Post-fire succession: Selected examples from the Karst region, southwest Slovenia

Authors

  • Liza Stančič
  • Blaž Repe

DOI:

https://doi.org/10.3986/AGS.1942

Keywords:

biogeography, succession, wildfires, pioneer plant species, Kras, Submediterranean Slovenia

Abstract

Forests in Submediterranean Slovenia are threatened by wildfires every year. The article presents the main characteristics of post-fire regeneration in the Karst area. The rate of succession was studied by comparing two burned sites with different periods after the last fire. Field plant sampling was used to determine the plant cover and species composition on each site. Vegetation characteristics were contrasted with nearby unburned sites. We found that the plant species composition of burned areas is similar to that of areas unaffected by wildfire, and that the monitored site has been colonised by specific pioneer plant species five years after the wildfire.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Braun-Blanquet, J. 1932: Plant sociology, the study of plant communities. New York.

Dakskobler, I., Kutnar, L., Zupančič, M. 2014: Toploljubni listnati gozdovi v Sloveniji, toploljubni gozdovi kraškega gabra, puhastega hrasta, gradna, črnega gabra in malega jesena v submediteranskem fitogeografskem območju in ponekod v notranjosti države. Ljubljana.

Geodetska uprava Republike Slovenije, 2009: Digitalni ortofotografski posnetek, 1 : 5000.

Capitanio, R., Carcaillet, C. 2008: Post-fire Mediterranean vegetation dynamics and diversity: A discussion of succession models. Forest ecology and management 255, 3–4. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.09.010

Cellier, A., Gauquelin, T., Baldy, V., Ballini, C. 2014: Effect of organic amendment on soil fertility and plant nutrients in a post-fire Mediterranean ecosystem. Plant soil 367, 1–2. DOI: https://doi.org/10.1007/s11104-013-1969-5

Fletcher, N. 2007: Mediterranean wildflowers (Pocket nature). London.

Geršič, M., Repe, B., Blatnik, M., Brečko Grubar, V., Kovač, B., Pozvek, N., Seifert, A. 2014: Geografija in rastlinska sukcesija – izbrani primeri iz slovenskih pokrajin. Ljubljana.

Gimeno-Garcia, E., Andreu, V., Rubio, J. L. 2000: Changes in organic matter, nitrogen and phosphorus and cations in soil as a result of fire and water erosion in a Mediterranean landscape. European journal of soil science 51-2. DOI: https://doi.org/10.1046/j.1365-2389.2000.00310.x

Gimeno-Garcia, E., Andreu, V., Rubio, J. L. 2007: Influence of vegetation recovery on water erosion at short and medium-term after experimental fires in a Mediterranean shrubland. Catena 69-2. DOI: https://doi.org/10.1016/j.catena.2006.05.003

Gosper, C. R., Yates, C. J., Prober, S. M. 2013: Floristic diversity in fire-sensitive eucalypt woodlands shows a “U”-shaped relationship with time since fire. Journal of applied ecology 50-5. DOI: https://doi.org/10.1111/1365-2664.12120

Harvey, B. J., Holzman, B. A. 2014: Divergent successional pathways of stand development following fire in a Californian closed-cone pine forest. Journal of vegetation science 25-1. DOI: https://doi.org/10.1111/jvs.12073

Hernández, T., García, C., Reinhardt, I. 1997: Short-term effect of wildfire on the chemical, biochemical and microbiological properties of Mediterranean pine forest soils. Biology and fertility of soils 25-2. DOI: https://doi.org/10.1007/s003740050289

Jakša, J. 2002: Gozdni požari. Nesreče in varstvo pred njimi. Ljubljana.

Jakša, J. 2006: Gozdni požari. Gozdarski vestnik 64-9. Ljubljana.

Jurkovšek, B. 2014: Geološka karta Krasa 1 : 50.000. Ljubljana.

Keeley, J. E., Fotheringham, C. J., Baer-Keeley, M. 2005: Factors affecting plant diversity during post-fire recovery and succession of mediterranean-climate shrublands in California, USA. Diversity and distributions 11-6. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1366-9516.2005.00200.x

Kladnik, D., Lovrenčak, F., Orožen Adamič, M. 2005: Geografski terminološki slovar. Ljubljana.

Kovač, B. 2012: Sukcesija na izbranih požariščih v Slovenski Istri. Zaključno delo, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem. Koper.

Lang, A. 2013: Cvetlice; odkrivamo in določamo najpomembnejše vrste. Ljubljana.

Lippert, W. 2000: Travniške cvetice – prepoznavajmo cvetje na travnikih in pašnikih. Ljubljana.

Lovrenčak, F. 2003: Osnove biogeografije. Ljubljana.

Lloret, F. 1998: Fire, canopy cover and seedling dynamics in Mediterranean shrubland of northeastern Spain. Journal of vegetation science 9-3. DOI: https://doi.org/10.2307/3237106

Meira-Neto, J. A. A., Clemente, A., Oliveira, G., Nunes, A., Correia, O. 2011: Post-fire and post-quarry rehabilitation successions in Mediterranean-like ecosystems: Implications for ecological restoration. Ecological engineering 37-8. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2011.02.008

Natek, K., Natek, M. 2008: Slovenija, portret države. Ljubljana.

Pausas, J. G., Carbó, E., Neus Casturla, R., Gil, J. M., Vallejo, R. 1999: Post-fire regeneration patterns in the eastern Iberian Peninsula. Acta oecologica 20-5. DOI: https://doi.org/10.1016/S1146-609X(00)86617-5

Pečenko, A. 2005: Požari v naravnem okolju. Internet: http://www.arso.gov.si/vreme/poro%C4%8Dila%20in%20projekti/dr%C5%BEavna%20slu%C5%BEba/Pozari_v_naravnem_okolju.pdf (15. 1. 2015).

Pintar, L., Wraber, T. 1990: Rože na Slovenskem. Ljubljana.

Poročilo Zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih za leto 2013. Ljubljana, 2014. Internet: http://www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/img/PDF/LETNA_POROCILA/2013_ZGS_Porocilo_gozdovih.pdf (15. 1. 2015).

Pravilnik o varstvu gozdov. Uradni list Republike Slovenije 114/2009. Ljubljana.

Röder, A., Hill, J., Duguy, B., Alloza, J. A., Vallejo, R. 2008: Using long time series of Landsat data to monitor fire events and post-fire dynamics and identifying driving factors. A case study in the Ayora region (eastern Spain). Remote sensing of environment 112-1. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rse.2007.05.001

Rutherford, M. C., Powrie, L. W., Husted, L. B., Turner, R. C. 2011: Early post-fire plant succession in Peninsula Sandstone Fynbos: The first three years after disturbance. South African journal of botany 77-3. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sajb.2011.02.002

Schauer, T. 2008: Rastlinski vodnik, Preprosto in zanesljivo določevanje rastlin po barvi cvetov. Ljubljana.

Senegačnik, J. 2012: Slovenija in njene pokrajine. Ljubljana.

Tarman, K. 1992: Osnove ekologije in ekologija živali. Ljubljana.

Tivy, J. 1993: Biogeography, A Study of plants in the ecosphere. Burnt Mill.

Urbančič, M., 2002. Vpliv požarov na tla v črnoborovih in puhavčevih gozdovih slovenskega Primorja. Zbornik gozdarstva in lesarstva 69.

Urbančič, M., Ferlin, F., Kutnar, L. 1999: Proučevanje pestrosti in rodovitnosti gozdnih rastišč na Sežansko-Komenskem Krasu. Zbornik gozdarstva in lesarstva 58.

Wikum, D. A., Shanholtzer, G. F. 1978: Application of the Braun-Blanquet cover-abundance scale for vegetation analysis in land development studies. Environmental management 2-4. DOI: https://doi.org/10.1007/BF01866672

ZGS OE Sežana – Zavod za gozdove, Območna enota Sežana, 2014: Požari 2009–2013. Sežana.

Zupančič, M., Žagar, V. 2008: Secondary Austrian pine forest on the Slovene Karst. Razprave SAZU 49-1.

Downloads

Published

01-01-2018

How to Cite

Stančič, L., & Repe, B. (2018). Post-fire succession: Selected examples from the Karst region, southwest Slovenia. Acta Geographica Slovenica, 58(1), 27–38. https://doi.org/10.3986/AGS.1942