Dumping sites in the Ljubljansko polje water protection area, the primary source of Ljubljana's drinking water

Authors

  • Mateja Breg
  • Drago Kladnik
  • Aleš Smrekar

DOI:

https://doi.org/10.3986/AGS47104

Keywords:

geography, environmental protection, illegal dumping site, water protection area, Ljubljana, groundwater, rehabilitation

Abstract

Ljubljansko polje is a gravel plain lying along the Sava River north of Ljubljana. Although built-up areas are steadily expanding, the water protection area has helped preserve the character of relatively intensely cultivated agricultural land at least in its central part. However, illegal dumping sites pose a threat to the groundwater in the gravel aquifer. In the narrowest and narrow water protection areas of Ljubljansko polje, we have found, registered, and studied 1,445 illegal dumping sites with a total surface area amounting to 120,816 m2 and a total volume of 209,422 m3. A good seventh (13.5%) of the total waste is hazardous. In the area surveyed, we also registered 86 gravel pits, 47 information and warning signs, and 57 road barriers on access roads. In time, it will be necessary to rehabilitate all the illegal dumping sites; however, due to the large quantity of waste it is unrealistic to expect this to happen in one go, and we have therefore established a priority schedule for the rehabilitation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Auersperger, P., Čenčur Curk, B., Jamnik, B., Janža, M., Kus, J., Prestor, J., Urbanc, J. 2005: Dinamika podzemne vode. V: Podtalnica Ljubljanskega polja. Geografija Slovenije 10. Ljubljana.

Berden Zrimec, M., Ružič, R., Leskovar, R. 2004: Popis divjih odlagališč odpadkov (črne deponije) na območju Mestne občine Ljubljana. BION, Inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo. Ljubljana.

Bračič Železnik, B., Kladnik, D., Rejec Brancelj, I., Smrekar, A., 2005. Mestna raba tal. V: Podtalnica Ljubljanskega polja. Geografija Slovenije 10. Ljubljana.

Bračič Železnik, B, Pintar, M., Urbanc, J. 2005a: Naravne razmere vodonosnika. V: Podtalnica Ljubljanskega polja. Geografija Slovenije 10. Ljubljana.

Bračič Železnik, B., Jamnik B. 2005: Javna oskrba s pitno vodo. V: Podtalnica Ljubljanskega polja. Geografija Slovenije 10. Ljubljana.

Breg, M., Urbanc, M. 2005. Gramoznice in dileme (ne)trajnostnega razvoja degradirane obrečne pokrajine. IB 34–4. Ljubljana.

Breg, M., Fridl, M, Kladnik, D., Smrekar, A. 2005: Vrednotenje nedovoljenih odlagališč odpadkov glede na nujnost njihove sanacije. Geografski vestnik 77–1. Ljubljana.

Breznik, M. 1988: Analiza odlokov o zaščiti ljubljanskih virov pitne vode. Ljubljana.

Frantar, P., Kladnik, D., Petek, F., Rejec Brancelj, I. 2005: Raba tal. V: Podtalnica Ljubljanskega polja. Geografija Slovenije 10. Ljubljana.

Kladnik, D. (ur.), Lovrenčak, F. (ur.), Orožen Adamič M. (ur.) 2005: Geografski terminološki slovar. Ljubljana.

Kladnik, D., Rejec Brancelj, I., Smrekar, A., 2002. Integralna obremenjenost prodnih ravnin Slovenije. Dela 18. Ljubljana.

Kladnik, D., Rejec Brancelj, I., Smrekar, A. 2004: Kmetijsko obremenjevanje. V: Podtalnica Ljubljanskega polja, Geografija Slovenije 10. Ljubljana.

Kobal, J., Spruk, B., Špendl, R. 1999: Popis odlagališč odpadkov v Mestni občini Ljubljana. Oikos. d. o. o. Ljubljana.

Kušar, S. 2000: Geografske značilnosti odlagališč odpadkov na Ljubljanskem polju. Diplomska naloga. Ljubljana.

Lanz, K., Scheuer, S. 2001: Priročnik za razlago politike EU o vodah na podlagi okvirne direktive o vodah. Umanotera. Ljubljana.

Notar, M., Loose, A., Jankovič, M., Jazbinšek Sršen, N., Logar, M., Strojin Božič, Z., Piltaver, A. 2004: Okolje v Mestni občini Ljubljana. Ljubljana.

Odlok o oskrbi s pitno vodo. Uradni list Republike Slovenije 17/2006. Ljubljana.

Orožen Adamič, M., Pleskovič, B. 1975: Problemi okolja in odlaganja trdih odpadkov v Ljubljani. Geografski vestnik 47. Ljubljana.

Plut, D., 2003. Geografske teoretične in metodološke zasnove proučevanja degradacije okolja. Študijsko gradivo za Varstvo geografskega okolja. Filozofska fakulteta, Ljubljana.

Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2002. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 2003.

Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja. Uradni list Republike Slovenije 64/2004. Ljubljana.

Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov. Uradni list Republike Slovenije 3/2003 (z dopolnitvami). Ljubljana.

Pravilnik o odlaganju odpadkov. Uradni list Republike Slovenije 5/2000 (z dopolnitvami). Ljubljana.

Pravilnik o pitni vodi. Uradni list Republike Slovenije Republike Slovenije 19/2004 (z dopolnitvami). Ljubljana.

Pravilnik o ravnanju z odpadki. Uradni list Republike Slovenije 84/1998 (z dopolnitvami). Ljubljana.

Prostorski plan Mestne občine Ljubljana, Prostorska zasnova. Ljubljana, 2002.

Rejec Brancelj, I. 2001: Kmetijsko obremenjevanje okolja v Sloveniji. Ljubljana.

Smrekar, A., 2004. Reduced Permeation of Precipitation Water into Groundwater on Ljubljansko polje. Acta Geographica Slovenica 44–2. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS44202

Smrekar, A., 2006. Zavest ljudi o pitni vodi. Geografija Slovenije 12. Ljubljana.

Smrekar, A. Rejec Brancelj, I. Breg, M. 2006: Zdrava H2O zame!. Ljubljana.

Smrekar, A., Breg, M., Fridl, J., Kladnik, D., Urbanc, M., Bračič-Železnik, B., Jamnik, B., Grilc, V., Husić, M., Kušar, S. 2005: Izdelava katastra in predloga prednostne sanacije odlagališč odpadkov vodozbirnega območja črpališča Jarški prod. Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ljubljana.

Smrekar, A., Breg, M., Slavec, P., Bračič-Železnik, B., Jamnik, B., Grilc, V., Husić, M. 2006: Odlagališča odpadkov na vodovarstvenem območju, pomembnem za oskrbo Mestne občine Ljubljana s pitno vodo. Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ljubljana.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. 1995. Ljubljana.

Snaga – javno podjetje. Arhivsko gradivo. 2006. Ljubljana.

Šebenik, I. 1994: Pokrajinske značilnosti manjših neurejenih odlagališč odpadkov v Sloveniji. Geographica Slovenica 26–1. Ljubljana.

Urbanc, M., 2006: Report of the R.A.V.E. Space educational seminar for teachers in Portorož. Tipkopis.

Urbanc, M., Breg, M., 2005. Gravel plains in urban areas: gravel pits as an element of degraded landscapes. Acta Geographica Slovenica 45–2. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS45202

Urbanc, M., Fridl, J. 2007: Izobraževanje mladih kot pomemben dejavnik trajnostnega razvoja: na primeru projekta R.A.V.E. Space. Rokopis za simpozij slovenski regionalni dnevi.

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Uradni list Republike Slovenije 32/2006. Ljubljana.

Uredba o standardih kakovosti podzemne vode. Uradni list Republike Slovenije 100/2005. Ljubljana.

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja. Uradni list Republike Slovenije 120/2004. Ljubljana.

Viler Kovačič, A. 2001: Ravnanje z odpadki. Ljubljana.

Vodnik o varovanju podzemne vode v Mestni občini Ljubljana. Ljubljana, 2005.

Zakon o ravnanju z odpadki. Uradni list Socialistične Republike Slovenije 8/1978. Ljubljana.

Zakon o varstvu okolja. Uradni list Republike Slovenije 32/1993. Ljubljana.

Zakon o varstvu okolja. Uradni list Republike Slovenije 41/2004. Ljubljana.

Zakon o vodah. Uradni list Republike Slovenije 67/2002. Ljubljana.

Downloads

Published

15-12-2007

How to Cite

Breg, M., Kladnik, D., & Smrekar, A. (2007). Dumping sites in the Ljubljansko polje water protection area, the primary source of Ljubljana’s drinking water. Acta Geographica Slovenica, 47(1), 73–103. https://doi.org/10.3986/AGS47104

Issue

Section

Articles