Potential for tourism in the demographically threatened region of Jurklošter

  • Maja Topole
Keywords: rural geography, demography, demographically threatened region, natural and cultural heritage, protected area, tourism potential, local community of Jurklošter, Slovenian Sub-alpine region

Abstract

This article examines the demographically threatened region of the local community of Jurklošter in the southeastern part of the Alpine Sava Hills (Posavsko hribovje), part of the municipality of Laško. It draws attention to the natural and social conditions in the region after the Second World War, which led to the steady depopulation of the area. The paper presents the characteristics of the geographical location, settlement, settlements, population and land use, and economic development. It emphasizes the significance of the exceptional natural and cultural heritage as bases for strengthening the role of tourism and recreation, which along with some complementary activities could help reverse negative population trends and provide new sources of income. It deals primarily with natural and cultural motives as important components of the tourism potential of the region.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buser, S. 1979: Osnovna geološka karta SFRJ 1 : 100.000, Tolmač lista Celje L 33-67. Beograd.

Ciglenečki, S. 1992: Pólis Norikón, Poznoantične višinske utrdbe med Celjem in Brežicami. Podsreda.

Ciglenečki, S. 2007: Območje Jurkloštra od prazgodovine do ustanovitve samostana. Ljubljana.

Dolinar, M., Vertačnik, G. 2005: Obilne padavine med 20. in 22. avgustom 2005. Ujma 20. Ljubljana.

Dozet S., Rijavec, J., Grad K. 1999: Western Kozje area Tertiary (Eastern Slovenia). RMZ – Materials and geoenvironment 46-3. Ljubljana.

Dozet, S. 2003: Geološka zgradba Kozjanskega med Savinjo in Rudnico; Prvi del: mlajši paleozoik in mezozoik. RMZ – Materials and Geoenvironment 50-3. Ljubljana.

Drozg V., 1998: Kmečka hiša. Geografski atlas Slovenije. Ljubljana.

Državna topografska karta 1 : 25.000. Sevnica 122. Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana, 1998.

Državna topografska karta 1 : 25.000. Senovo 123. Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana, 1998.

Gams, I. 1972: Prispevek h klimatografski delitvi Slovenije. Geografski obzornik 19-1. Ljubljana.

Golob, A., Polanšek, B. 2009: Načrtovanje turizma in rekreacije v gozdnatih območjih Natura 2000. Gozdarski vestnik 67-3. Ljubljana.

Govedič, M., Kotarac, M., Grobelnik, V. 2006: Popis kvalifikacijskih vrst rib (Pisces), ukrajinskega potočnega piškurja (Eudontomyzon mariae) in koščaka (Austropotamobius torrentium) s predlogom conacije Natura 2000 območja Gračnica. Phare čezmejno sodelovanje Slovenija–Avstrija 2003. Miklavž na Dravskem polju.

Gržan, K. 2006: Skrivnosti starodavne kartuzije. Ljubljana.

Hrvatin, M. 1998: Pretočni režimi v Sloveniji. Geografski zbornik 38. Ljubljana.

Jelovšek, E. 1983: Jurklošter nekoč in danes. Maribor.

Jeršič, M. 1985: Turistična geografija. Ljubljana.

Jeršič Matjaž 1997: Predlog prostorske zasnove turizma. Določitev izhodišč in opredelitev kriterijev za oblikovanje prostorske zasnove območij, objektov in naprav v prostorskih dokumentih. Ljubljana.

Jeršič Matjaž 1998: Norme za izvajanje prostorske zasnove turizma. Določitev izhodišč in opredelitev kriterijev za oblikovanje prostorske zasnove območij, objektov in naprav v prostorskih dokumentih. Ljubljana.

Jeršič Matjaž 1998: Zasnova rekreacije v prostoru. Ljubljana.

Josipovič, D., Repolusk, P. 2002: Starostna in spolna sestava ter rodnost prebivalstva. Popisni atlas Slovenije. Ljubljana.

Jovičić, Ž. 1980: Osnovi turizmologije. Beograd.

Jurklošter (samostan/dvorec)/Gairach. Internet: http://www.gradovi.net/show.php?id=11 (15. 7. 2008).

Karta dejanske rabe tal (podlaga: letalski posnetki, povečani na merilo 1 : 5000 (digitalni ortofoto) iz obdobja med letoma 1996 in 2001). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Ljubljana.

KIV Vransko d. d., Tehnološki center. Internet: http://www.kiv.si/slo/ (10. 9. 2008).

avtor, Klimatografija Slovenije: Količina padavin, obdobje 1961–1990. Ljubljana, 1995.

avtor, Klimatografija Slovenije: Temperatura zraka, obdobje 1961–1990. Ljubljana, 1995.

Kolbezen, M. 1993: Velike poplave in povodnji na Slovenskem – III, povodenj v porečju Savinje junija 1954. Ujma 7. Ljubljana.

Kolbezen, M. 1998: Površinski vodotoki in vodna bilanca Slovenije. Ljubljana. /obstaja že novejša, delo Petra Frantarja, izšla lani

Literarni park 1. Internet: www.parchiletterari.com (18. 8. 2008).

Literarni park 2 (ali kakršnokoli ime že ima). Internet: http://www.parcoletterario.it/index.htm (18. 8. 2008).

Literarni park 3. Internet: http://www.associazionelafinestra.it/parchi/Introduzione.html (1. 9. 2008).

Marinček, L., Čarni, A. 2002: Komentar k vegetacijski karti gozdnih združb Slovenije v merilu 1 : 400.000. Ljubljana.

Melik, A. 1957: Štajerska s Prekmurjem in Mežiško dolino. Ljubljana.

Mlinarič, J. 1991: Kartuziji Žiče in Jurklošter. Maribor.

Orožen, J. 1976: Jurklošter. Krajevni leksikon Slovenije III, Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo. Ljubljana.

Osnovne smernice za trajnostni razvoj evropskega turizma. 2003. Internet: www.park-goricko.org/download/9/2007/9/2740_4774_Zavarovana_obmocja_in_turizem.ppt (11. 8. 2008).

Pedološka karta Slovenije 1 : 25.000. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Center za pedologijo in varstvo okolja. Ljubljana, 2002.

Placer, L. 1999: Strukturni pomen Posavskih gub. Geologija 41. Ljubljana.

Polajnar, J. 2006: Visoke vode v Sloveniji leta 2005. Ujma 20. Ljubljana.

Popisi prebivalstva 1869, 1880, 1890, 1900, 1910, 1931, 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002 in drugi podatki. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana.

Ramovš, A. 1983: Gračniški slap. Slapovi v Sloveniji. Ljubljana.

Ramovš, A. 1997: Počerenski slap na Gračnici. Proteus 60-3. Ljubljana.

Slovenski E-forum, društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo: Geotermalna energija. Internet:http://www.ljudmila.org/sef/si/energetika/obnovljivi_viri/geotermalni.htm (5. 7. 2008).

Stopar, I. 1990: Jurklošter, umetnostni spomeniki. Enciklopedija Slovenije 4. Ljubljana.

Šifrer, M. 1997: Površje Slovenije. Geografski inštitut Antona Melika. Ljubljana.

Terensko delo maja 2007.

Topole, M. 2007: Naravna in družbena geografija Krajevne skupnosti Jurklošter. Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih Natura 2000. Uradni list RS 59/2007. Ljubljana.

Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije. Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, 2002. Ljubljana.

Wraber, M., 1960: Fitosociološka razčlenitev gozdne vegetacije v Sloveniji. Ljubljana.

Zorn, M., Komac, B. 2007: Probability modelling of landslide hazard. Acta geographica Slovenica 47-2. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS47201

Published
2009-12-15
How to Cite
1.
Topole M. Potential for tourism in the demographically threatened region of Jurklošter. AGS [Internet]. 2009Dec.15 [cited 2020Jul.4];49(1):119–141. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/1270
Section
Papers