Border dispute between Croatia and Slovenia along the lower reaches of the Dragonja River

  • Primož Pipan
Keywords: political geography, borders, border disputes, Istria, Croatia, Slovenia, Uti possidetis

Abstract

The paper discusses border dispute between Croatia and Slovenia along the lower reaches of the Dragonja River, acute since the two countries gained independence in 1991. It is the most hotly contested border dispute point between the two countries except for the maritime border in Bay of Piran. The area with small villages of Mlini-Škrile, Bužini and Škodelin is known in the literature as the “area along the Dragonja River”, "the area of double records" or "the case of four villages". The paper begins by describing reasons for the southern border of the Municipality of Piran from geographic and economic aspects. It focuses on changes of borders from the legal aspect between and after World War Two. Situation on site is described for the last 60 years, based on a field research. The paper concludes by outlining the principle of international law “uti possidetis” and its possible implications for the area in question.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arhiv Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. Ljubljana

Arhiv Slovenije 1420: Fran Zwitter. Ljubljana.

Arhiv Slovenije 1529, 9: Boris Kraigher. Ljubljana.

Bela knjiga o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. 2006. Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Ljubljana.

Blake, G. H., Topalović, D. 1996: The Maritime Boundaries of the Adriatic sea. International Boundaries Research Unit. Durham.

Bonin, F. 1992: Pod Benetkami in Avstrijo. Muzej solinarstva. Katalog št. 7. Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran. Piran.

Bonin, F. 2001: Proizvodnja soli v piranskih solinah od 16. do druge polovice 18. stoletja. Annales. Series historia et sociologia, 11-1. Koper.

Bufon, M. 1996: Naravne, kulturne in družbene meje. Annales 6-8. Koper.

Bufon, M. 2001: Osnove politične geografije II: meddržavni odnosi, globalizacija, problematika prostorskega in družbenega razmejevanja, politične meje in mejni spori, meje v Sloveniji, maritimne meje ter politična geografija prihodnosti. Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo. Ljubljana.

Cadastre national de l'Istrie d'apres le Recensement du 1er Octobre 1945. 1946. Edition de l'Institut Adriatique. Sušak.

Celar, B. 2002: Slovenija in njene meje. Visoka policijsko-varnostna šola, Ljubljana.

Čepič, Z. 1999: Oris nastajanja slovensko-hrvaške meje po drugi svetovni vojni. Mikužev zbornik. Oddelek za zgodovino Filozofske Fakultete. Ljubljana.

Čermelj, L. 1945: Julijska krajina, Beneška Slovenija in Zadarska pokrajina. Imenoslovje in politično-upravna razdelitev. Slovensko kulturno-prosvetno društvo “France Rozman”. Beograd.

Črnivec, V., Pipan, P., Žabjek, I. 2006: Zgodba o soli – The story about salt. Video. Pomorski muzej “Sergej Mašera” Piran. Piran.

Darovec, D. 1992: Pregled zgodovine Istre. Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Primorske novice. Koper.

Darovec, D. 2001: Solarstvo v severozahodni Istri od 12. do 18. stoletja. Annales. Series historia et sociologia 11-1. Koper.

Darovec, D., Gosar, A. 2004: Borders in Istria. Historia 7. Ljubljana.

Gosar, A.., Klemenčić, M. 2000: The problems of the Italo-Croato-Slovene border delimitation in the Northern Adriatic. Geojournal 52-2. Boston, Dordrecht, London. DOI: http://dx.doi.org/10.1023/A:1013305609561

Guček, M. 1959: Počakaj do prihodnje pomladi. Lipa. Koper.

Holz, E. 2001: Sol kot državni monopol. Od cesarice Marije Terezije do marčne revolucije leta 1848. Annales. Series historia et sociologia 11-1. Koper.

Ivanc, S., 2001. Za Slovenijo najtrši oreh meja ob Dragonji. Delo 43-170 (26. 7. 2001). Ljubljana.

Kladnik, D., Pipan, P. 2008: Bay of Piran or Bay of Savudrija? An Example of Problematic Treatment of Geographical Names. Acta Geographica Slovenica 48-1. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS48103

Klemenčić, M., Schofield, C. 1995: Croatia and Slovenia: The “four Hamlets” Case.

Boundary and Security Bulletin 2-4. Durham.

Kozler, P. 1853: Zemljovid Slovenske dežele in pokrajin. 1 : 576.000. Ljubljana.

Kristen, S. 2006: Meje in misije. Dileme slovensko-hrvaške razmejitve v Istri v vojaškem, političnem, diplomatskem in obveščevalnem metežu II. Svetovne vojne. Društvo 2000, Inštitut za narodnostna vprašanja. Ljubljana.

Križan, B. 1990: Preobrazba Sečoveljskih solin ter varstvo naravne in kulturne dediščine. Primorje. Zbornik 15. zborovanja slovenskih geografov. Zveza geografskih društev Slovenije. Portorož.

Marin, L. 1992: Upravna in teritorialna razdelitev Slovenske Istre v zadnjih treh stoletjih. Annales 2-2. Koper.

Marin, L. 1998:Dogovor o organizacijsko-teritorialni (vojaškopravni) razmejitvi je ostal temelj za poznejšo mejo med republikama. V: Vprašanje oblikovanja slovenskega etničnega in državnega prostora s poudarkom na slovensko-hrvaški meji v Istri. Zbornik referatov okrogle mize. Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU. Ljubljana.

Mihelič, D. 2007: Ribič, kje zdaj tvoja barka plava? Piransko ribolovno območje skozi čas. Založba Annales. Koper.

Odlok o ureditvi ljudskih sodišč Istrskega okrožja, člen 10. 1947. Koper 1. septembra. Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora l.1, št. 1, p. 3. Koper.

Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Sečoveljske soline. 1990. Uradne objave občin. Občina Piran. Primorske novice, 26. januarja 1990. Koper.

Orožen Adamič, M. 1980: Geografske značilnosti poplavnega sveta ob Dragonji in Drnici. Geografski zbornik 19. Ljubljana.

Perko D., Orožen Adamič M. 1998: Slovenija – pokrajine in ljudje. Ljubljana.

Piano Topografico della Citta, porto e stabilimento salifero di Pirano. 1882. Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran. Piran.

Pipan, P. 2007: Cross-border cooperation between Slovenia and Croatia in Istria after 1991. Acta geographica Slovenica 47-2. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS47204

Savnik, R. 1951: Solarstvo Šavrinskega primorja. Geografski vestnik 22. Ljubljana.

Starec, R. 2001: Življenje in delo v istrskih solinah. Annales. Series historia et sociologia 11-1. Koper.

Šebenik, N. 2007: Načelo uti possidetis. Pravnik 62, 11-12. Ljubljana.

Škerl, F. 1965: Znanstveni inštitut. Zgodovinski časopis 19-20. Ljubljana.

Šlamberger, V., 2001. Ugodneje za mejaše. Delo 43-167 (23. 7. 2001). Ljubljana.

Šuligoj, B., 2001. Meja in odnosi s Hrvaško. Delo 43-166 (21. 7. 2001). Ljubljana.

Türk, D. 2007: Temelji mednarodnega prava. GV Založba. Ljubljana.

Uredba o krajinskega parku Sečoveljske soline. 2001. Uradni list Republike Slovenije 29. Ljubljana.

Velkavrh, G. 1998: Meja med Slovenijo in Hrvaško v Istri na kopnem in na morju. V: Vprašanje oblikovanja slovenskega etničnega in državnega prostora s poudarkom na slovensko-hrvaški meji v Istri. Zbornik referatov okrogle mize. Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU. Ljubljana.

Zakon o območjih okrajev in občin. 1955. Uradni list Ljudske Republike Slovenije 12-24 (30. 6. 1955). Ljubljana.

Zakon o razširitvi veljavnosti ustave, zakonov in drugih predpisov na Koprsko območje. 1954. Uradni list Ljudske Republike Slovenije 11-43 (4. 11. 1954). Ljubljana.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. 1994. Uradni list Republike Slovenije 69. Ljubljana.

Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. 1994. Uradni list Republike Slovenije 60. Ljubljana.

Zakon o veljavi ustave, zakonov in drugih zveznih pravnih predpisov na ozemlju, na katero se je z mednarodnim sporazumom razširila civilna uprava Federativne Ljudske republike Jugoslavije 1954. Uradni list Federativne ljudske republike Slovenije 10-45 (27. 10. 1954). Ljubljana.

Zapisnik V. rednega zasedanja Istrskega okrožnega ljudskega odbora, ki se je vršilo 29. VI. 1948 v Piranu, člen 3. 1948. Koper, 30. novembra. Uradni list vojne uprave JA, jugoslovanske zone STO in Istrskega okrožnega ljudskega odbora, 2-6. Koper.

Zapisnik VIII. rednega zasedanja Istrskega okrožnega ljudskega odbora, ki se je vršilo v dneh 17. in 18. julija 1949 v gledališču Ristori v Kopru, člen 9c. 1950. Koper, 25. januar. Uradni list vojne uprave JA, jugoslovanske zone STO in Istrskega okrožnega ljudskega odbora, l. 4, št. 1. Koper.

Zgonec-Rožej, M. 2003: Reševanje mejnega spora med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Pravnik 58, 9-12. Ljubljana.

Žokalj Jesih, B. 2005: Dobro izkoristiti adute. Naš pogovor z mag. Dušanom Faturjem, geografom in poznavalcem historiata nastajanja slovenskih meja. Svobodna misel 20. Ljubljana.

Zorn, M. 2008: Erozijski procesi v slovenski Istri. Geografija Slovenije 18. Ljubljana.

Published
2014-12-12
How to Cite
1.
Pipan P. Border dispute between Croatia and Slovenia along the lower reaches of the Dragonja River. AGS [Internet]. 2014Dec.12 [cited 2020Jul.11];48(2):331–356. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/1265
Section
Papers