Podpora priseljencem pri učenju jezika na delovnem mestu: izzivi za organizacije

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/dd.2023.1.06

Ključne besede:

priseljenci, izobraževanje, integracija, učenje jezika, organizacija

Povzetek

Članek govori o podpori priseljencem in njihovih potrebah pri učenju jezika za potrebe dela z vidika delovne organizacije. Ta podpora ni pomembna samo za uspešno opravljanje delovnih nalog, temveč tudi za uspešno socialno vključenost priseljencev v delovno in družbeno okolje. V raziskavi je bil uporabljen kombiniran kvantitativno-kvalitativni raziskovalni pristop. Avtorje je zanimalo, na kakšen način organizirati jezikovno izobraževanje na delovnem mestu za tujce ter s kakšnimi izzivi se pri tem soočajo slovenske organizacije, ki zaposlujejo tujce. Na podlagi opravljene raziskave so razvili priporočila za prakso za organizacije, ki zaposlujejo tujce.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Anita Jug Došler, Andragoški center Slovenije

dr. znanosti s področja pedagogike; Andragoški center Slovenije, Ljubljana

Literatura

Andragoški center Slovenije (2021a). Poročilo o delu ACS za obdobje januar–december 2020. Ljubljana: ACS. https://www.acs.si/digitalna-bralnica/porocilo-o-delu-acs-za-obdobje-januar-december-2020.

Andragoški center Slovenije (2021b). Program dela in finančni načrt s kadrovskim načrtom ACS za leto 2021. Ljubljana: ACS. https://www.acs.si/digitalna-bralnica/programa-dela-in-financni-nacrt-s-kadrovskim-nacrtom-andragoskega-centra-republike-slovenije-acs-za-leto-2021.

Bregar, Lea, Zagmajster, Margerita, Radovan, Marko (2020). E-izobraževanje za digitalno družbo. Ljubljana: ACS.

Cenčič, Majda (2009). Kako poteka pedagoško raziskovanje. Ljubljana: ZRSŠ.

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik (2019). Letno poročilo. Ljubljana: CSDTJ, https://centerslo.si/wp-content/uploads/2020/10/Letno-porocilo-2019_splet.pdf (4. 2. 2022).

Creswell, W. John, Creswell, J. David. (2018). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Los Angeles: Sage.

Corbin, Juliet, Strauss, Anselm (2008). Basics of Qualitative Research. Los Angeles: Sage Publications.

ECML (2022). Language for work: how to support work-related language learning for adult migrants. Graz: ECML, https://www.ecml.at/TrainingConsultancy/Languageforwork/tabid/4351/language/en-GB/Default.aspx (27. 4. 2022).

Evropska komisija (2016). Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. Employment, Social Affairs & Inclusion. Bruselj: Evropska komisija, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224 (4. 2. 2022).

Evropska komisija (2019). Key competences for lifelong learning. Publication Office of the European Union. Luksemburg: Evropska komisija, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en (2. 5. 2022).

Evropska komisija (2020a). Achieving a European Education Area by 2025 and resetting education and training for the digital age. Bruselj: Evropska komisija, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1743 (4. 2. 2022).

Evropska komisija (2020b). Digital Education Action Plan (2021-2027). European Education Area: Quality education and training for all. Bruselj: Evropska komisija, https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en (4. 2. 2022).

Evropska komisija (2020c). European skills agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience. Employment, Social Affairs & Inclusion. Bruselj: Evropska komisija, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9723 (4. 2. 2022).

Evropska komisija (2020d). Evropski steber socialnih pravic: 20 načel. Bruselj: Evropska komisija, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sl (4. 2. 2022).

Ferbežar, Ina, Pirih Svetina, Nataša (2004). Certificiranje slovenščine kot drugega/tujega jezika – zgodovina in perspektive. Jezik in slovstvo 49/3–4, 17–33, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-4W0O5S66/82c936bc-9691-43e1-98e7-7e0d969e6c39/PDF.

Ferbežar, Ina (2018). O besedilnih spretnosti tujih govorcev slovenščine. Spretnosti odraslih (ur. Petra Javrh). Ljubljana: ACS, 61–76. https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2019/01/Monografija_spretnosti_odraslih_2018.pdf.

Jug Došler, Anita (2021a). Od izobraževanja priseljencev do njihove socialne vključenosti v družbo in okolje - vidik Andragoškega centra Slovenije : prispevek na Forumu o učenju in izobraževanju za vključujočo družbo, 20. 1. 2021. Ljubljana: ACS. https://youtu.be/J2khP-BctWs.

Jug Došler, Anita (2021b). Program ZIP z analizo stanja izvajanja v Sloveniji: program temeljnega usposabljanja učiteljev in učiteljic za izvajanje programa Začetna integracija priseljencev. Ljubljana: ACS. https://moj.acs.si/uporabnik/gradiva.

Južnič, Stane (1993). Identiteta. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Lave, Jean, Wenger, Etienne (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge: Cambridge University Press.

Lesar, Irena (2019). Izzivi pedagogike pri vpeljevanju inkluzivnosti v šolski sistem. Sodobna pedagogika 70/136, 50–69, https://www.sodobna-pedagogika.net/arhiv/nalozi-clanek/?id=1531.

Linde, Charlotte (2009). Working the Past. Narrative and Institutional Memory. Oxford: Oxford University Press.

Marsick, Victoria J., Watkins, Karin E., Callahan Wilson, Mary, Volpe, Marie (2009). Informal and Incidental Learning in the Workplace. Handbook of Research on Adult Learning and Development (ur. M. Cecil Smith, Nancy DeFrates–Densch). New York, London: Routledge, 570–600.

Medvešek, Mojca (2010). Demografske in socioekonomske značilnosti državljanov tretjih držav v Sloveniji. Državljani tretjih držav ali tretjerazredni državljani? Integracija državljanov tretjih držav v Sloveniji (ur. Mojca Medvešek, Romana Bešter). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 47–91. https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-PUFPPYGT/70d4bb04-8447-4732-91e1-1b2124ae10b6/PDF.

Milharčič Hladnik, Mirjam (2012). Medkulturni odnosi in socialne participacije v kontekstu migracij. Dve domovini / Two Homelands 36, 7–18. https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-MWLLEZIR/f1ff7063-1a24-42e3-bb77-e2d43496bbca/PDF.

Mlekuž, Jernej (2021). ABCČĆ migracij. Ljubljana: Založba ZRC.

Peček, Mojca, Skubic Ermenc, Klara (2016). Izobraževanje učiteljev za poučevanje v kulturno in jezikovno heterogenih oddelkih. Sodobna pedagogika 67/133, 8–24, https://www.sodobna-pedagogika.net/arhiv/nalozi-clanek/?id=1177.

Pirih Svetina, Nataša (2005). Slovenščina kot tuji jezik. Domžale: Založba Izolit.

Plano Clark, Vicki L., Ivankova, Nataliya V. (2016). Mixed methods research: A guide to the field. Thousand Oaks: Sage.

Rogoff, Barbara (2008). Observing Sociocultural Activity on Three Planes: Participatory Appropriation, Guided Participation, and Apprenticeship. Pedagogy and Practice: Culture and Identities (ur. Kathy Hall, Patricia Murphy, Janet Soler). Los Angeles, London: Sage, 58–74.

Sedmak, Mateja, Medarić, Zorana, Perković, Ksenija, Zadel, Maja (2019). Raziskava o potrebah na področju integracije delavcev iz drugih držav članic EU v Sloveniji: končno poročilo. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Center za raziskovanje javnega mnenja.

Splošna deklaracija človekovih pravic (2018). Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018, https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-02-0012/sklep-o-objavi-besedila-splosne-deklaracije-clovekovih-pravic 4. 2. 2022).

Stabej, Marko (2004). Slovenščina kot drugi/tuji jezik in slovensko jezikovno načrtovanje. Jezik in slovstvo 49/3–4, 5–16. https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-0BALQN20/f6626e9a-dc3f-4c2f-956c-5953414a9fb1/PDF.

SURS – Statistični urad Republike Slovenije (2020). Selitve. Ljubljana: SURS. https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9650.

Teddlie, Charles, Tashakkori, Abbas (2009). Foundations of mixed methods research: Integratingquantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences. Thousand Oaks: Sage.

Vižintin, Marijanca Ajša (2018). Razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja. Dve domovini / Two Homelands 47, 89–106. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-J2WCEHHY.

Vižintin, Marijanca Ajša (2020). O migracijah v šoli: od izseljenskopriseljenske perspektive do življenjskih zgodb. Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja (ur. Igor Žagar, Ana Mlekuž). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 73–89. https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-324-0.

Prenosi

Objavljeno

2023-02-23

Kako citirati

Jug Došler, A. (2023). Podpora priseljencem pri učenju jezika na delovnem mestu: izzivi za organizacije. Dve Domovini, 2023(57). https://doi.org/10.3986/dd.2023.1.06

Številka

Rubrike

Članki