Deterministic modeling of landslide and rockfall risk

Matija Zorn, Blaž Komac

DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS44203

Abstract

The article presents two deterministic methods for the elaboration of landslide and rock-fall source area maps and, considering human activity in the landscape, for the elaboration of landslide and rockfall risk maps. Risk maps are one of the fundamental bases for protection against natural disasters since they illustrate the risks to areas of human activity due to various natural processes. Using the weighting method and for the first time the matrix method, we established the extent of land-slide and rockfall source areas in the Upper Savinja Valley and the risk due to these processes relative to settlement, roads, land use, and rivers and streams. The methodology for elaborating maps using both approaches is described in detail as well as the differ-ences between them. The basic purpose of risk maps is to direct human encroachment in the landscape to safe areas.

Keywords

geomorphology; geomorphic processes; landslide; rockfall; risk map

Full Text:

PDF

References

Ardizzone, F., Cardinali, M., Carrara, A., Guzzetti, F., Reichenbach, P. 2002: Impact of mapping errors on the reliability of landslide hazard maps. Natural Hazards and Earth System Sciences, 2, pp. 3–14. Katlenburg-Lindau.

Forstgesetz. Bundesgesetzblatt der Republik Österreich, 440/1975, 3.7.1975. Wien.

Horvat, A. 2001: Metode določanja erozijsko ogroženih območij. Doktorska disertacija. Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire. Ljubljana.

Komac, B., Zorn, M. 2002: Aplikativne možnosti geografije pri preučevanju pobočnih procesov. Dela 18. Ljubljana.

Komac, B., Natek, K., Pečnik, M., Zorn, M. 2004. Ogroženost Zgornje Savinjske doline zaradi recentnih geomorfnih procesov. 19. zborovanje slovenskih geografov. Erico. Velenje.

Komac, M. 2003: Napoved tveganja pred plazovi z analizo satelitskih in drugih prostorskih podatkov. Doktorska disertacija. Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo. Ljubljana.

Maksimalne 24-urne padavine za 100 letno povratno dobo: merilo 1:250.000. 1995. Hidrometeorološki zavod republike Slovenije, Oddelek za klimatologijo. Ljubljana.

Medmrežje 1: http://www.arso.gov.si/podro~cja/sanacije/podatki/PLAZ-skupaj_2001j.xls (29.6.2004).

Mikoš, M. 1997: Ocena ogroženosti alpskega sveta z naravnimi ujmami. Gradbeni vestnik, 46, 1–3. Ljubljana.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 29.10.2004 (sklep številka: 404-03-16/2004/389), Ministrstvo za obrambo, 10.11.2004 (sklep številka: 808-00-1/2004-360). Ljubljana.

Mioč, P., Žnidarčič, M., Jerše, Z. 1983: Ravne na Koroškem. Osnovna geološka karta SFRJ 1:100.000. Zvezni geološki zavod. Beograd.

Natek, K. 1983: Metoda izdelave in uporabnost splošne geomorfološke karte. Magistrska naloga. Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo. Ljubljana.

Natek, K. 1991: Plazovi v Gornji Savinjski dolini. Ujma, 5, pp. 62–65. Ljubljana.

Natek, K., Komac, B., Zorn, M. 2003: Mass movements in the Julian Alps (Slovenia) in the aftermath of the easter earthquake on april 12, 1998. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 37. Krakow.

Pavšek, M. 2002: Snežni plazovi v Sloveniji. Geografija Slovenije, 6. Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana.

Pečnik, M. 2002: Možnosti nastanka zemeljskih plazov na osnovi geomorfoloških značilnosti površja v Zgornji Savinjski dolini. Diplomsko delo. Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo. Ljubljana.

Perko, D. 1992: Ogroženost Slovenije zaradi naravnih nesreč. Ujma, 6, pp. 74–77. Ljubljana.

Podobnikar, T., Stančič, Z., Oštir, K. 2000. Data integration for the DTM production. International Cooperation and Technology Transfer, Proceedings of the Workshop, 32-6W8/1, pp. 134–139. Ljubljana.

Pregledna karta državnega cestnega omrežja Republike Slovenije v merilu 1:250.000. 2002. Direkcija Republike Slovenije za ceste. Ljubljana.

Premru, U. 1983: Ljubljana. Osnovna geološka karta SFRJ 1:100.000. Zvezni geološki zavod. Beograd.

Raba kmetijskih zemljišč, različica 1.0. 2002. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ljubljana.

Ribičič, M., Buser, I., Hoblaj, R. 1994. Digitalno atributna/tabelarična baza zemeljskih plazov Slovenije za terenski zajem podatkov. Prvo slovensko posvetovanje o zemeljskih plazovih. Rudnik živega srebra Idrija, pp. 139–153. Idrija.

Ribičič, M., Šinigoj, J., Komac, M. 2003: New general engineering geological map of Slovenia. Geologija, 46, 2, pp. 397–404. Ljubljana.

Strategija prostorskega razvoja Slovenije. 2003. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorsko planiranje. Ljubljana.

van Westen, C.J., Seijmonsbergen, A.C., Mantovani, F. 1999: Comparing Landslide Hazard Maps. Natural Hazards, 20, 2–3, pp. 137–158. Dordrecht. DOI: http://dx.doi.org/10.1023/A:1008036810401

Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft über die Gefahrenzonenpläne. Bundesgesetzblatt der Republik Österreich, 436/1976, 30.7.1976. Wien.

Vodotoki. 2004. EIONET v Sloveniji. Medmrežje: http://nfp-si.eionet.eu.int/ewnsi/index.htm (30.6.2004).DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS44203

© Acta geographica Slovenica | P. B. 306, SI-1001 Ljubljana, Slovenia | ags@zrc-sazu.si | tel: +386 1 470 63 57