat. št. 118.

GÖTTLER, Christine, »Jede Messe erlöst eine Seele aus dem Fegefeuer«. Der privilegierte Altar und die Anfänge des barocken Fegefeuerbildes in Bologna, Himmel, Hölle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter (ur. Peter Jezler), Schweizerisches Landesmuseum, Zürich 1994, str. 149–164.

GÖTTLER, Christine, Die Kunst des Fegefeuers nach der Reformation. Kirchliche Schenkungen, Ablaß und Almosen in Antwerpen und Bologna um 1600, Mainz 1996 (Berliner Schriften zur Kunst, 7).

GUARDINI, Romano, Die letzten Dinge. Die christliche Lehre vom Tode, der Läuterung nach dem Tode, Auferstehung, Gericht und Ewigkeit, Würzburg 19525.

HALM, Philipp Maria, Armeseelen, Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, 1 (ur. Otto Schmitt), Stuttgart 1937, stp. 1084–1088 (https://www.rdklabor.de/w/?oldid=89658).

HAMM, Berndt, Ablass und Reformation. Erstaunliche Kohärenzen, Tübingen 2016.

HESSE, Jochen, Ars moriendi. Die Kunst, zwischen den Versuchungen der Teufel und den Ermahnungen der Heiligen heilsam zu sterben, Himmel, Hölle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter (ur. Peter Jezler), Schweizerisches Landesmuseum, Zürich 1994, str. 262–265, kat. št. 75.

Himmel, Hölle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter (ur. Peter Jezler), Schweizerisches Landesmuseum, Zürich 1994.

HÖFLER, Janez, Gradivo za historično topografijo predjožefinskih župnij na Slovenskem. Kranjska, Ljubljana 20172 (elektronska knjiga).

HORVAT, Jasna, KOS, Mateja, Zbirka slik Narodnega muzeja Slovenije, Ljubljana 2011 (Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev, 10).

HRASTELJ, Franc, Otrok luči. Zgodovinska povest o Antonu Martinu Slomšku, Ljubljana 20052.

JEZLER, Peter, Wer Gute Werke leistet, verkürzt seine Leidenszeit im Fegefeuer und gelangt schneller in den Himmel, Himmel, Hölle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter (ur. Peter Jezler), Schweizerisches Landesmuseum, Zürich 1994, str. 190, sl. 191, kat. št. 18.

JEZLER, Peter, KONRAD, Bernd, Kopfüber schweben Engel ins Fegefeuer hinab, um mit Almosen und Hostien Arme Seelen zu retten, Himmel, Hölle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter(ur. Peter Jezler), Schweizerisches Landesmuseum, Zürich 1994, str. 291, kat. št. 97.

KEBE, Janez, Križna gora nad Ložem. Opis božje poti in njene znamenitosti, Stari trg pri Ložu 1987.

KEMPERL, Metoda, Bratovščine kot naročnice umetniških del. Primer Metzingerjevih slik Sv. Marjeta in sv. Cecilija ter Marija pomočnica umirajočih, Pogovori o baročni umetnosti 2001 (ur. Mojca Jenko), Narodna galerija, Ljubljana 2002, str. 37–41.

KERMAVNAR, Simona, RESMAN, Blaž, SERAŽIN, Helena, Upravna enota Logatec. Občina Logatec, Ljubljana 2014 (Umetnostna topografija Slovenije).

KISTERS, Friedrich, Die Gregorsmesse, Himmel, Hölle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter (ur. Peter Jezler), Schweizerisches Landesmuseum, Zürich 1994, str. 292–293.

KISTERS, Friedrich, In der Gregorsmesse fließt das Blut Christi über den Altar und öffnet den Armen Seelen den Weg in den Himmel, Himmel, Hölle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter (ur. Peter Jezler), Schweizerisches Landesmuseum, Zürich 1994, str. 294, sl. 295, kat. št. 98.

KLEINSCMIDT, Beda, Antonius von Padua in Leben und Kunst, Kult und Volkstum, Düsseldorf 1931.

KLEMENČIČ, Matej, Francesco Robba in beneško baročno kiparstvo v Ljubljani, Ljubljana 1998.

KLOBUS, Valentin, Bratovščina na čast Sv. Družini Jezusa, Marije in Jožefa in za duše v vicah, v farni cerkvi sv. Urbana v Godoviču, po cerkvenih pravilih ustanovljena in postavno združena z milosti polno bratovščino pri sv. Mariji D. Monteronski v Rimu, Ljubljana 1889.

KOGOJ, Jasna, Uršulinke na Slovenskem. Ob 200-letnici prihoda uršulink v Škofjo Loko, Izola 1982.

KOŠIR, Tone, DEMŠAR, Alojz, LEBEN-SELJAK, Petra, Dediščina župnije Šentjošt. Ljudje, domačije in znamenitosti, Šentjošt 2013.

KROPEJ, Andrej, Vprašanje avtorstva fresk v Dizmovi kapeli proštijske cerkve na Ptuju, Ptujska župnijska cerkev sv. Jurija. Zbornik znanstvenega simpozija ob praznovanju 1150. obletnice posvetitve mestne cerkve in 850. obletnice »Konradove cerkve« (ur. Slavko Krajnc), Ptuj 1998, str. 211–215.

KURRUS, Theodor, Franz Xaver SJ, Lexikon der christlichen Ikonographie, 6 (ur. Wolfgang Braunfels), Rom-Freiburg-Basel-Wien 1974, stp. 324–327.

LANZI, Fernando, LANZI, Gioia, Svetniki in zavetniki v likovni in ljudski umetnosti, Celje 2021.

LAVRIČ, Ana, Ljubljanska stolnica. Umetnostni vodnik, Ljubljana 2007.

LAVRIČ, Ana, Sv. Janez Nepomuk na odru ljubljanskega jezuitskega gledališča, Liturgia Theologia prima. Zbornik ob osemdesetletnici profesorja Marijana Smolika (ur. Rafko Valenčič, Slavko Krajnc, Jože Faganel), Ljubljana 2008, str. 431–446.

LAVRIČ, Ana, Svetniški zavetniki ljubljanskih baročnih akademij in društev, V zlatih črkah v zgodovini. Razprave v spomin Olge Janša-Zorn, Ljubljana 2009 (= Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 57), str. 301–316.

LAVRIČ, Ana, Kult in likovne upodobitve sv. Jožefa, zavetnika Kranjske, pri ljubljanskih diskalceatih, Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 58/2, 2010, str. 383–400.

LAVRIČ, Ana, Ljubljanske baročne bratovščine in njihovo umetnostno naročništvo. Jezuitske kongregacije, Arhivi. Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, 33/2, 2010, str. 251–286.

LAVRIČ, Ana, Ljubljanske baročne bratovščine in njihovo umetnostno naročništvo. Bratovščine pri redovnih cerkvah, Arhivi. Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, 34/1, 2011, str. 41–64.

LAVRIČ, Ana, Ljubljanske baročne bratovščine in njihovo umetnostno naročništvo. Bratovščine v župnijskih cerkvah in podružnicah, Zbornik ob sedemdesetletnici dr. Franceta Martina Dolinarja (ur. Jure Volčjak), Ljubljana 2011 (= Arhivi. Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, 34/2), str. 295–317.

LAVRIČ, Ana, Oprema cerkve in samostana bosonogih avguštincev v Ljubljani, Acta historiae artis Slovenica, 17/1, 2012, str. 21–55.

LAVRIČ, Ana, Prispevek k stavbni zgodovini samostana in cerkve bosonogih avguštincev v Ljubljani, Acta historiae artis Slovenica, 17/2, 2012, str. 103–136.

LAVRIČ, Ana, Bratovščine v ljubljanskih škofijskih protokolih 17. in 18. stoletja, Arhivi. Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, 36/1, 2013, str. 25–44.

LAVRIČ, Ana, Ikonografija sv. Antona Padovanskega. Upodobitve na Slovenskem, S patri smo si bili dobri. Tri stoletja brežiških frančiškanov. Zbornik znanstvenih razprav (ur. Jože Škofljanec), Brežice 2013 (Brežiške študije, 4), str. 169–203.

LAVRIČ, Ana, Bratovščine na Kranjskem leta 1773, Arhivi. Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, 37/1, 2014, str. 109–142.

LAVRIČ, Ana, Zgodovinska in umetnostna dediščina frančiškanskih bratovščin, Acta historiae artis Slovenica, 19/2, 2014, str. 95–122.

LAVRIČ, Ana, Bratovščine na Slovenskem pod zavetniškim plaščem Marije in svetnikov,

Patriae et orbi. Essays on Central European Art and Architecture/Študije o srednjeevropski umetnosti. Festschrift in Honour of Damjan Prelovšek/Jubilejni zbornik za Damjana Prelovška (ur. Ana Lavrič, Franci Lazarini, Barbara Murovec), Ljubljana 2015, str. 475–527.

LAVRIČ, Ana, Kamniške bratovščine in njihova povezava s freskami pri Sv. Primožu in v župnijski cerkvi na Šutni, Arhivi. Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, 39/1, 2016, str. 9–25.

LAVRIČ, Ana, Velike Marijine bratovščine na Slovenskem. Ikonografija bratovščin pod okriljem mendikantskih redov, Acta historiae artis Slovenica, 21/2, 2016, str. 119–167.

LAVRIČ, Ana, Bratovščine sv. Rešnjega telesa na Slovenskem. Predstavitev ikonografije z izbranimi primeri, Acta historiae artis Slovenica, 22/1, 2017, str. 7–43.

LAVRIČ, Ana, Bratovščine v klariških samostanih na Kranjskem. Njihova umetnostna in duhovna dediščina, Acta historiae artis Slovenica, 25/1, 2020, str. 27–62.

LE GOFF, Jacques, La naissance du Purgatoire, Paris 1981 (prevod: Nastanek vic, Ljubljana 2009). LOZAR ŠTAMCAR, Maja, Prispevek k preučevanju božjepotnih grafičnih podobic v 18. stoletju na Slovenskem, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. 26, 1990, str. 57–84.

LOŽAR PODLOGAR, Helena, Cerkev svete Ane na Grabnu. Odzvanjanje nekega časa, Vita artis perennis. Ob osemdesetletnici Emilijana Cevca/Festschrift Emilijan Cevc (ur. Alenka Klemenc), Ljubljana 2000, str. 369–386.

MAČEK, Jože, Mašne in svetne ustanove na Kranjskem in v Avstrijski Istri do leta 1809. Prispevek k obravnavi državnega cerkvenstva na Kranjskem, Ljubljana 2005.

MAROLT, Marijan, Dekanija Vrhnika. Topografski opis, Ljubljana 1929.

MAROLT, Marijan, Dekanija Celje. 1: Cerkveni spomeniki v Celju, Maribor 1931.

MARTI, Susan, Auf katholischer Seite überdauert das Fegefeuer die Reformation, Himmel, Hölle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter (ur. Peter Jezler), Schweizerisches Landesmuseum, Zürich 1994, str. 316, sl. 317, kat. št. 116.

MARTI, Susan, Maria und die Heiligen als Fürbitter, Himmel, Hölle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter (ur. Peter Jezler), Schweizerisches Landesmuseum, Zürich 1994, str. 196–197.

MARTI, Susan, MONDINI, Daniela, »Ich manen dich der brüsten min, Das du dem sünder wellest milte sin!« Marienbrüste und Marienmilch im Heilsgeschehen, Himmel, Hölle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter (ur. Peter Jezler), Schweizerisches Landesmuseum, Zürich 1994, str. 79–90.

MENAŠE, Lev, Marija v slovenski umetnosti. Ikonologija slovenske marijanske umetnosti od začetkov do prve svetovne vojne, Celje 1994.

MIRKOVIĆ, Marija, Slika ormoške Sočutne, delo ptujskega slikarja F. A. Pachmayerja, Ormož skozi stoletja IV (ur. Peter Pavel Klasinc), Ormož 1993, str. 50–61.

MONDINI, Daniela, Marias Milch und das Blut Christi laben die Seelen im Fegefeuer, Himmel, Hölle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter (ur. Peter Jezler), Schweizerisches Landesmuseum, Zürich 1994, str. 298–299, kat. št. 101.

MUROVEC, Barbara, Zbirka slik v frančiškanskem samostanu v Ljubljani, Frančiškani v Ljubljani. Samostan, cerkev in župnija Marijinega oznanjenja (ur. Silvin Krajnc), Ljubljana 2000, str. 347–374.

MUROVEC, Barbara, Quaglieve oltarne slike v ljubljanski stolni cerkvi, Umetnostna kronika, 7, 2005, str. 2–5.

NOVAK KLEMENČIČ, Renata, KLEMENČIČ, Matej, Franz Ignaz Flurer in slika sv. Dizme v Zagorju pri Pilštajnu, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. 44, 2008, str. 248–262.

OEHLER, Helmuth, Ein »wirkliches Feuer, quälend und doch nicht verzehrend«. Die Flammen im Purgatorium, Feuer (ur. Wolfgang Meighörner), Tiroler Volksmuseum, Innsbruck 2018, str. 78–89.

OGRIN, Matija, Bratovščinske iskre. Duhovna besedila baročnih bratovščin na Slovenskem, Acta historia artis Slovenica, 21/2, 2016, str. 55–88.

OTRIN, Blaž, VISOČNIK, Julijana, Topografsko-zgodovinski opisi župnij ljubljanske škofije 1821–1823, Ljubljana 2021 (Acta Ecclesiastica Sloveniae, 43).

OŽINGER, Anton, Vizitacijski zapisniki goriškega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa 1752–1774. 2: Vizitacijski zapisniki savinjskega arhidiakonata goriške nadškofije 1751–1773, Ljubljana 1991.

POHLIN, Marko, Sveta, inu nuzna je misl sa te mertve moliti, de bodo od grehov odvesani 2 Mahab. 12. 46. Katirem pomagati Christianska lubesn zel nobenega vonnausame, bodi se uwog, ali revne kokerkol otshe, dokler muzh, inu oblast na mertve se spominiti, inu sa nje moliti ni nobenemu od G. Boga oduseta /.../, Ljubljana 1769.

POLANCO, Joannes Alphonsus de, Methodus ad eos, qui moriuntur adiuvandos. Ex complurium doctorum, ac piorum scriptis, diuturnoque usu et observatione collecta /.../ honoribus DD. sodalium congregatorum sub titulo B. M. V. in coelos Assumptae in archi-ducali Soc. Jesu Collegio Labaci Anno MDCCXLIV, Labaci 1744.

POŽIN, Karin, Poznobaročni kipar Ferdinand Gallo, Maribor 2018 (tipkopis magistrskega dela).

PRUMMER, Markus, Quattuor novissima. Die Ikonographie der Vier letzten Dinge, Berlin 2019.

RESMAN, Blaž, Skica za umetnostnozgodovinski portret župnijske cerkve svetega Petra v Radovljici, Radovljiški zbornik 1995 (ur. Jure Sinobad), Radovljica 1995, str. 271–292.

RESMAN, Blaž, Šentjakobska cerkev v 18. stoletju, Jezuitski kolegij v Ljubljani (1597–1773). Zbornik razprav (ur. Vincenc Rajšp), Ljubljana 1998 (Redovništvo na Slovenskem, 4), str. 189–228.

RESMAN, Blaž, Šopek atiških, Vis imaginis. Baročno slikarstvo in grafika. Jubilejni zbornik za Anico Cevc (ur. Barbara Murovec), Ljubljana 2006, str. 153–176.

RESMAN, Blaž, Šentjakobska cerkev v Ljubljani, Ljubljana 2014 (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, 217).

RESMAN, Blaž, SERAŽIN, Helena, Upravna enota Kočevje. Občine Kočevje, Kostel in Osilnica, Ljubljana 2010 (Umetnostna topografija Slovenije).

ROŠKAR, Boštjan, Figura, ornamentika in oltarna arhitektura v kiparstvu Jožefa Holzingerja (1735–1797), Maribor 2021 (tipkopis doktorske disertacije).

ROVA, Simone, Ablaß, Himmel, Hölle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter (ur. Peter Jezler), Schweizerisches Landesmuseum, Zürich 1994, str. 234–235.

ROZMAN, Ksenija, Katalog razstavljenih del. Slikarstvo, Umetnost XVII. stoletja na Slovenskem, 1, Narodna galerija, Ljubljana 1968, str. 133–148.

SCHREIBER, Wilhelm Ludwig, ZIMMERMANN, Hildegard, Ars moriendi, Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, 1 (ur. Otto Schmitt), Stuttgart 1937, stp. 1121–1127 (https://www.rdklabor.de/wiki/Ars_moriendi).

SMOLIK, Marijan, Umetnine v ljubljanskem semenišču, Vis imaginis. Baročno slikarstvo in grafika. Jubilejni zbornik za Anico Cevc (ur. Barbara Murovec), Ljubljana 2006, str. 137–152.

Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma 1688–1801, 1–2 (ur. Lojze Gostiša), Ljubljana 2001.

STELE, France, Valvasorjev krog in njegovo grafično delo, Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo, 9/1–4, 1928, str. 5–50.

STOPAR, Ivan, Slomškova Ponikva, Celje 1990.

SUCQUET, Antonius, Piae considerationes ad declinandum a malo et faciendum bonum cum Iconibus Viae Vitae Aeternae, Viennae 1672.

Šematizem Ljubljanske nadškofije v letu mednarodnega priznanja samostojne Slovenije, Ljubljana 1993.

ŠERBELJ, Ferdinand, Izzvenevanje nekega obdobja. Oris poznobaročnega slikarstva na Kranjskem, Narodna galerija, Ljubljana 2011.

ŠERBELJ, Ferdinand, Angel tolaži Jezusa na Oljski gori, 1763, Fortunat Bergant (1721–1769) (ur. Katra Meke), Narodna galerija, Ljubljana 2021, str. 174, kat. št. 16.

ŠERBELJ, Ferdinand, Križani s sv. Marijo Magdaleno, 1763, Fortunat Bergant (1721–1769) (ur. Katra Meke), Narodna galerija, Ljubljana 2021, str. 170– 172, kat. št. 15.

Škofjeloški pasijon. Znanstvenokritična izdaja (ur. Matija Ogrin), Celje-Ljubljana 2009.

THOMANN, Günther, Die Armen Seelen im Volksglauben und Volksbrauch des altbayerischen und oberpfälzischen Raumes. Untersuchungen zur Volksfrömmigkeit des 19. und 20. Jahrhunderts, 1, Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg, 110, 1970, str. 115–179.

TINGLE, Elizabeth C., Purgatory and Piety in Brittany 1480–1720, Farnham 2012 (Catholic Christendom 1300–1700).

UKMAR, Jakob, Nauk o poslednjih rečeh ali Eshatologija, Škedenj pri Trstu 1972.

UNBEHAUN, Lutz, Das Rosenkranzgebet erlöst Seelen aus dem Fegefeuer, Himmel, Hölle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter (ur. Peter Jezler), Schweizerisches Landesmuseum, Zürich 1994, str. 296, sl. 297, kat. št. 99.

Upravna enota Ajdovščina. Občini Ajdovščina in Vipava (ur. Helena Seražin), 2, Ljubljana 2012 (Umetnostna topografija Slovenije).

UŠENIČNIK, Franc, Pastoralno bogoslovje, Ljubljana 19403.

UŠENIČNIK, Franc, Katoliška liturgika, Ljubljana 19452.

VIDMAR, Polona, Liturgična oprema mariborske stolnice, Mariborska stolnica ob 150. obletnici Slomškovega prihoda v Maribor (ur. Stanko Lipovšek), Maribor 2009, str. 229–265.

Vnderschidliche geistliche von Vnser Lieben Frauen vnd Gott dem Allmächtigen Passion Leyden vnd Sterben, auch Miraculose vnd dergleichen Kupfferstich, welche von vnderschidlichen Mahlern, Kupfferstechern vnd andern Künstlern inventirt, gezeichnet, vnd ins Kupffer gestochen (ur. Mirna Abaffy, Lojze Gostiša), Ljubljana-Zagreb 2005 (Iconotheca Valvasoriana, 2).

Vnderschidliche geistliche vnd weltliche Riß, vnd Zeichnungen, von vnderschidlichen Mahlern vnd Künstlern gueten vnd schlechten gezeichnet vnd gerissen, auch vnderschidliche Laub vnd Kränter [sic] Blätter nach dem Leben abgetruckt, welche mit sonderbahrem Fleiß zusamben gabracht durch Johann Weychard Valvasor (ur. Jure Mikuž, Lojze Gostiša), Ljubljana-Zagreb 2008 (Iconotheca Valvasoriana, 17).

Vodnik po župnijskih arhivih na območju SR Slovenije, Ljubljana 1975 (Vodniki, 2).

VOLČJAK, Jure, Pregled predjožefinskih bratovščin na ozemlju goriške nadškofije na Kranjskem, Acta historiae artis Slovenica, 21/2, 2016, str. 9–34.

VOLČJAK, Jure, Vizitacijski zapisniki kranjskih arhidiakonatov goriške nadškofije 1752–1757, Ljubljana 2022 (v tisku).

VORDERMAYER, Helmut, Die Lehre vom Purgatorium und die Vollendung des Menschen. Ein moraltheologischer Beitrag zu einem umstrittenen Lehrstück aus der Eshatologie, Innsbruck-Wien 2006 (Salzburger theologische Studien, 27).

VRIŠER, Sergej, Baročno kiparstvo na slovenskem Štajerskem, Maribor 1963.

VRIŠER, Sergej, Pavlinsko Olimje, Kultura pavlina u Hrvatskoj 1244–1786. Slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, umjetnički obrt, književnost, glazba, prosvjeta, ljekarstvo, gospodarstvo (ur. Đurđica Cvitanović, Vladimir Maleković, Jadranka Petričevič), Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb 1989, str. 255–264.

VRIŠER, Sergej, Baročno kiparstvo na slovenskem Štajerskem, Ljubljana 1992. VRIŠER, Sergej, Maribor. Po poteh stare umetnosti, Maribor 1993.

VRIŠER, Sergej, Vodnik po ruških cerkvah, Ruše 1995.

VRIŠER, Sergej, Ruše. Umetnostni spomeniki, Enciklopedija Slovenije, 10, Ljubljana 1996, str. 359.

VRIŠER, Sergej, Jožef Holzinger, Maribor 1997.

WEGMANN, Susanne, Auf dem Weg zum Himmel. Das Fegefeuer in der deutschen Kunst des Mittelalters, Köln-Weimar-Wien 2003.

WEHRLI-JOHNS, Martina, »Tuo daz guote und lâ daz übele«. Das Fegefeuer als Sozialidee, Himmel, Hölle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter (ur. Peter Jezler), Schweizerisches Landesmuseum, Zürich 1994, str. 47–58.

WINZELER, Marius, Mit den Sakramenten unterwegs zu einem Sterbenden, Himmel, Hölle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter (ur. Peter Jezler), Schweizerisches Landesmuseum, Zürich 1994,

str. 266–267, kat. št. 76.

ZEHNDER, Frank Günter, Jeder reuige Mensch, der vor diesem Bild fünf Vaterunser und Fünf Avemaria betet, erlangt 77000 Jahre Ablaß, Himmel, Hölle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter (ur. Peter Jezler), Schweizerisches Landesmuseum, Zürich 1994, str. 240–241, kat. št. 55.

ŽIGON, Andreja, ROVŠNIK, Borut, Matija Koželj. 1842–1917, Kulturni center Kamnik, Kamnik 1986. ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana, Kariere duhovnikov na Slovenskem v zgodnjem novem veku. Vzvodi, okoliščine, (samo)reprezentacija, Ljubljana 2019 (Thesaurus memoriae. Opuscula, 9).

ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana, Mnoge sledi bratovščine sv. Mihaela v Mengšu pri nastanku poslikav Franca Jelovška, Acta historiae artis Slovenica, 25/1, 2020, str. 81–102. ŽONTAR, Josip, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939.

Prenosi

Objavljeno

2022-08-22

Kako citirati

Lavrič A. (2022). Respice finem! Eshatološka motivika v umetnosti potridentinskih bratovščin na Slovenskem. Acta Historiae Artis Slovenica, 27(1). https://doi.org/10.3986/ahas.27.1.03

Številka

Rubrike

Articles