Slovenian geographical names

Keywords: geographical name, toponym, endonym, exonym, macrotoponym, microtoponym, Slovenia

Abstract

This work discusses Slovenian geographical names: endonyms in Slovenia and in border areas inhabited by Slovenians in neighboring countries, and Slovenian exonyms used in Slovenian to describe geographical features outside the Slovenian settlement area. First, it gives a historical overview of dealing with geographical names in Slovenia and especially emphasizes their scholarly and cartographic significance. Then it presents macrotoponyms and microtoponyms, especially geographical names in Slovenian normative guides, names of countries, and foreign exonyms for Slovenian endonyms. All of this is connected with the United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) and the Slovenian Government Commission for the Standardization of Geographical Names. The former body handles geographical names globally and the latter nationally.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arousseau, M. 1957: The rendering of geographical names. London.

Atlant 1869–1877: 18 maps. Matica slovenska. Ljubljana.

Atlant 2005: Faksimile. Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana.

Atlantika: Veliki satelitski atlas sveta 2007: Založba Mladinska knjiga. Ljubljana.

Atlas Slovenije 1985: Založba Mladinska knjiga. Ljubljana.

Atlas Slovenije 1992: Založba Mladinska knjiga. Ljubljana.

Atlas sveta 1991: Cankarjeva založba. Ljubljana.

Atlas sveta 2000 1997: Založba Mladinska knjiga. Ljubljana.

Atlas sveta za osnovne in srednje šole, 1. natis 2002: Založba Mladinska knjiga. Ljubljana.

Atlas sveta za osnovne in srednje šole, 2. natis 2010: Založba Mladinska knjiga. Ljubljana.

Atlas sveta za osnovne in srednje šole, 3. natis 2005: Založba Mladinska knjiga. Ljubljana.

Azaryahu, M. 1992: The purge of Bismarck and Saladin: The renaming of streets in East Berlin and Haifa, a comparative study in culture-planning. Poetics Today 13-2.

Azaryahu, M. 1996: The power of commemorative street names. Environment and Planning D: Society and Space 1996, 14-3.

Azaryahu, M. 1997: German reunification and the politics of street names: the case of East Berlin. Political Geography 16-6.

Azaryahu, M., Golan, A. 2001: (Re)naming the landscape: The formation of the Hebrew map of Israel 1949–1960. Journal of Historical Geography 27-2.

Backus Borshi, O. 2015: Formal expression of definiteness in Albanian. PhD thesis, Charles University. Prague.

Badjura, R. 1950: Slovensko in nemško geografsko sedlo. Geografski vestnik 22.

Badjura, R. 1951: Gorski prehodi v luči ljudske geografije. Ljubljana.

Badjura, R. 1953: Ljudska geografija: terensko izrazoslovje. Ljubljana.

Badjura, R. 1957: Ljudska geografija: terensko izrazoslovje. Del 2, Rešeto umetnih in ljudskih zemljepisnih izrazov. Ljubljana.

Bajec, A., Kolarič, R., Legiša, L., Moder, J., Rupel, M., Sovre, A., Šmalc, M., Šolar, J., Tomšič, F. 1962: Slovenski pravopis. Ljubljana.

Bajt, D. 1993: Ogledalo doma in sveta: O atlasih zadnjih let na Slovenskem z očmi amaterskega uporabnika. Večer (3. 4.). Maribor.

Bajzek Lukač, M. 2017: Slovenska zemljepisna lastna imena na Gornjem Seniku in v Porabju. Nexus Linguarum: Köszöntő kötet a 80 éves Nyomárkay István akadémikus tiszteletére. Budapest.

Basso, K. H. 1988: Speaking with names: language and landscape among the Western Apache. Cultural Anthropology 3-2.

Basso, K. H. 1996: Wisdom sits in places. Landscape and language among the Western Apache. Albuquerque.

Beránek, T., Boháč, P., Drápela, M. V., Harvalík, M., Liščák, V. Šimůnek, R., Šrámek, R. 2006: Index českých exonym: Standardizované podoby, varianty. Praha.

Bergmann, H. 2005: Slawisches im Namengut der Osttiroler Gemeinden Ainet und Schlaiten: Anmerkungen zur Slavia submersa im vorderen Iseltal. Beihefte zur Österreichischen Namenforschung 5. Wien.

Berk, S. 2001: O tujejezičnih ustreznicah za slovenska zemljepisna imena. Geografski vestnik 73-1.

Bezlaj, F. 1956: Slovenska vodna imena 1: A-L. Dela Inštituta za slovenski jezik 6. Ljubljana.

Bezlaj, F. 1961: Slovenska vodna imena 2: M-Ž. Dela Inštituta za slovenski jezik 6. Ljubljana.

Bezlaj, F. 1965: Slovenski imenotvorni proces. Jezik in slovstvo 10, 4-5.

Bezlaj, F. 1967: Eseji o slovenskem jeziku. Ljubljana.

Bezlaj, F. 1969a: Das vorslawische Substrat im Slowenischen. Alpes Orientales 5.

Bezlaj, F. 1969b: Novejša dognanja v slovenski toponomastiki. 5. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana.

Bezlaj, F. 1969c: Onomastika in leksikologija. Onomastica Jugoslavica 1.

Bezlaj, F. 1976: Etimološki slovar slovenskega jezika I. Ljubljana.

Bezlaj, F. 1982: Etimološki slovar slovenskega jezika II. Ljubljana.

Bezlaj, F. 1995: Etimološki slovar slovenskega jezika III. Ljubljana.

Bijak, U. 2019: The development of Polish toponomastic terminology. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio FF, Philologiae 37-1. DOI: https://doi.org/10.17951/ff.2019.37.1.91-103

Bizjak, A. 2012: Pisno podomačevanje novejših prevzetih besed v slovenščini. Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.

Boháč, P. 2007: On the disappearance of exonyms. Exonyms and the international standardisation of geographical names: Approaches towards the resolution of an apparent contradiction. Wiener Osteuropa Studien 24. Wien.

Bohinec, V. 1925: Razvoj geografije v Slovencih. Geografski vestnik 1-1.

Bohinec, V. 1969: Slovenske dežele na zemljevidih od 16. do 18. stoletja. Ljubljana.

Bon, M. 2018: Pomenska motivacija hišnih imen v Bovcu. Škrabčevi dnevi 10: zbornik prispevkov s simpozija 2017. Medmrežje: http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2018/11/29/16/56/02/Skrabcevi_dnevi_10_11k18.pdf (15. 6. 2020).

Bratec Mrvar, R. 2007: Blaž Kocen: Življenje in delo. Šentjur.

Bratec Mrvar, R., Birsak, L., Fridl, J., Kladnik, D., Kunaver, J. 2011: Kocenov srednješolski atlas kot didaktična prelomnica. Geografija Slovenije 22. Ljubljana.

Bratec Mrvar, R., Kladnik, D. 2008: Janez Jesenko – malce pozabljeni velikan slovenske geografije. Geografski vestnik 80-1.

Bratec Mrvar, R., Kladnik, D., Kunaver, J. Vidrih, R. 2008: Janez Jesenko – pomemben geograf in mislec druge polovice 19. stoletja. Glasnik Slovenske matice 32.

Breu, J., Back, O., Desoye, H., Hausner, I. 1996: Toponymic guidelines for map and other editors – Austria.

Breznik, A. 1920: Slovenski pravopis. Ljubljana.

Breznik, A., Ramovš, F. 1935: Slovenski pravopis. Ljubljana.

Brinar, J. 1928: Slovarček zemljepisnih imen, njih izvor in pomen. Celje.

Brink van den, T. 2014/2015: Request for participation for our project on the European Landscape Character Assessment through the lens of unique toponyms. Electronic correspondence with Drago Kladnik.

Bufon, M. 1995: Oris položaja avtohtonih etničnih in narodnih manjšin v Italiji. Geografski vestnik 67.

Bufon, M. 2003: Minorities, regional transformation and integration in borderlands: A case study. Annales, Series historia et sociologia 13-1.

Bufon, M. 2016: Minorities and minority toponyms in multicultural areas of the border region of Friuli Venezia Giulia in Italy. Onomàstica 2.

Ciglenečki, S., Dular, J., Horvat, J., Pleterski, A., Turk, I. 1998: Poselitev v arheoloških dobah. Geografski atlas Slovenije. Ljubljana.

Ciglič, R., Perko, D. 2013: Europe's landscape hotspots. Acta geographica Slovenica 53-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS53106

Cohen, B. S., Kliot, N. 1992: Place-names in Israel's Ideological Struggle over the administered territories. Annals of the Association of American Geographers 82.

Crljenko, I. 2014: Representations of regional identity: A Case study of the street names in two neighboring Croatian regions. Onomàstica. DOI: https://doi.org/10.2436/15.8040.01.184

Čeligoj, J. 2012: Etimološka analiza besede kras in zemljepisnih imen, izpeljanih iz besede kras. Diplomska naloga, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Černivec, M. 2020: Pravopisna reforma in jezikovni uporabniki. Živim v Bukovem Vrhu pod Bukovim vrhom: O spremembi pravopisnega pravila za pisanje zemljepisnih imen. Ljubljana.

Čop, D. 1975: Slovenska krajevna imena in priimki na Koroškem in vzhodnem Tirolskem. Onomastica Jugoslavica 5. Ljubljana.

Čop, D. 1983: Imenoslovje zgornjesavskih dolin. Ph.D. thesis, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Ljubljana.

Čop, D. 1987: Romansko-germanski lingvistično-onomastični vplivi na Zgornjem Gorenjskem. XXIII. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 6.–18. julij 1987: zbornik predavanj. Ljubljana.

Čop, D. 1990: Imenoslovje in njegove zakonitosti. Skaleras 1.

Čop, D. 2002: Gorska, terenska (ledinska) in vodna imena v Sloveniji. Jezikoslovni zapiski 8-2.

Dapit, R. 1995: Aspetti di cultura resiana nei nomi di luogo: Area di Solbiza, Stolvizza e Korito, Coritis. Padova.

Dapit, R. 1998: Aspetti di cultura resiana nei nomi di luogo: Area di Osoanë, Oseacco e Učja, Uccea. Padova.

Dapit, R. 2008: Aspetti di cultura resiana nei nomi di luogo: Area di Bila, San Giorgio, Njïwa. Gniva e Ravanca, Prato. Padova.

Dobrovoljc, H. 2004: Pravopisje na Slovenskem. Lingua Slovenica. Ljubljana.

Dobrovoljc, H. 2012a: Pisanje imen izdelkov in znamk. Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.

Dobrovoljc, H. 2012b: Pisanje začetnice v predložnih lastnih imenih. Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.

Dobrovoljc, H. 2015a: Anton Breznik, Fran Ramovš, Slovenski pravopis. Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes. Medmrežje: https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/39/1935-breznik-ramovs (20. 5. 2020).

Dobrovoljc, H. 2015b: Fran Ramovš, Oton Župančič, Anton Bajec, Rudolf Kolarič, Mirko Rupel, Matej Šmalc, Jakob Šolar, Slovenski pravopis. Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes. Medmrežje: https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/41/1950-skupinski-zupancicev (20. 5. 2020).

Dobrovoljc, H. 2018a: Fran Levec, Slovenski pravopis. Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes. Medmrežje: https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/34/1899-levec (20. 5. 2020).

Dobrovoljc, H. 2018b: Anton Breznik, Slovenski pravopis. Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes. Medmrežje: https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/36/1920-breznik (20. 5. 2020).

Dobrovoljc, H. 2020: Težavnost pravopisnih reform v dobi jezikovne ustaljenosti. Živim v Bukovem Vrhu pod Bukovim vrhom: O spremembi pravopisnega pravila za pisanje zemljepisnih imen. Ljubljana.

Dobrovoljc, H., Černivec, M., Geršič, M. (eds.) 2020: Živim v Bukovem Vrhu pod Bukovim vrhom: O spremembi pravopisnega pravila za pisanje zemljepisnih imen. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504320

Dobrovoljc, H., Jakop, N. 2011: Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Ljubljana.

Dobrovoljc, H., Jakop, N. (eds.) 2012: V iskanju soglasja. Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.

Dobrovoljc, H., Lengar Verovnik, T. (eds.) 2015: Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.

Dončec Merkli, I., Emberšič Škaper, E. 2013: Slovenska hišna imena na Gornjem Seniku in v Števanovcih. Studia Slavica Savariensia 2-1. DOI: https://doi.org/10.17668/SSS.2013.1-2.174

Dorling, D., Fairbairn, D. 1997: Mapping: Ways of Representing the World. Harlow, London.

Dragoceni srednjeveški rokopis, Slavinski misal, bo obiskal matično župnijo 2019. Medmrežje: https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/dragoceni-srednjeveski-rokopis-slavinski-misal-bo-obiskal-maticno-zupnijo/480843 (28. 5. 2020).

Družinski atlas sveta 2001: Slovenska knjiga. Ljubljana.

English House Names 2015. Internet: http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/housenames.htm (16. 11. 2015).

Fabčič, T. 2010: Pripovedno izročilo talov. Lozice.

Ferenc, T., Šumrada, J. 1991: Kočevarji. Enciklopedija Slovenije, 5. knjiga. Ljubljana.

Floriantschitsch de Grienfeld, J. D. 1744: Ducatus Carnioliae Tabula Chorographica: Jussu, Sumptu'que Inclitorum Provinciae Statuum geometrice exhibita. Ljubljana.

Flurname 2015. Internet: https://de.wikipedia.org/wiki/Flurname (28. 5. 2020).

Freyer, H. 1843: Special-Karte des Herzogthums Krain. Wien.

Freyer, H. 1846: Alphabetisches Verzeichniß aller Ortschafts- und Schlösser-Namen des Herzogthums Krain: in deutsch und krainischer Sprache: als Commentar zur Special-Karte des Herzogthums Krain. Laibach.

Fridl, J. 1998: Oris razvoja kartografije in geografije. Geografski atlas Slovenije. Ljubljana.

Fridl, J., Kladnik, D., Orožen Adamič, M., Pavšek, M., Perko, D., Repolusk, P., Urbanc, M. (eds) 2007: Slovenia in Focus. Ljubljana.

Fridl, J., Kladnik, D., Orožen Adamič, M., Perko, D. (eds.) 1998: Geografski atlas Slovenije. DZS. Ljubljana.

Furlan, M. 1993: Odzadnji slovar zemljepisnih imen po Atlasu Slovenije. Ljubljana.

Furlan, M. 2002: Predslovanska substratna imena v slovenščini. Jezikoslovni zapiski 8-2.

Furlan, M. 2003: Slovenska imena držav v Slovenskem pravopisu in standardizacija SIST ISO 3166: 1996 (razlike). Tipkopis. Ljubljana.

Furlan, M. 2013: Novi etimološki slovar slovenskega jezika. Poskusni zvezek. Ljubljana.

Furlan, M. 2015: Sull'idronimo Dragonja/Dragogna. Linguistica 55. Ljubljana.

Furlan, M. 2020: Zakaj bi bilo smiselno spremeniti veljavno pravopisno pravilo o zapisovanju neprvih sestavin slovenskega lastnoimenskega imenja. Živim v Bukovem Vrhu pod Bukovim vrhom: O spremembi pravopisnega pravila za pisanje zemljepisnih imen. Ljubljana.

Furlan, M., Gložančev, A., Kladnik, D., Perko, D., Šivic-Dular, A. 2008: Imenik zemljepisnih imen Državne pregledne karte Republike Slovenije v merilu 1 : 250.000. Državna pregledna karta Republike Slovenije 1 : 250.000: standardizirana slovenska zemljepisna imena. Ljubljana.

Furlan, M., Gložančev, A., Kladnik, D., Perko, D., Šivic-Dular, A. 2008: Gazetter of the National general map of the Republic of Slovenia at the scale 1:250,000. Ljubljana.

Furlan, M., Gložančev, A., Šivic-Dular, A. 2000: Pravopisna ustreznost zapisa lastnoimenskega gradiva v registru zemljepisnih imen in registru prostorskih enot. Geografski vestnik 72-1.

Furlan, M., Gložančev, A., Šivic-Dular, A. 2001: Pravopisno ustrezen zapis zemljepisnih in stvarnih lastnih imen v Registru zemljepisnih imen in Registru prostorskih enot. Ljubljana.

Gabrovec, M., Orožen Adamič, M., Perko, D. 1996: Gazetteer imen naselij v Sloveniji. Elaborat, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana.

Gabrovec, M., Perko, D. 1996: Seznam predlogov novih uradnih imen za sporna uradna imena naselij v Sloveniji. Elaborat, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana.

Gabrovec, M., Perko, D. 1997: Imenik uradnih imen naselij v Sloveniji. Elaborat, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana.

Gabrovec, M., Perko, D. 1998: Zgodovinske dežele Slovenije. Slovenija – pokrajine in ljudje. Ljubljana.

Gabrovec, M., Perko, D. 1999: Zgodovinske dežele na današnjem ozemlju Slovenije. Geografski obzornik 46-1.

Gams, I. 1964: Krakov, Wroclav, Varšava. Naši razgledi 13-2.

Gams, I. 1972: Za poenostavitev pravopisnih pravil: poročilo s posvetov o pisanju zemljepisnih imen (I. in II.). Naši razgledi (24. 11. in 8. 12.). Ljubljana.

Gams, I. 1984a: Laibachi, Spalati, Marburgi ... počasi izginjajo. Delo, Sobotna priloga (17. 3.). Ljubljana.

Gams, I. 1984b: Posvet o vprašanjih standardizacije geografskih imen v jezikih narodov in narodnosti SFRJ, 8.–9. marec 1984 v Sarajevu. Geografski vestnik 56.

Gams, I. 1984c: Prizadevanje Geografskega društva Slovenije za standardizacijo slovenskih lastnih geografskih imen. Zbornik radova savjetovanja o pitanjima standardizacije geografskih naziva u jezicima naroda i narodnosti SFRJ. Sarajevo.

Gams, I. 1985: V Lozani (Lausanni) Lausannu? Delo, Sobotna priloga (18. 5.). Ljubljana.

Gams, I. 1989: Imena držav. Delo, 21. 1. 1989. Ljubljana.

Gašperič, P. 2007: Cartographic images of Slovenia through time. Acta geographica Slovenica 47-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS47205

Gašperič, P. 2010: The 1812 Map of the Illyrian Provinces by Gaetan Palma. Acta geographica Slovenica 50-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS50205

Gašperič, P. 2016: Razvoj metod prikaza kartografskih elementov na starih zemljevidih ozemlja Slovenije. Ph.D. thesis, Univerza na Primorskem. Koper.

Gašperič, P., Orožen Adamič, M., Šumrada, J. 2012: Zemljevid Ilirskih provinc iz leta. Ljubljana.

Gašperič, P., Šolar, R., Zorn, M. 2020: Kartografski zakladi slovenskega ozemlja / Cartographic treasures of Slovenian territory. Ljubljana.

Geografski atlas sveta za šole 2003: Tehniška založba Slovenije. Ljubljana.

Geografski atlas za osnovno šolo 2008: DZS. Ljubljana.

Geršič, M. 2016a: Ledinska imena na kulturnih terasah. Geografski vestnik 88-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV88205

Geršič, M. 2016b: Slovenska pokrajinska imena kot dejavnik identitete. Ph.D. thesis, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Ljubljana.

Geršič, M. 2017: Changing denotations of selected Slovenian choronyms. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4600

Geršič, M. 2020a: Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije in njena vloga pri pravopisni reformi. Živim v Bukovem Vrhu pod Bukovim vrhom: O spremembi pravopisnega pravila za pisanje zemljepisnih imen. Ljubljana.

Geršič, M. 2020b: Pokrajinska imena kot dejavnik identitete. Geografija Slovenije 36. Ljubljana.

Geršič, M. 2020c: Slovenski eksonimi skozi prizmo prvega slovenskega pravopisa. Geografski vestnik 92-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV92107

Geršič, M., Batagelj, B., Berčič, H., Bokal, L., Guček, A., Kavar, J., Kocutar, S., Komac, B., Marković, Z., Mikša, P., Torkar, B. 2014: Rudolf Badjura – življenje in delo. Geografija Slovenije 29. Ljubljana.

Geršič, M., Ciglič, R., Perko, D. 2018: Pokrajinska in zemljepisnoimenska raznolikost v Sloveniji. GIS v Sloveniji 14. Ljubljana.

Geršič, M., Kladnik, D. 2014: Street-name changes in Ljubljana. Place-name changes: proceedings of the Symposion in Rome, 17-18 November 2014. Hamburg.

Geršič, M., Kladnik, D. 2015: Slovenian geographical names as exonyms. Confirmation of the definitions: proceedings of the 16th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting. Hamburg.

Geršič, M., Kladnik, D. 2016a: House names and field names as an important part of Slovenian cultural heritage: a case study of the Leše cadastral municipality, Upper Carniola, Slovenia. Nomina Africana: journal of the Names Society of Southern Africa 30-1.

Geršič, M., Kladnik, D. 2016b: Street-name changes in Ljubljana. Place-name changes: proceedings of the Symposion in Rome, 17-18 November 2014. Hamburg.

Geršič, M., Kladnik, D. 2017: Vrednotenje upravno-teritorialne razdelitve Katoliške cerkve v Sloveniji. Bogoslovni vestnik 77, 3-4.

Geršič, M., Kladnik, D., Brnot, M. 2020: Standardization of geographical names in officially recognized bilingual areas of Slovenia. Onomàstica 6.

Geršič, M., Kladnik, D., Perko, D. 2020: Geografski pogled na pisanje velike in male začetnice pri večbesednih zemljepisnih imenih. Živim v Bukovem Vrhu pod Bukovim vrhom: O spremembi pravopisnega pravila za pisanje zemljepisnih imen. Ljubljana.

Geršič, M., Kladnik, D., Repolusk, P. 2017: Geographical names in the languages of official minorities in Slovenia. Onomàstica 3.

Geršič, M., Kladnik, D., Vintar Mally, K. 2019: The challenges of using Slovenian choronyms in brand names. Critical toponymy: place names in political, historical and commercial landscapes: proceedings of the 4th International Symposium on Place Names 2017, Windhoek, Namibia. Bloemfontein.

Geršič, M., Perko, D. 2020: Pokrajinska identiteta v Sloveniji. Pokrajine v Sloveniji, Lex localis. Maribor.

Geršič, M., Perko, D., Ciglič, R. 2018: Pokrajinska in zemljepisnoimenska raznolikost v Sloveniji. Pokrajina v visoki ločljivosti, GIS v Sloveniji 14. Ljubljana.

Geršič, M., Zorn, M. 2016: Odsev naravnih nesreč v zemljepisnih imenih – nekaj primerov iz Zahodnih Karavank in zahodnih Kamniško-Savinjskih Alp. Iz zgodovine Zgornje Gorenjske. Kronika 64-3.

Gliha Komac, N. 1999: Drugi otroški etimološki raziskovalni tabor Stara hišna imena v Kanalski dolini: Žabnice. Hišna imena v Žabnicah – otroški raziskovalni tabor Kanalska dolina 1999. Ukve.

Gomboc, M. 2009: Mala slovnica slovenskega jezika. Ljubljana.

Grafenauer, I. 2013: Jarnik, Urban. Slovenska biografija. Ljubljana. Medmrežje: https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi250663/ (14. 7. 2020).

Grivec, B. 2010: Ledinska in hišna imena v izbranih naseljih občine Ormož. Diplomsko delo, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru. Maribor.

Grošelj, R., Kenda-Jež, K., Klemše, V., Smole, V., Šekli, M. 2016: Lipalja vas in njena slovenska govorica. Linguistica & philologica 34. Ljubljana.

Grozdanić Dizdarević, J. 2018: Slowenische und deutsche Namen für Berge in zweisprachigen Kärnten / Slovenska in nemška imena za gore na dvojezičnem Koroškem. Magistrsko delo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Ljubljana.

Gully, J. M. 2011: Bilingual signs in Carinthia: International treaties, the Ortstafelstreit, and the spaces of German. Transit: A Journal of Travel, Migration, and Multiculturalism in the German-speaking World. Medmrežje: https://transit.berkeley.edu/2011/gully/ (16. 2. 2020).

Gumilar, N. 2012: Ledinska in hišna imena v izbranih naseljih občine Grad. Diplomsko delo, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru. Maribor.

Gundacker, R. 2014: The significance of foreign toponyms and ethnonyms in Old Kingdom. The Late Third Millennium in the Ancient Near East. Oriental institute seminars 11. Chicago.

Gutsmann, O. 1789: Deutsch-Windisches Wörterbuch: mit einer Sammlung der verdeutschten windischen Stammwörter, und einiger vorzüglichern abstammenden Wörter. Klagenfurt.

Hacquet, B., Baraga, F. K. 1778: Krainska deschela. Zemljevid v približnem merilu 1 : 260.000. Ljubljana.

Hakulinen, K., Paikkala, S. 2012: Pariisista Papukaijannokkaan : Suomenkieliset ulkomaiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet. Helsinki.

Halbwachs, M. 2001: Kolektivni spomin. Ljubljana.

Halozan, P. 2020: Pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni: razmislek o spremembi pravil o začetnicah pri zemljepisnih imenih. Živim v Bukovem Vrhu pod Bukovim vrhom: O spremembi pravopisnega pravila za pisanje zemljepisnih imen. Ljubljana.

Harley, J. 2001: The new nature of maps: Essays in the history of cartography. Baltimore.

Hawlina, P. 2008: Hišna imena. Drevesa – bilten slovenskih rodoslovcev 15-2.

Hipolit–Novomeški 1711–1712: Dictionarium trilingue. Rokopisni slovar, hrani ga Narodna in Univerzitetna knjižnica v Ljubljani.

Horňanský, I. 1992: Internacionalizacija standardizacije zemljepisnih imen. Geodetski vestnik 36-2.

Horvat, M. 2015: Rodilniška oblika panonskih, štajerskih in belokranjskih krajevnih imen na -ci, -ovci/evci, -inci (tip Beltinci – iz Beltinec/Beltincev). Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.

Housname 2015. Internet: https://www.google.si/#q=hausname (7. 11. 2015).

Hren, K., Pandel, M. (eds.) 2012: Ein Jahr danach. Die Ortstafelregelung 2011 und was daraus wurde / Leto kasneje: ureditev krajevnih napisov 2011 in kaj je iz tega nastalo. Klagenfurt/Celovec, Ljubljana/Laibach, Wien/Dunaj.

Internet 1: https://unstats.un.org/unsd/ungegn/ (15. 5. 2020).

Internet 2: https://unstats.un.org/unsd/ungegn/divisions (15. 5. 2020).

Internet 3: https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions (15. 5. 2020).

Internet 4: https://unstats.un.org/unsd/ungegn/working_groups (15. 5. 2020).

Internet 5: http://www.eki.ee/wgrs/ (15. 5. 2020).

Internet 6: http://fluled.szi.at/ (10. 6. 2020).

Internet 7: http:/www.termania.net (1. 3. 2020).

Internet 8: http://www.geonames.org (15. 5. 2010).

Internet 9: https://www.researchgate.net/publication/318318167_Toponymic_Guidelines_For_Map_And_Other_Editors_For_International_Use (15. 5. 2020).

Jakop, N. 2012: Pisanje pridevnikov na -ov, -ev, -in iz lastnih imen. Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.

Jakopin, F. 1990: Imenoslovje. Enciklopedija Slovenije, 4. zvezek. Ljubljana.

Jakopin, F., Korošec, T., Logar, T., Rigler, J., Savnik, R., Suhadolnik, S. 1985: Slovenska krajevna imena. Ljubljana.

Jarc, V. 2004: Ledinska imena pod Stolom, Begunjščico in Dobrčo. Žirovnica, Bled, Radovljica.

Jarnik, U. 1813: Slovenische Alterthühmer (Aufgefunden in einigen auf uns noch rein gekommenen slovenischen Ortsbenennungen). Carinthia 44/45.

Jarnik, U. 1826: Andeutung über Kärntens Germanisierung (Ein philologisch statistischer Versuch). Carinthia 16/18/19/20/22/23/24/25/26.

Jarnik, U. 1832: Versuch eines Etymologikons der Slowenischen Sprache. Klagenfurt.

Jaušovec, B. 2011: Zajebantsko jezikovno popotovanje / Scherzhafte Sprachreise. Signal: das Magazin der Sloweninnen und Slowenen in der Steiermark. Graz.

Jemec Tomazin, M. 2012: Terminologija v slovenskem pravopisu. Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.

Jesenko, J. 1865: Zemljepisna začetnica za gimnazije in realke. Gorica.

Jesenšek, M. 2003: Pisava zemljepisnih imen v prvem prekmurskem časopisu Prijatel. Besedoslovne lastnosti slovenskega jezika – Slovenska zemljepisna imena. Pišece.

Jordan, P. 1988: Möglichkeiten einer stärkeren Berücksichtigung slowenischer Ortsnamen in den heutigen amtlicher topographischen Karten Österreich. Wien.

Jordan, P. 1992: Slowenische Ortsnamen in den amtlichen topographischen Karten Österreichs: Heutigen Zustand und Vorschläge zu seiner Verbesserung. Kärnten – Deutsche und slowenische Namen. Klagenfurt.

Jordan, P. 2004: Ortsnamen als Kulturgut – Die symbolische Wirkung von Ortsnamen auf Ortstafeln und in Kärnten. Ortstafelkonflikt in Kärnten– Krise oder Chance. Wien.

Jordan, P. 2006: Zur amtlicher Verwenderung von Minderheitennamen: Ein Vergleich von Situationen in Mitteleuropa. Cartography as a Communication Meduim. Wien.

Jordan, P. 2009: Use of place names on road signposts: Examples of practice in Central Europe. Names in multi-lingual, multi-cultural and multi-ethnic contact. Toronto.

Jordan, P. 2011: Is 'exonym' an appropriate term for names of features beyond any sovereignty? 26th UNGEGN conference, document 65. Vienna.

Jordan, P. 2012a: Geographische Namen als Ausdruck menschlicher Raumbildung. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 154.

Jordan, P. 2012b: Zur Bedeutung zweisprachiger geographischer Namen für die kulturelle Identität. Ein Jahr danach. Klagenfurt/Celovec, Ljubljana/Laibach, Wien/Dunaj.

Jordan, P. 2014: The meaning of bilingual naming in public space for the cultural identity of linguistic minorities. Review of Historical Geography and Toponomastics 9/17-18.

Jordan, P. 2016a: Carinthia – Burgenland: The different historical-cultural backgrounds of two minority situations and their impact on inter-ethnic relations and bilingual place naming. Onomàstica 2.

Jordan, P. 2016b: The meaning of bi- or multilingual naming in public space fort he cultural identity of linguistic minorities. Nomina Africana 30-1.

Jordan, P. 2017: The place-name conflict in Carinthia (Austria): Symbolic surface of historical burdens. The 23rd International Seminar on Sea Names. Seoul.

Jordan, P. 2018: The use of minority place names on maps of the Third Austrian Military Survey – With a regional focus on Slovenian and Croatian lands. The Cartographic Journal 55-2.

Kadmon, N. 2000: Toponymy: The lore, laws and language of geographical names. New York.

Kadmon, N. 2002: Glossary of terms for the standardization of geographical names. United Nations Group of Experts on Geographical Names. New York.

Kadmon, N. 2007: The exonym and endonym – Attempting to define the undefinable? Exonyms and the international Standardization of Geographical Names. Wiener Osteuropa Studien 24. Vienna.

Kattnig, F., Kulnik, M., Zerzer, J. 2004/2005: Zweisprachiges Kärnten / Dvojezična Koroška. Klagenfurt.

Keber, J. 2002: Rojstna imena, hišna imena, vzdevki, psevdonimi v Sloveniji. Jezikoslovni zapiski 8-2.

Kejžar, I. 2013: Atlas soriška ledinska imena. Škofja Loka.

Kladnik, D. 1995: Problemi standardizacije tujih zemljepisnih imen na primeru Velikega družinskega atlasa sveta. Geografija v šoli 4-1.

Kladnik, D. 1996: Naravnogeografske členitve Slovenije. Geografski vestnik 68.

Kladnik, D. 1999a: Imenik tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku. Elaborat, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana.

Kladnik, D. 1999b: Leksikon geografije podeželja. Ljubljana.

Kladnik, D. 2001a: Geographical terms. National atlas of Slovenia. Ljubljana.

Kladnik, D. 2001b: Seznam tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku. Ljubljana. Medmrežje: http://www.gu.gov.si/fileadmin/gu.gov.si/pageuploads/publikacije/arhiv_publik/seznam_tujih_zemljepisnih_imen.pdf (16. 10. 2016).

Kladnik, D. 2005a: Geografov pogled na tuja zemljepisna imena v Slovenskem pravopisu 2001. Geografski vestnik 77-2.

Kladnik, D. 2005b: Imensko kazalo. Atlant, faksimilirana izdaja. Ljubljana.

Kladnik, D. 2005c: Zemljepisna imena v Atlantu in njihov pomen za sodobno imenoslovje: gora Balkan se imenuje bolgarski Stara planina. Atlant, faksimilirana izdaja. Ljubljana.

Kladnik, D. 2006: Tuja zemljepisna imena v slovenskem jeziku: razvojni vidiki in problematika njihove rabe. Ph.D. thesis, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Ljubljana.

Kladnik, D. 2007a: Characteristics of exonym use in selected European languages. Acta geographica Slovenica 47-2. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS47203

Kladnik, D. 2007b: Podomačena tuja zemljepisna imena v slovenskih atlasih sveta. Geografija Slovenije 14. Ljubljana.

Kladnik, D. 2007c: Pogledi na podomačevanje tujih zemljepisnih imen. Georitem 2. Ljubljana.

Kladnik, D. 2007d: Types of exonyms in Slovene language. Exonyms and the International Standardisation of Geographical Names. Wien.

Kladnik, D. 2007e: Zgodovinski vidiki podomačevanja tujih zemljepisnih imen. Zgodovinski časopis 61, 3-4.

Kladnik, D. 2009a: Odprte dileme pomenske razmejitve izrazov endonim in eksonim. Geografski vestnik 81-1.

Kladnik, D. 2009b: Semantic demarcation of the concepts of endonym and exonym. Acta geographica Slovenica 49-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS49206

Kladnik, D. 2009c: Značilnosti podomačevanja tujih zemljepisnih imen v najstarejših slovenskih atlasih sveta. Blaž Kocen: 1821–1871: življenje in delo očeta Kocenovih atlasov. Ljubljana.

Kladnik, D. 2016: Dealing with exonyms in Slovenia. United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) Information Bulletin 50.

Kladnik, D. 2018: Razvoj slovenske geografije – predznanstveno obdobje ter obdobje med marčno revolucijo in koncem prve svetovne vojne. Retrospektive 1-1.

Kladnik, D. 2019a: Razvoj slovenske geografije – obdobje med koncem prve svetovne vojne in osamosvojitvijo Slovenije. Retrospektive 2-1.

Kladnik, D. 2019b: Razvoj slovenske geografije – obdobje po osamosvojitvi Slovenije = Development of the Slovenian geography - period after Slovenia’s independence. Retrospektive 2-2/3.

Kladnik, D., Bole, D. 2012: The life of Slovenian exonyms and their familiarity in the professional community. Acta geographica Slovenica 52-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS52204

Kladnik, D., Bratec Mrvar, R., De Brea Šubic, S. 2008: Janez Jesenko – geografski domoljub iz Poljanske doline. Loški razgledi 55.

Kladnik, D., Ciglič, R., Hrvatin, M., Perko, D., Repolusk, P., Volk, M. 2013: Slovenski eksonimi. Geografija Slovenije 24. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612546021

Kladnik, D., Crljenko, I., Čilaš Šimpraga, A., Geršič, M. 2017: A comparison of Croatian and Slovenian exonyms. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4653

Kladnik, D., Geršič, M. 2014: A Gazetteer of Slovenian Exonyms. The quest for definitions: proceedings of the 14th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Corfu. Hamburg.

Kladnik, D., Geršič, M. 2016: Cigaleʼs World atlas and its influence on Slovenian exonyms. Joint Commission Seminar on Historical Maps, Atlases and Toponymy. Leipzig.

Kladnik, D., Geršič, M. 2018: Colours expressed in Slovenian exonyms. A survey of exonym use: proceedings of the 19th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Prague. Hamburg.

Kladnik, D., Orožen Adamič, M., Pipan, P. 2010: A Mediterranean example of problematic treatment of geographic names: Piranski zaliv (Bay of Piran) or Savudrijska vala (Bay of Savudrija)? The 16th International Seminar on Sea Names. Seoul.

Kladnik, D., Perko, D. 2005: Svet, zemljevid v merilu 1 : 60.000.000. National Geographic Junior Slovenija. Ljubljana.

Kladnik, D., Perko, D. 2007: Problematična imena držav v slovenskem jeziku. Geografski vestnik 79-2.

Kladnik, D., Perko, D. 2013a: Explanatory notes on the gazetteer of Slovenian exonyms. Ekspertiza, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana. Medmrežje: http://giam2.zrc-sazu.si/sites/default/files/introductory_notes_0.pdf (20. 6. 2010).

Kladnik, D., Perko, D. 2013b: Slovar slovenskih eksonimov. Zbirka Termania. Medmrežje: http://www.termania.net/ (18. 10. 2017).

Kladnik, D., Perko, D. 2013c: Slovenska imena držav. Geografija Slovenije 25. Ljubljana.

Kladnik, D., Perko, D. 2014: Pojasnila k zbirki slovenskih eksonimov. Medmrežje: http://giam2.zrc-sazu.si/sites/default/files/pojasnila_k_preglednici_z_eksonimi_slo.pdf (16. 10. 2017).

Kladnik, D., Perko, D. 2015a: Problematika poimenovanja držav in odvisnih ozemelj. Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.

Kladnik, D., Perko, D. 2015b: Družbena občutljivost standardizacije imen držav na primeru Južne Afrike in Moldavije. Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.

Kladnik, D., Perko, D. 2017: Ustreznejša raba slovenskih zemljepisnih imen. Geografski vestnik 89-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV89205

Kladnik, D., Perko, D. 2018: Velika in mala začetnica ter drugi problemi zapisovanja slovenskih zemljepisnih imen. Geografski vestnik 90-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV90207

Kladnik, D., Perko, D. 2019: Še nekaj problemov pisanja zemljepisnih imen v slovenskem jeziku. Geografski vestnik 91-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV91107

Kladnik, D., Perko, D., Urbanc, M. 2009: Cultural landscapes in Slovenia from a geographical perspective. Ciltural landscape: across disciplines. Bydgoszcz, Kraków.

Kladnik, D., Pipan, P. 2008: Bay of Piran or Bay of Savudrija? An example of problematic treatment of geographical names. Acta Geographica Slovenica 48-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS48103

Kladnik, D., Pipan, P. 2009: The Bay of Piran (Piranski zaliv): an example of political controversy in geographical names as an expression of cultural relations. Geographical names as a part of the cultural heritage. Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie 18. Wien.

Kladnik, D., Pipan, P. 2011: Poimenovanje Piranskega zaliva skozi čas in njegove sodobne medijske razsežnosti. Slovensko-hrvaško sosedstvo / Hrvatsko-slovensko susjedstvo. Knjižnica Annales Majora. Koper.

Kladnik, D., Pipan, P. 2014: Familiarity with Slovenian exonyms in the professional community. / Names in daily life: Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences. Barcelona. DOI: https://doi.org/10.2436/15.8040.01.189

Kladnik, D., Pipan, P., Gašperič, P. 2014: Poimenovanja Piranskega zaliva. Geografija Slovenije 27. Ljubljana.

Kladnik, D., Urbanc, M., Fridl, J., Orožen Adamič, M., Perko, D. 2006: Ein Kartenfund in Slowenien und sein Faksimilendruck: Ein wichtiges Ereignis für Sloweniens und Österreichs historische Geographie. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 148.

Klemenčič, V. 1972: Koroška: Karta in imenik slovenskih in nemških krajevnih imen / Kärnten: Landkarte und Ortschaftsverzeichnis mit slowenischen und deutschen Ortsnamen. Maribor.

Klemše, V. 1986: Slovenska krajevna in ledinska imena v Furlaniji in Karniji. Trst.

Klemše, V. 1988: Ledinska imena na Doberdobskem krasu. Doberdob včeraj in danes. Doberdob.

Klemše, V. 1993: Krajevna, ledinska in vodna imena v Števerjanu. Gorica.

Klemše, V. 2007: Vodna imena na Doberdobskem krasu. Merkujev zbornik. Ljubljana.

Klemše, V. 2008: Krajevna imena na Doberdobskem krasu. Doberdob, Sovodnje.

Klinar, K. 2011: Kako se pri vas reče? Hišna imena v naseljih Grabče, Krnica, Perniki, Radovna, Spodnje Laze in Zgornje Laze. Zgornje Gorje.

Klinar, K. 2012: Zbiranja hišnih in ledinskih imen na Gorenjskem in njihov prispevek k jezikoslovju. 2. Slovenski dialektološki posvet. Ljubljana.

Klinar, K. 2013: Projekti zbiranja hišnih in ledinskih imen na Gorenjskem. Dialektološki razgledi 19-2.

Klinar, K., Geršič, M. 2013: Hišna in ledinska imena na primeru katastrskih občin Leše in Blejska Dobrava. Gorenjska v obdobju glokalizacije. Ljubljana.

Klinar, K., Geršič, M. 2014: Traditional house names as part of cultural heritage. Acta geographica Slovenica 54-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS54409

Klinar, K., Škofic, J., Šekli, M., Piko-Rustia, M. 2012: Metode zbiranja hišnih in ledinskih imen: projekt FLU-LED v okviru Operativnega programa Slovenija - Avstrija 2007–2013. Jesenice.

Klinar, S. 1994: Slovenska zemljepisna imena v angleških besedilih. Radovljica.

Kocjan Barle, M. 2020: Predlog za reformo zapisa zemljepisnih imen. Živim v Bukovem Vrhu pod Bukovim vrhom: O spremembi pravopisnega pravila za pisanje zemljepisnih imen. Ljubljana.

Kolnik, M. 2008: O prekmurskih mikrotoponimih. Zbornik referatov za štirinajsti mednarodni slavistični kongres, Ohrid, 10.–17. september 2008. Ohrid.

Komac, M. 2015: Poselitveni prostor avtohtonih narodnih manjšin. Razprave in gradivo 74.

Koonz, C. 1994: Between memory and oblivion: Concentration camps in German memory. Commemorations: The Politics of national identity. Princeton.

Korošec, B. 1978: Naš prostor v času in projekciji: oris razvoja zemljemerstva, kartografije in prostorskega planiranja na osrednjem Slovenskem. Ljubljana.

Kos, M. 1950: O prevzemu antičnih krajevnih imen na slovenskem ozemlju. Ephemeridis Instituti arhaeologici Bulgarici 16.

Kos, M. 1968: Kolonizacija med Dravo in Rabo pa krajevna imena na -ci. Svet med Muro in Dravo. Maribor.

Kotmara vas – Horni Kompájn, Konják in Hudár: Slovenska ledinska, krajinska in hišna imena / Köttmannsdorf – Horni Kompájn, Konják in Hudár: Slowenische Flur-, Gebiets- und Hofnamen 2008: Zemljevid v merilu 1 : 12.500. Čahorče/Tschachoritsch.

Kotnik Šipec, M. 2004: Stara hišna imena na Polzeli. Polzela.

Kotnik, B. 1992: Zgodovina hiš južne Koroške: Občina Bilčovs. Celovec.

Kotnik, B. 1992–2011: Zgodovina hiš južne Koroške 1–15. Celovec, Ljubljana, Dunaj.

Kotnik, B. 2011: Zgodovina hiš južne Koroške. Celovec.

Kozar-Mukič, M. 1997: Kdo smo? (O identiteti Slovencev med Muro in Rabo). Traditiones 26. Medmrežje: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-DEK1QNBM (12. 5. 2020).

Kozar-Mukič, M. (ed.) 1999: Slovenska hišna imena / Szlovén háznevek. Etnologija Slovencev na Madžarskem 2 / A Magyarországi szlovének néprajza 2. Budapest.

Kozar-Mukič, M. 2002: Slovensko imenoslovje v Porabju. Jezikoslovni zapiski 8-2.

Kozennov geografički atlas za srednje škole 1922: Knjižara kraljevog sveučitilišta i Jugoslavenske akademije. Zagreb.

Kozler, P. 1853: Zemljovid Slovenske dežele in pokrajin. Dunaj.

Kozler, P. 1854: Kratek slovenski zemljopis in pregled politične in pravosodne razdelitve ilirskega kraljestva in štajerskega vojvodstva s pridanim slovenskim in nemškim imenikom mest, tergov, krajev i.t.d. Dunaj.

Krajevni leksikon Dravske banovine 1937: Uprava Krajevnega leksikona Dravske banovine v Ljubljani. Ljubljana.

Krajevni leksikon Slovencev v Italiji 1991: Knjiga 1: Tržaška pokrajina. Trst.

Krajevni leksikon Slovencev v Italiji 1995: Knjiga 2: Goriška pokrajina. Trst.

Krajevni leksikon Slovenije 1968: 1. knjiga: Zahodni del Slovenije. Ljubljana.

Krajevni leksikon Slovenije 1971: 2. knjiga: Jedro osrednje Slovenije in njen jugovzhodni del. Ljubljana.

Krajevni leksikon Slovenije 1976: 3. knjiga: Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo. Ljubljana.

Krajevni leksikon Slovenije 1980: 4. knjiga: Podravje in Pomurje. Ljubljana.

Krajevni leksikon Slovenije 1995a: Ljubljana.

Krajevni leksikon Slovenije 1995b: Računalniška zgoščenka. Ljubljana.

Kranjc, A. 2006: Baltazar Hacquet (1739/40-1815), the pioneer of karst geomorphologists. Acta carsologica 35-2.

Kranjec, S. 1956: Pisani svet: Poglavje iz geografskega imenoslovja. Geografski obzornik 3-2.

Kranjec, S. 1964: Slovenska matica 1864–1964: Geografija. Ljubljana.

Kranzmayer, E. 1956: Ortsnamenbuch von Kärnten. I. Teil: Die Siedlungsgeschichte Kärntens von der Urzeit bis zur Gegenwart im Spiegel der Names. Klagenfurt.

Kranzmayer, E. 1958: Ortsnamenbuch von Kärnten. II. Teil: Alphabetisches Kärntner Siedlungsnamenbuch. Klagenfurt.

Kunaver, J. 1984: O nekaterih problemih zbiranja in uporabe zemljepisnih imen v slovenskih Alpah. Zbornik radova savjetovanja o pitanjima standardizacije geografskih naziva u jezicima naroda i narodnosti SFRJ. Sarajevo.

Kunaver, J. 1988: Zemljepisna imena v visokogorskem svetu in njihova uporaba na primeru Rombona in Goričice. Pokrajina in ljudje na Bovškem. Ljubljana.

Kunaver, J. 1993: K problematiki zemljepisnih imen v dolinah Tolminke in Zadlašce. Tolmin.

Kunaver, J. (ed.) 2009: Blaž Kocen: 1821–1871: življenje in delo očeta Kocenovih atlasov. Ljubljana.

Leban, V. 1954: Henrik Karel Freyer in njegova karta Kranjske. Geografski vestnik 26.

Lenarčič, S. 2002a: Čeri v slovenskem pravopisnem morju. Sodobnost 66-1.

Lenarčič, S. 2002b: Čeri v slovenskem pravopisnem morju. Sodobnost 66-3.

Lenarčič, S. 2004: Popravopis – Kaj je narobe in kaj manjka v novem slovenskem pravopisu. Ljubljana.

Lengar Verovnik, T. 2020: Nekaj misli o reformi pisanja večbesednih zemljepisnih imen. Živim v Bukovem Vrhu pod Bukovim vrhom: O spremembi pravopisnega pravila za pisanje zemljepisnih imen. Ljubljana.

Levec, F. 1899: Slovenski pravopis. Dunaj.

Light, D. 2004: Street names in Bucharest, 1990–1997: exploring the modern historical geographies of post-socialist change. Journal of Historical Geography 30-1.

Longyka, I. 1999: Prikazi slovenskega ozemlja. Ilustrirana zgodovina Slovencev. Ljubljana.

Lovrenčak, F. 1987: Imena držav in nekaterih drugih upravnih enot. Geografski obzornik 34-1.

Majdič, V. 1994: Pomenski izvor slovenskih krajevnih imen. Geografski vestnik 66.

Majdič, V. 1996: Razgledi po krajevnih imenih: Slovenska krajevna imena v luči slovnične obravnave. Ljubljana.

Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See: Tourismuskarte mit slowenischen Flur- und Hausnamen / Trška občina Bekštanj ob Baškem jezeru: Turistični zemljevid s slovenskimi ledinskimi in hišnimi imeni 2015: Zemljevid v merilu 1 : 18.300. Finkenstein/Bekštanj.

Matthews, W. P., McKee, L. R., McKee D. 2009: Signed languages, linguistic rights and the standardization of geographical names. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. York.

Medved, J. 1969: O načelih za pisavo tujih geografskih imen. Geografski obzornik 16-2.

Medved, J. 1974: Zemljevid z italijanskimi in slovenskimi krajevnimi imeni v Furlaniji, Benečiji in Julijski krajini / Carta dei nomi geografici con forma italiana e slovena nei Friuli - Venezia Giulia. Ljubljana.

Melik, A. 1928: Pisava krajevnih imen. Geografski vestnik 4.

Melik, A. 1959: Posavska Slovenija. Ljubljana.

Mercator, K. G. 1589: Forum Iulium, Karstia, Carniola, Histria et Windorum Marchia.

Merklas, W. 1846: Malý příruční atlas wšwch části Zemé. Matica česká. Prague.

Merkù, P. 1970: Pisava in raba slovenskih krajevnih imen. Jezik in slovstvo 16-3.

Merkù, P. 1987: Imena naših krajev. Trst.

Merkù, P. 1991a: I nomi delle acque in Val Rosanda. Alpi Giulie 83-1.

Merkù, P. 1991b: I nomi primari del monte S. Leonardo e del monte Lanaro: Lípnik e Vólnik. Alpi Giulie 85.

Merkù, P. 1991c: Krajevno imenoslovje na Tržaškem. Zgodovinski časopis 45-4.

Merkù, P. 1992: Prispevek k mikrotoponomastiki tržaške okolice. Slavistična revija 40-1.

Merkù, P. 1997: La toponomastica dell' Alta val Torre. Lusevera.

Merkù, P. 1999: Slovenska krajevna imena v Italiji. Trst.

Merkù, P. 2002: Slovensko imenoslovje v Italiji. Jezikoslovni zapiski 8-2.

Merkù, P., Furlan, M., Torkar, S. (eds.) 2006: Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu, Linguistica et philologica 15. Ljubljana.

Metelko, F. S. 1825: Lehrgebäude der slowenischen Sprache im Königreiche Illyrien und in den benachbarten Provinzen. Laibach.

Mezgec, M. 2015: Raziskava o jezikovni pokrajini na naselitvenem območju slovenske skupnosti v Italiji. SLORI. Trst.

Mihelič, D. 1998: Kolonizacija. Geografski atlas Slovenije. Ljubljana.

Mihevc, B. 1998: Slovenija na starejših zemljevidih. Geografski atlas Slovenije. Ljubljana.

Miklošič, F. 1860: Die Bildung der slavishen Personennamen. Wien.

Miklošič, F. 1864: Die Bildung der Ortsnamen aus Personennamen im Slavischen. Wien.

Miklošič, F. 1872–1874: Die slavischen Ortsnamen aus Apellativen I and II. Wien.

Moder, J. 1972: O pisavi in izreki zemljepisnih imen. Veliki atlas sveta. Ljubljana.

Munda Hirnök, K. 1999: Slovenci na Madžarskem ob koncu 90-ih let. Razprave in gradivo 35.

Munda Hirnök, K. 2000: Položaj Slovencev na Madžarskem po letu 1990: vizije in možnosti na pragu 3. tisočletja. Traditiones 29-1. Medmrežje: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-2F4EHIMJ (12. 5. 2020).

Munda Hirnök, K. 2020: Slovensko Porabje. Ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva. Tipkopis.

Murzaev, M. E. 1995: Toponimika i geografija. Moskva.

Myers, A. G. 1996: Naming and placing the other: Power and the urban landscape in Zanzibar. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 87.

Nadezhdin N. I. 1837: Opjit istoričeskoj geografii russkogo mira. Statija pervaja/Biblioteka dlja čtenija 22, 2-3.

Nared, J., Bole, D., Breg Valjavec, M., Ciglič, R., Goluža, M., Kozina, J., Razpotnik Visković, N., Repolusk, P. Rus, P., Tiran, J., Černič Istenič, M. 2017: Central settlements in Slovenia in 2016. Acta geographica Slovenica 57-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4606

Natek, K. 2005: Še o pisanju občih in lastnih imen. Delo (9. 2.). Ljubljana.

Nomenclature of geographical areas for statistical purposes 1948. Statistical Papers M/1, United Nations Statistical Office. New York.

Novak, F. 1987: Imena v starejših slovenskih slovarjih. Zbornik šeste jugoslovenske onomastičke konferencije. Beograd.

Odlok o določitvi in spremembi imen in potekov cest in ulic na območju Mestne občine Ljubljana. Uradni list Republike Slovenije 44/2009. Ljubljana.

Odredba o pisavi zemljepisnih imen v načrtih in kartah na narodnostno mešanih območjih v SR Sloveniji 1980. Uradni list SRS 11/80. Ljubljana.

Ogrin, D. 2017: Geografija v antiki in prikazi slovenskega ozemlja iz tega časa. Dela 48.

Orel, I. 2003: Zemljepisna imena v slovenskem časopisju do srede 19. stoletja. Besedoslovne lastnosti slovenskega jezika: slovenska zemljepisna imena. Ljubljana.

Orel, I. 2009: Starejša besedila kot vir za preučevanje zemljepisnih jezikovnih različkov. Slovenska narečja med sistemom in rabo. Ljubljana.

Orožen Adamič, M. 1998: Standardizacija zemljepisnih imen v Sloveniji. Ekspertiza, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana.

Orožen Adamič, M. 2000: Treatment of geographical names in multilingual areas and the use of foreign names in Slovenia. Second international Symposium on Geographical Names Geo Names 2000. Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie 19. Frankfurt am Main.

Orožen Adamič, M. 2004: The use of exonyms in Slovene language with special attention on the sea names. The Tenth International Seminar on the Naming of Seas: Special Emphasis Concerning International Standardization of the Sea Names. Paris.

Orožen Adamič, M. 2007: Treatment of geographical names in multilingual areas. Exonyms and the international standardisation of geographical names. Wien.

Orožen Adamič, M., Kladnik, D. 1994: Slovenija. Zemljevid v merilu 1 : 300.000. Ljubljana.

Orožen Adamič, M., Kladnik, D. 2010: Place names dilemmas and international relations. The 16th International Seminar on Sea Names. Seoul.

Orožen Adamič, M., Perko, D., Kladnik, D. (eds.) 1995: Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana.

Orožen Adamič, M., Perko, D., Kladnik, D. (eds.) 1997: Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana.

Orožen Adamič, M., Pogorelčnik, E. 1998: Standardizacija zemljepisnih imen v Sloveniji. Ekspertna naloga, Geografski inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ljubljana.

Orožen Adamič, M., Urbanc, M. 2005: Odzivi na Atlant in njegovo mesto v slovenski geografski literaturi. Atlant, faksimilirana izdaja. Ljubljana.

Orožen, F. 1901: Nekoliko o zemljevidih slovenskih pokrajin v prejšnjem in sedanjem času. Zbornik znanstvenih in poučnih spisov III. Ljubljana.

Ortelius, A. 1573: Goritiae, Karstii, Chaczeolae, Carniolae, Histriae, et Windorum Marchae descriptio.

Osnovna šola Preserje 2000. Hišna imena v krajevni skupnosti Podpeč-Preserje in krajevni skupnosti Rakitna. Preserje.

Penko Seidl, N. 2008: Significance of toponyms, with emphasis on field names, for studyng cultural landscape. Acta geographica Slovenica 48-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS48102

Penko Seidl, N. 2011: Ledinska imena v prostoru in času. Annales, Series historia et sociologia 21-2.

Penko Seidl, N. 2015: Možnosti uporabe poimenovanj prostora v načrtovanju in upravljanju krajine. Ph.D. Thesis, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani. Ljubljana.

Penko Seidl, N., Kastelec, D., Kučan, A. 2015: Between the physical and perceptual: toponyms in landscape typology, management and planning. Annales, Series historia et sociologia 25-3.

Penko, N. 2013: Kaj nam pove ledinsko ime. Park Snežnik, Bilten za prebivalce Regijskega parka Snežnik. Internet: http://www.ilbis.com/spark/st16cl6.htm (14. 2. 2013).

Perko, D. 1995: Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen. Geografski obzornik 42-3.

Perko, D. 1996a: Sporna imena držav v slovenskem jeziku. Geografski obzornik 43-3.

Perko, D. 1996b: Standardizirana imena držav v slovenskem jeziku. Geografski obzornik 43-4.

Perko, D. 1998: The Regionalization of Slovenia. Geografski zbornik 38.

Perko, D. 2001: Concise gazetteer of Slovenia. United Nations Series of National Gazetteers: Slovenia. Ljubljana.

Perko, D. 2002: Sodobni problemi aplikacije geografije v tematski kartografiji. Dela 18.

Perko, D. 2006: Koliko je oceanov? Geografski vestnik 78-2.

Perko, D. 2007a: Landscapes. Slovenia in focus. Ljubljana.

Perko, D. 2007b: Morfometrija površja Slovenije. Georitem 3. Ljubljana.

Perko, D., Ciglič, R. 2015: Slovenia as a European hotspot. Acta Geobalcanica 1-2. DOI: http://doi.org/10.18509/AGB.2015.05

Perko, D., Ciglič, R. 2020a: Slovenia's landscapes. The Geography of Slovenia: Small But Diverse. Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-14066-3_14

Perko, D., Ciglič, R. 2020b: Slovenia's regions. The Geography of Slovenia: Small But Diverse. Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-14066-3_15

Perko, D., Ciglič, R., Hrvatin, M. 2017: Determination of landscape hotspots of Slovenia. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4618

Perko, D., Ciglič, R., Zorn, M. 2020: Slovenia: A European landscape hotspot. The Geography of Slovenia: Small But Diverse. Chamn. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-14066-3_1

Perko, D., Geršič, M. 2019: Prebivalci Slovenije in njihova regionalna identiteta. Demografske spremembe in regionalni razvoj, Regionalni razvoj 7. Ljubljana.

Perko, D., Hrvatin, M., Ciglič, R. 2015: A methodology for natural landscape typification of Slovenia. Acta geographica Slovenica 55-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.1938

Perko, D., Hrvatin, M., Ciglič, R. 2017: Determination of landscape hotspots in Slovenia. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4618

Perko, D., Jordan, P., Komac, B. 2017: Exonyms and other geographical names. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4891

Perko, D., Kladnik, D. 2017: Slovenian exonyms in North America. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4777

Perko, D., Kladnik, D. 2019: Slovenski eksonimi v sosedstvu Slovenije. Geografski vestnik 91-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV91208

Perko, D., Orožen Adamič, M., Šumrada, J., Urbanc, M., Fridl, J., Kladnik, D. 2013: Atlant. Ljubljana.

Peršolja, B. 1998: Geographical problems of onomastics in the selected example of the Kamniško-Savinjske Alpe. Geografski zbornik 38.

Peršolja, B. 2002: Zgoščeni imenik zemljepisnih imen. Dela 18.

Peršolja, B. 2003: Pot zemljepisnega imena od nastanka do uporabe. Geografski vestnik 75-2.

Petek, T. 2013: Jezikovna (ne)pravilnost zapisov zemljepisnih lastnih imen na cestnih krajevnih tablah v Republiki Sloveniji s poudarkom na Slovenski Istri. Annales, Series historia et sociologia 23-2.

Peterca, M. 1984: Standardizacija geografskih naziva na teritoriji Jugoslavije. Zbornik radova savjetovanja o pitanjima standardizacije geografskih naziva u jezicima naroda i narodnosti SFRJ. Sarajevo.

Piko-Rustia, M. 2010: Slovenska ledinska in hišna imena sprejeta v Unescov seznam nesnovne dediščine v Avstriji. Glasnik SED 50, 1-2.

Piko-Rustia, M. 2012: Slovenska ledinska in hišna imena v Unescovem seznamu nesnovne dediščine v Avstriji. Traditiones 21-2. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2012410216

Piko-Rustia, M. 2017: Slovene field and house names in Carinthia [Kärnten]. Intangible cultural heritage of the Austrian Commission for UNESCO. Bangkok.

Piko-Rustia, M. 2018: Vpis slovenskih ledinskih in hišnih imen v seznam nesnovne kulturne dediščine Avstrije: primer dobre prakse varovanja dediščine. Etnolog 28.

Pintar, L. 1910: Črtice o krajnih imenih. Ljubljanski zvon. Ljubljana.

Pintar, L. 1912–1915: O krajnih imenih. Ljubljanski zvon. Ljubljana.

Pipan, P. 2005: 4. zasedanje Delovne skupine za eksonime pri Izvedenski skupini Organizacije združenih narodov za zemljepisna imena. Geografski vestnik 77-1.

Piry, I., Orožen Adamič, M. 1998: Upravna razdelitev. Geografski atlas Slovenije. Ljubljana.

Place de la Concorde 2020. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_Concorde (2. 6. 2020).

Planina, F. 1959: O izvoru nekaterih pokrajinskih imen v Avstraliji. Geografski obzornik 4-1.

Pogačnik, A. 2003: Prevzemanje besed v slovenščini. Jezik in slovstvo 48-6.

Pogačnik, A. 2012: Glasovno domačenje lastnih imen iz nelatiničnih pisav. Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.

Pogorelčnik, E. 1999: Zemljepisna imena – od zajema do standardizacije. Geodetski vestnik 43-2.

Pohl, H.-D. 2000: Kärnten - deutsche und slowenische Namen: Bemerkungen zu einem neuen zweisprachigen Ortsverzeichnis. Klagenfurt.

Pohl, H.-D. 2008: Sekundäre Umformungen von (Kärnten) Ortsnamen im deutsch-slowenischen Sprachkontaktgebiet. Namenarten in Österreich und Bayern. Wien.

Pohl, H.-D. 2009a: Ortsnamen in einer historisch gewachsenen Kulturlandschaft unter besonderer Berücksichtigung Kärntens und Osttirols. Europäisches Journal für Minderheitenfragen 2-2.

Pohl, H.-D. 2009b: Sprachkontakt in Kärnten. Deutsch und seine Nachbarn. Frankfurt am Main.

Pohl, H.-D. 2010: Unsere slowenischen Ortsnamen / Naša slovenska krajevna imena. Klagenfurt/Celovec.

Pohl, H.-D. 2011a: 164 Kärnten Orschaften / 164 Carinthian Villages. Namenkundliche Informationen 99/100.

Pohl, H.-D. 2011b: Ortsnamen slawischer bzw. slowenischwer Herkunft in Kärnten und Osttirol: Chronologische Fragen und ihr Verhältnis zur Sprache der Freisinger Denkmäler. Namenkundliche Informationen 99/100.

Pohl, H.-D. 2016: Slovenian place names in Carinthia. Onomàstica 2.

Pohlin, M. 1781: Tu malu besedishe treh jeſikov. Ljubljana.

Popowitsch, J. S. 1750: Untersuchungen vom Meere: die auf Veranlassung einer Schrift, De columnis Herculis, welche der hochberühmte Professor ... Christ. Gottl. Schwarz, herausgegeben, nebst andern zu derselben gehörigen Anmerkungen, von einem Liebhaber der Naturlehre und der Philologie, vorgetragen werden. Frankfurt, Leipzig.

Portal Prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije 2018. Medmrežje: http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/topografski-in-kartografski-podatki/topografski-podatki-in-karte/ (20. 3. 2018).

Preglednica eksonimov 2014: Medmrežje: http://giam.zrc-sazu.si/sl/zbirka/zemljepisna-imena#v (15. 10. 2017).

Priročni atlas sveta 2003: Založba Mladinska knjiga. Ljubljana.

Puntin, M. 2003: Sclavoni nell'Oltreisonzo medievale. Slovenia, un vicino da scoprire. Udine.

Radovan, D. 1995: Toponimska navodila za Slovenijo. Ljubljana.

Radovan, D., Majdič, V. 1995a: Slovar toponimske terminologije. Ljubljana.

Radovan, D., Majdič, V. 1995b: Toponymic guidelines for Slovenia. Ljubljana.

Radovan, D., Orožen Adamič, M. 1999: Resolucije OZN o zemljepisnih imenih. Delovno gradivo, Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo FAGG, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana.

Rajšp, V. (ed.) 1995–2002: Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787. Faksimilirana izdaja, 1. do 7. del. Ljubljana.

Ramovš, F. 1920: Historična gramatika slovenskega jezika. Ljubljana.

Ramovš, F. 1931: Dialektološka karta slovenskega jezika. Ljubljana.

Ramovš, F. 1936: Kratka zgodovina slovenskega jezika I. Ljubljana.

Ramovš, F., Župančič, O., Bajec, A., Kolarič, R., Rupel, M., Šmalc, M., Šolar, J. 1950: Slovenski pravopis. Ljubljana.

Ramovš, M. 1999: Hišna imena v vaseh Ježica, Savlje, Kleče, Mala vas in Stožice. Traditiones 28-1.

Raper, E. P. 1996: United Nations Documents on Geographical Names. Pretoria.

Reisp, B. 1995: Florijančičev veliki zemljevid Kranjske iz leta 1744 / Floriantschitschs (Florijančičs) grosse Karte von Krain aus dem Jahre 1744. Ljubljana.

Repanšek, L. 2014: Keltski prežitki v slovenski toponimiji: prispevek k metodologiji preučevanja. Ph.D. thesis, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Ljubljana.

Resolutions adopted at the eight United Nations Conferences on the Standardization of Geographical Names 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992, 1998, 2002, 2007, 2012, 2017. Natural Resources Canada. Ottawa, 2018.

Ribnikar, P. 1982: Zemljiški kataster kot vir za zgodovino. Zgodovinski časopis 26-4.

Robinson, G. M., Engelstoft, S., Pobric, A. 2001: Remaking Sarajevo: Bosnian nationalism after the Dayton Accord. Political Geography 20-8.

Rojc, B. 1990: Kartografsko delo Janeza Vajkarda Valvasorja. Valvasorjev zbornik. Ljubljana.

Rose-Redwood, R., Alderman, D., Azaryahu, M. 2010: Geographies of toponymic inscription: new directions in critical place-name studies. Progress in Human Geography 34-4.

Rotar, J. 1991: Standardizacija zemljepisnih imen. Geodetski vestnik 35-1.

Rudnicki, W., Markowski, A., Zych, M., Przyszewska, K. 2010: Nazewnictwo geograficzne świata. Varšava.

Rutar, S., Orožen, F. 1899: Zemljepisni atlas za ljudske šole s slovenskim učnim jezikom. Ed. Hölzel. Dunaj.

Scheinigg, J. 1906: Die Ortsnamen des Gerichtsbezirkes Ferlach. Ljubljanski zvon 26-9.

Silič, V. 2011: Čez osamelce in ledine blejske kotline. Bled.

Silič, V. 2014: Atlas ledinskih imen občine Bled. Bled.

Simonič, I. 1935: Kočevarji v luči krajevnih in ledinskih imen. Ljubljana.

Slovar slovenskega knjižnega jezika 1995. Ljubljana.

Slovenski pravopis 1 – pravila 1994: DZS. Ljubljana.

Slovenski pravopis 2001: Založba ZRC SAZU. Ljubljana.

Snoj, M. 1997: Slovenski etimološki slovar. Ljubljana.

Snoj, M. 2002a: O etimologiji osebnih in zemljepisnih imen na Slovenskem. Jezikoslovni zapiski 8-2.

Snoj, M. 2002b: Adstratni in superstratni vplivi na slovensko imensko leksiko. Jezikoslovni zapiski 8-2.

Snoj, M. 2009: Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. Ljubljana.

Snoj, M. 2010: Slovenska zemljepisna imena v luči etimologije. Slovanstvo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: zbornik predavanj. Ljubljana.

Snoj, M. 2020: Vse z veliko začetnico. Živim v Bukovem Vrhu pod Bukovim vrhom: O spremembi pravopisnega pravila za pisanje zemljepisnih imen. Ljubljana.

Soini, K. 2001: Exploring human dimensions of multifunctional landscapes through mapping and map-making. Landscape and Urban Planning 57.

Sore, A. 1993: Ledinska in krajevna imena v Savinjsko-Sotelski Sloveniji. Geografski vestnik 65.

Sore, A. 1994: Vodna imena na območju Savinje, zgornje in srednje Sotle. Geografski vestnik 66.

St. Margareten im Rosental / Šmarjeta v Rožu 2011: Zemljevid v merilu 1 : 15.000. Šmarjeta v Rožu.

St. Margareten im Rosental: Landkarte mit slowenischen Flur- und Hausnamen / Šmarjeta v Rožu: zemljevid s slovenskimi ledinskimi in hišnimi imeni 2015: Zemljevid v merilu 1 : 15.000. Šmarjeta v Rožu, Celovec.

Stabej, J. 1972: Janez Anton Apostel – pater Bernard: Dictionarium Germanico-Slavonicum 1760. Maribor.

Stabej, J. 1997: Slovensko-latinski slovar. Po: Matija Kastelec – Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1680–1710). Ljubljana.

Stanonik, M. 2005: Hišna imena v Žireh. Maribor.

Steinecke, E. 2001: The Valcanale – Etnogeographical problems of a quadrolingual border region. Changing role of boreder areas and regional policies. Lodz.

Šabec, N. 2003: Raba angleških zemljepisnih imen v slovenščini. Besedoslovne lastnosti slovenskega jezika – Slovenska zemljepisna imena. Pišece.

Šašel, J. 1960: Nekatera koroška geografska imena. Geografski vestnik 32.

Šekli, M. 2005: Hišna imena v Ovčji vasi. Ovčja vas in njena slovenska govorica: raziskovalni tabor Kanalska dolina 2003. Ukve, Ljubljana.

Šekli, M. 2006: Ledinska imena v kraju Livek in njegovi okolici. Ph.D. thesis, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Ljubljana.

Šekli, M. 2007: Ljudsko zemljepisno izrazje v topoleksemih ledinskega imenja na Livškem. Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Ljubljana.

Šekli, M. 2015: Old Romance place names in early South Slavic and late Proto-Slavic sound changes. Slovanski jeziki v stiku z neslovanskimi: diahroni onomastični pogled = Slavic/Non-Slavic language contact in the area of diachronic onomastics. Ljubljana.

Šimunović, P. 2009: Uvod u hrvatsko imenoslovje. Zagreb.

Šivic-Dular, A. 1988: K normiranju slovenskih zemljepisnih imen. XXIV. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana.

Šivic-Dular, A. 1989a: Slovenska matica in akcija za zbiranje zemljepisnih imen. XXV. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana.

Šivic-Dular, A. 1989b: Temeljna načela pri pisanju slovenskih zemljepisnih imen. Jezik in slovstvo 34, 1-2.

Šivic-Dular, A. 1989c: Zgodovina imenoslovja v Sloveniji do leta 1500: Srednji vek v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Obdobja 10.

Šivic-Dular, A. 2002: Zgodovina imenoslovja v Sloveniji. Jezikoslovni zapiski 8-2.

Šivic-Dular, A. 2003: Pleteršnikova zbirka zemljepisnih imen pri Slovenski matici. Besedoslovne lastnosti slovenskega jezika – Slovenska zemljepisna imena. Pišece.

Šivic-Dular, A. 2012: Teoretični in metodološki vidiki etimoloških raziskav in praslovanska dialektizacija. Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav: ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja. Ljubljana.

Šivic-Dular, A. 2016: Ljubljana, Slovenija, osebni vir.

Škofic, J. 1998: Mikrotoponimi v Kropi in bližnji okolici. Jezikoslovni zapiski 4.

Škofic, J. 2001: Hišna imena v Kropi. Slovenska lastnoimenskost. Novo mesto.

Škofic, J. 2005: Hišna imena kot gradivo za dialektološko raziskovanje. Riječ – časopis za filologiju 11-1.

Škofic, J. 2009: Zemljepisna lastna imena med narečnim in knjižnim jezikom. Slovenska narečja med sistemom in rabo. Obdobja 26.

Škofic, J. 2011: Zasnova slovarja gorenjskih hišnih imen. Slovenski dialekti v stiku. Koper.

Škofic, J. 2012: Gorenjsko narečje kot kulturna dediščina. Gorenjska: etnologija in pokrajine na Slovenskem na primeru Gorenjske ali kaj lahko etnologi in kulturni antropologi doprinesemo h kulturni podobi in razumevanju pokrajin na Slovenskem. Ljubljana.

Škofic, J. 2017: Microtoponyms as an important part of Slovenian cultural heritage. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4670

Šolski atlas 1959: 8. izdaja. Učila. Zagreb

Štrekelj, K. 1904: Prispevki k poznavanju slovenskih krajevnih imen po nemškem Štajerju I. Časopis za zgodovino in narodopisje 1.

Štrekelj, K. 1906: Razlaga nekaterih krajevnih imen po slovenskem Štajerju I. Časopis za zgodovino in narodopisje 3.

Štukl, F. 1997: Prispevki k poznavanju domačih imen v zvezi z upravnimi funkcijami. Drevesa – bilten slovenskih rodoslovcev 4-1.

Table of Exonyms 2014. Internet: https://giam.zrc-sazu.si/en/zbirka/geographical-names#v (15. 5. 2020).

Tajnšek, R. 2007: Ledinska in hišna imena v okolici Gornjega Grada po urbarju iz leta 1426. Kronika – časopis za slovensko krajevno zgodovino 55-3.

Tiran, J. 2016: Kozler, Peter. Prispevek za Novi Slovenski biografski leksikon. Ljubljana.

Titl, J. 1998: Geografska imena v severozahodni Istri. Koper.

Titl, J. 1999: Ledinska imena na Komenski planoti. Kras 35.

Titl, J. 2000: Toponimi Koprskega primorja in njegovega zaledja. Koper.

Titl, J. 2006: Kraški toponimi. Koper.

Toniolo, S., Pampaloni, M. 1998: National standardization: Toponymic guidelines for map editors and other editors – Italy. New York.

Topole, M. 2020: Freyer, Henrik. Novi Slovenski biografski leksikon. Ljubljana. Medmrežje: https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi192894/ (12. 4. 2020).

Toporišič, J. 1982: O pravopisni debati. Spoznanja in pripombe javne razprave o načrtu pravil za novi Slovenski pravopis. Ljubljana.

Toporišič, J., Paternu, B. (eds.) 2008: Resiano: un dialetto sloveno. Ljubljana.

Torkar, S. 2008: Slovenska zemljepisna imena, nastala iz slovanskih antroponimov. Slavistična revija 56-2.

Torkar, S. 2010a: Nekaj slovenskih zemljepisnih imen na Koroškem. Koroški koledar. Celovec.

Torkar, S. 2010b: Tvorba slovenskih zemljepisnih imen iz slovanskih antroponimov: identifikacija, rekonstrukcija in standardizacija. Ph.D. thesis, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Ljubljana.

Torkar, S. 2012: Razpoznavanje slovenskih zemljepisnih imen. Slavistična revija 60-4.

Torkar, S. 2013: Dvočlenski slovanski antroponimi v slovenski toponimiji. Slovensko in slovansko, Jezikoslovni zapiski 19-1.

Torkar, S. 2015: Moč in nemoč knjižnojezikovnega izročila pri tvorbi etnonimov: k vprašanju Gruzínci ali Grúzijci. Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.

Tuan, Y.-F. 1974: Topophilia. A study of environmental perception, attitudes, and values. New York.

Tuan, Y.-F. 1977: Space and place: The perspective of experience. Minneapolis.

Tuan, Y.-F. 1991: Language and the making of place: A narrative-descriptive approach. Annals of the Association of American Geographers 81.

Tuma, H. 1920: Toponomastični zemljevid skupine Triglav-Škrlatica. Ljubljana.

Tuma, H. 1925: Toponomastika. Geografski vestnik 1-2.

Tuma, H. 1929: Imenoslovje Julijskih Alp. Ljubljana.

Ulice v Mestni občini Ljubljana 2014. Internet: https://srv3dgis.ljubljana.si/LjubljanskeUlice/UliceZgodovina.htm (6. 11. 2014).

Ulice v Mestni občini Ljubljana 2015. Internet: https://srv3dgis.ljubljana.si/LjubljanskeUlice/ (14. 10. 2015).

Unuk, D. 2004: Zemljiška imena v Črešjovi grabi in Strmcu (Stoperce v Halozah). Besedotvorne lastnosti slovenskega jezika – slovenska zemljepisna imena. Maribor.

Urazmetova, A. V., Shamsutdinova, J. H. 2017: Principles of place names classifications. XLinguae 10-4. DOI: https://doi.org/10.18355/XL.2017.10.04.03

Urbanc, M. 1998: Kočevarji. Slovenija – pokrajine in ljudje. Ljubljana.

Urbanc, M. 2005: Matej Cigale (1819–1889). Atlant, faksimilirana izdaja. Ljubljana.

Urbanc, M., Fridl, J., Kladnik, D., Perko, D. 2006: Atlant and Slovene national consciousness in the second half of the 19th century. Acta geographica Slovenica 46-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS46204

Urbanc, M., Gabrovec, M. 2005: Krajevna imena: poligon za dokazovanje moči in odraz lokalne identitete. Geografski vestnik 77-2.

Valenčič, V. 1989: Zgodovina ljubljanskih uličnih imen. Ljubljana.

Valvasor, J. V. 1689a: Carniolia, Karstia, Histria et Windorum Marchia.

Valvasor, J. V. 1689b: Die Ehre des Hersogthums Crain: das ist, Wahre, gründliche, und recht eigendliche Belegen- und Beschaffenheit dieses ... Römisch-Keyserlichen herrlichen Erblandes. Laybach.

Valvasor, J. V. 1689c: Die Ehre des Hersogthums Crain. Ljubljana.

Vatovec, F. 1929: Kolonizacija laškega okraja v luči krajevnih in ledinskih imen. Maribor.

Veliki atlas Slovenije 2012: Založba Mladinska knjiga. Ljubljana.

Veliki atlas sveta 1972: Založba Mladinska knjiga. Ljubljana.

Veliki atlas sveta 2005: DZS. Ljubljana.

Veliki družinski atlas sveta 1992: DZS. Ljubljana.

Veliki družinski atlas sveta 2004: Modita. Kranj.

Veliki splošni leksikon 1997–1998: DZS. Ljubljana.

Veliki šolski atlas 2003: Učila. Tržič.

Vermeer, W. 1993: L’origine delle differenze locali nei sistemi localici del Resiano. Fondamenti per una gramatica pratica resiana. Padua.

Vidic, M., Brenk, L., Ivanič, M. (eds.) 1999: Ilustrirana zgodovina Slovencev. Ljubljana.

Weiss, P. 2020: Večbesedna zemljepisna imena: z veliko začetnico skoraj vse. Živim v Bukovem Vrhu pod Bukovim vrhom: O spremembi pravopisnega pravila za pisanje zemljepisnih imen. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504320

Woodman, P. 2003: Exonyms: A structural classification and a fresh approach. Exonyms and the International Standardisation of Geographical Names: Approaches towards the Resolution of an Apparent Contradiction. Wiener Osteuropa Studien 24. Wien.

Yeoh, B. S. A. 1996: Street-naming and nation-building: toponymic inscriptions of nationhood in Singapore. Area 28-3.

Zagórski, B. R., Geršič, M., Kladnik, D. 2018: Challenges in the transformation of Slovene geographical names into Arabic. Geografski vestnik 90-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV90205

Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb. Uradni list Republike Slovenije 25/2008. Ljubljana.

Zašov, B. 1984: Medjunarodni aspekti standardizacije geografskih naziva u SFR Jugoslaviji. Zbornik radova savjetovanja o pitanjima standardizacije geografskih naziva u jezicima naroda i narodnosti SFRJ. Sarajevo.

Zdovc, P. 1973: Nekateri pogledi na vprašanja krajevnih imen na Koroškem. Mladje 14.

Zdovc, P. 1979: »Tu ce« ali kako smo (bomo) pisali naša krajevna imena. Mladje 35.

Zdovc, P. 1982: Prispevki h koroški toponimiji v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku. Mladje 45.

Zdovc, P. 1983: Ko Zila noj Drava nazaj potačè: nekaj o imenih naših pokrajin na Koroškem. Mladje 50.

Zdovc, P. 2010: Slovenska krajevna imena na avstrijskem Koroškem: [slovar in jeziko(slo)vni komentarji] / Die slowenischen Ortsnamen in Kärnten: [Namenbuch und Sprach(wissenschaft)liche Kommentare]. Ljubljana.

Zemljepisni atlas za ljudske šole s slovenskim učnim jezikom 1902: Ed. Hölzel. Dunaj.

Zemljepisni atlas za srednje in njim sorodne šole 1941: Istituto Geografico De Agostini. Novara.

Zgonik, M. 1956: O toponomastiki Dravsko-Ptujskega polja. Geografski obzornik 3-2.

Zorko, Z. 2004: Hišna imena na Koroškem: (ob Miklošičevem imenoslovju). Besedotvorje v delih Frana Miklošiča. Maribor.

Zorko, Z. 2004: Hišna imena na Koroškem. Besedoslovje v delih Frana Miklošiča. Slavistično društvo. Maribor.

Zorko, Z. 2005: Predgovor. Hišna imena v Žireh. Maribor.

Zorn, M., Gašperič, P. 2016: Geografska dediščina – sedem desetletij Zemljepisnega muzeja. Geografski vestnik 88-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV88106

Zuanella, N. 1986–1987: Slovenska krajevna imena v vzhodni Benečiji. Dom 21/22, 18/13.

Zupančič, J. 2001: Slovenes abroad. National Atlas of Slovenia. Ljubljana.

Žerovnik, M. 2012: Ivan Selan: od ponarejanja denarja do slavnega kartografa. Komenda.

Published
2020-12-31
How to Cite
1.
Kladnik D, Geršič M, Perko D. Slovenian geographical names. AGS [Internet]. 2020Dec.31 [cited 2021Jun.21];60(3):7-190. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/9394