Soil erosion on agricultural land in Slovenia – measurements of rill erosion in the Besnica valley

Blaž Komac, Matija Zorn

DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS45103

Abstract

The article describes soil erosion in Slovenia. There is little concrete data on soil erosion due to the lack of awareness of this process and the fragmentation of farmland. Long-term measurements of soil erosion have only been done at one location; elsewhere, there have only been short observations and calculations and modeling on the basis of empirical equations. To increase our knowledge of this phenomenon, we took measurements of soil erosion on a field in the Besnica Valley northwest of Kranj.
With the decrease of agricultural land use in Slovenia due to natural, social, and economic factors, the amount of material lost to erosion has decreased in the last few decades.
For protection from erosion, various preventive methods such as terracing, mulching, and contour plowing are employed. The awareness that protection against erosion is a demanding and long-term task is gradually increasing, but nothing can replace the soil that has been lost due to erosion.

Keywords

geomorphology; erosion; soil erosion; Besnica; Slovenia

Full Text:

PDF

References

Auerswald, K. 1998: Bodenerosion durch Wasser. Bodenerosion: Analyse und Bilanz eines Unweltproblems. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt.

Bavec, M. 2002: Setev koruze. Kmetijski nasveti, poljedelski nasveti, 2. Kmetijsko gozdarski zavod Maribor. Maribor. Medmrežje: http://www.kmetzav-mb.si/nasveti/nasveti.htm (25. 11. 2004).

Bezlaj, F. 1961: Slovenska vodna imena, II. del. Dela 9. Inštitut za slovenski jezik SAZU. Ljubljana.

Bračič, V. 1967: Vinorodne Haloze. Socialnogeografski problemi s posebnim ozirom na viničarstvo. Obzorja. Maribor.

Buh, Š. 2004: Esktremne padavine v Sloveniji med obdobjema 1961–1990 in 1991–2002. Diplomsko delo. Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo. Ljubljana.

Čeh, B. 1999: Izgubljamo rodovitne površine. Kmetovalec 67-8. Ljubljana.

Gabrovec, M., Kladnik, D. 1997: Some new aspects of land use in Slovenia. Geografski zbornik 37. Ljubljana.

Gams, I. 1974: Kras: zgodovinski, naravoslovni in geografski oris. Slovenska matica. Ljubljana.

Geografija: tematski leksikoni. 2001. Učila International. Tržič.

Globevnik, L. 2001: Celosten pristop k urejanju voda v povodjih. Doktorska disertacija. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Ljubljana.

Grad, K., Ferjančič, L. 1974: Osnovna geološka karta SFRJ 1 : 100.000, list Kranj. Zvezni geološki zavod. Beograd.

Grebenc, P. 1991: Besnica in njenih 700 let. Župnijski urad. Besnica.

Hočevar, M., Nagle, G., Natek, K., Spencer, K., Vidmar, M. 2000: Geografija: shematski pregledi. Tehniška založba Slovenije. Ljubljana.

Horvat, A. 1987: Hudourniške vode na Slovenskem. Ujma 1. Ljubljana.

Horvat, A. 2002: Erozija. Naravne nesreče in varstvo pred njimi. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Ljubljana

Horvat, A., Zemljič, M. 1991: Problematika urejanja hudourniških območij. Gradbeni vestnik 41, 1-2. Ljubljana.

Horvat, A., Zemljič, M. 1998: Protierozijska vloga gorskega gozda. Gorski gozd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Ljubljana.

Hrovat, A. 1953: Kraška ilovica: njene značilnosti in vpliv na zgradbe. Državna založba Slovenije. Ljubljana.

Hrvatin, M., Komac, B., Perko, D., Zorn, M. 2006: Slovenia. Soil Erosion in Europe. Wiley. New York. In Press.

Jesenovec, S. (ur.) 1995: Pogubna razigranost: 110 let organiziranega hudourničarstva na Slovenskem: 1884–1994. Podjetje za urejanje hudournikov. Ljubljana.

Kladnik, D. 1998: Zemljiška razdrobljenost. Geografski atlas Slovenije. Državna založba Slovenije. Ljubljana.

Klimatografija Slovenije. 1995. Padavine 1961–1990. Hidrometeorološki zavod. Ljubljana.

Klimatografija Slovenije. 2000. Število dni s snežno odejo 1961–1990. Hidrometeorološki zavod. Ljubljana.

Kolbezen, M. 1979: Transport hribinskega materiala na potokih vzhodnega in jugovzhodnega Pohorja kot posledica erozije tal. Geografski vestnik 51. Ljubljana.

Komac, B. 2003a: Geomorfne oblike in procesi na dolomitu. Magistrsko delo. Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Komac, B. 2003b: Dolomite Relief in the Žibrše Hills. Acta Geographica Slovenica, 43-2. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS43201

Komac, B., Gabrovec, M. 2004: Some characteristics of dolomite relief in Slovenia. Geografický časopis 56-3. Bratislava.

Kranjc, A. 1982: Erozija v porečju Pivke. Geografski vestnik 54. Ljubljana.

Kunaver, J. 1990: H geomorfologiji dolomitnega prevala Vršič v Julijskih Alpah. Geografski vestnik 62. Ljubljana.

Lazarević, R. 1981: Erozija zemljišta u Jugoslaviji. Geographica Iugoslavica 3. Ljubljana.

Lovrenčak, F. 1994: Pedogeografija. Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo. Ljubljana.

Maksimalne 24-urne padavine za 100 letno povratno dobo: merilo 1 : 250.000. 1995. Hidrometeorološki zavod Slovenije, Oddelek za klimatologijo. Ljubljana.

Martínez-Casanovas, J. A., Ramos, M. C., Ribes-Dasi, M. 2002: Soil erosion caused by extreme rainfall events: mapping anad quantification in agricultural plots from very detailed digital elevation model. Geoderma 105. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0016-7061(01)00096-9

Mikoš, M., Zupanc, V. 2000: Erozija tal na kmetijskih površinah. Sodobno kmetijstvo 33-10. Ljubljana.

Myers, N. 1991: Gaia, modri planet: atlas za današnje upravljalce jutrišnjega sveta. Mladinska knjiga. Ljubljana.

Natek, K. 1983: Metoda izdelave in uporabnost splošne geomorfološke karte. Magistrska naloga. Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo. Ljubljana.

Natek, K. 1989a: Vloga usadov pri geomorfološkem preučevanju Voglanjskega gričevja. Geografski zbornik 29. Ljubljana.

Natek, K. 1989b: Erozija. Enciklopedija Slovenije 3. Mladinska knjiga, Ljubljana.

Nearing, M, A. 1998: Why soil erosion models over-predict small soil losses and under-predict large soil losses. Catena 32. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0341-8162(97)00052-0

Paulič, V. 1971: Erozija tal in hudourniki: Dragonja v slovenski Istri. Diplomsko delo. Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo. Ljubljana.

Pedološka karta Slovenije 1 : 25.000. 2002. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Center za pedologijo in varstvo okolja. Ljubljana.

Penck, W. 1924: Die Morphologische Analyse: ein Kapitel der physikalischen Geologie. Engelhorns. Stuttgart.

Petek, F. 2004: Land use in Slovenia. Slovenia: a Geographical Overview. Zveza geografskih društev Slovenije. Ljubljana.

Petkovšek, G. 2000: Procesno utemeljeno modeliranje erozije tal. Acta hydrotechnica 18-28. Ljubljana.

Petkovšek, G. 2002: Kvantifikacija in modeliranje erozije tal z aplikacijo na povodju Dragonje. Doktorska disertacija. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Ljubljana.

Phillips, J. D. 2003: Sources of nonlinearity and complexity in geomorphic systems. Progress in Physical Geography 27-1. London. DOI: http://dx.doi.org/10.1191/0309133303pp340ra

Podobnikar, T., Stančič Z., Oštir, K., 2000: Data integration for DTM production. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing 32–6W8/1. Ljubljana.

Popis kmetijskih zemljišč. 2000. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana. Medmrežje:http://www.stat.si/pxweb/Database/Kmetijstvo/Popis%20kmetijstva/Raba%20zemlji%9A%E8/Raba%20zemlji%9A%E8.asp (5. 11. 2004).

Poročilo o stanju okolja. 2002. Ljubljana. Medmrežje: http://www.sigov.si/mop/podrocja/uradzaokolje_sektorokolje/porocila/stanje_okolja/tla.pdf (11. 7. 2003).

Povratne dobe za ekstremne padavine. 2004. Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo. Ljubljana.

Raba kmetijskih zemljišč. 2002. Različica 1.0. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ljubljana.

Rainer, F., Pintar, J. 1972: Ogrožanje tal zaradi erozije, hudournikov in plazov. Zelena knjiga o ogroženosti okolja v Sloveniji. Prirodoslovno društvo Slovenije, Zavod za spomeniško varstvo Socialistične Republike Slovenije. Ljubljana.

Rainer, F., Zemljič, M. 1975: Vpliv gozdov na vodni režim in erozijske procese. Gozdovi na Slovenskem. Borec. Ljubljana.

Rajšp, V., Serše, A. (ur.) 1998: Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787. Opisi, 4. zvezek. ZRC SAZU, Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana.

Ravbar, M. 1975: Kraška erozija v okolici Straže pri Novem mestu. Geografski obzornik 22, 1-2. Ljubljana.

Ritter, D. F., Kochel, R. C., Miller, J. R. 1995: Process Geomorphology. Wm. C. Brown Publishers. Dubuque.

Stahler, A. N. 1952: Hypsometric (area-alitude curve) analysis of erosional topography. Geological Society of America Bulletin 63. New York.

Staut, M. 2004: Recentni erozijski procesi v porečju Dragonje. Diplomsko delo. Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo. Ljubljana.

Šifrer, M. 1969: Kvartarni razvoj Dobrav na Gorenjskem. Geografski zbornik 11. Ljubljana.

Šifrer, M. 1997: Površje v Sloveniji. Elaborat. Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana.

Titl, J. 1965: Socialnogeografski problemi na koprskem podeželju. Lipa. Koper.

Topole, M. 1998: Mirnska dolina: regionalna geografija porečja Mirne na Dolenjskem. Založba ZRC. Ljubljana.

Valenčič, V. 1970: Vrste zemljišč. Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev: Zgodovina agrarnih panog 1. DZS. Ljubljana.

Voranc, P. 1969: Ljubezen na odoru. Izbrano delo, III. Mladinska knjiga. Ljubljana.

Voranc, P. 1994: The self-sown and Passion above the precipice. Litterae Slovenicae 32-2. Ljubljana.

Vrišer, I. 1953: Erozija prsti. Proteus, 16, 4-5. Ljubljana.

Vršič, S., Valdhuber, J., Pulko, B., Stergar, A. 2000: Einfluß der Bodenpflege auf Erosion und Nährstoffbilanz. Bergrünung im Weinbau: XIII. Kolloquium des Internationalen Arbeitskreises. Fakulteta za kmetijstvo. Maribor.

Wilson, J. P., Gallant, J. C. 2000: Digital Terrain Analysis. Terrain Analysis: Principles and Applications. Wiley. New York.

Zakon o kmetijskih zemljiščih. Uradni list RS 95. 1996. Ljubljana.

Zemljič, M. 1972: Erozijski pojavi v Sloveniji. Gozdarski vestnik 30-8. Ljubljana.

Zemljič, M., Blažič, J., Pirnat, M. 1970: Stanje, problemi in suvremene metode za borbu protiv erozije i bujica. Biotehnična fakulteta, Inštitut za gozdarstvo in lesno gospodarstvo, Oddelek za erozijo tal. Ljubljana.

Zrmec, C., Matajc, I. 2004: Agrometeorologija. Mesečni bilten Agencije RS za okolje 11-5. Ljubljana.

Zupanc, V., Mikoš, M. 2000: Protierozijski ukrepi na kmetijskih površinah. Sodobno kmetijstvo 33, 11-12. Ljubljana.

Zupanc, V., Pintar, M., Mikoš, M. 2000: Simulacija erozije tal s poskusnega polja v Latkovi vasi s pomočjo modela GLEAMS 2.1. Novi izzivi v poljedelstvu 2000. Slovensko agronomsko društvo. Ljubljana.

Žust, A. 2004: Agrometorologija. Mesečni bilten Agencije RS za okolje 11-3. Ljubljana.DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS45103

© Acta geographica Slovenica | P. B. 306, SI-1001 Ljubljana, Slovenia | ags@zrc-sazu.si | tel: +386 1 470 63 57