Central settlements in Slovenia in 2016

 • Janez Nared Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika
 • David Bole Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika
 • Mateja Breg Valjavec Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika
 • Rok Ciglič Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika
 • Maruša Goluža Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika
 • Jani Kozina Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika
 • Nika Razpotnik Visković Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika
 • Peter Repolusk Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika
 • Petra Rus Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika
 • Jernej Tiran Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika
 • Majda Černič Istenič Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Družbenomedicinski inštitut
Keywords: geography, settlement system, central settlements, services of general interest, cohesion, competitiveness, polycentrism, settlement clusters, conurbations, Slovenia

Abstract

This article presents central settlements in Slovenia and their main characteristics in 2016. We defined central settlements based on services of general interest and the population of an individual settlement, and developed the analysis further by using competitiveness indicators. We defined 360 central settlements at six levels of centrality, among which the significance of Ljubljana as a national center of international importance and the significance of intermunicipal, local, and rural centers are increasing. The significance of certain regional centers at the second and third levels of centrality is decreasing. The level of services of general interest supplied to Slovenian territory is relatively appropriate, but it should be improved by promoting competitiveness, especially in centers of national and regional importance.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Benkovič Krašovec, M. 2006: Vloga centralnih naselij prve in druge stopnje pri razvoju slovenskega podeželja. Doktorska disertacija, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana.

Bole, D. 2004: Daily mobility of workers in Slovenia. Acta Geographica Slovenica 44-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS44102

Bole, D. 2011: Changes in Employee Commuting: A Comparative Analysis of Employee Commuting to Major Slovenian Employment Centers from 2000 to 2009. Acta geographica Slovenica 51-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS51104

Bole, D., Gabrovec, M., Nared, J., Razpotnik Visković, N. 2012: Integrated planning of public passenger transport between the city and the region: the case of Ljubljana. Acta geographica Slovenica 52-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS52106

Bristow, G., Healy, A. 2014: Regional resilience: an agency perspective. Regional studies 48-5. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00343404.2013.854879

Castells, M. 1996: The Rise of the Network Society. Malden.

Christaller, W. 1933: Die zentralen Orte in Süddeutschland. Jena.

Cigale, D. 2002: Centralna naselja v Sloveniji in njihova vplivna območja v letu 1999. Geografski vestnik 74-1.

Dale, B. E., Sjøholt, P. 2007: The changing structure of the central place system in Trøndelag, Norway, over the past 40 years – viewed in the light of old and recent theories and trends. Geografiska Annaler, Series B, Human Geography 89-1. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0467.2007.00257.x

Drozg, V. 2005: Koncepti policentrične ureditve Slovenije. Dela 24.

ESPON Evidence Brief, 2013. Internet: https://www.espon.eu/main/Menu_Publications/Menu_EvidenceBriefs/EEB4_Services-General-Interest.html (8. 3. 2016).

Evropske prostorske razvojne perspektive, 2000. Ljubljana.

Global Competitive Index, 2016. Internet: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/ (1. 3. 2016).

Global Creativity Index, 2016. Internet: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/ (1. 3. 2016).

Green, N. 2007: Functional polycentricity: a formal definition in terms of social network analysis. Urban Studies 44-11. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00420980701518941

Karlsson, C., Olsson, M. 2006: The identification of functional regions: theory, methods, and applications. Annales of Regional Sciences 40-1. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00168-005-0019-5

Kloosterman, R. C., Musterd, S. 2001: The polycentric urban region: Towards a research agenda. Urban Studies 38-4. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00420980120035259

Kokole, V. 1971: Centralni kraji v SR Sloveniji, problemi njihovega omrežja in njihovih gravitacijskih območij. Geografski zbornik 12.

Martin, R., Sunley, P. 2006: Path dependence and regional economic evolution. Journal of Economic Geography 6-4. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jeg/lbl012

Meijers, E. 2007: From central place to network model: theory and evidence of a paradigm change. Tijdschrift voor economische en sociale geografie 98-2. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9663.2007.00394.x

Meijers, E. 2008: Measuring polycentricity and its promises. European Planning Studies 16-9. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09654310802401805

Nared, J. 2007: Prostorski vplivi slovenske regionalne politike. Geografija Slovenije 16. Ljubljana.

Nared, J., Bole, D., Ciglič, R. 2016: Določanje stičnih naselij za vrednotenje opremljenosti naselij s storitvami splošnega in splošnega gospodarskega pomena. Prostorski podatki. GIS v Sloveniji 13. Ljubljana.

Nared, J., Bole, D., Breg Valjavec, M., Ciglič, R., Černič Istenič, M., Goluža, M., Kozina, J., Lapuh, L., Razpotnik Visković, N., Repolusk, P., Rus, P., Tiran, J. 2016: Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena. Končno poročilo. Ljubljana.

Noguera-Tur, J., Martínez, A. F. 2014: Accessibility and provision of services of general interest in rural areas of the european union: an analysis of the eurobarometer. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 64.

Pak, M., Batagelj, M., Hrvatin, M. 1987: Problematika centralnih naselij na Notranjskem. Notranjska, zbornik 14. zborovanja slovenskih geografov. Postojna.

Parr, J. 2004: The polycentric urban region: A closer inspection. Regional Studies 38-3. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/003434042000211114

Patenti, 2016. Internet: http://www2.uil-sipo.si/ (15. 1. 2016).

Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena: zapisnik 1. javnega posveta. Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana 2015. Internet: http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/priponka_3_centralna_naselja_1_-_posvet_zapisnik.pdf (21. 6. 2016).

Ravbar, M. 1997: Slovene cities and suburbs in transformation. Geografski zbornik 37.

Ravbar, M. 2005: »Urban sprawl«: popačena slika (sub)urbanizacije v Sloveniji? Geografski vestnik 77-1.

Ravbar, M. 2007: Geografija človeških virov v Sloveniji – pomen ustvarjalnih socialnih skupin za regionalni razvoj. Geografski vestnik 79-2.

Ravbar, M. 2009: Economic geographical assessment of investments – a development factor in regional development. Acta geographica Slovenica 49-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS49105

Ravbar, M. 2011: Creative social groups in Slovenia: contribution to geographic studying of human resources. Acta geographica Slovenica 51-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS51204

Ravbar, M., Bole, D., Nared, J. 2005: A creative milieu and the role of geography in studying the competitiveness of cities: the case of Ljubljana. Acta Geographica Slovenica 45-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS45201

Rus, P. 2013: Centralnost naselij z vidika dosedanjih študij. Seminarska naloga pri predmetu Filozofija in epistemologija raziskovanja. Univerza na Primorskem, Fakulteta za management. Koper.

Rus, P., Razpotnik Visković, N., Nared, J. 2013: Upravljanje območij z vidika sprememb funkcijskih zaledij centralnih krajev: primer Gorenjske. Gorenjska v obdobju glokalizacije. Bled.

Sassen, S. 1991: The global city. Princeton.

SICRIS, 2016. Internet: http://www.sicris.si/public/jqm/cris.aspx?lang=slv&opdescr=home&opt=1 (15. 1. 2016).

SLOEXPORT, 2016. Internet: http://www.sloexport.si (1. 3. 2016).

Strategija prostorskega razvoja Slovenije. 2004. Internet: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/publikacije/sprs_slo.pdf (24. 3. 2016).

von Thünen, J. H. 1842: Der isolirte Staat in in Beziehung auf Landwirtschaft und Nazionalökonomie. Jena.

Vrišer, I. 1967: O centralnih naseljih. Geografski vestnik 39.

Vrišer, I. 1978: Slovensko urbano omrežje in policentrični razvoj. Zbornik II. Slovensko-slovaškega geografskega simpozija. Maribor.

Vrišer, I. 1988: Centralna naselja v SR Sloveniji leta 1987. Geografski zbornik 28.

Zavodnik Lamovšek, A. (ur.) 2011: Funkcionalne regije – izziv prihodnjega razvoja Slovenije. Ljubljana.

Zavodnik Lamovšek, A., Drobne, S., Žaucer, T. 2008: Majhna in srednje velika mesta kot ogrodje policentričnega urbanega razvoja. Geodetski vestnik 52-2.

Published
2017-01-01
How to Cite
1.
Nared J, Bole D, Breg ValjavecM, Ciglič R, Goluža M, Kozina J, Razpotnik ViskovićN, Repolusk P, Rus P, Tiran J, Černič IsteničM. Central settlements in Slovenia in 2016. AGS [Internet]. 2017Jan.1 [cited 2022Jan.25];57(2):7–32. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/4606