Medkulturni dialog med leporečjem in prakso

Avtorji

  • Duška Knežević Hočevar
  • Sanja Cukut Krilić
  • Majda Černič Istenič

Ključne besede:

medkulturni dialog, tujci, migracije, migrantke, Slovenija

Povzetek

Pričujoče besedilo presoja koncept medkulturnega dialoga, kot je opredeljen v evropskih in domačih dokumentih v zvezi s kampanjo Evropskega leta medkulturnega dialoga 2008, z vidika nekaterih izsledkov mednarodne raziskave Potrebe po migrantkah in njihova integracija v starajoče družbe, ki je bila izvedena v Sloveniji med letoma 2006 in 2007. Besedilo skuša odgovoriti na vprašanje, ali je medkulturni dialog zgolj »moralni kompas« delovanja Evropske unije v bodočnosti, ali pa gre za že uveljavljeno prakso izmenjave mnenj med nosilci in/ali udeleženci skupin z različnim družbeno-kulturnim ozadjem.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Duška Knežević Hočevar

Duška Knežević Hočevar (PhD in Historical Anthropology, Senior Research Fellow, Sociomedical Institute at SRC SASA, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenia

Sanja Cukut Krilić

SanjaCukut (PhD in Sociology, Postdoctoral Research Assistant, Sociomedical Institute at SRC SASA, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenia

Majda Černič Istenič

Majda Černič Istenič (PhD in Sociology, Senior Research Fellow, Sociomedical Institute at SRC SASA, Novi trg 2, Ljubljana, Slovenia

Literatura

Article 6 of the Treaty on European Union (consolidated version), http://www.europarl. europa.eu/hearings/20000222/libe/art6/default_en.htm?textMode=on (10 April 2009).

Cukut, Sanja (2008). Ženske kot akterke migracijskih procesov. Prisilne priseljenke iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji (Women as Actors in Migration Processes Female Forced Migrants from Bosnia and Herzegovina in Slovenia). Glasnik SED, 48 (3, 4): 71–78.

Černič Istenič, Majda, Knežević Hočevar, Duška (2006). Ali so stališča prebivalcev evropskih držav do priseljencev povezana s stališči, ki se nanašajo na odnose med spoloma, rodnostno vedenje in vrednotenje otrok? (Are the attitudes of Europeans towards immigrants related to their attitudes towards gender roles, fertility behaviour and the meaning of children?) Dve domovini, 24: 21–46.

Decision No 1983/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the European Year of Intercultural Dialogue (2008), http://eurlex. europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_412/l_41220061230en00440050.pdf (30 March 2009).

Green Paper (2005). Confronting demographic change: a new solidarity between the generations. Brussels: Commission of the European Communities (COM 94 final), http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0094en01.pdf (30 March 2009).

Ehrenreich Barbara, Hochschild Arlie Russell (ed.) (2003). Global Woman: Nannies, Maids and Sex Workers in the New Economy. London: Granta Books.

Hrženjak, Majda (2007). Nevidno delo (Invisible work). Ljubljana: Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije.

Kofman, Eleonore, Phizacklea, Annie, Raghuram, Parvati, Sales, Rosemary (2000). Gender and International Migration in Europe: Employment, Welfare and Politics. London, New York: Routledge.

National Strategy for Implementing European Year of Intercultural Dialogue (2008), http:// www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/min_eng/intercultural_Dialogue/ National_Strategy_for_implementing_EYID_Slovenia.doc (8 April 2009).

Pajnik Mojca, Bajt Veronika, Zupanc Saša (2006). Policies Affecting Female Migrants: Report on Key Informant Interviews in Slovenia – Working Paper No. 8, WP2, http://www.femipol.uni-frankfurt.de/docs/working_papers/wp2/Slovenia.pdf, (21 April 2009).

Šumi, Irena (2000). Kultura, etničnost, mejnost (Culture, Ethnicity, Boundaries). Ljubljana: Založba ZRC; ZRC SAZU.

Uredba o integraciji tujcev (Decree on the Integration of Foreigners), http://www.uradnilist.si/1/content?id=87371, (6 May 2009).

White Paper on Intercultural Dialogue: “Living together as equals in dignity”, launched by the Council of Europe Ministers of Foreign Affairs at their 118th Ministerial Session (Strasbourg, 7 May 2008), http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/White%20Paper_final_revised_EN.pdf, (19 May 2009).

Prenosi

Objavljeno

2009-01-01

Kako citirati

Knežević Hočevar, D. ., Cukut Krilić, S. ., & Černič Istenič, M. . (2009). Medkulturni dialog med leporečjem in prakso. Dve Domovini, (30). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/11069

Številka

Rubrike

Članki