Integrated Planning of Public Passenger Transport between the City and the Region: The Case of Ljubljana

  • David Bole
  • Matej Gabrovec
  • Janez Nared
  • Nika Razpotnik Visković
Keywords: transport geography, Ljubljana Urban Region, regional planning, public passenger transport, comprehensive planning

Abstract

This article draws attention to the connection between transport planning and the settlement pattern and consequently the need for comprehensive planning of both the settlement and transport system. It primarily focuses on the suburbanization of Ljubljana and the state of public passenger transport in the Ljubljana Urban Region. Certain topical transport studies and measures are discussed from this perspective. The analysis shows the need for comprehensive planning that could be realized in the form of the concept of a polycentric layout of the region with interconnected centers as the main bearers of residential and business functions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anketa po gospodinjstvih: raziskava potovalnih navad prebivalcev ljubljanske regije 2003: URBI d.o.o., PNZ d.o.o., Ninamedia d.o.o. Ljubljana.

Bole, D. 2004: Daily mobility of workers in Slovenia. Acta Geographica Slovenica 44-1. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS44102

Bole, D. 2008: Ekonomska preobrazba slovenskih mest. Geografija Slovenije 19. Ljubljana.

Bole, D. 2011: Spremembe v mobilnosti zaposlenih: primerjalna analiza mobilnosti delavcev v največja zaposlitvena središča Slovenije med letoma 2000 in 2009. Acta Geographica Slovenica 51-1. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS51104

Catch-MR, 2012. Medmrežje: http://www.catch-mr.eu/ (21. 3. 2012).

Cof, A. 2005: Vplivi širjenja pozidanih zemljišč na krajinske kakovosti prostora v Ljubljanski urbani regiji v obdobju 1951–2002. Urbani izziv 16. Ljubljana. Documentation of the Budapest workshop, 2010. Medmrežje: http://www.catchmr.eu/public/DB_Data/files/Downloads/documentation_final. (21. 3. 2012).

Drozg, V. 1996: Urejanje prostora z vidika razpršene gradnje. Raziskovalno poročilo. Inštitut za geografijo. Ljubljana.

Drozg, V. 2006: Regijsko mesto Maribor. Revija za geografijo 1-1. Maribor.

Fajfar, D., Podobnik, V., Šuntar, A., Genjac, A., Zrimc, K., Obradović, A., Ahlin, B., . Kranjec, P., Žagavec, D., Matajič, M., Ponikvar, K., Bolha, V., Hočevar, M., Zajc, T., Jemenšek, B., Žagar, M., Miklavžin, V., Đurić, A., Samec, M., Tkalec, V. 2011: Oblikovanje standarda za enotno elektronsko vozovnico. Končno poročilo, IGEA, Prometni inštitut, Logiteh. Ljubljana.

Friedmann, J. 1966. Regional development policy. A case study of Venezuela. Cambridge.

Friedrichs, J. 1975: Soziologische Ananlyse der Bevolkerugs-Suburbanisierung. Veröfentlichungen der Akademie fur Raumforschung und Landesplanung, Band 102. Hannover.

Gabrovec, M., Bole, D. 2009: Dnevna mobilnost v Sloveniji. Georitem 11. Ljubljana.

Gabrovec, M., Kotar M. 2008: Izdelava conskega sistema v Republiki Sloveniji. Končno poročilo, Agencija za promet. Ljubljana.

Gabrovec, M., Lep, M., Bole, D. 2007: Analysis of Commuter Responses to Extensive Changes in Public Transpost Supply – A Case Study of Dol pri Ljubljani/Slovenia. Slovak Journal of Civil Engineering 15-1. Bratislava.

Geodetska uprava Republike Slovenije 2011: Zbirni podatki rabe zemljišč po katastrskih občinah Slovenije med letoma 1999 in 2011. Interno gradivo. Ljubljana.

Heineberg, H. 2007. Einführung in die Antropogeographie/Humangeographie. 3. Auflage. Paderborn.

Hočevar M., Gabrovec, M., Anzeljc, V. 2008: Izdelava tarifnega sistema javnega potniškega prometa v Republiki Sloveniji. Končno poročilo, Agencija za promet. Ljubljana.

Javni promet v Ljubljanski urbani regiji, 2010. Ljubljana.

Karamychev, V., van Reeven, P. 2011: Park-and-ride: Good for the city, good for the region? Regional Science and Urban Economics 41-5.

Kozina, J. 2010: Transport accessibility to regional centres in Slovenia. Acta geographica Slovenica 50-2. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS50203

Nared, J. 2007: Prostorski vplivi slovenske regionalne politike. Geografija Slovenije 16. Ljubljana.

Nore, N. 2010: Park & Ride in Oslo & Akershus. Medmrežje: http://www.catchmr.eu/public/DB_Data/files/Downloads/Park_and_ride_Oslo_. (21. 3. 2012).

Pečar, J. 2011: Poslovanje gospodarskih družb v letih 2008 in 2009 – regionalni pregled. Delovni zvezek 20-1. Ljubljana.

Projekt Integrirani javni potniški promet, 2012. Medmrežje: http://213.250.33.136/en/web/guest/52 (23. 3. 2012).

Prometne obremenitve cest 2000 in 2009: Direkcija RS za ceste. Ljubljana. Medmrežje: http://www.dc.gov.si/si/delovna_podrocja/promet/ (22. 3. 2012).

Prostorska zasnova Mestne občine Ljubljana, 2002. Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urbanizem. Ljubljana.

Ravbar, M. 1997: Slovene cities and suburbs in transformation. Geografski zbornik 37. Ljubljana.

Ravbar, M. 1999: Graditev stanovanj in sosesk. Mesta in urbanizacija v Sloveniji. Zbirka urejeno in sonaravno št. 3. Ljubljana.

Ravbar, M. 2007: Geografija človeških virov v Sloveniji - pomen ustvarjalnih socialnih skupin za regionalni razvoj. Geografski vestnik 79-2. Ljubljana.

Ravbar, M. 2009: Economic geographical assessment of investments – a development factor in regional development. Acta geographica Slovenica 49-1. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS49105

Ravbar, M. 2011: Creative social groups in Slovenia: contribution to geographic studying of human resources. Acta geographica Slovenica 51-2. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS51204

Ravbar, M., Bole, D., Nared, J. 2005: A creative milieu and the role of geography in studying the competitiveness of cities: the case of Ljubljana. Acta Geographica Slovenica 45-2. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS45201

Sieverts, T. 2003: Cities without cities. London.

SI-STAT Data Portal, 2012. Statistični urad Republike Slovenije. Medmrežje: http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/statfile2.asp (19. 3. 2012).

Statistični letopis MOL 2009: Mestna občina Ljubljana. Ljubljana.

Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji, 2009. Končno poročilo, Omega consult. Ljubljana.

Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta Ljubljanske urbane regije, 2008. Povzetek zaključnega poročila za ključni aktivnosti št. 1 in 2. Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana. Medmrežje:http://rralurprostor.uirs.si/dokumenti/Porocila%20projekta/Zaključna%20poročila/SPRPN%20LUR_zaključno%20poročilo%20za%20ključni%20aktivnosti%20št.%201%20in%202_povzetek_15102008.pdf (16. 3. 2012).

Verovšek, Š. 2008: Prometa urbanega območja Ljubljane in Münstra. Dela 29. Ljubljana.

Zakon o prevozih v cestnem prometu. Uradni list Republike Slovenije 131/2006, 5/2007, 123/2008, 28/2010, 49/2011. Ljubljana.

Published
2012-12-15
How to Cite
1.
Bole D, Gabrovec M, Nared J, Razpotnik ViskovićN. Integrated Planning of Public Passenger Transport between the City and the Region: The Case of Ljubljana. AGS [Internet]. 2012Dec.15 [cited 2020Mar.31];52(1):141-63. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/1342
Section
Papers