Zakonodajni in pravosodni odzivi na »begunsko krizo« v Sloveniji in Avstriji: primerjalna perspektiva

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/dd.2023.1.01

Ključne besede:

»begunska kriza«, ustavno sodišče, Slovenija, Avstrija, populizem

Povzetek

Avtorica primerja ključne normativne pristope k obravnavanju »begunske krize« v obdobju 2015–2016 ter odzive sodstva na te pristope v Sloveniji in Avstriji. K temu pristopi s primerjavo statističnih podatkov na področju azila, najpomembnejših zakonodajnih sprememb, ki odražajo populistične odzive na »begunsko krizo«, ter odgovorov sodišč na te spremembe in odzive. Analiza je kvalitativna in temelji na izbranih primerih najpomembnejših zakonodajnih sprememb. Članek upošteva populistični kontekst teh sprememb, kot ga razumejo politologi. Ti pokažejo, da se je s krizo pojavil tudi nov val populizma – populistično označevanje migrantov kot Drugih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Agenda Asyl (2017). Für ein Offenes Europa ohne Obergrenze für Flüchtlinge. Politikpapier der Agenda Asyl, 1–13, https://www.asyl.at/files/15/05-asylpapier_offenes_europa.pdf (8. 11. 2021).

Aliens Act [Zakon o tujcih] (2021). Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 91/21 – official consolidated text and 95/21 – corr., http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5761 and https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-21-2072?sop=2021-21-2072 (9. 11. 2022).

AIDA – Asylum Information database (2020). Country Report Austria, https://asylumineurope.org/reports/country/austria/statistics (9. 11. 2020).

Benedek, Wolfgang (2019). Recent Developments in Austrian Asylum Law: A Race to the Bottom? Special Issue Constitutional Dimensions of the Refugee Crisis, German Law Journal, 17/6, 949–966. https://doi.org/10.1017/S2071832200021544.

Constitutional Court of the Republic of Slovenia (2019). Decision No. U-I-59/17 of 18 September 2019, https://www.us-rs.si/decision/?lang=en&q=U-I-59%2F17-27&id=113724 (9. 11. 2022).

European Union (2012). Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, OJ C 326, 26.10.2012, 47–390, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT (9. 11. 2021).

Eurostat (2015). Asylum: Publications. https://ec.europa.eu/eurostat/web/migration-asylum/asylum/publications (9. 11. 2021).

Gornik, Barbara (2018a). Pravica do (iskanja) azila z vidika »spremenjenih razmer na področju migracij«. Družba in družbena gibanja 50 let po 1968. Slovensko sociološko srečanje 2018 (eds. Miroljub Ignjatović, Aleksandra Kanjuo Mrčela, Roman Kuha). Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 77–80. https://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2018/10/Zbornik-prispevkov.pdf#page=77 (9. 11. 2021).

Gornik, Barbara (2018b). Refugees and the Human Right to Seek Asylum: To Derogate or not to Derogate, That is the Question, Poligrafi: Ontologies of Asylum, 23/91–92 (eds. Lenart Škof, Barbara Gornik). Koper: Annales, 161–184. http://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2019/01/Poligrafi-91-92_ONTOLOGIES-OF-ASYLUM.pdf (9. 11. 2022).

National Assembly of the Republic of Slovenia (2017). Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih [Draft Law Amending the Aliens Act], https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/zakonodaja/izbran/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsnMz1w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-pHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAAXcoa4!/dz/5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?uid=C1257A70003EE5D7C12581C4002722C8&db=spr_zak&mandat=IX (8. 11. 2021).

Hilpold, Peter (2017). Die europäische Flüchtlingskrise und die Obergrenzen und Quotendiskussion in Österreich. Politika 2017, Südtiroler Jahrbuch für Politik (eds. Günther Pallaver, Elisabeth Alber, Alice Engl). Bozen: Edition Raetia, 65–86.

Josipovic, Ivan, Reeger, Ursula (2019). Refugee Protection in Austria: Country Report – Austria. Institute for Urban and Regional Research, Austrian Academy of Sciences, 1–51.

Kogovšek Šalamon, Neža (2018). Asylum in Slovenia: A Contested Concept. The New Asylum and Transit Countries in Europe during and in the Aftermath of the 2015/2016 Crisis (eds. Vladislava Stoyanova, Eleni Karageorgiou). Leiden: Brill, 66–92. https://doi.org/10.1163/9789004368293_004.

Kogovšek Šalamon, Neža, Bajt, Veronika, eds. (2016). Razor-Wired. Reflections on Migrant Movements through Slovenia in 2015. Ljubljana: Peace Institute. https://www.mirovni-institut.si/wp-content/uploads/2016/03/Razor_wired_publikacija_web.pdf (5. 11. 2021).

Ministry of Interior of the Republic of Slovenia (2020). Report on the work of the Migration Directorate for 2020, https://www.gov.si/assets/ministrstva/MNZ/Dokumenti/DM/Maj-2021/Porocilo-o-delu-Direktorata-za-migracije-za-leto-2020-v-anglescini.pdf (9. 11. 2021).

Obwexer, Walter, Funk, Bernd-Christian (2016). Gutachten- Völker-, unions- und verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen für den beim Asylgipfel am 20. Jänner 2016 in Aussicht genommenen Richtwert für Flüchtlinge. Innsbruck: Institut für Europarecht und Völkerrecht, https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2016-04-19/austria-state-of-emergency-legislation-being-considered-to-limit-refugee-numbers (9. 11. 2021).

Pajnik, Mojca, Fabijan, Emanuela (2022). The transversal political logic of populism: framing ΄the refugee crisis΄ in parliamentary debates. East-Asia Studies, forthcoming.

Pajnik, Mojca, Šori, Iztok (2021). Ethno-nationalist populism in Slovenia: paving the post-democratic condition. Populistički duhovi vremena i izazovi demokraciji: studije o populizmima (ed. Velimir Veselinović). Zagreb: Despot infinitus, 230–249.

Petrovčič, Peter (2021). Ustavne presoje zakona o tujcih ne bo. Mladina, 16. 8. 2021, https://www.mladina.si/209756/ustavne-presoje-zakona-o-tujcih-ne-bo (9. 11. 2021).

RIS – Das Rechtsinformationssystem des Bundes (2016). Austrian Aliens Act Amendment Act, No. 24/2016, https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2016/24/20160520 (9. 11. 2021).

Rosenberger, Sieglinde, Gruber, Oliver (2020). Integration erwünscht? Österreichs Integrationspolitik zwischen Fördern, Fordern und Verhindern. Vienna: Czernin Verlag.

Smajila, Barbara M. (2021). Zakon o tujcih: zakaj varuh človekovih pravic molči? N1, 26. 7. 2021; https://n1info.si/novice/slovenija/zakon-o-tujcih-zakaj-varuh-clovekovih-pravic-molci (9. 11. 2021).

Slovenska filantropija (2020). Pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (EVA 2018-1711-0004); https://www.filantropija.org/wp-content/uploads/2021/03/NVO-novi-komentarji-Ztuj-2.pdf (18. 9. 2022).

Statistics Austria (2021). Asylum: Applications for asylum in Austria since 2016 by citizenship, https://www.statistik.at/en/statistics/population-and-society/population/migration-and-naturalisation/asylum (9. 11. 2021).

Tushnet, Mark, Bugaric, Bojan (2020). Populism and Constitutionalism: An Essay on Definitions and Their Implications. Harvard Public Law Working Paper No. 20-17, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3581660 (18. 9. 2022).

UN General Assembly (1951). Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951, United Nations, Treaty Series, vol. 189, p. 137, https://www.refworld.org/docid/3be01b964.html (9. 11. 2021).

Zagorc, Saša, Kogovšek Šalamon, Neža (2017). Slovenia: Amendments to the Aliens Act Enable the State to Activate Closure of the Border for Asylum Seekers. EU Immigration and Asylum Law and Policy, https://eumigrationlawblog.eu/slovenia-amendments-to-the-aliens-act-enable-the-state-to-activate-closure-of-the-border-for-asylum-seekers (8. 11. 2021).

Objavljeno

2023-02-23

Kako citirati

Kogovšek Šalamon, N. (2023). Zakonodajni in pravosodni odzivi na »begunsko krizo« v Sloveniji in Avstriji: primerjalna perspektiva. Dve Domovini, 2023(57). https://doi.org/10.3986/dd.2023.1.01

Številka

Rubrike

Članki