Socialne vezi župnika, prošta in arhidiakona Valentina Fabrija, ambicioznega naročnika gradbenih del

Avtorji

  • Lilijana Žnidaršič Golec

DOI:

https://doi.org/10.3986/ahas.27.1.02

Ključne besede:

Valentin Fabri, duhovniki, prehod iz srednjega v novi vek, Slovenske Konjice, Vuzenica, Dobrla vas, cerkvena arhitektura, prozopografske študije

Povzetek

Valentin Fabri je eden vidnejših duhovnikov zadnje petine 15. in prvega desetletja 16. stoletja na Slovenskem. Bil je župnik v Slovenskih Konjicah in arhidiakon savinjskega arhidiakonata, župnik v Vuzenici, od leta 1497 do smrti leta 1509 pa tudi prošt v Dobrli vasi (Eberndorf) in arhidiakon v Podjuni (Jauntal). Pod njim je prišlo do prezidav v konjiški in vuzeniški župnijski cerkvi, v dobrolski kapiteljski cerkvi pa so se gradbena dela nadaljevala. Medtem ko je njegov gradbeni angažma z umetnostnozgodovinskega vidika analiziral Matej Klemenčič, se pričujoča razprava osredotoča na Fabrijeve socialne vezi. Te je Fabri tkal v domačem konjiškem okolju, med študijem na Dunaju (in najbrž še kje) ter v času kariere. Na podlagi virov narejena rekonstrukcija oseb, povezanih s Fabrijem, je lahko uporabno izhodišče za nadaljnje obravnave Fabrijevega gradbenega delovanja. Med osebami, zanimivimi tudi v širšem historiografskem smislu, izstopajo plemiči iz vrst nekdanje klientele Celjskih in pripadniki višje duhovščine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Lilijana Žnidaršič Golec

Arhiv Republike Slovenije
Zvezdarska ulica 1
SI-1000, Ljubljana

Literatura

Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini ab anno 1461 ad annum 1470 (ur. Giovanna Pengo), Padova 1992.

Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini ab anno 1471 ad annum 1500 (ur. Elda Martellozzo Forin), Roma-Padova 2001.

BANDELJ, Andrej, MIHELIČ, Jože, ZUPANČIČ, Jernej, Zamejska Koroška (ur. Drago Kladnik), Ljubljana 2016.

BANFI, Jaka, Uprava grofov Celjskih (1341–1456), Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 70/1, 2022, str. 21–58.

BIZJAK, Matjaž, ŽIŽEK, Aleksander, Knjiga obračunov celjskih mestnih sodnikov 1457–1513, Celje-Ljubljana 2010.

BLAZNIK, Pavle, Historična topografija slovenske Štajerske in jugoslovanskega dela Koroške, 2, Maribor 1988.

BRIŠNIK, Danijela, RAVNIKAR, Tone, Grad Šalek, Velenje 1999.

CINDRIČ, Alojz, Ljubljanski izobraženci skozi čas. Izobraževanje Ljubljančanov na dunajski univerzi 1392–1917, Ljubljana 2019.

DI BRAZZANO, Stefano, L’assassinio di un vescovo. Trieste 1501–1502. Da Achaz Sebriacher a Pietro Bonomo, Trieste 2006 (Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia. Serie seconda. Studi, 13).

FRESACHER, Walter, Erläuterungen zum historischen Atlas der österreichischen Alpenländer. II: Die Kirchen- und Grafschaftskarte. 8/1: Kärnten. Kärnten südlich der Drau, Klagenfurt 19662.

GRIČNIK, Anton, Mati mnogih hčera. Narodopisni paberki in drobtine, Konjiško 1146–1996. 850 let pražupnije (ur. Anton Ožinger, Ivan Pajk), Slovenske Konjice 1996, str. 294–324.

GRUDEN, Josip, Cerkvene razmere med Slovenci v petnajstem stoletju in ustanovitev ljubljanske škofije, Ljubljana 1908.

HEINISCH, Reinhard R., Leonhard von Keutschach, Neue Deutsche Biographie, 14, 1985, str. 250–251.

HENGERER, Mark, Ungnad von Weissenwolff, Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Grafen und Herren (ur. Werner Paravicini), 2, Ostfildern 2012, str. 1531–1545.

HÖFLER, Janez, O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem. K razvoju cerkvene teritorialne organizacije slovenskih dežel v srednjem veku, Ljubljana 2016.

HÖFLER, Janez, Gradivo za historično topografijo predjožefinskih župnij na Slovenskem. Kranjska, Ljubljana 2017.

HÖFLER, Janez, Srednjeveške freske v Sloveniji. 4: Vzhodna Slovenija, Ljubljana 2004.

JAKIČ, Ivan, Vsi slovenski gradovi. Leksikon slovenske grajske zapuščine, Ljubljana 1997.

KLEMENČIČ, Matej, Tri poznogotske cerkve v Mislinjski dolini in konjiško-dobrloveška stavbarska delavnica, Koroški zbornik, 1, 1995, str. 37–47.

KLEMENČIČ, Matej, Župnijska cerkev v Konjicah in gradbena dejavnost Valentina Fabrija, Gotika v Sloveniji/Gotik in Slowenien/Il gotico in Slovenia. Nastajanje kulturnega prostora med Alpami, Panonijo in Jadranom/Vom Werden des Kulturraums zwischen Alpen, Pannonien und Adria/La formazione dello spazio culturale tra le Alpi, la Pannonia e l’Adriatico. Akti mednarodnega simpozija/Vorträge des internationalen Symposiums/Atti del Convegno Internazionale di Studi, Ljubljana, Narodna galerija, 20.–22. oktober 1994 (ur. Janez Höfler), Ljubljana 1995, str. 111–129.

KNOD, Gustav, Deutsche Studenten in Bologna 1289–1562. Biographischer Index zu den Acta Nationis Germanicae Universitatis Bononiensis, Berlin 1889.

KOROPEC, Jože, Svetna zemljiška gospostva na Konjiškem do 1600, Konjiško 1146–1996. 850 let pražupnije (ur. Anton Ožinger, Ivan Pajk), Slovenske Konjice 1996, str. 98–164.

KOSI, Miha, Celjska klientela. Socialna in prostorska mobilnost plemstva v službi grofov Celjskih, Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in 20. stoletjem (ur. Boris Golec), Ljubljana 2019, str. 11–64.

KOTAR, Jernej, Deželni glavarji na Kranjskem v srednjem veku, Zgodovinski časopis, 75/1–2, 2021, str. 94–150.

KURELAC, Svjetlana, Grad Vodriž, Gradovi, utrdbe in mestna obzidja. Vodnik po spomenikih (ur. Nataša Gorenc), Ljubljana 2006 (Dnevi evropske kulturne dediščine), str. 189–192.

LAVRIČ, Ana, Bratovščine na Slovenskem pod zavetniškim plaščem Marije in svetnikov, Patriae et orbi. Essays on Central European Art and Architecture/Študije o srednjeevropski umetnosti. Festschrift in Honour of Damjan Prelovšek/Jubilejni zbornik za Damjana Prelovška (ur. Ana Lavrič, Franci Lazarini, Barbara Murovec), Ljubljana 2015, str. 475–527, 774–775.

LEITNER, Friedrich Wilhelm, Die Grablegen in der Propsteipfarrkirche zu Maria Saal, Marktgemeinde Maria Saal. Geschichte – Kultur – Natur (ur. Alfred Ogris, Wilhelm Wadl), Klagenfurt 2007, str. 419–436.

Listine Nadškofijskega arhiva Ljubljana 1140–1500 (ur. Jure Volčjak), Ljubljana 2020.

LUKMAN, Franc Ksaver, Preprost, Brikcij (med 1400 in 1450–1505), Slovenski biografski leksikon, 2/8 (ur. Franc Ksaver Lukman), Ljubljana 1952.

Die Matrikel der Universität Freiburg i. Br. von 1460–1656 (ur. Hermann Mayer), Freiburg im Breisgau 1907.

Die Matrikel der Universität Wien. 2: 1451–1518/I (ur. Leo Santifaller), Wien 1959.

Die Matrikel der Universität Wien. 3: 1518/II–1579/I (ur. Franz Gall, Willy Szaivert), Wien 1971.

Die Matrikel der Wiener Rechtswissenschaftlichen Fakultät/Matricula Facultatis Juristarum Studii Wiennensis. 2: 1442–1557 (ur. Thomas Meisel, Johannes Seidl), Wien 2016.

MLINARIČ, Jože, Kartuziji Žiče in Jurklošter. Žička kartuzija ok. 1160–1782. Jurkloštrska kartuzija ok. 1170–1595, Maribor 1991.

MLINARIČ, Jože, Studeniški dominikanski samostan. Ok. 1245–1782, Celje 2005.

MRAVLJAK, Ivan, Nadžupnija in dekanija Vuzenica, Maribor 1928.

NARED, Andrej, Dežela – knez – stanovi. Oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518, Ljubljana 2009 (Thesaurus memoriae. Dissertationes, 7).

NASCHENWENG, Hannes P., Der landständische Adel im Herzogtum Steiermark. Ein genealogisches Kompendium, Graz 2020.

OROŽEN, Ignac, Celska kronika, V Celi 1854.

OROŽEN, Ignaz, Das Bisthum und die Diözese Lavant. 3/1: Das Archidiakonat Saunien, Cilli 1880.

OROŽEN, Ignaz, Das Bisthum und die Diözese Lavant. 4/2: Das Dekanat Tüffer, Cilli 1881.

Orožnova zgodovina dekanije Laško (ur. Ivan Mohar), Celje-Ljubljana 2009.

ORTNER, Franz, Keutschach, Leonhard von (um 1442–1519), Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648. Ein biographisches Lexikon (ur. Erwin Gatz), Berlin 1996, str. 364–366.

OTER GORENČIČ, Mija, Auf den Spuren der Rosenkranzbruderschaft, Albrecht Dürers und zweier Kaiser in den Fresken von St. Primus oberhalb Kamnik, Acta historiae artis Slovenica, 23/2, 2018, str. 51–73, 288.

OTER GORENČIČ, Mija, Grofje Celjski in Velika Marijina bratovščina na Dravskem polju, Acta historiae artis Slovenica, 27/1, 2022, str.11–75.

OŽINGER, Anton, Zgodovinski oris konjiške prafare od ustanovitve do konca prve svetovne vojne, Konjiško 1146–1996. 850 let pražupnije (ur. Anton Ožinger, Ivan Pajk), Slovenske Konjice 1996, str. 34–62.

PARDI, Giuseppe, Titoli dottorali conferiti dallo Studio di Ferrara nei secoli XIV e XVI, Lucca 1900.

PIRCHEGGER, Hans, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und Märkte, München 1962 (Buchreihe der Südostdeutschen Historischen Kommission, 10).

RESMAN, Blaž, Skica za umetnostnozgodovinski portret župnijske cerkve svetega Petra v Radovljici, Radovljiški zbornik 1995 (ur. Jure Sinobad), Radovljica 1995, str. 271–292.

RICHTER, Jakob, Savinjski arhidiakonat in njegov konec, Časopis za zgodovino in narodopisje, n. v. 2, 1966, str. 104–112.

SANTONINO, Paolo, Popotni dnevniki 1485–1487, Celovec-Dunaj-Ljubljana, 1991.

SAPAČ, Igor, Gutenberg in Glanz oziroma Novi Gutenberg. Stavbnozgodovinski oris, Iz zgodovine Tržiča (ur. Miha Preinfalk), Ljubljana 2020 (= Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 68/3), str. 375–438.

SAPAČ, Igor, Gradova Žamberk in Forhtenek, Iz zgodovine Šoštanja (ur. Miha Preinfalk), Ljubljana 2021 (= Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 69/3), str. 493–532.

SCHROLL, Beda, Urkunden-Regesten des Augustiner-Chorherren-Stiftes Eberndorf im Jaunthale, Klagenfurt 1870.

SIMONITI, Primož, Humanizem na Slovenskem in slovenski humanisti do srede XVI. stoletja, Ljubljana 1979.

SINGER, Stephan, Kultur- und Kirchengeschichte des Jauntales. Dekanat Eberndorf, Kappel 1938.

SKUK, Johann, Die Geschichte der Pfarre Windischgraz, Graz 1964 (tipkopis doktorske disertacije).

SKUK, Johann, Zgodovina župnije Slovenj Gradec. 2: Cerkvena uprava v Mislinjski dolini – zgodovina pražupnije, župnij in podružničnih cerkva, Koroški zbornik, 2, 1997, str. 9–32.

SLANA, Lidija, Grad Lihtenberk in njegovi lastniki skozi stoletja, Iz zgodovine Litije in okolice (ur. Miha Preinfalk), Ljubljana 2011 (= Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 59/3), str. 411–430.

Slovenski zgodovinski atlas (ur. Drago Bajt, Marko Vidic), Ljubljana 2011.

STARZER, Albert, Auszüge aus den Rechnungsbüchern der Camera apostolica zur Geschichte der Kirchen Steiermarks in der Aquileier, Lavanter und Seckauer Diözese während des 14. und 15. Jahrhunderts, Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen, 25, 1893, str. 85–90.

STEGENŠEK, Avguštin, Konjiška dekanija, Maribor 1909 (Umetniški spomeniki Lavantinske škofije, 2; ponatis Slovenj Gradec 2010).

STOPAR, Ivan, Svetina, Maribor 1978 (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, 89).

THALLER, Anna Elisabeth, Schloss Freiberg in der Steiermark. Baugeschichte und denkmalpflegerische Aspekte, Graz 2011 (tipkopis diplomske naloge).

THALER, Manfred Josef, Das Salzburger Domkapitel in der Frühen Neuzeit (1514 bis 1806). Verfassung und Zusammensetzung, Frankfurt am Main 2011.

TROPPER, Peter G., Vom Missionsgebiet zum Landesbistum. Organisation und Administration der katholischen Kirche in Kärnten von Chorbischof Modestus bis zu Bischof Köstner, Klagenfurt 1996.

VALE, Giuseppe, Itinerario di Paolo Santonino in Carintia, Stiria e Carniola negli anni 1485–1487, Citta del Vaticano 1943 (Studi e testi, 103).

Veliki atlas Slovenije (ur. Vlasta Mlakar), Ljubljana 2012.

VIGNJEVIĆ, Tomaž, Mojster Kranjskega oltarja, Ljubljana 1996.

VUGA, Jure, Podoba samogibljive skulpture malika, mehaničnega čudesa ali »avtomata« na Kranjskem oltarju, Acta historiae artis Slovenica, 24/1, 2019, str. 19–35.

WAGENDORFER, Martin, Thomas Berlower (auch Prelogar, Prelager, Berlokar, de Cilia), Neue Deutsche Biographie, 26, 2016, str. 178–179.

WEIDL, Reinhard, Pfarr- und ehem. Stiftskirche Eberndorf, Kärnten, Salzburg 2004.

WEISS, Janez, Samostan frančiškanov pri Gradcu v Beli krajini in njegovi plemiški ustanovitelji, Metlika 2021.

»Wiener Artistenregister« 1447 bis 1471. Acta Facultatis Artium 3/1 (ur. Thomas Maisel, Ingrid Matschinegg), Wien 2007.

»Wiener Artistenregister« 1471 bis 1497. Acta Facultatis Artium 3/2 (ur. Thomas Maisel, Ingrid Matschinegg), Wien 2007.

WITTING, Johann Baptist, Beiträge zur Genealogie des krainischen Adels, Jahrbuch der k. k. heraldischen Gesellschaft »Adler«, 5–6, 1895, str. 162–264.

ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana, Duhovniki kranjskega dela ljubljanske škofije do tridentinskega koncila, Ljubljana 2000 (Acta Ecclesiastica Sloveniae, 22).

ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana, VOLČJAK, Jure, Videm (Udine). Italija, Evidentiranje arhivskega gradiva, ki je izven države ter zadeva Slovenijo in Slovence v letu 2005 (ur. Gašper Šmid), Ljubljana 2006 (Obvestila Arhiva Republike Slovenije, 22/2), str. 46–70.

ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana, Vzroki in okoliščine ustanovitve ljubljanske škofije ter oblikovanje njenega ozemlja, Ljubljanska škofija. 550 let (ur. France Martin Dolinar), Ljubljana 2011, str. 7–26.

ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana, KOKOLE, Metoda, Jurij Slatkonja (1456–1522), cerkveni dostojanstvenik in glasbenik med rodno Kranjsko in Dunajem, Slovenski odnosi z Dunajem skozi čas (ur. Vincenc Rajšp), Dunaj 2013, str. 195–211.

ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana, Cerkvene ustanove in službe na Slovenskem v zgodnjem novem veku. Škofovstvo, arhidiakonatstvo, župništvo, Ljubljana 2014.

ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana, Kariere duhovnikov na Slovenskem v zgodnjem novem veku. Vzvodi, okoliščine, (samo)reprezentacija, Ljubljana 2019 (Thesaurus memoriae. Opuscula, 9).

Prenosi

Objavljeno

2022-08-22

Kako citirati

Žnidaršič Golec, L. (2022). Socialne vezi župnika, prošta in arhidiakona Valentina Fabrija, ambicioznega naročnika gradbenih del. Acta Historiae Artis Slovenica, 27(1). https://doi.org/10.3986/ahas.27.1.02

Številka

Rubrike

Articles