The (non)usefulness of the Register of Existing Agricultural and Forest Land Use for monitoring the processes in urban areas

  • Mojca Foški Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova 2, SI-1000 Ljubljana
Keywords: spatial planning, land use, urban land use, spatial monitoring, Register of Existing Agricultural and Forest Land Use, Slovenia

Abstract

The changing of urban land use is the key indicator of spatial processes at work. The only systemic data source in Slovenia that can be employed to monitor land use changes is the Register of Existing Agricultural and Forest Land Use. The hypothesis that the Register is not suitable for monitoring urban land use changes was tested by comparing the data in the “built-up and related land” category for 2002, 2005, 2009, 2011, and 2013. The analysis was carried out at the level of Slovenia, and the results were interpreted in relation to small testing areas in NE Slovenia. We found that the methodology of data capture varied to such a degree that the data fail to reflect the actual changes in urban areas.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Mojca Foški, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova 2, SI-1000 Ljubljana
UL FGG, Katedra za prostorsko plniranje

References

Antrop, M. 2005: Why landscapes of the past are important for the future. Landscape and Urban Planning 70, 1–2. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2003.10.002

Arh, I. 2012: Spremembe rabe zemljišč v južni in severovzhodni Sloveniji. Diplomska naloga, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Arnold, S., Kosztra, B., Banko, G., Smith, G., Hazeu, G., Bock, M., Valcarcel Sanz, N. 2014: The EAGLE concept – A vision of a future European Land Monitoring Framework. Internet: http://sia.eionet.europa.eu/EAGLE/Outcomes/EARSeL-Symposium-2013_10_2_EAGLE-concept_Arnold-et-al.pdf (10. 5. 2014).

Atlas okolja 2014: Ministrstvo za okolje in prostor. Internet: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja (20. 10. 2014).

Bogataj, T., Drobne, S. 2002: Zasnova stavbnih zemljišč v prostorskem planu Slovenije in državna stavbno zemljiška politika. Elaborat, Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani. Koper.

Bole, D., Petek, F., Ravbar, M., Repolusk, P., Topole, M. 2007: Spremembe pozidanih zemljišč v slovenskih podeželskih naseljih. Georitem 5. Ljubljana.

Bole, D. 2014: Kako najbolje določiti prometno rabo? Primerjava uporabnosti klasificiranih aerofoto posnetkov in zemljiškega katastra. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2013–2014.

Bole, D. 2015: Spreminjanje prometne rabe zemljišč v Sloveniji. Georitem 25. Ljubljana.

Corine Land Cover 2014: European Environment Agency. Internet: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/ (20. 10. 2014).

DARS 2006: AC A5 Maribor–Pince – Pomurski avtocestni krak. Družba za državne ceste. Internet: http://www.dars.si/Dokumenti/O_avtocestah/Obstojece_AC_in_HC/A5_Maribor_-_Pince_158.aspx (10. 2. 2014).

EAGLE-Eionet Action Group on Land monitoring in Europe 2014: European Environment Agency. Internet: http://sia.eionet.europa.eu/EAGLE/#Who_is_EAGLE (20. 10. 2014).

Ellis, E. 2010: Land-use and land-cover change. Encyclopedia of Earth. Internet: http://www.eoearth.org/view/article/51cbee4f7896bb431f696e7b/ (14. 1. 2014).

Gabrovec, M., Kladnik, D. 1997: Some new aspects of land use in Slovenia. Geografski zbornik 37.

Gabrovec, M., Kladnik, D., Petek, F. 2000: Land use changes in the 20th century in Slovenia. Land use, cover changes in selected regions in the world. Asahikawa.

Golobič, M. 2013: Slabo prostorsko načrtovanje, počasen razvoj? Delo, Sobotna priloga. Ljubljana, 6. 1. 2013.

HELM-Harmonised European land monitoring 2014. Internet: http://www.fp7helm.eu/fileadmin/site/fp7helm/HELM_Book_2nd_Edition.pdf (10. 10. 2014).

Hazeu, G. W. 2014: Operational land cover and land use mapping in the Netherlands. Land use and land cover mapping in Europe. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-7969-3

Hovenbitzer, M., Emig, F., Wende, C., Arnold, S., Bock, M., Feigenspan, S. 2014: Digital land cover model for Germany – DLM-DE. Land use and land cover mapping in Europe. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-7969-3

Ilešič, S. 1950: Sistemi poljske razdelitve na Slovenskem. Dela 2.

INSPIRE 2013a: D2.8.II.2 Data specification on land cover – technical guidelines, ver. 3.0. Internet: http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2 (10. 9. 2014).

INSPIRE 2013b: D2.8.III.4 Data specification on land use – technical guidelines, ver. 3.0.

INSPIRE 2014: Infrastructure for spatial information in the European Community. European Commission. Internet: http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2 (10. 9. 2014).

Internet 1: http://rkg.gov.si/GERK/ (20. 10. 2014).

Internet 2: http://www.fp7helm.eu/ (10. 10. 2014).

Interpretacijski ključ (IK) 1.0 2002: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo. Ljubljana.

Interpretacijski ključ (IK) 2.0 2004: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo. Ljubljana.

Interpretacijski ključ (IK) 3.0 2005: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo. Ljubljana.

Interpretacijski ključ (IK) 4.0 2006: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo. Ljubljana.

Interpretacijski ključ (IK) 4.1 2008: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo. Ljubljana.

Interpretacijski ključ (IK) 5.0 2009: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo. Ljubljana.

Interpretacijski ključ (IK) 5.1 2010: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo. Ljubljana.

Interpretacijski ključ (IK) 5.2 2011: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo. Ljubljana.

Interpretacijski ključ (IK) 6.0 2013: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo. Ljubljana.

Kazalci okolja v Sloveniji 2014: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije. Agencija Republike Slovenije za okolje. Internet: http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=539 (20. 10. 2014).

Kladnik, D., Petek, F. 2007: Kmetijstvo in spreminjanje rabe tal na Ljubljanskem polju. Geografski vestnik 79-2.

Krevs, M. 2004: Spreminjanje urbane rabe tal v Ljubljani. Dela 22-5. DOI: https://doi.org/10.4312/DELA.22.5.55-65

Lampič, B., Repe B.2012: Razvoj kazalcev okolja v Sloveniji – površje. Zaključno poročilo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Ljubljana.

Land information system Austria (LISA) 2014: Internet: http://www.landinformationsystem.at/ (20. 10. 2014).

Lisec, A., Pišek, J., Drobne, S. 2013: Suitability analysis of land use records of agricultural and forest land for detecting land use change on the case of the Pomurska statistical region. Acta geographica Slovenica 53-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS53104

Metodologija vodenja in vzdrževanja dejanske rabe v zemljiškem katastru. Geodetska uprava republike Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor. Ljubljana, 2013.

Medved, J. 1970: Spremembe v izrabi zemljišča in preslojevanje kmečkega prebivalstva v Sloveniji v zadnjih dveh desetletjih. Geografski vestnik 42.

Miličić, V., Udovč, A. 2012: Uporabnost prostorskih podatkov kmetijskega sektorja za analize sprememb rabe kmetijskih zemljišč na primeru izbranega območja varovanj narave v Sloveniji. Geodetski vestnik 56-1. DOI: https://doi.org /10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.083-104

Mivšek, E., Pegan Žvokelj, B., Kete, P., Globokar, T. 2012: Dejanska raba vodnih zemljišč in zemljiški kataster. Geodetski vestnik 56-4.DOI: https://doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.663-673

Nastran, M., Žižek Kulovec, L. 2014: (Ne)usklajenost uradnih prostorskih evidenc pri ugotavljanju krčitve gozda v Sloveniji. Geodetski vestnik 58-4. DOI: https://doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2014.04.724-745

Petek, F. 2002: Methodology of evaluation of changes in land use in Slovenia between 1896 and 1999. Acta geographica Slovenica 42.

Petek, F. 2005: Spremembe rabe tal v slovenskem alpskem svetu. Geografija Slovenije 11.

Petek, F. 2007: Spreminjanje rabe tal v severnih Goriških brdih. Geografski vestnik 79-1.

Petek, F., Urbanc, M. 2004: The Franziscean Land Cadastre as a key to understanding the 19th-century cultural landscape in Slovenia. Acta geographica Slovenica 44-1. DOI: https://doi.org/ 10.3986/AGS44104

Poročilo o prostorskem razvoju 2015: Ministrstvo za okolje in prostor. Direktorat za prostor, graditev in stanovanja. Ljubljana. Internet: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/prostorski_razvoj/proocilo_o_prostorskem_razvoju.pdf (15. 6. 2015).

Pravilnik o prikazu stanja prostora. Uradni list Republike Slovenije 50/2008. Ljubljana.

Ravbar, M. 2007: Socialno-geografska preobrazba naselbinskih struktur-kako usmerjati razvoj? Dela 27.

Rikanovič, R. 2004: Digitalne podatkovne zbirke pokrovnosti/rabe tal Slovenije. Geologija 47-2. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.5474/geologija.2004.023

Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE) 2014: Ministerio de Fomento. Internet: http://www.siose.es/ (10. 10. 2014).

Skumavec, D., Šabić, D. 2005: Pokrovnost tal v Sloveniji 1993–2001. Rezultati raziskovanj. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana. Internet: http://www.stat.si/doc/pub/rr-815-05.pdf (14. 2. 2014).

SURS 2007: Površina ozemlja in pokrovnost tal, določena planimetrično, Slovenija, 2005. Internet: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=977 (14. 2. 2014).

SURS 2013: Statistika gradbenih dovoljenj. Internet: http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1970709S&ti=&path=../Database/Ekonomsko/19_gradbenistvo/95_arhivski_podatki/05_19707_dovoljenja_cetrt_arhiv/&lang=2 (15. 4. 2014).

Tavares, A. O., Pato, R. L., Magalhaes, M. C. 2012: Spatial and temporal land use change and occupation over the last half century in a peri-urban area. Applied geography 34. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2012.01.009

The Land Use Database of the Netherlands (LGN database) 2015: Wageningen UR. Internet: http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/alterra/Facilities-Products/Land-use-database-of-the-Netherlands.htm (3. 1. 2015).

Topole, M., Bole, D., Petek, F., Ropolusk, P. 2006. Prostorske in funkcijske spremembe pozidanih zemljišč v izbranih slovenskih podeželskih naseljih po letu 1991. Acta geographica Slovenica 46-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS46203

Urban Atlas. 2014: European Environment Agency. Internet: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas (20. 10. 2014).

Valcarel, N., Villa, G., Arozarena, A., Garcia-Asensio, L., Caballero, M. E., Porcuna, A., Domenech, E., Peces, J. J. 2008: Integration of land cover/use information as environmental reference data. Internet: http://www.isprs.org/proceedings/XXXVII/congress/8_pdf/11_WG-VIII-11/28.pdf (3. 1. 2015).

Vrščaj, B. 2007: Urbanizacija tal v Sloveniji. Strategija varovanja tal v Sloveniji. Ljubljana.

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin. Uradni listi Republike Slovenije 50/2006, 87/2011 in 40/2012. Ljubljana.

Zakon o prostorskem načrtovanju. Uradni listi Republike Slovenije 33/2007, 70/2008, 108/2009, 80/2010 in 106/2010. Ljubljana.

Published
2018-01-01
How to Cite
1.
Foški M. The (non)usefulness of the Register of Existing Agricultural and Forest Land Use for monitoring the processes in urban areas. AGS [Internet]. 2018Jan.1 [cited 2022Jan.25];58(1):69–82. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/1805