The geography of urban environmental protection in Slovenia: The case of Ljubljana

Authors

  • Aleš Smrekar Anton Melik Geographical Institute Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts Gosposka ulica 13, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
  • Mateja Breg Valjavec Anton Melik Geographical Institute Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts Gosposka ulica 13, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
  • Katarina Polajnar Horvat Anton Melik Geographical InstituteResearch Center of the Slovenian Academy of Sciences and ArtsGosposka ulica 13, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
  • Jernej Tiran Anton Melik Geographical Institute Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts Gosposka ulica 13, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.3986/AGS.7638

Keywords:

urban green spaces, environmental degradation, environmental protection, quality of urban life

Abstract

This paper uses findings from sustainability studies to present the development of environmental urban geography in Slovenia in recent decades. Modern European cities, of which Ljubljana is no exception, depart significantly from sustainable development concepts. Compared to other similar cities, Ljubljana has an effective green space system, which its residents also perceive as offering a better-quality living environment. The major, poorly addressed problems are primarily inherited issues, such as gravel pits, illegal dumping sites, and unregulated gardens in suburbanized water protection areas on which residents depend. These, however, show a large gap between claimed and actual environmental awareness.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andjelov, M., Bat, M., Frantar, P., Mikulič, Z., Savić, V., Uhan, J. 2005: Pregled elementov vodne bilance.

Podtalnica Ljubljanskega polja. Ljubljana.

Anketa o rabi vode kot naravnega vira/Survey on the use of water as a natural resource. Geografski inštitut

Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana, 2010.

Anko, B. 2009: Pojem trajnosti in razvoj ideje. Berilo o trajnosti. Ljubljana.

Auersperger, P., Čenčur Curk, B., Jamnik, B., Janža, M., Kus, J., Prestor, J., Urbanc, J. 2005: Dinamika podzemne

vode. Podtalnica Ljubljanskega polja. Ljubljana.

Bahor, M. 2009: Ekološka pismenost. Za manj negotovosti: aktivno državljanstvo, zdrav življenjski slog, varovanje okolja. Ljubljana.

Barnes, P. M., Barnes, I., G. 1999: Environmental Policy in the European Union. Cheltenham, Northampton.

Bell, P. A., Greene, T. C., Fisher, J. D., Baum, A. 2001: Environmental psychology. Fort Worth.

Bell, S., Fox-Kämper, R., Keshavarz, N., Benson, M., Caputo, S., Noori, S., Voigt, A. 2016: Urban allotment gardens in Europe. Abingdon.

Berden Zrimec, M., Ružič, R., Leskovar, R. 2004: Popis divjih odlagališč odpadkov (črne deponije) na območju Mestne občine Ljubljana. Ljubljana.

Bieling, C., Plieninger, T., Pirker, H., Vogl, C. 2014: Linkages between landscapes and human well-being: An empirical explanation with short interviews. Ecological Economics 105. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2014.05.013

Bole, D. 2008: Ekonomska preobrazba slovenskih mest. Ljubljana.

Bole, D. 2011: Changes in employee commuting: a comparative analysis of employee commuting to major Slovenian employment centers from 2000 to 2009. Acta geographica Slovenica 51-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS51104

Bole, D., Gabrovec, M., Koblar, S. 2016: Dnevna mobilnost na ljubljanskih vpadnicah. AB. Arhitektov bilten 46, 207-208.

Bole, D., Gabrovec, M., Nared, J., Visković, N. R. 2012: Integrated planning of public passenger transport between the city and the region: the case of Ljubljana. Acta geographica Slovenica 52-1. DOI: https://doi.org/10.3986/ags52106

Bračič Železnik, B., Frantar, P., Janža, M., Uhan, J. 2005: Ranljivost podzemne vode. Podtalnica Ljubljanskega polja. Ljubljana.

Bračič Železnik, B., Pintar, M., Urbanc, J. 2005: Naravne razmere vodonosnika. Podtalnica Ljubljanskega polja. Ljubljana.

Brečko Grubar, V., Kovačič, G. 2017: Odnos do trajnostnega razvoja in viri znanja. Geografski vestnik 90-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV89105

Breg Valjavec, M. 2013: Nekdanja odlagališča odpadkov v vrtačah in gramoznicah. Ljubljana.

Breg Valjavec, M. 2014: Detection of former landfills in gravel plain using geomorphometric analysis and high-resolution LiDAR DTM/Odkrivanje prikritih odlagališč odpadkov v prodni ravnini z geomorfometrično analizo in LiDAR DMR. Acta geographica Slovenica 54-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS54106

Breg Valjavec, M., Fridl, J., Kladnik, D., Smrekar, A. 2005: Vrednotenje nedovoljenih odlagališč odpadkov glede na nujnost njihove sanacije. Geografski vestnik 77-1.

Breg Valjavec, M., Grilc, V., Jamnik., B., Kladnik, D., Smrekar, A. 2008: Impact of illegal dumping sites on the groundwater of Ljubljansko polje. Sanitarno inženirstvo 2-1.

Breg Valjavec, M., Janža, M., Smrekar, A. 2018: Environmental risk resulting from historical land degradation in alluvial plains considered for dam planning. Land degradation in development 29–11. DOI: https://doi.org/10.1002/ldr.3168

Breg Valjavec, M., Kladnik, D., Smrekar, A., 2007: Dumping sites in the Ljubljansko polje water protection area, the primary source of Ljubljana’s drinking water/Odlagališča odpadkov na vodovarstvenem območju Ljubljanskega polja, glavnem viru oskrbe Ljubljane s pitno vodo. Acta geographica Slovenica 47-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS47104

Breznik, M. 1988: Analiza odlokov o zaščiti ljubljanskih virov pitne vode. Ljubljana.

Butala, G. 2017: Mako Sajko, scenarist in režiser dokumentarnih filmov: Ko je resničnosti preveč. Dnevnik.

Carson, R. 1962: Silent Spring. Harcourt.

Cedilnik, R., Kokalj, Ž., Oštir, K. 2016: Satelitsko termično snemanje Ljubljane. Digitalni podatki. Ljubljana.

Celostna prometna strategija Mestne občine Ljubljana. Mestna občina Ljubljana. Ljubljana, 2017.

Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. Ljubljana, 2018.

Cieślak, I. 2019: Spatial conflicts: Analyzing a burden created by differing land use. Acta geographica Slovenica 59-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.5181

Cingerle, K. 2014: Mako Sajko ne potrebuje besed. Družina. Internet: https://druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/mako-sajko-ne-potrebuje-besed (3. 10. 2019).

Culiberg, B., Rojšek, I. 2007: Who cares? Segmentation of environmentally conscious consumers. Values and economy: proceedings of the 32nd IAREP Conference. Ljubljana.

Černe, A. 1977: Proučitev degradacije okolja v Velenjski kotlini s pomočjo faktorske analize. Geografski vestnik 49.

Daugul, L. 2018: Turizem v Ljubljani: »Izgublja se raznovrstnost njenih prebivalcev«. MMC RTV SLO. Internet: https://www.rtvslo.si/slovenija/turizem-v-ljubljani-izgublja-se-raznovrstnost-njenih-prebivalcev/463322 (10. 11. 2019).

Decree on the landfill of waste. Uradni list Republike Slovenije 32/2006. Ljubljana.

Drevenšek, M. 2002: O socioloških izhodiščih okoljskih odnosov z javnostmi. Teorija in praksa 39-5.

Drozg, V. 1994: Kvaliteta bivalnega okolja – poskus interpretacije. Znanstvena revija: Družboslovje in filozofija 6-1.

D’Souza, C., Taghian, M., Lamb, P. 2006: An empirical study on the influence of environmental labels on consumers. Corporate Communications: An International Journal 11-2. DOI: https://doi.org/10.1108/13563280610661697

Duch, R. M., Taylor, M. A. 1993: Postmaterialism and the Economic Condition. American Journal of Political Science 37.

Elliott, J., R., Frickel, S. 2011: Environmental dimension of urban change: uncovering relict industrial waste sites and subsequent land use conversions in Portland and New Orleans. Journal of Urban Affairs 33-1. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9906.2010.00533x

Ellis, S. E., Ramankutty, N. 2008: Putting people in the map: anthropogenic biomes of the world. Frontiers in Ecology and the Environment 6-8. DOI: https://doi.org/10.1890/070062

Escobedo, F. J., Giannico, V., Jim C. Y., Sanesi, G., Lafortezza, R. 2019: Urban forests, ecosystem services, green infrastructure and nature-based solutions: Nexus or evolving metaphors? Urban Forestry & Urban Greening 37. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.02.011

Erhartič, B. 2012: Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer. Ljubljana.

Felce, D., Perry, J. 1995: Quality of life: its definition and measurement. Research in Developmental Disabilities 16-1. DOI: https://doi.org/10.1016/0891-4222(94)00028-8

Florida, R. 2002: The rise of the creative class. New York.

Foški, M., Zavodnik Lamovšek, A. 2019: Monitoring land-use change using selected indices. Acta geographica Slovenica 59-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.5276

Gabrovec, M., Kumer, P. 2019: Land-use changes in Slovenia from the Franciscean Cadaster until today. Acta geographica Slovenica 59-1. DOI: https://doi.org/10.1007/s11842-018-9409-2

Gabrovec, M., Razpotnik Visković, N. 2012: Ustreznost omrežja javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji z vidika razpršenosti poselitve. Geografski vestnik 84-2.

Gabrovec, M., Razpotnik Visković, N. 2018: Dostopnost do javnega potniškega prometa kot pogoj za socialno vključenost dijakov. Geografski vestnik 90-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV90206

Galluser, W. A., Schenker, A. 1992: Die Augen am Oberrhein – Les zones alluviales du Rhin supérior. Basel, Boston, Berlin.

Gams, I. 1992: Ljubljanska kotlina. Enciklopedija Slovenije 6. Ljubljana.

Gardner, G. T., Stern, P. C. 2002: Environmental problems and human behaviour. Boston.

Gašperič, P. 2004: The expansion of Ljubljana onto the Ljubljansko barje moor. Acta geographica Slovenica 44-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS44201

Generalni plan urbanističnega razvoja Ljubljane. Ljubljanski urbanistični zavod. Ljubljana, 1966.

Gilg, A., Barr, S., Ford, N. 2005: Green consumption or sustainable lifestyles? Identifying the sustainable consumer. Futures 37-6. DOI: https://doi.org/10.1016/j.futures.2004.10.016

Golob, A., Polajnar, J. 2015: Visoke vode v Sloveniji leta 2014. Ujma 29.

Goriup, Z. 1984: Planiranje in urejanje območij malih vrtov (vrtičkov) v Ljubljani. Elaborat. Urbanistični inštitut Slovenije. Ljubljana.

Grilc, V., Husić, M., 1984: Kataster posebnih odpadkov v Ljubljanski regiji. Kemijski inštitut »Boris Kidrič«. Ljubljana.

Hardin, G. 1968: The tragedy of the commons. Science 162. DOI: https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243

Harvey, D. 1996: Justice, nature in the geography of difference. Cambridge, Oxford.

Hočevar, M., Kos, D., Makarovič, J., Trček, F., Štebe, J., Uršič, M. 2004: Vrednote prostora in okolja 3. Sumarnik javnomnenjske raziskave – ankete in interpretacija rezultatov. Ljubljana.

Internet 1: https://www.ljubljana.si/sl/o-ljubljani/ljubljana-v-stevilkah/ (12. 8. 2019).

Internet 2: http://akvamarin.geo-zs.si/incomepregledovalnik/ (15. 8. 2019).

Ivančič, M., Vončina, R. 2014: Determining the influence of different PM10 sources on air quality in Ljubljana basin with CALPUFF dispersion model. International Journal of Environment and Pollution 54, 2-3-4. DOI: https://doi.org/10.1504/ijep.2014.065126

Jamnik, B., Smrekar, A., Vrščaj, B. 2009: Vrtičkarstvo v Ljubljani. Ljubljana.

Jančar, M. 1970: Problematika javnega zelenja na območju Ljubljane. Zelenje v urbanem okolju. Ljubljana.

Janža, M., Prestor, J., Urbanc, J., in Jamnik, B. 2005: TCE contamination plume spreading in highly productive aquifer of Ljubljansko polje. Abstracts of the Contributions of the EGU General Assembly 2005, Vienna.

Jernej, S. 2000: Mestna klima. Ljubljana: geografija mesta. Ljubljana.

Kaal, H. 2011: A conceptual history of liveability. City 15-5. DOI: https://doi.org/10.1080/13604813.2011.595094

Kaiser, F. G., Shimoda, T. A. 1999: Responsibility as a predictor of ecological behaviour. Journal of Environmental Psychology 19. DOI: https://doi.org/10.1006/jevp.1998.9123

Kahneman, D., Diener, E., Schwarz, N. 1999: Well-being: The foundations of hedonic psychology. New York.

Kenward, R., Sharp, R. 2008: Use nationally of wild resources across Europe (UNWIRE). Berlin.

Kilar, V., Kušar, D. 2009: Assessment of the earthquake vulnerability of multi-residential buildings in Slovenia. Acta geographica Slovenica 49-1. DOI: https://doi.org/10.3986/ags49103

Kirn, A. 2004: Narava – družba – ekološka zavest. Ljubljana.

Kladnik, D., Rejec Brancelj, I., Smrekar, A. 2002: Integralna obremenjenost prodnih ravnin Slovenije. Geografija in njene aplikativne možnosti: znanstveno in strokovno srečanje. Ljubljana.

Klemenčič, M., Lep, M., Mesarec, B., Žnuderl, B. 2014: Potovalne navade prebivalcev v Mestni občini Ljubljana in Ljubljanski urbani regiji. Končno poročilo, Univerza v Mariboru. Maribor.

Kobal, J., Spruk, B., Špendl, R. 1999: Popis odlagališč odpadkov v Mestni občini Ljubljana. Ljubljana.

Koblar, S. 2016: Prometna obremenjenost cest v Ljubljani. Urbani izziv. Posebna izdaja 6.

Koblar, S. 2017: Predlog alternativnega omrežja javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji. Magistrsko delo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Ljubljana.

Kollmuss, A., Agyeman, J. 2002: Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behaviour? Environmental education Research 8-3. DOI: https://doi.org/10.1080/13504620220145401

Komac, B., Ciglič, R., Pavšek, M., Kokalj, Ž. 2017: Naravne nesreče v mestih – primer mestnega toplotnega otoka, Naravne nesreče 4. Ljubljana.

Komac, B., Pavšek, M., Topole, M. 2020: Climate and weather of Slovenia. The geography of Slovenia. Springer.

Kos, D., Zorman, A., Hočevar, M., Trček, F., Uršič, M., Zavratnik, S. 2010: Kakovost življenja v Ljubljani 2. Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani. Ljubljana.

Kozina, J. 2010: Transport accessibility to regional centres in Slovenia. Acta geographica Slovenica 50-2. DOI: https://doi.org/10.3986/ags50203

Kozina, J. 2016: Življenjsko okolje ustvarjalnih ljudi v Sloveniji. Ljubljana.

Kozina, J. 2018: Demographic characteristics of creative workers: under-activated development potentials in Slovenia? Acta geographica Slovenica 58-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4602

Kozina, J., Poljak Istenič, S., Komac, B. 2019: Green creative environments: Contribution to sustainable urban and regional development. Acta geographica Slovenica 59-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.7030

Koželj, J., 1998: Degradirana urbana območja. Ljubljana.

Krevs, M. 1998: Geografski vidiki življenjske ravni prebivalstva v Sloveniji. Doktorska disertacija, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Ljubljana.

Krevs, M. 2002: Geografski vidiki življenjske ravni prebivalstva Ljubljane. Ljubljana.

Lah, A. 1989: Slovenija 88 – okolje in razvoj. Ljubljana.

Lampič, B., Cigale, D. 2005: Hrup kot okoljski problem. Geografski obzornik 52-2.

Lampič, B. 2019: Razvoj geografije na Slovenskem – 100 let študija geografije na Univerzi v Ljubljani. Historia Facultatis. Ljubljana.

LEIPZIG CHARTER on Sustainable European Cities. 2007. Internet: https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf (24. 2. 2020).

Leitmann, J. 1999: Can city QOL indicators be objective and relevant? Towards a participatory tool for sustaining urban development. Local Environment 4-2. DOI: https://doi.org/10.1080/13549839908725591

Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016. Luxembourg, 2015.

Lohrberg, F., Lička, L., Scazzosi, L., Timpe, A. 2016: Urban Agriculture Europe. Berlin.

Lovšin, P. 2014: Between the urban and the rural: back to the city. Ph.D. Thesis paper, Bauhaus University, Faculty of Art and Design, Weimar.

Malačič, E. 2007: Oblikovanje ekološko ozaveščenega posameznika in vpliv njegovih ukrepov na okolje in družbo. Diplomsko delo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani. Ljubljana.

Malnar, B. 2002: Ekološke orientacije – trajne vrednote ali prehodni preplah? Družboslovne razprave 18.

Mandič, S., Cirman, A., 2006: Stanovanje v Sloveniji 2005. Ljubljana.

Marans, R. W., Stimson, R. 2011: An overview of quality of urban life. Investigating quality of urban life. New York. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-1742-8_1

Mavri, R. 2018: Priporočila za trajnostno načrtovanje rekreacije na prostem v zavarovanih območjih Slovenije. Geografski vestnik 90-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV90103

McCrea, R., Shyy, T. K., Stimson, R. 2014: Satisfied residents in different types of local areas. Measuring what’s most important. Social Indicators Research 118. DOI: https://doi.org/10.1007/s11205-013-0406-8

Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., Behrens, W. W. 1972: Limits to growth. A Report for the Club of Rome’s project on the predicament of mankind. New York.

Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J. 2004: Limits to Growth: The 30-Year Update. Vermont.

Melik, A. 1951: Naša velika dela. Ljubljana.

Merljak Zdovc, S. 2008: Literarno novinarstvo: pojav in raba sodobne pripovedne novinarske vrste v ZDA in Sloveniji. Ljubljana.

Millennium ecosystem assessment 2005. Ecosystems and human well-being: Synthesis. Washington.

Mira, R. G., Uzzell, D. L., Real, J. E., Romay, J. 2005: Housing, space and quality of life. Burlington.

Mobilna Ljubljana. Mestna občina Ljubljana. Ljubljana, 2012.

Mohorič, L. 2011: Gospodarska rast in trajnostni razvoj. Neformalno izobraževanje za trajnostni razvoj. Ajdovščina.

Multiannual Work Programme 2014–2018. Expanding the knowledge base for policy implementation and long-term transitions. Luxemburg, 2014.

Mušič, V. 1980: Urbanizem – bajke in resničnost: zapisi na robu dvajsetletnega razvoja našega prostorskega načrtovanja. Ljubljana.

Nacionalno poročilo o urbanem razvoju – Habitat III. Ljubljana, 2016.

Nared, J., Bole, D., Breg Valjavec, M., Ciglič, R., Goluža, M., Kozina, J., Razpotnik Visković, N., Repolusk, P., Rus, P., Tiran, J., Černič Istenič, M. 2017: Central settlements in Slovenia in 2016. Acta geographica Slovenica 57-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4606

Nastran, M., Regina, H. 2016: Advancing urban ecosystem governance in Ljubljana. Environmental Science and Policy 62. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2016.06.011

Natek, K. 2011: Mali vodni tokovi in njihovo poplavno ogrožanje Ljubljane. Ljubljana.

Novelacija karte hrupa za Mestno občino Ljubljana, 2014. Ljubljana. Internet: https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/novelacija-karte-hrupa-MOL.pdf (26. 10. 2019).

Oddelek za varstvo okolja. Internet: https://giam.zrc-sazu.si/en/oddelek/7814#v (10. 10. 2019).

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del. Uradni list Republike Slovenije 78/2010. Ljubljana.

Odlok o urejanju in oddaji vrtičkov v zakup. Uradni list Republike Slovenije 28/2009. Ljubljana.

Ogrin, D. 2010: Physical-geographical factors relevant for the development of Ljubljana. Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade. Ljubljana.

Ogrin, M. 2007: Air pollution due to road traffic in Ljubljana. Dela 27. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.27.11.199-214

Ogrin, M., Dovečar, M. 2014: Vrednotenje sistemov javnega potniškega prometa v izbranih občinah Slovenije. Dela 42. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.42.115-127

Ogrin, M., Vintar Mally, K. 2013: Primerjava poletne onesnaženosti zraka z dušikovim dioksidom v Ljubljani med letoma 2005 in 2013. Dela 40. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.40.55-72

Ogrin, M., Vintar Mally, K., Planinšek, A., Gregorič, A., Drinovec, L, Močnik, G., Ogrin, D. 2018: Nitrogen dioxide and black carbon concentrations in Ljubljana. Ljubljana.

Orožen Adamič, M. 1970: Kako naj vrednotimo pokrajino? Proteus 33-4.

Our common future: Report of the World Commission on Environment and Development. 1987. Internet: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf (25.11.2019).

Pacione, M. 2003: Urban environmental quality and human wellbeing – a social geographical perspective. Landscape and Urban Planning 65, 1-2. DOI: https://doi.org/10.1016/s0169-2046(02)00234-7

Pak, M. 2010: Introducing Ljubljana. Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade. Ljubljana.

Paracchini, M. L., Zulian, G., Kopperoinen, L., Maes, J., Schägner, J. P., Termansen, M., Zandersen, M., Perez-Soba, M., Scholefield, P. A., Bidoglio, G. 2014: Mapping cultural ecosystem services: A framework to assess the potential for outdoor recreation across the EU. Ecological Indicators 45. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2014.04.018

Pavšič. J. 2008: Geologija barja in njegovega obrobja. Ljubljansko barje: neživi svet, rastlinstvo, živalstvo, zgodovina in naravovarstvo. Ljubljana.

Pearson, L. J., Pearson, L., Pearson, C. 2010: Sustainable urban agriculture: stocktake and opportunities. International Journal of Agricultural Sustainability 8, 1-2. DOI: https://doi.org/10.3763/ijas.2009.0468

Pelc, S. 2015: Mestno prebivalstvo Slovenije. Koper.

Perko, D., Ciglič, R., Hrvatin, M. 2019: The usefulness of unsupervised classification methods for landscape typification: the case of Slovenia. Acta geographica Slovenica 59-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.7377

Perko, D., Hrvatin, M., Ciglič, R. 2015: A methodology for natural landscape typification of Slovenia. Acta mgeographica Slovenica 55-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.1938

Perlaviciute, G., Steg, L., 2012: Quality of life in residential environments. PsyEcology 3-3. DOI: http://doi.org/10.1174/217119712802845732

Persons in employment [excluding farmers], labour migrants between municipalities and the labour migration index by sex, municipalities, Slovenia, annually. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 2018. Internet: https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/en/10_Dem_soc/10_Dem_soc__07_trg_dela__05_akt_preb_po_regis_virih__10_07234_delovne_migracije/0723420S.px/table/tableViewLayout2/ (10. 11. 2019).

Pesek, R. 2009: Stranka Zelenih Slovenije. Ljubljana.

Peterlin, S. 1972: Zelena knjiga o ogroženosti okolja v Sloveniji. Ljubljana.

Pichler-Milanović, N. 2001: Primerjalne ali konkurenčne prednosti Ljubljane v procesu evropskih integracij. Urbani izziv 12-1.

Pirnat, T. 2015: Divja odlagališča z nevarnimi odpadki ogrožajo okolje, država se nanje požvižga. Internet: https://podcrto.si/divja-odlagalisca-z-nevarnimi-odpadki-ogrozajo-okolje-drzava-se-nanje-pozvizga (10. 11. 2019).

Plieninger, T., Bieling, C., Fagerholm, N., Byg, A., Hartel, T., Hurley, P., López-Santiago, C., Nagabhatla, N., Oteros-Rozas, E., Raymond, C., van der Horst, D., Huntsinger, L. 2015: The role of cultural ecosystem

services in landscape management and planning. Current Opinion in Environmental Sustainability 14. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cosust.2015.02.006

Plut, D. 1988: Belokranjske vode. Novo mesto.

Plut, D. 1989: Osnutek Zelenega manifesta: Predlog programa gibanja zelenih. Delo 31-10.

Plut, D. 2003: Geografske teoretične in metodološke zasnove proučevanja degradacije okolja: študijsko gradivo za Varstvo geografskega okolja. Ljubljana.

Plut, D. 2004: Zeleni planet? Prebivalstvo, energija in okolje v 21. stoletju. Ljubljana.

Plut, D. 2006: Mesta in sonaravni razvoj. Geografske razsežnosti in dileme urbanega sonaravnega razvoja. Ljubljana.

Plut, D. 2007: Ljubljana in izzivi sonaravnega razvoja. Ljubljana.

Plut, D. 2009: Oris raziskovanja na področju okoljske geografije ob 90-letnici oddelka za geografijo ljubljanske filozofske fakultete. Dela 32.

Plut D. 2014: Ekosoci[a]lizem ali barbarstvo: demokratični ekološki socializem in trajnostni sonaravni razvoj. Ljubljana.

Podobnik, J. 2007: Za večjo teritorialno kohezijo in trajnostna mesta. Okolje in prostor 128.

Polajnar Horvat, K. 2015a: Okolju prijazno vedenje. Ljubljana.

Polajnar Horvat, K. 2015b: Segmentation of the inhabitants of Ljubljana with regard to environmental issues. Hrvatski geografski glasnik 78-1. DOI: https://doi.org/10.21861/HGG.2016.78.01.02

Polajnar Horvat, K. 2016: Segmentation of the inhabitants of Ljubljana with regard to environmental issues/Segmentacija stanovnika Ljubljane s obzirom na njihov odnos prema okolišu. Hrvatski geografski glasnik 78-1. DOI: https://doi.org/10.21861/HGG.2016.78.01.02

Polajnar Horvat, K. 2017: Učinkovitost socialnega vplivanja pri okoljskem ozaveščanju in vedenju v povezavi z vodo. Geografski vestnik 89-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV89202

Polajnar Horvat, K., Smrekar, A. 2017: From words to action: improving drinking water behaviour in the urban environment. Geographia Polonica 90-3. DOI: https://doi.org/10.7163/GPol.0094

Polajnar Horvat, K., Smrekar, A., Zorn, M. 2014: The development of environmental thought in Slovenia: A short overview. Ekonomska i ekohistorija 10-1.

Polajnar Horvat, K., Smrekar, A., Zorn, M. 2017: Environmental thought in Slovenia. Environmentalism in Central and Southeastern Europe. London.

Polič, M. 2002: Odnos do okolja, vedenjske in socialne pasti. Panika 7-1.

Poljak Istenič, S. 2019: Participatory urbanism: creative interventions for sustainable development. Acta geographica Slovenica 59-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.5142

Population by sex, municipalities, half-year and age. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 2019. Internet: https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/en/10_Dem_soc/10_Dem_soc__05_prebivalstvo__10_stevilo_preb__20_05C40_prebivalstvo_obcine/05C4002S.px/table/tableViewLayout2/ (18.11.2019).

Poročilo o kakovosti zraka v Ljubljani v povezavi z izvedenimi ukrepi podrobnejšega programa ukrepov Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju MOL. Ljubljana, 2017. Internet: https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Porocilo-o-kakovosti-zraka-v-Ljubljani.pdf (18. 11. 2019).

Prezelj, M. 2019: Podnebni protestni val se širi po svetu. Internet: https://siol.net/novice/svet/po-vsem-svetudanes-veliki-podnebni-protesti-507599 (13. 11. 2019).

Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana 2014–2020. Ljubljana, 2014.

Quality of life in European cities. The European Commission, Luxemburg, 2016.

Radinja, D. 1972: Onesnaženost človekovega okolja v luči geografske terminologije. Geografski obzornik 19-1.

Ravbar, M. 2009: Economic geographical assessment of investments – a development factor in regional development. Acta geographica Slovenica 49-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS49105

Ravbar, M., Bole, D., Nared, J. 2005: A creative milieu and the role of geography in studying the competitiveness of cities: the case of Ljubljana. Acta geographica Slovenica 45-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS45201

Rebernik, D. 2002: Urbano-geografsko proučevanje blokovskih stanovanjskih sosesk kot element urbanističnega planiranja. Dela 18.

Rebernik, D. 2007: Trajnostni prostorski razvoj in novejši procesi v prostorskem razvoju Ljubljane/Sustainable spatial development and new trends in urban development of Ljubljana. Dela 27.

Rebernik, D. 2013: Social areas in Ljubljana. Dela 39. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.39.1.5-26

Relph E. 2016: The modern urban landscape. New York.

Ribeiro, D., Šmid Hribar, M. 2019: Assessment of land-use changes and their impacts on ecosystem services in two. Acta geographica Slovenica 59-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.6636

Rihtar, H., Berkopec, G. 1989: Stanje na varstvenih pasovih virov pitne vode na območju Ljubljane iz katerih se oskrbuje nad 10.000 prebivalcev. Ljubljana.

Ristić, M. 2013: Analiza poteka reke Ljubljanice po Ljubljanskem barju. Diplomsko delo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani. Ljubljana.

Rojšek, I. 1987: Trženje in varstvo naravnega okolja. Ljubljana.

Scheromm, P. 2015: Motivations and practices of gardeners in urban collective gardens: The case of Montpellier. Urban Forestry & Urban Greening 14-3. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2015.02.007

Simoneti, M., Bevk, J., Pintar, M., Zupan, M., Gajšek, P., Golobič, M., Pleško, R., Bevk, M. 1997: Usmeritve in pogoji za nadaljnji razvoj vrtičkarstva v Ljubljani. Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi. Ljubljanski urbanistični zavod. Ljubljana.

Simoneti, M., Vertelj Nared, P. 2017: Vloga zelenih in drugih javnih površin v urbani prenovi. Urbani izziv 7.

Skowronek, E., Tucki, A., Huijbens, E., Jóźwik, M. 2018: What is the tourist landscape? Aspects and features of the concept. Acta geographica Slovenica 58-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.3311

Smrekar, A. 2004: Reduced permeation of precipitation water into groundwater on Ljubljansko polje. Acta geographica Slovenica 44-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS44202

Smrekar, A. 2006a: Zavest ljudi o pitni vodi. Ljubljana.

Smrekar, A. 2006b: From drawing cognitive maps to knowing the protection zones for drinking water resources. Acta geographica Slovenica 46-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS46101

Smrekar, A. 2007: Stihijski (ne)razvoj neurbaniziranega dela mesta na primeru Ljubljane. Dela 28.

Smrekar, A. 2009: Allotment keeping in Ljubljana. Geographia Polonica 82-2.

Smrekar, A. 2011: From environmental awareness in word to environmental awareness in deed: the case of Ljubljana. Acta geographica Slovenica 51-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS51203

Smrekar, A. 2008: Divja odlagališča odpadkov na območju Ljubljane. Ljubljana.

Smrekar, A., Breg Valjavec, M. 2014: Vrednotenje nekdanje in sedanje proizvodnje nevarnih odpadkov v Ljubljani z vidika obremenjevanja podtalnice. Geografski vestnik 86-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV86201

Smrekar, A., Breg Valjavec, M., Fridl, J., Kladnik, D., Urbanc, M., Bračič-Železnik, B., Jamnik, B., Grilc, V., Husić, M., Kušar, S. 2005: Izdelava katastra in predloga prednostne sanacije odlagališč odpadkov vodozbirnega območja črpališča Jarški prod. Ljubljana.

Smrekar, A., Breg Valjavec, M., Slavec, P., Bračič-Železnik, B., Jamnik, B., Grilc, V., Husić, M. 2006: Odlagališča odpadkov na vodovarstvenem območju, pomembnem za oskrbo Mestne občine Ljubljana s pitno vodo. Ljubljana.

Smrekar, A., Breg Valjavec, M., Zorn, M. 2017: Illegal dump sites as degraded landscape elements. Environmental degradation: types, causes and impacts. New York.

Smrekar, A., Erhartič, B., Šmid Hribar, M. 2011: Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Ljubljana.

Smrekar, A., Kladnik, D. 2004: Popis vodnjakov in vrtin v zasebni lasti na območju vodnih virov Mestne občine Ljubljana. Ljubljana.

Smrekar, A., Kladnik, D. 2008: Gnojišča na Ljubljanskem polju. Ljubljana.

Smrekar, A., Kladnik, D. 2007: Zasebni vodnjaki in vrtine na območju Ljubljane. Ljubljana.

Smrekar, A., Šmid Hribar, M., Tiran, J., Erhartič, B. 2014: Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja. Ljubljana.

Smrekar, A., Polajnar Horvat, P., Erhartič, B. 2016a: The beauty of landforms. Acta geographica Slovenica 56-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.3039

Smrekar, A., Šmid Hribar, M., Erhartič, B. 2016b: Stakeholder conflicts in the Tivoli, Rožnik Hill, and Šiška Hill protected landscape area. Acta geographica Slovenica 56-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.895

Smrekar, A., Šmid Hribar, M., Tiran, J., Erhartič, B. 2016c: A methodological basis for landscape interpretation: the case of the Ljubljana Marsh. Acta geographica Slovenica 56-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.875

Smrekar, A., Tiran, J. 2013: Pomen zelenih površin za kakovost bivanja v mestih: razvoj misli skozi čas. Geografski vestnik 85-2.

Smrekar, A., Tiran, J., Polajnar Horvat, K. 2018: The Hepness perspective. A framework to enhance cultural ecosystem services in European cities with experience in Ljubljana. The Hepness perspective for active cities development. Venice.

Spomenica Odseka za varstvo prirode in prirodnih spomenikov 1920. Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 1.

Stern, P. C. 2000: Toward a coherent theory of environmentally significant behaviour. Journal of Social Issues 56-3. DOI: https://doi.org/10.1111/0022-4537.00175

Strategija prostorskega razvoja Slovenije. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Ljubljana, 2004.

Ščuka, A. 2009: Okoljsko novinarstvo v slovenskih časnikih. Diplomsko delo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani. Ljubljana.

Šebenik, I., Šimec, R. 1993: Divja odlagališča v osrednjem delu občine Celje – značilnosti, prednostna lista sanacije in način sanacije, Savinjska – možnosti regionalnega in prostorskega razvoja. Celje.

Šebenik, I. 1994: Pokrajinske značilnosti manjših neurejenih odlagališč odpadkov v Sloveniji. Geographica Slovenica 26-1. Ljubljana

Šifrer, M. 1969: Kvartarni razvoj Dobrav na Gorenjskem. Geografski zbornik 11.

Špes, M. 1977: O problemih življenjskega okolja v Celju. Geografski vestnik 49.

Špes, M. 1978: Problemi življenjskega okolja v Celjski kotlini. Naše okolje 3, 5-6.

Špes, M. 1979: Degradacija okolja na primeru Celja. Geographica Slovenica 9.

Špes, M. 1981: Problemi življenjskega okolja v Celju. Geographica Slovenica 12.

Špes, M. 1987: Pokrajinski učinki onesnaževanja okolja v kotlinah in ozkih dolinah. Zbornik XII kongresa geografa Jugoslavije. Novi Sad.

Špes, M. 1998: Degradacija okolja kot dejavnik diferenciacije urbane pokrajine. Geographica Slovenica 30.

Špes, M. 2008: Pomen okoljske ozaveščenosti in sodelovanja javnosti za trajnostni razvoj. Dela 29.

Špes, M., Gspan, P., Hočevar, M., Lampič, B., Letnar-Žbogar, N., Otorepec, P., Požeš, M., Smrekar, A. 1997: Vpliv fizičnega in družbenega okolja na zdravje prebivalstva v mestu Ljubljana: 2. faza. Inštitut za geografijo, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana,

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, oddelek za tehniško varnost, MOP-Hidrometeorološki zavod R Slovenije. Ljubljana.

Špes, M., Cigale, D., Gspan, P., Jug, A., Lampič, B. 2002: Regionalizacija Ljubljane z vidika hrupne obremenjenosti.

Raziskovalno poročilo, Inštitut za geografijo. Ljubljana.

Špes, M., Krevs, M., Lampič, B., Mrak, I., Ogrin, M., Plut, D., Vintar Mally, K., Vovk Korže, A. 2012: Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije, Degradirana območja. Ciljni raziskovalni program (CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2006–2013«. Ljubljana.

Špes, M., Lampič, B., Smrekar, A. 1995: Case study: Ljubljana: the cultural and economic conditions of decison-making for the sustainable city. Moravian geographical reports 3.

Šuklje Erjavec, I. 2006: Podrobnejša pravila načrtovanja in urejanja javnih zelenih površin v mestih in naseljih: konkurenčnost Slovenije 2001–2006. Končno poročilo o rezultatih raziskovalnega dela, Urbanistični

inštitut Republike Slovenije. Ljubljana.

The sustainable development Agenda 2015. Internet: https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/ (10. 10. 2019).

Tičar, J., Komac, B., Zorn, M., Ferk, M., Hrvatin, M., Ciglič, R. 2017: From urban geodiversity to geoheritage: the case of Ljubljana (Slovenia). Quaestiones Geographicae 36-3. DOI: https://doi.org/10.1515/quageo-2017-0023

Tiran, J. 2015: Geografsko vrednotenje bivalnega okolja v izbranih slovenskih mestih. Doktorska disertacija, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Ljubljana.

Tiran, J. 2016: Measuring urban quality of life: case study of Ljubljana/Merjenje kakovosti življenja v mestu: primer Ljubljane. Acta geographica Slovenica 56-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.828

Tiran, J. 2017: Kakovost bivalnega okolja v Ljubljani. Ljubljana.

Tiran, J., Bole, D., Kumer, P. 2016: Morfološka tipologija stanovanjskih območij v Ljubljani/Morphological typology of residential areas in Ljubljana. Geografski vestnik 88-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV88103

Tiran, J., Koblar, S., Mladenovič, L. 2017: Accessibility to public transport in Ljubljana: Review, development and challenges. Research on the road: Methodology and practice of studying traffic, driving habits, and sustainable mobility. Ljubljana.

Tiran, J., Mladenovič, L., Koblar, S. 2015: Accessibility to public transport using the PTAL Method: the case of Ljubljana. Geodetski Vestnik 59-4. DOI: https://doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2015.04.723-735

Titos, G., Lyamani, H., Drinovec, L., Olmo, F. J., Močnik, G., Alados-Arboledas, L. 2015: Evaluation of the impact of transportation changes on air quality. Atmospheric Environment 114. DOI: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2015.05.027

Toš, N. 2012: Vrednote v prehodu VII: Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah SJM – ISSP 1991–2012. Dunaj, Ljubljana.

Urbanc, M. 2017: (Ne)omejene možnosti geografije na projektnem trgu?!. Geografski vestnik 89-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV89204

Urbanc, M., Breg, M. 2005: Gravel plains in urban areas: gravel pits as an element of degraded landscapes. Acta geographica Slovenica 45-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS45202

Uršič, M., Kos, D. 2004: Results of the questionnaire survey in Ljubljana. ReUrban Mobil 2. Internet: http://www.eling-saalmann.com/re-urban.com/downloads/SurveyReportLjubljana.pdf (16. 10. 2019).

Uršič, M. 2016: Characteristics of spatial distribution of creative industries in Ljubljana and the Ljubljana region. Acta geographica Slovenica 56-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.745

Ustava Republike Slovenije. Uradni list Republike Slovenije 33/1991. Ljubljana.

van Kamp, I., Leidelmeijer, K., Marsman, G., de Hollander, A. 2003: Urban environmental quality and human well-being. Towards a conceptual framework and demarcation of concepts: a literature study. Landscape and Urban Planning 65, 1-2. DOI: https://doi.org/10.1016/s0169-2046(02)00232-3

Vastl, N. 2000: Vrtičkarstvo. Specialistična naloga. Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani. Ljubljana.

Verbič, T., Horvat, A. 2009: The geology of Ljubljansko barje. Ljubljanica – kulturna dediščina reke. Ljubljana.

Vodopivec, P. 2007: Od Pohlinove slovnice do samostojne države. Ljubljana.

von Döhren, P., Haase, D. 2015: Ecosystem disservices research: A review of the state of the art with a focus on cities. Ecological Indicators 52. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2014.12.027

Vukovič, M. 2011: Segmentiranje porabnikov z vidika okoljske problematike. Diplomsko delo, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Ljubljana.

Zakšek, K., Oštir, K., Kokalj, Ž. 2011: Sky-View Factor as a relief visualization technique. Remote Sensing 3-2. DOI: https://doi.org/10.3390/rs3020398

Wamberger, K. 2013: Očistimo Slovenijo 2012: zaključno poročilo. Ljubljana.

Ward Thompson, C. 2002: Urban open space in the 21st century. Landscape and Urban Planning 60. DOI: https://doi.org/10.1016/S0169-2046(02)00059-2

Ward Thompson, C., Roe, J., Aspinall, P., Mitchell, R., Clow, A., Miller, D. 2012: More green space is linked to less stress in deprived communities: Evidence from salivary cortisol patterns. Landscape and Urban Planning 105-3. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.12.015

Warwick, P. V. 1998: »Disputed causes, disputed effects: The postmaterialism thesis re-examined.« Public Opinion Quarterly 62-4.

WCED – World commission on environmental and development: Our common future – Brundtland report. Oxford, 1987.

Wolch, J. R., Byrne, J, Newell, J. P. 2014: Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities ‘just green enough’. Landscape and Urban Planning 125. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.01.017

Wood, L., Hooper, P., Foster, S., Bull, F. 2017: Public green spaces and positive mental health – investigating the relationship between access, quantity and types of parks and mental wellbeing. Health in Place 48. DOI: https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2017.09.002

World conservation Strategy 1980. Living Resource conservation for Sustainable development. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN).

World Urbanization Prospects 2018. New York. Internet: https://population.un.org/wup/ (1. 10. 2019).

Zakon o varstvu okolja. Uradni list Republike Slovenije 32/1993. Ljubljana.

Zakon o varstvu okolja. Uradni list Republike Slovenije 41/2004. Ljubljana.

Additional Files

Published

11-03-2020

How to Cite

Smrekar, A., Breg Valjavec, M., Polajnar Horvat, K., & Tiran, J. (2020). The geography of urban environmental protection in Slovenia: The case of Ljubljana. Acta Geographica Slovenica, 59(3). https://doi.org/10.3986/AGS.7638