Gospodarski razvoj Goriške in Nove Gorice ter selitvena gibanja (1945−1969)

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/dd.2023.2.09

Ključne besede:

Goriška, Nova Gorica, gospodarski razvoj, 1945−1969, migracije

Povzetek

Gospodarski razvoj Goriške in Nove Gorice je v prvih dveh desetletjih in pol po 2. svetovni vojni v skladu s splošno usmeritvijo Jugoslavije v pospešeno industrializacijo temeljil na krepitvi industrije. V prvem obdobju okrevanja in odpravljanja zaostalosti (1947−1956) je ta potekala na temeljih skromne predvojne industrije in obrti, kasneje, v obdobju 1957−1969, pa na preseganju dotedanjih razvojnih anomalij ter na skladnejšem in bolj vsestranskem razvoju, znotraj katerega so večjo vlogo dobile do tedaj zapostavljene gospodarske panoge (kmetijstvo, gradbeništvo, promet, trgovina, obrt, turizem), in na hitrejšem razvijanju po vojni na novo vzpostavljenih industrijskih panog. Zaradi prekinitve navezanosti na italijansko politično in gospodarsko celoto in vstopa v jugoslovansko politično in gospodarsko celoto sta prostor in gospodarstvo Goriške doživljala precejšnjo selitveno dinamiko. Ta je močno zaznamovala in vplivala na povojni razvoj tako goriškega gospodarstva kot tudi novozgrajene Nove Gorice – novega upravno-političnega, gospodarskega in kulturnega središča Goriške.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Berič, K. (1973). Statistični pregled razvitosti Slovenskega Primorja. Prikazi in študije, 19/7, 13−41.

Berič, M. (1960). Selitve v slovenska obmorska mesta Izolo, Koper in Piran. Prikazi in študije, 6/9, 1−6.

Dokumentacija k družbenemu planu gospodarskega razvoja okraja Gorica za razdobje od leta 1957−1961 (1958). Nova Gorica.

Dokumentacija k predlogu programa perspektivnega razvoja okraja Gorica za razdobje 1961−1965 (1961). Nova Gorica.

Družbeni plan gospodarskega razvoja občine Nova Gorica za razdobje od leta 1957−1961 (1959). Nova Gorica.

Goriški zbornik (1968). Delavska enotnost.

Marušič, B. (2017). Narodu Gorico novo bomo dali v dar. V B. Marušič, Š. Cigoj, D. Kernel, V. Krpan, M. Lozič, A. Pavšič Milost, J. Šušmelj & K Žigon (ur.), Narodu Gorico bomo novo dali v dar. Ob sedemdesetletnici Nove Gorice (str. 11–17). Območno združenje Zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Nova Gorica.

Osnutek perspektivnega plana razvoja industrije okraja Gorica v razdobju od 1957−1961 (1958). Nova Gorica.

Osnutek programa perspektivnega razvoja okraja Gorica za razdobje 1961−1965 (1961). Nova Gorica.

Pavšič Milost, A. (1997). Razvoj industrije v severnoprimorski regiji. V S. Valentinčič (ur.), Zbornik Primorske−50 let (str. 94–110). Primorske novice.

Prinčič, J. (1997). Slovensko gospodarstvo v drugi Jugoslaviji. Modrijan.

Prinčič, J. (2001). Pospeševanje gospodarskega razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji (1954–1990). Prispevki za novejšo zgodovino, 1, 114−115.

Ravnikar, E. (2017). Nova Gorica po 35 letih. V B. Marušič, Š. Cigoj, D. Kernel, V. Krpan, M. Lozič, A. Pavšič Milost, J. Šušmelj & K Žigon (ur.), Narodu Gorico bomo novo dali v dar. Ob sedemdesetletnici Nove Gorice (str. 225−231). Območno združenje Zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Nova Gorica.

Troha, N. (2000). Preselitve v Julijski krajini po drugi svetovni vojni. Prispevki za novejšo zgodovino = Contributions to the contemporary history = Contributions á l’histoire contemporaine = Beiträge zur Zeitgeschichte, 40(1), 255−268.

Vrišer, I., Adamič, F., Briški, A., Grimšičar, A., Jelenc, S., Kersnik, A., Majer, E., Mrzlikar, S., Puh, M., & Smole, E. (1957). Nova Gorica. Urbanistični program. Projektivni atelje.

Vrišer, I. (1959). Nastanek in razvoj Nove Gorice. Geografski vestnik, 31, 45−78.

Vrišer, I. (1976). Razvoj industrije v Sloveniji. Geografski vestnik, 48, 37.

Zagradnik, M. (1996). Procesi podržavljenja premoženja v Slovenskem primorju po drugi svetovni vojni. V N. Borak & Ž. Lazarević (ur.), Prevrati in slovensko gospodarstvo v XX. stoletju: 1918−1945−1991 (str. 133−143). Cankarjeva založba.

Zagradnik, M. (1997). Optiranje in izseljevanje. V S. Valentinčič (ur.), Zbornik Primorske−50 let (str. 60–64). Primorske novice.

Zagradnik, M. (1999). Gospodarska ohromitev Slovenskega Primorja v času okupacijskih con (1945−1954). V N. Borak & Ž. Lazarević (ur.), Gospodarske krize in Slovenci: povzetki referatov s posveta z dne 21. maja 1988 (str. 155−171). Inštitut za novejšo zgodovino, Zveza ekonomistov Slovenije.

Zagradnik, M. (2011). Splošni pregled gospodarstva na Primorskem po drugi svetovni vojni. V B. Marušič (ur.), Vstala, Primorska, si v novo življenje. O Primorski v letih 1945−1990 (str. 219−222). Goriški muzej

Prenosi

Objavljeno

2023-07-22

Kako citirati

Rendla, M., & Sedlaček, J. (2023). Gospodarski razvoj Goriške in Nove Gorice ter selitvena gibanja (1945−1969). Dve Domovini, 2023(58). https://doi.org/10.3986/dd.2023.2.09

Številka

Rubrike

Članki