A comparison of the beginnings of exonym standardization in Croatian and Slovenian

Keywords: exonyms, exonym standardization, geographical names, geography, linguistics, Croatian, Slovenian

Abstract

This paper compares the beginnings of exonym standardization and some characteristics of the oldest exonyms in two similar Slavic languages, Croatian and Slovenian. It uses the comparative and exemplar methods. It is found that these processes were influenced by the sociopolitical environment of the time, especially language policies. It is shown that the nineteenth century was favorably inclined toward exonyms. They were often written inconsistently and unsystematically because there were no spelling norms for their writing and use. For some, the influences of foreign languages (German, Italian, etc.) are obvious. Numerous transitional forms also appeared, which did not become established.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Atlant 1868-1877. Ljubljana.

Badurina, L. 2012: Hrvatski slovopis i pravopis u predstandardizacijskome razdoblju. Povijest hrvatskoga jezika / Književnost i kultura devedesetih, Zbornik radova 40. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb.

Bernetič, B. 1990: Zemljepisna imena iz Vodnikovih LN. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Ljublajana.

Bradaška, F. 1867: Sravnjivajući zemljopis za više razrede srĕdnjih učionah. Zagreb.

Bratec Mrvar, R. 2007: Blaž Kocen: Življenje in delo. Šentjur.

Bratec Mrvar, R., Birsak, L., Fridl, J., Kladnik, D., Kunaver, J. 2011: Kocenov srednješolski atlas kot didaktična prelomnica. Ljubljana.

Broz, I. 1892: Hrvatski pravopis. Zagreb.

Broz, I. 1904: Dra Ivana Broza Hrvatski pravopis (priredio D. Boranić). Zagreb.

Broz, I. 1906: Dra Ivana Broza Hrvatski pravopis (priredio D. Boranić). Zagreb.

Čilaš Šimpraga, A., Crljenko, I. 2017: Prilog standardizaciji imena stranih zemljopisnih objekata u hrvatskome jeziku. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 43-1.

Crljenko, I. (ur.) 2016: Hrvatski egzonimi I.: Imena država, glavnih gradova i njihovih stanovnika. Zagreb.

Crljenko, I. (ur.) 2018: Hrvatski egzonimi II.: Popis suvremenih i povijesnih egzonima. Zagreb.

Crljenko, I. 2008: O pisanju geografskih imena: Neke nedoumice u hrvatskim leksikografskim i kartografskim djelima. Studia lexicographica 2-1,2.

Crljenko, I. 2014: some older sources for Croatian exonym analysis. Acta geographica Slovenica 54-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS54105

Crljenko, I. 2019: Otvorena pitanja o pisanju i uporabi hrvatskih egzonima na kartama / Open questions on writing and the use of Croatian exonyms on maps. Kartografija i geoinformacije 18-31. DOI: https://doi.org/10.32909/kg.18.31.2

Crljenko, I. 2020: Analiza uporabe hrvatskih egzonima s obzirom na obilježja geografskoga objekta, Studia lexicographica 14-26.

Cvirn, J. 2000: Ilustrirana zgodovina Slovencev. Ljubljana.

Fridl, J., Kladnik, D., Orožen Adamič, M., Perko, d., Urbanc, M. 2005: Atlant, faksimilirana izdaja. Ljubljana.

Gaj, L. 1830: Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisaňa. Budim.

Geršič M. 2020: Slovenski eksonimi skozi prizmo prvega slovenskega pravopisa. Geografski vestnik 92-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV92107

Geršič, M. 2019: Raba zemljepisnih imen v potopisu V petih letih okrog sveta. Geografski obzornik 66-1.

Gînsac A., Ungureanu M. 2018: The formal adaptation of toponyms in Romanian translations from German between 1780 and 1830. Diacronia 7. DOI: https://doi.org/10.17684/i7A103en

Gînsac A., Ungureanu M. 2020: Culture language and foreign names adaptation during the pre-modern Romanian. Diacronia 12. DOI: https://doi.org/10.17684/i12A171en

Hajčiková, M., Kováčová, M. 1997: Slovenské vžité názvy geografických objekotv ležiacich mimo územia Slovenskej republiky. Bratislava.

Hakulinen, K., Paikkala, S. 2012: Pariisista Papukaijannokkaan. Helsinki.

Hoić, I. 1888–1900: Slike iz obćega zemljopisa (6 knjiga). Zagreb.

Horňanský, I. 2000: Theory and practice of the standardization of exonyms and the policy of their usage. Frankfurt am Main.

Il Regio Dalmata = Kraglski Dalmatin 1807. Zadar

Il Regio Dalmata = Kraglski Dalmatin 1808. Zadar.

Jesenko, J. 1865: Zemljepisna začetnica za gimnazije in realke. Gorica.

Jesenšek, M. 2013: Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. Maribor.

Jordan, P. 2000: The importance of using exonyms – Pleading for a moderate and politically sensitive use. Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie 19. Frankfurt am Main.

Kapetanović, A. 2005: Toponimi u hrvatskim "Lucidarima". Folia onomastica Croatica 14.

Kladnik, D. 2005: Zemljepisna imena v Atlantu in njihov pomen za sodobno imenoslovje. Atlant, faksimilirana izdaja. Ljubljana.

Kladnik, D. 2006: Tuja zemljepisna imena v slovenskem jeziku: Razvojni vidiki in problematika njihove rabe. Ph.D. thesis, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Kladnik, D. 2007a: Pogledi na podomačevanje tujih zemljepisnih imen. Ljubljana.

Kladnik, D. 2007b: Zgodovinski vidiki podomačevanja tijih zemljepisnih imen. Zgodovinski časopis 61-3,4.

Kladnik, D. 2007c: Characteristics of exonym use in selected European languages. Acta geographica Slovenica 47-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS47203

Kladnik, D. 2007d: Podomačena tuja zemljepisna imena v slovenskih atlasih sveta. Geografija Slovenije 14. Ljubljana.

Kladnik, D. 2009: Semantic demarcation of the concepts of endonym and exonym. Acta geographica Slovenica 49-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS49206

Kladnik, D., Bole, D. 2012: The life of Slovenian exonyms and their familiarity in the professional community. Acta geographica Slovenica 52-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS52204

Kladnik, D., Bratec Mrvar, R. 2008: Janez Jesenko – malce pozabljeni velikan slovenske geografije. Geografski vestnik 80-1.

Kladnik, D., Ciglič, R., Hrvatin, M., Perko, D., Repolusk, P., Volk, M. 2013: Slovenski eksonimi. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612546021

Kladnik, D., Crljenko, I., Čilaš Šimpraga, A., Geršič, M. 2017: A comparison of Croatian and Slovenian exonyms. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4653

Kladnik, D., Geršič, M. 2016: Cigaleʼs World atlas and its influence on Slovenian exonyms. Forum ifl 30.

Kladnik, D., Geršič, M., Perko, D. 2020: Slovenian geographical names. Acta geographica Slovenica 60-3. DOI https://doi.org/10.3986/AGS.9394

Kladnik, D., Perko, D. 2013: Slovar slovenskih eksonimov. Ljubljana. Internet: https://www.termania.net/slovarji/129/slovar-slovenskih-eksonimov (11. 2. 2021).

Kladnik, D., Urbanc, M., Fridl, J., Orožen Adamič, M., Perko, D. 2006: Ein Kartenfund in Slowenien und sein Faksimilendruck: Ein wichtiges Ereignis für Sloweniens und Österreichs historische Geographie. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 148.

Klaić, V. 1875: Zemljopis Monarkije austro-ugarske. Za pučke, gradjanske i više djevojačke učione. Zagreb.

Klaić, V. 1881: Kratak sveobći zemljopis. Zagreb.

Kozenn, B. 1887: Kozenov geografijski atlas za srednje škole (priredili A. Dobrilović, P. Matković). Zagreb.

Kozenn, B. 1900: Kozennov geografički atlas za srednje škole (priredio H. Hranilović). Zagreb.

Kozenn, B. 1911: Kozennov geografički atlas za srednje škole (priredili H. Hranilović i J. Modestin). Zagreb.

Kozenn, B. 1919: Kozennov geografički atlas za srednje škole (priredili H. Hranilović i J. Modestin). Zagreb.

Kušar, M. 1889: Nauka o pravopisu jezika hrvackoga ili srpskoga (fonetičkom i etimologijskom). Dubrovnik.

Levec, F. 1899. Slovenski pravopis. Dunaj.

Lublanske novice, 1797. Ljubljana.

Mařik, V. Z. 1868: Zemljopis austrijskih zemaljah. Za mladež narodnih učionah. Zagreb.

Mařik, V. Z. 1870: Kratak sveobći zemljopis. Za mladež narodnih učionah. Zagreb.

Matković, P. 1875: Zemljopis za niže razrede srednjih učilištah. Zagreb.

Moscal, D. 2018: On the translation-proper of toponyms in Romanian translations at the beginning of the 19th century. Diacronia 8. DOI: https://doi.org/10.17684/i8A116en

Narodne novine, 1843. Zagreb.

Orel, I. 2004: Zemljepisna imena v slovenskem časopisju do srede 19. stoletja. Besedoslovne lastnosti slovenskega jezika – Slovenska zemljepisna imena. Pišece.

Ormeling, F. 2015: The rendering of Greece in Dutch school atlases. Cartographies of mind, soul and knowledge. Special issue for Professor Emeritus Myron Myridis. School of Rural and Surveying Engineers. Thessaloniki.

Perko, D., Jordan, P., Komac, B., Exonyms and other geographical names. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4891

Perko, D., Kladnik, D. 2017: Slovenian exonyms in North America. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4777

Podobnikar, M. 2004: Zemljepisna imena v Kmetijskih in rokodelskih novicah. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Ljubljana.

Pokoly, B. 2006: On exonyms and their use in the Hungarian language. Studia Cartologica 13. Internet: http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/sc/sc13/44bela_pokoly.pdf (23. 7. 2021).

Riffer-Maček, D. 1962: The rendering of the geographical name of Great Britain in 19th century Croatian newspapers. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia 13–14.

Rožić, A. 1823: Kratki zavjetek zemelyzkoga-izpiszavanya Horvatzke y Vugerzke zemlye. Zagreb.

Urbanc, M., Fridl, J., Kladnik, D., Perko, D. 2006: Atlant and Slovene national consciousness in the second half of the 19th century. Acta geographica Slovenica 46-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS46204

Wolnicz-Pawłowska, W. (ed.) 2013: Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata. Warszawa.

Published
2021-10-27
How to Cite
1.
Crljenko I, Geršič M. A comparison of the beginnings of exonym standardization in Croatian and Slovenian. AGS [Internet]. 2021Oct.27 [cited 2021Nov.30];61(2):73-0. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/9678