Management of small retention ponds and their impact on flood hazard prevention in the Slovenske Gorice Hills

Authors

  • Mateja Ferk Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Anton Melik Geographical Institute, Ljubljana
  • Rok Ciglič Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Anton Melik Geographical Institute, Ljubljana
  • Blaž Komac Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Anton Melik Geographical Institute, Ljubljana
  • Dénes Loczy University of Pécs, Institute of Geography and Earth Sciences, Pécs

DOI:

https://doi.org/10.3986/AGS.7675

Keywords:

hydrogeography, natural hazards, floods, water management, dams, detention ponds, Slovenia

Abstract

One of the methods of water resource management is to construct small retention ponds. Within the framework of the “Possible ecological control of flood hazard in the hilly regions of Hungary and Slovenia“ project the management of small ponds and their impact on flood prevention were studied in selected catchments. Data on pond management were gathered from interviews with pond owners. In a pilot study, we conducted an inventarisation and classification of all retention ponds. Primarily they were constructed for more specific use: fishing, irrigation, watering livestock. These functions have been gradually replaced by leisure-time activities, aesthetics, and tourism. Spring, stream and rainfall-fed ponds prevail in the pilot area and reduce the flood risk. Due to the increased variability of precipitation patterns ponds are also becoming an important measure to limit drought consequences at a local level.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adámek, Z., Mösser, M., Hauber, M. 2019: Current principles and issues affecting organic carp (Cyprinus carpio) pond farming. Aquaculture 512. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2019.734261

Barborič, B., Triglav Čekada, M., Bric, V., Kete, P., Dežman Kete, V. 2017: Nove podatkovne podlage za boljše upravljanje z vodami. Naravne nesreče 4. Ljubljana.

Belec, B. 1998: Panonski svet. Slovenija, pokrajine in ljudje. Ljubljana.

Chrétien, F., Gagnon, P., Thériault, G., Guillou, M. 2016: Performance analysis of a wet-retention pond in a small agricultural catchment. Journal of Environmental Engineering 142-4. DOI: https://doi.org/10.1061/(ASCE)EE.1943-7870.0001081

Ciglič, R., Nagy, G. 2019: Naturalness level of land use in a hilly region in north-eastern Slovenia. Geografski vestnik 91-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV91101

Deriaz, J., Ciglič, R., Ferk, M., Loczy, D. 2019: The influence of different levels of data detail on land use change analyses: a case study of Franciscan Cadastre for a part of the Pannonian Hills, Slovenia. European countryside 11-3. DOI: https://doi.org/10.2478/euco-2019-0019

E-vode, 2019. Medmrežje: http://www.evode.gov.si/index.php?id=1 (4. 11. 2019).

Fairchild, G. W., Velinsky, D. J. 2009: Effects of small ponds on stream water chemistry. Lake and Reservoir Management 22-4. DOI: https://doi.org/10.1080/07438140609354366

Fish pond construction and management, 2005. A field guide and extension manual.

Franciscejski kataster za Štajersko, k. o. Vajgen [Weigen], list B03. Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana, 1824.

Frantar, P. 2008a: Odtočni količniki. Vodna bilanca Slovenije 1971–2000. Ljubljana.

Frantar, P. 2008b: Specifični odtoki 1971–2000. Vodna bilanca Slovenije 1971–2000. Ljubljana.

Frantar, P., Hrvatin, M. 2005: Pretočni režimi v Sloveniji med letoma 1971 in 2000. Geografski vestnik 77-2.

Gabrovec, M., Bičík, I., Komac, B. 2019: Land registers as a source of studying long-term land-use changes. Acta geographica Slovenica 59-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.7349

Gabrovec, M., Kumer, P. 2019: Land-use changes in Slovenia from the Franciscean Cadaster until today. Acta geographica Slovenica 59-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4892

Globevnik, L. 2012. Vzdrževanje vodne infrastrukture in vodotokov – pomen, realnost in perspektive. 1. kongres o vodah Slovenije, 22. marec 2012. Ljubljana.

Hooijer, A., Klijn, F., Pedroli, G. B. M., Van Os, A. G. 2004: Towards sustainable flood risk management in the Rhine and Meuse river basins: synopsis of the findings of IRMA-SPONGE. River Research and Applications 20. DOI: https://doi.org/10.1002/rra.781

Hrvatin, M., Ciglič, R., Lóczy, D., Zorn, M. 2019: Določanje erozije v gričevjih severovzhodne Slovenije z Gavrilovićevo enačbo. Geografski vestnik 91-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV91206

Hrvatin, M., Zorn, M. 2017: Trendi pretokov rek v slovenskih Alpah med letoma 1961 in 2010. Geografski vestnik 89-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV89201

Ilić, D., Panjan, J. 2018: Nitrogen and Phosphorus Pollution in Goričko Nature Park. Acta geographica Slovenica 58-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.727

Infrastructure for SPatial InfoRmation in Europe – INSPIRE. Brussels, 2017. Internet: https://inspire.ec.europa.eu/about-inspire/563 (21. 10. 1019).

Juvan, S., Hojnik, T., Kaligarič, S., Trop, M. 1997: Presoja vplivov načrtovanega poteka AC po pesniški dolini na vodni režim in vodno okolje. Mišičev vodarski dan, zbornik referatov. Maribor.

Kert, B. 1998: Slovenske gorice. Slovenija, pokrajine in ljudje. Ljubljana.

Kijowska-Strugała, M., Bucała-Hrabia, A. 2019: Flood types in a mountain catchment: The Ochotnica River, Poland. Acta geographica Slovenica 59-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.2250

Kladnik, D., Geršič, M., Pipan, P., Volk Bahun, M. 2019: Land-use changes in Slovenian terraced landscapes. Acta geographica Slovenica 59-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.6988

Kobold, M. (ur.) 2012: Hidrološki letopis Slovenije 2009. Ljubljana.

Kolbezen, M. 1998: Kopenske vode. Geografski atlas Slovenije. Ljubljana.

Komac, B. 2015: Modeliranje obpotresnih pobočnih procesov v Sloveniji. Geografski vestnik 87-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV87107

Komac, B., Zorn, M. 2011: Vloga zavarovanih območij pri blažitvi naravnih nesreč. Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji. Regionalni razvoj 3. Ljubljana.

Komac, B., Zorn, M. 2016: Naravne in umetne pregrade ter z njimi povezani hidro-geomorfni procesi. Geografski vestnik 88-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV88204

Koskiaho, J. 2003: Flow velocity retardation and sediment retention in two constructed wetland–ponds. Ecological Engineering 19-5. DOI: https://doi.org/10.1016/S0925-8574(02)00119-2

Kovačič, G. 2016: Discharge trends of the Adriatic Sea basin rivers in Slovenia, excluding the Soča river basin. Geografski vestnik 88-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV88201

Kozjek, K., Dolinar, M., Skok, G. 2017: Objective climate classification of Slovenia. International journal of climatology 37-S1. DOI: https://doi.org/10.1002/joc.5042

Kračun, M. 2010: Analiza zamuljevanja akumulacije Pernica z vidika njenega namena. Varnost pregrad v Sloveniji. 12. posvetovanje Slovenskega nacionalnega komiteja za velike pregrade (SLOCOLD). Krško.

Leitinger, V. 2012: Hidrografske značilnosti porečja reke Pesnice s poudarkom na vodnogospodarskih ureditvah. Diplomsko delo, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem. Koper.

Lenart, S., Rajar, R., Širca, A. 2017: Prispevek projekta VODPREG 2 k oceni porušitev vodnih pregrad. Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče. Naravne nesreče 4. Ljubljana.

Lóczy, D., Dezső, J. 2013: Groundwater flooding hazard in river valleys of hill regions: example of the Kapos River, Southwest-Hungary. Hungarian Geographical Bulletin 62-2.

Lóczy, D., Kis, E., Schweitzer, F. 2009: Local flood hazards assessed from channel morphometry along the Tisza River in Hungary. Geomorphology 113. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2009.03.013

Manifesto: Dams & Reservoirs 2015. Issue 1. European ICOLD Club. October 2015.

Mioduszewski, W. 2012: Small water reservoirs – their function and construction. Journal of Water and Land Development 17-VII-XII.

Muendo, P. N., Verdegem, M. C. J., Stoorvogel, J. J., Milstein, A., Gamal, E., Minh Duc, P., Verreth, J. A. J. 2014: Sediment accumulation in fish ponds; Its potential for agricultural use. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies 1-5.

Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016–2021, 2016. Internet: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NUV/63dbe4066b/NUV_VOD.pdf (5. 10. 2019).

Načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2016–2021, 2016. Internet: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NUV/4195091b63/NUV_VOJM.pdf (28. 2. 2020).

Nared, J. 2007: Prostorski vplivi slovenske regionalne politike. Geografija Slovenije 16. Ljubljana.

Natek, K. 1992: Franciscejski kataster in geografski informacijski sistem. Traditiones 21.

Oda, T., Moriwaki, K., Tanigaki, K., Nomura, Y., Sumi, T. 2019: Irrigation ponds in the past, present, and future: A case study of the Higashi Harima Region, Hyogo Prefecture, Japan. Journal of Hydro-environment Research 26. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jher.2018.11.004

Papež, J. 2010: Obseg in pomen rednega urejanja voda. Varnost pregrad v Sloveniji. 12. posvetovanje Slovenskega nacionalnega komiteja za velike pregrade (SLOCOLD). Krško.

Perko, D. 1998: The regionalization of Slovenia. Acta geographica 38.

Pintar, J., Mikoš, M., Verbovšek, V. 1986: Elementi okolju prilagojenega urejanja vodotokov: alternativa utesnjevanju živih naravnih procesov v toge objekte. Drugi kongres o vodama Jugoslavije. Beograd.

Pipan, P. Kokalj, Ž. 2017: Transformation of the Jeruzalem Hills cultural landscape with modern vineyard terraces. Acta geographica Slovenica 57-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4629

Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture. Uradni list Republike Slovenije 46/2005. Ljubljana.

Pravilnik o opazovanju seizmičnosti na območju velike pregrade. Uradni list Republike Slovenije 92/1999, 44/2003 in 58/2016. Ljubljana.

Pravilnik o tehničnem opazovanju visokih jezov. Uradni list Socialistične federativne republike Jugoslavije 7/1966. Beograd.

Pravilnik o vodnem katastru. Uradni list Republike Slovenije 30/2017. Ljubljana.

Review of the EU aquaculture sector and results of costs and earnings survey 2009. Definition of data collection needs for aquaculture, Final report.

Richert, E., Bianchin, S., Heilmeier, H., Merta, M., Seidler, C. 2011: A method for linking results from an evaluation of land use scenarios from the viewpoint of flood prevention and nature conservation. Landscape and Urban Planning 103. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.07.001

Sanfo, S., Barbier, B., Dabiré, I. W. P., Vlek, P. L. G., Fonta, W. M., Ibrahim, B., Barry, B. 2017: Rainfall variability adaptation strategies: An ex-ante assessment of supplemental irrigation from farm ponds in southern Burkina Faso. Agricultural Systems 152. DOI: https://doi.org/10.1016/j.agsy.2016.12.011

Seznam obstoječe vodne infrastrukture. Uradni list Republike Slovenije 63/2006, 96/2006. Medmrežje: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG2548

Sodnik, J., Kogovšek, B., Mikoš, M. 2014: Vodna infrastruktura v Sloveniji: kako do ocene realnega stanja? Naravne nesreče 3. Ljubljana.

Steinman, F., Banovec, P. 2008: Hidrotehnika, Vodne zgradbe I. Univerza v Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Ljubljana. Medmrežje: http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/kmte/documents/academic/skripta/Hidrotehnika_sept.2008.pdf

Strahler, A. N. 1957: Quantitative analysis of watershed geomorphology. Transactions of the American Geophysical Union 38-6. DOI: https://doi.org/10.1029/tr038i006p00913

Širca, A. 2010: Slovenske velike pregrade: stanje, perspektive in ovire. Varnost pregrad v Sloveniji. 12. posvetovanje Slovenskega nacionalnega komiteja za velike pregrade (SLOCOLD). Krško.

Širca, A., Ravnikar Turk, M., Zadnik, B. 2010: Vloga strokovnih združenj pri izboljševanju varnosti pregrad. Varnost pregrad v Sloveniji. 12. posvetovanje Slovenskega nacionalnega komiteja za velike pregrade (SLOCOLD). Krško.

Šmid Hribar, M., Ledinek Lozej, Š. 2013: The role of identifying and managing cultural values in rural development. Acta geographica Slovenica 53-4. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS53402

Trobec, T. 2016: Prostorsko-časovna razporeditev hudourniških poplav v Sloveniji. Dela 46. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.46.5-39

Uputstvo o izradi dokumentacije za određivanje posledica usled iznenadnog rušenja ili prelivanja visokih brana. Savezni komitet za poljoprivredu, 1975. Beograd.

Uredba o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja. Uradni list Republike Slovenije 67/2016. Ljubljana.

Vanacker, M., Wezel, A., Arthaud, F., Guérin, M., Robin, J. 2016: Determination of tipping points for aquatic plants and water quality parameters in fish pond systems: A multi-year approach. Ecological Indicators 64. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.12.033

Verstraeten, G., Poesen, J. 1999: The nature of small-scale flooding, muddy floods and retention pond sedimentation in central Belgium. Geomorphology 29.

Verstraeten, G., Poesen, J. 2000: Estimating trap efficiency of small reservoirs and ponds: methods and implications for the assessment of sediment yield. Progress in Physical Geography 24-2.

Verstraeten, G., Poesen, J. 2001: Variability of dry sediment bulk density between and within retention ponds and its impact on the calculation of sediment yields. Earth Surface Processes and Landforms 26-4. DOI: https://doi.org/10.1002/esp.186

Vico, G., Tamburino, L., Rigby, J. R. 2020: Designing on-farm irrigation ponds for high and stable yield for different climates and risk-coping attitudes. Journal of Hydrology 584. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.124634

World declaration on water storage for sustainable development. 24th Congress of the International Commission on Large Dams, 5. 6. 2012. Internet: https://www.icold-cigb.org/userfiles/files/World%20declaration/World%20Declaration-ENG.pdf (15. 2. 2020).

World register of dams. International Commission on Large Dams, September 2019. Internet: https://www.icold-cigb.org/ (24. 2. 2020).

Wutich, A., White, A. C., White, D. D., Larson, K. L., Brewis, A., Roberts, C. 2014: Hard paths, soft paths or no paths? Cross-cultural perceptions of water solutions. Hydrology and Earth System Sciences 18. DOI: https://doi.org/10.5194/hess-18-109-2014

Zakon o vodah. Uradni list Republike Slovenije 67/2002, 2/2004, 41/2004, 57/2008, 57/2012, 100/2013, 40/2014 in 56/2015. Ljubljana.

Zemeljske in betonske vodne pregrade strateškega pomena v Republiki Sloveniji, VODPREG2, 2016. Razvojno raziskovalni projekt, Končno poročilo. Zavod za gradbeništvo, IBE d.d., Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, Hidrotehnik d. d. Ljubljana.

Zorn, M. 2007: Jožefinski vojaški zemljevid kot geografski vir. Geografski vestnik 79-2.

Zorn, M., Komac, B. 2008: Zemeljski plazovi v Sloveniji. Georitem 8. Ljubljana.

Žiberna, I. 2017: Trendi vodne bilance v severovzhodni Sloveniji v obdobju 1961-2016. Geografija Podravja. Maribor.

Downloads

Published

26-05-2020

How to Cite

Ferk, M., Ciglič, R., Komac, B., & Loczy, D. (2020). Management of small retention ponds and their impact on flood hazard prevention in the Slovenske Gorice Hills. Acta Geographica Slovenica, 60(1), 107–125. https://doi.org/10.3986/AGS.7675

Issue

Section

Articles