Načrti o »Tretji slovenski univerzi« kot del odgovorov na izzive bega možganov sedemdesetih in osemdesetih let dvajsetega stoletja

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/dd.2022.2.14

Ključne besede:

migracije, beg možganov, Tretja slovenska univerza, izseljenci, mobilnost

Povzetek

Tekom štiridesetih let razprav o begu možganov na Slovenskem so se porodile različne ideje o tem, kaj storiti, da bi preprečili dolgoročne negativne družbenoekonomske posledice bega možganov. Predlogi se razpenjajo od ukrepov za omejevanje izseljevanja izobraženega in visoko usposobljenega kadra prek razmislekov o nujnem spodbujanju vračanja do ideje o mednarodnem sodelovanju, ki je bilo v jedru predloga za »Tretjo slovensko univerzo«. Odhajanje bi morali urediti tako, da to ne bi predstavljalo odliva znanja, ampak njegovo oplemenitenje – z organiziranjem transnacionalne mreže, po katerih znanje kroži in se tudi vrača.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Adams, Walter, ur. (1968). The Brain drain. New York: Macmillan Co.

Bevc, Milena (1993). Emigracije, remigracije, beg možganov – primer Slovenije. Teorija in praksa 30/7–8, 686–699. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-L0RBQKSP.

Bevc, Milena (1995). Slovenski emigranti na začetku devetdesetih let – regionalna analiza. Dve domovini / Two Homelands 6, 95–110. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-ZDJKAJVG.

Bevc, Milena, Zupančič, Jernej, Lukšič Hacin, Marina (2004). Migracijska politika in problem bega možganov (raziskovalno poročilo). Ljubljana: Inštitut za ekonomska raziskovanja.

Castles, Stephen, Miller, Mark J. (1998). The Age of Migration. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, London: Macmillan Press Ltd.

Devetak, Silvo (1987). Korak k tretji slovenski univerzi. Delo, 27. 11. 1987, 3.

Klinar, Peter (1985). Mednarodne migracije v kriznih razmerah. Maribor: Obzorja.

Klinar, Peter (1989). Razsežja zamisli o tretji slovenski univerzi. Teorija in praksa 26/8–9, 1063–1067. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-DF82ZXC3.

Lowell, B. Lindsay (2003). Skilled Migration Abroad or Human Capital Flight? Migration Policy, https://www.migrationpolicy.org/article/skilled-migration-abroad-or-human-capital-flight (4. 5. 2020).

Lukšič Hacin, Marina (2004). Opredelitev pojma selitev in beg možganov. Migracijska politika in problem bega možganov (ur. Milena Bevc, Jernej Zupančič, Marina Lukšič Hacin). Ljubljana: Inštitut za ekonomska raziskovanja, 3–4.

Lukšič Hacin, Marina (2010). Migracije v teoretskem diskurzu. Migracije in slovenski prostor od antike do danes (ur. Peter Štih, Bojan Balkovec). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 8–23.

Lukšič Hacin, Marina (2018a). Selitvena dinamika slovenskega prostora v zgodovinski perspektivi. Dve domovini / Two Homelands 48, 55–72. https://doi.org/10.3986/dd.v0i48.7128.

Lukšič Hacin, Marina (2018b). Refugees as a part of the global socio-political-economic migration triangle of causality. The disaster of European refugee policy: perspectives from the »Balkan route« (ur. Igor Ž. Žagar, Neža Kogovšek Šalamon, Marina Lukšič Hacin). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 55–65.

Lukšič Hacin, Marina (2020). Beg možganov od konca petdesetih do začetka devetdesetih let dvajsetega stoletja s poudarkom na Sloveniji. Dve domovini / Two Homelands 52, 113–129. https://doi.org/10.3986/dd.2020.2.07.

Mali, Franc (1989). Univerza za 90. leta in prenos znanja. Teorija in praksa 26/6–7, 924–927. https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-LSWAGWOU/0229f851-fc58-4ace-95fc-87119c418bd9/PDF.

Mali, Franc (1990). Tretja slovenska univerza in prenos znanja. URP Znanost o znanosti,letno poročilo. Ljubljana: Center za preučevanje znanosti FDV, 1–103.

Mali, Franc (1993). Reemigracija znanstvenikov. Teorija in praksa 30/7–8, 656–659. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-KNSTYJAI.

Nendl, Dušan, ur. (1992). Okrogla miza o vplivu geopolitičnega položaja Slovenije na strategijo razvoja Slovenije. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres.

Novak Kajzer, Marjeta (1991). »Tretja slovenska univerza« je ta hip samo lepa zamisel; Pogovor z ministrom dr. Janezom Dularjem. Delo, 6. 6. 1991, 6.

Ong, Poul M., Cheng, Lucie, Evans, Leslie (1992). Migration of Highly Educated Asians in Global Dynamics. Asian and Pacific Migration Journal 1/3–4, 543–567.

Oommen, T. K. (1989). India: »Brain Drain« or the Migration of Talent? International Migration XXXVII/3 (september), 411–425.

Pirher, Sonja (1985). Sodobne mednarodne migracije in beg možganov (raziskovalno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo.

Sorčan, Stojan (1989). Na poti k tretji slovenski univerzi. Delo, 9. 4. 1989, 5.

Sosič, Branko (1987). Kako vzpostaviti kar najboljše stike z našimi izobraženci na tujem. Anketa Dela: O »tretji slovenski univerzi«. Priloga. Delo, 10. 1. 1987, 28.

Stare, Franci (1977). Organiziranje zunanje migracije Slovencev v obdobju 1965–1975 (raziskovalno poročilo). Ljubljana: Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo.

Šter, Jože (1974). Odtekanje slovenske pameti. Teorija in praksa 11/11–12, 1074–1090.

Velikonja, Jože (1992). Tretja univerza. Okrogla miza o vplivu geopolitičnega položaja Slovenije na strategijo razvoja Slovenije (ur. Dušan Nendl). Ljubljana: Svetovni slovenski kongres, 135–139.

Wallerstein, Immanuel (1974). The Modern World–System. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York: Academic Press. https://doi.org/10.1017/S0008423900039573.

Prenosi

Objavljeno

2022-07-09

Kako citirati

Lukšič Hacin, M. (2022). Načrti o »Tretji slovenski univerzi« kot del odgovorov na izzive bega možganov sedemdesetih in osemdesetih let dvajsetega stoletja. Dve Domovini, 2022(56). https://doi.org/10.3986/dd.2022.2.14

Številka

Rubrike

Članki