Zaplemba – prenos – distribucija

Slike grofa Attemsa iz gradu Slovenska Bistrica v slovenskih javnih zbirkah

  • Renata Komić Marn
Ključne besede: rodbina Attems, Ferdinand Marija III. Attems, Slovenska Bistrica, zbirke slik, provenienca slik, zaplembe, Federalni zbirni center, France Stele

Povzetek

Članek obravnava usodo zbirke slik, ki jo je grof Ferdinand Marija III. Attems do leta 1945 hranil v svojem gradu v Slovenski Bistrici, ter na podlagi analize različnih arhivskih virov in ugotovljene konkordance med zapisi utemeljuje predlagane identifikacije posameznih slik, ki jih zdaj hranijo slovenske javne ustanove. Poleg provenience posamez- nih umetnin iz Attemsove zbirke je v prispevku predstavljen eden najpomembnejših elementov njihove zgodbe: kon- tekst povojne zaplembe, prenosov, skladiščenja v Federalnem zbirnem centru in nadaljnje distribucije po različnih slovenskih ustanovah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Renata Komić Marn

ZRC SAZU
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana

Literatura

Akademija za likovno umetnost Ljubljana. 1945–1975. Jubilejni almanah (ur. Klavdij Zornik), Ljubljana 1975.

ALTMANN, Edith, Der Pöllauer Stiftsmaler Matthias von Görz (1670–1731) und seine Zeitgenossen, Wien 1994 (tipkopis doktorske disertacije).

BUČIĆ, Vesna, Nekaj portretnih miniatur družine Attems, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. 10, 1973, str. 133–143.

BURKE, Peter, Art, Market and Collecting in Early Modern Europe, Artwork through the Market. The Past and the Present (ur. Ján Bakoš), Bratislava 2004, str. 71–75.

Catalogue des tableaux composant la galérie de feu son éminence le Cardinal Fesch, Rome 1841.

CERKOVNIK, Gašper, Slike bitk Antonia Calze v zbirki Narodnega muzeja Slovenije in Narodne galerije v Ljubljani, Annales. Series historia et sociologia, 25/4, 2015, str. 815–822.

CEVC, Anica, Stari tuji slikarji I., Narodna galerija, Ljubljana 1960.

CEVC, Anica, Baročno slikarstvo na Slovenskem, Barok na Slovenskem, Narodna galerija, Ljubljana 1961, str. 20–34.

CEVC, Anica, Stari tuji slikarji II., Narodna galerija, Ljubljana 1964.

CEVC, Anica, Uvodna beseda, v: Federico ZERI, Tuji slikarji od 14. do 20. stoletja, Narodna galerija, Ljubljana 1983, str. 11–18.

CIGLENEČKI, Marjeta, Oprema gradov na slovenskem Štajerskem od srede 17. do srede 20. stoletja, Ljubljana 1997 (tipkopis doktorske disertacije).

CIGLENEČKI, Marjeta, Jožef Digl, portretist rodbine Attems, Vis imaginis. Baročno slikarstvo in grafika. Jubilejni zbornik za Anico Cevc (ur. Barbara Murovec), Ljubljana 2006, str. 359–376.

CIGLENEČKI, Marjeta, Tapiserije iz Bistriškega gradu, Zbornik občine Slovenska Bistrica. 3: Svet med Pohorjem in Bočem (ur. Stanislav Gradišnik), Slovenska Bistrica 2009, str. 115–126.

CURK, Jože, Ozemlje Slovenjebistriške občine, Ljubljana 1968 (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, 12).

Francesco Morosini (1619–1694). L’uomo, il doge, il condottiero, Museo Correr, Venezia 2019. Galérie de feu S. E. le Cardinal Fesch, Rome 1845.

GIBBON, Edward, The Decline and Fall of the Roman Empire, 2: 395 A.D.–1185 A.D., New York 1962.

HEATHER, Peter, The Fall of the Roman Empire, London 2006.

HORMAYR, Joseph Freyherr v., Die Attemsische Gemähldegallerie zu Grätz, Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst, 19, 1828, str. 286–288.

HORVAT, Jasna, KOS, Mateja, Zbirka slik Narodnega muzeja Slovenije, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana 2011.

ILWOF, Franz, Die Grafen von Attems. Freiherren von Heiligenkreuz in ihrem Wirken in und für Steiermark, Graz 1897.

JANISCH, Josef Andreas, Topographisch-statistisches Lexikon von Steiermark, 1–3, Graz 1878–1885.

KLEMENČIČ, Matej, MUROVEC, Barbara, Almanach, slikarstvo druge polovice 17. stoletja na Kranjskem in stanje umetnostnozgodovinskih raziskav, Almanach in slikarstvo druge polovice 17. stoletja na Kranjskem (ur. Barbara Murovec, Matej Klemenčič, Mateja Breščak), Ljubljana 2005, str. 9–20.

KOMIĆ MARN, Renata, Strahlova zbirka v Stari Loki in njena usoda po letu 1918, Ljubljana 2016 (tipkopis doktorske disertacije).

KOŠAK, Tina, Dame na tržnici. Štiri upodobitve stojnic iz Narodne galerije v Ljubljani in Alte Galerie v Gradcu, Acta historiae artis Slovenica, 15, 2010, str. 7–24.

KOŠAK, Tina, Žanrske upodobitve in tihožitja v plemiških zbirkah na Kranjskem in Štajerskem v 17. in 18. stoletju, Ljubljana 2011 (tipkopis doktorske disertacije).

KOŠAK, Tina, International Art Dealers, Local Agents and Their Clients in Seventeenth-Century Habsburg Inner Austria, Art Markets, Agents and Collectors Collecting Strategies in Europe and the United States, 1550–1950 (ur. Susan Bracken, Adriana Turpin), New York-London 2021, str. 60–76.

LACHER, Karl, Katalog der Landes-Bildergalerie, Graz 1903.

LAZARINI, Franci, Slovenske grajske stavbe in leto 1945, Studia Historica Slovenica, 16/3, 2016, str. 731–748.

LECHNER, Georg, Der Barockmaler Franz Carl Remp (1675–1718), Wien 2010 (tipkopis doktorske disertacije).

MAČEK, Jože, Podčetrtek skozi stoletja, Maribor 2008.

MAGANI, Fabrizio, Antonio Bellucci. Catalogo ragionato, Rimini 1995.

MEKE, Katra, Slikarska zbirka Ignaca Marije grofa Attemsa, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. 50, 2014, str. 81–127.

MEKE, Katra, Nekaj predlogov v zvezi z »Antičnim motivom« Pietra Liberija iz Narodne galerije v Ljubljani, Litterae pictae. Scripta varia in honorem Nataša Golob septuagesimum annum feliciter complentis (ur. Tine Germ, Nataša Kavčič), Ljubljana 2017, str. 207–224.

MEKE, Katra, Beneško baročno slikarstvo na Kranjskem in Štajerskem. Naročniki in zbiralci, Ljubljana 2017 (tipkopis doktorske disertacije).

MEKE, Katra, Polowanie na niedźwiedzie/Bear Hunt/Caccia agli orsi, Natura i duchowość/Nature & Spirituality/Natura e spiritualità. Carl Borromäus Ruthart (1630–1703) (ur. Lucia Arbace, Magdalena Mielnik), Gdansk 2019, str. 180–183.

MOSETTIG, Sigrid, Das Stadtpalais der Grafen Attems zu Graz, Sackstrasse 17. Zur Bau- und Ausstattungsgeschichte, Graz 2007 (tipkopis diplomske naloge).

NEĆAK, Dušan, Nekaj osnovnih podatkov o usodi nemške narodne skupnosti v Sloveniji po letu 1945, Zgodovinski časopis, 47/3, 1993, str. 439–451.

PANIĆ, Ana, Umetnost i vlast. Pejzaži iz zbirke Josipa Broza Tita, Novi Sad 2014.

PLANINA, France, Moje minulo službeno delo, Loški razgledi, 38, 1991, str. 11–27.

Portretna miniatura (ur. Mirjam Poljanšek, Vesna Bučić), Narodni muzej, Ljubljana 1965.

PREINFALK, Miha, Pesnik, slikarka in glasbenik – oporoke treh Auerspergov s Šrajbarskega turna, Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 61/1, 2013, str. 85–104.

RABENSTEINER, Christine, LEITNER, Karin, Der Traum des Sammlers. Mäzene der Alten Galerie im 19. Jahrhundert, Schätze und Visionen. 1000 Jahre Kunstsammler und Mäzene. Die Geschichte einer Leidenschaft, Ausstellung 1. Juni bis 30. September 1996, Graz 1996, str. 220–233.

RADIĆ, Nenad, Pusen i petokraka – zbirka slika druga predsednika, Novi Sad 2012. RADULOVIČ, Branko, Komisija za upravo narodne imovine in zaplembe imetja. Nastanek in organizacija KUNI, Arhivi, 13/1–2, 1990, str. 11–15.

RASTAWIECKI, Edward, Słownik malarzów polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej przebywających, 3, Warszawa 1857.

REUSS, Matthias, Antonio Belluccis Gemäldefolge für das Stadtpalais Liechtenstein in Wien, Hildesheim-New York 1998.

ROZMAN, Ksenija, Uvod, v: Federico ZERI, Ksenija ROZMAN, Evropski slikarji. Katalog stalne zbirke, Narodna galerija, Ljubljana 1997, str. 8–25.

Das Schicksal der Deutschen in Jugoslawien, Augsburg 1994 (Dokumentation der Vertreibung des Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, 5).

SCHMITZ, Ida, Kirche und Kloster der Ursulinen in Graz. Ein Beitrag zur steiermärkischen Ein Beitrag zur steiermärkischen Kunstgeschichte, Graz 1927 (tipkopis doktorske disertacije).

SCHWACH, Heinrich, Führer durch die Landes-Bildergallerie in Graz, Graz 1898.

SLEKOVEC, Matej, Vurberg. Krajepisno-zgodovinska črtica, Maribor 1895.

STELE, France, Monumenta artis Slovenicae. 2: Slikarstvo baroka in romantike, Ljubljana 1938.

STELE, France, Uvod, Umetnost baroka na Slovenskem, Narodna galerija, Ljubljana 1957, str. 5–25.

STELE-MOŽINA, Melita, Katalog, Umetnost baroka na Slovenskem, Narodna galerija, Ljubljana 1957, str. 21–37.

STILLFRIED, Silvia, Frans de Neve, ein flämischer Maler im 17. Jahrhundert auf Wanderschaft in Süd- und Mitteleuropa, Wien 2008 (tipkopis diplomske naloge).

STOPAR, Ivan, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji. 1: Območje Maribora in Ptuja, Ljubljana 1990.

STOPAR, Ivan, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji. 2: Med Prekmurjem in porečjem Dravinje, Ljubljana 1991.

SUIDA, Wilhelm, Die Landesbildergalerie und Skulpturensammlung in Graz, Graz 1923.

ŠERBELJ, Ferdinand, Umetnostni spomeniki v občini Slovenska Bistrica, Zbornik občine Slovenska Bistrica, 1 (ur. Ferdinand Šerbelj), Slovenska Bistrica 1983, str. 183–227.

ŠERBELJ, Ferdinand, Bistriški grad, Slovenska Bistrica 2005.

ŠERBELJ, Ferdinand, Ovalne slike Frančiška Karla Remba v Viteški dvorani brežiškega gradu, Litterae pictae. Scripta varia in honorem Nataša Golob septuagesimum annum feliciter complentis (ur. Tine Germ, Nataša Kavčič), Ljubljana 2017, str. 379–394.

ŠIJANEC, Fran, Krog Attemsovih freskantov, Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 5/3, 1957, str. 146–154.

ŠORN, Jože, Novi podatki o umetninah in umetnikih našega baroka, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. 3, 1955, str. 254–256.

ŠORN, Jože, Nekaj gradiva za študij našega baroka, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. 5–6, 1959, str. 447–452.

VELEPIČ, Ciril, Obnova gradu Štatenberg, Varstvo spomenikov, 3/3–4, 1950, str. 119–135.

VRIŠER, Andreja, Noša v baroku na Slovenskem, Ljubljana 1993.

VRIŠER, Sergej, Iz zbirk Pokrajinskega muzeja v Mariboru. 1: Skupina portretov rodbine Attems, Časopis za zgodovino in narodopisje, n. v. 10/1, 1974, str. 136–143.

WEIGL, Igor, Prenova gradu Podčetrtek v letih 1715–1723, Kronika. Časopis za krajevno zgodovino, 47/1–2, 1999, str. 31–42.

WEIGL, Igor, Matija Persky. Arhitektura in družba sredi 18. stoletja, Ljubljana 2000 (tipkopis magistrske naloge).

WEIGL, Igor, „Die Einheimischen bewundern die Gemälde“. Graf Ignaz Maria von Attems- Heiligenkreuz als Auftraggeber und Sammler, Kunsthistoriker, 18–19, 2001/2002, str. 50–55.

WEIGL, Igor, Ignacij Marija grof Attems in slikar Johann Caspar Waginger – Clery, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. 42, 2006, str. 165−181.

WURZBACH, Constant von, Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich, 22, Wien 1870.

ZADRAVEC, Dejan, Postavitev in postavljavec materialnih in rodbinskih temeljev plemiške družine Attems na Štajerskem, Zbornik občine Slovenska Bistrica. 3: Svet med Pohorjem in Bočem (ur. Stanislav Gradišnik), Slovenska Bistrica 2009, str. 99–114.

ZERI, Federico, Tuji slikarji od 14. do 20. stoletja, Narodna galerija, Ljubljana 1983.

ZERI, Federico, ROZMAN, Ksenija, Evropska tihožitja iz slovenskih zbirk, Narodna galerija, Ljubljana 1989.

ZERI, Federico, ROZMAN, Ksenija, Evropski slikarji iz slovenskih zbirk, Narodna galerija, Ljubljana 1993.

ZERI, Federico, ROZMAN, Ksenija, Evropski slikarji. Katalog stalne zbirke, Narodna galerija, Ljubljana 1997.

ZERI, Federico, ROZMAN, Ksenija, European Paintings. Catalogue of the Collection, Narodna galerija, Ljubljana 2000.

Objavljeno
2021-10-08
Kako citirati
1.
Komić MarnR. Zaplemba – prenos – distribucija: Slike grofa Attemsa iz gradu Slovenska Bistrica v slovenskih javnih zbirkah. +386 1 425 78 00 [Internet]. 8. oktober 2021. [citirano 30. november 2021.];26(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/10438
Rubrike
Articles