Položaj narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v slovenskem šolstvu

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/dd.2022.2.13

Ključne besede:

multikulturna izobraževalna politika, narodne skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ, učenci priseljenci

Povzetek

Članek prinaša rezultate raziskave, izvedene med predstavniki zvez kulturnih društev pripadnikov narodov nekdanje SFRJ. Na osnovi polstrukturiranih intervjujev smo ugotavljali, kako sogovorniki ocenjujejo položaj svojih skupnosti v šolstvu in kaj od njega pričakujejo. Rezultati so interpretirani s perspektive multikulturnih politik, ki se v Sloveniji oblikujejo glede na različne pravne statuse narodnih skupin in skupnosti. Rezultati kažejo na odsotnost jasne politike izobraževanja za učence pripadnike narodov nekdanje SFRJ, do česar se sogovorniki kritično opredelijo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bingham, Charles (2001). Schools of Recognition. Identity Politics and Classroom Practices. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

Brezigar, Sara (2012). Do Third Country Nationals in Slovenia Face Prejudice and Discrimination? Dve domovini / Two Homelands 35, 149–161. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-KHRI6U1U.

Brezovar, Darja, Irena, Čengija Peterlin, Gašperšič, Marjeta, Novak, Marta (2014). Smernice za pripravo načrta osnovne šole in vrtca za učinkovitejše vključevanje Romov v predšolsko vzgojo in osnovno šolo. Novo mesto: Razvojno izobraževalni center Novo mesto.

Bučar Ručman, Aleš (2014). Migracije in kriminaliteta: pogled čez meje stereotipov in predsodkov. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.

Cankar, Gašper (2020). Pravične možnosti izobraževanja v Sloveniji. Populacijska raziskava o učencih s posebnimi potrebami, priseljencih in njihovim socialno-ekonomskim statusom v povezavi z dosežki v šoli. Ljubljana: Državni izpitni center.

Crawford, Alan, N. (2002). Bilingual Education in the United States: a window on a Latvian situation. Intercultural Education 13/4, 375–389. https://doi.org/10.1080/1467598022000023830.

Deklaracija Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (2011). Uradni list RS, št. 7/11, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DEKL32.

Evropska komisija (2018). Bilateralni sporazumi in širše mednarodno sodelovanje. Eurydice, 27. 1. 2022, https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/bilateral-agreements-and-worldwide-cooperation-68_sl.

Faure Atger, Anaïs (2009). Education and Political Participation of Migrants and Ethnic Minorities in the EU: Policy Analysis. CEPS Special Report.

Fraser, Nancy (1996). Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation. The Tanner Lectures on Human Values. Stanford: Stanford University.

Fraser, Nancy, Honneth, Axel (2003). Redistribution or Recognition? A Political-philosophical Exchange. London: Verso.

Jelen Madruša, Mojca, Majcen, Ivana, ur. (2018). Predlog programa dela z otroki priseljenci za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Ljubljana: ISA institut.

Josipovič, Damir (2014). Avtohtonost, etničnost, narodnost in definicija narodne manjšine. Zgodovinski, politološki, pravni in kulturološki okvir za definicijo narodne manjšine v Republiki Sloveniji (ur. Vera Kržišnik Bukić, Damir Josipovič). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 9–34.

Josipovič, Damir (2019). Spremembe etnične in migracijske ter izobrazbene strukture prebivalstva mestne občine Ljubljana – primerjava podatkov popisov 1991, 2002 in 2015. Journal Of Ethnic Studies / Revija za narodnostna vprašanja 82, 25–47, https://rig-td.si/sl/clanki/spremembe-etnicne-in-migracijske-ter-izobrazbene-strukture-prebivalstva-mestne-obcine-ljubljana-primerjava-podatkov-popisov-1991-2002-in-2015-3.

Kocbek, Katarina, ur. (2018). Poročilo o evalvaciji Predloga programa dela z otroki priseljenci za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Ljubljana: ISA institut.

Komac, Miran, Barle Lakota, Andreja (2015). Breaking the Glass Ceiling: The Case Of The Roma Ethnic Minority in Slovenia. Dve domovini / Two Homelands 41, 23–34. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-PJMBZUOJ.

Komac, Miran, Bešter, Roman, Medved, Felicita, Medvešek, Mojca, Pirc, Janez, Roter, Petra, Vrečer, Natalija (2012). Srbi v Beli krajini. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja.

Košak Babuder, Milena, Mavrič Gavez, Irma, Ivanuš Grmek, Milena, Torkar, Gregor (2021). Kako dobri so slovenski učbeniki? Kazalniki kakovosti in ocenjevanje učbenikov. Sodobna pedagogika 72/3, 26–45.

Kržišnik Bukić, Vera (2014). Kdo so narodne manjšine v Sloveniji – zbornik skupine avtorjev. Ljubljana: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

Kymlicka, Will (2005). Sodobna politična filozofija: uvod. Ljubljana: Krtina.

Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (b. l.). Učni načrti obveznih izbirnih predmetov, https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli.

Ministrstvo RS za šolstvo in šport (2007). Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji.

Ministrstvo RS za šolstvo in šport (2011). Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji: dopolnilo k Strategiji 2004, https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Razvoj-solstva/Strategije-Romi/Strategija-vzgoje-in-izobrazevanja-Romov-v-Republiki-Sloveniji-dopolnitev-2011.pdf.

Novak, Marta (2008). Učni načrt. Izbirni predmet. Romska kultura : program osnovnošolskega izobraževanja. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo.

Obreza, Janez (2010). Etnične manjšine v Sloveniji s poudarkom na pripadnikih narodov in narodnosti nekdanje Jugoslavije. Pravna praksa 127/5–6, 327–364.

Perić Kaselj, Marina, Vukić, Aleksandar, Zlatković Winter, Jelena (2016). Croatian Ethnic Associations in Slovenia : Historical Context and the Ethnic Situation. Dve domovini / Two Homelands 43, 105–115. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-PLH5QU9K.

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2013). Uradni list RS, št. 52/13, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11583.

Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (2018). Uradni list RS, št. 30/18, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13430.

Pravilnik o tečaju slovenščine za dijake v srednjih šolah (2018). Uradni list RS, št. 30/18 in 22/20), http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13433.

Resman, Metod (2003). Interkulturna vzgoja in svetovanje. Sodobna pedagogika 54/1, 60–79.

Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije (2002). Uradni list RS, št. 106/02, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO20.

Ribičič, Ciril (2004). Ustavnopravno varstvo manjšinskih narodnih skupnosti v Sloveniji. REVUS 2/2, 29–43. https://doi.org/10.4000/revus.1530.

Rutar, Sonja (2018). Kakovost šole s perspektive učencev s priseljensko izkušnjo kot izhodišče za zagotavljanje inkluzivnega izobraževanja. Dve domovini / Two Homelands 48, 109–127. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-LOEVXSCR.

Skubic, Ermenc Klara (2006). Slovenska šola z druge strani. Sodobna pedagogika 57 (posebna izdaja), 150–167. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-DUUQ9JEX.

Skubic, Ermenc Klara (2010). Slovenska strategija vključevanja učencev migrantov v izobraževanje v kontekstu evropske izobraževalne politike. Kulture v dialogu: zbornik (ur. Nives Ličen). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 79–89.

Sleeter, Cristine, E., Grant, Carl, A. (2007). Making Choices for Multicultural Education: Five Approaches fo Race, Class, and Gender (6th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.

Škiljan, Filip, Perić Kaselj, Marina (2018). Hrvati u Sloveniji. Ljubljana: Savez hrvatskih društava u Sloveniji.

Šumi, Irena, Josipovič, Damir (2008). Avtohtonost in Romi: K ponovnemu premisleku načel manjšinske politike v Sloveniji. Dve domovini / Two Homelands 28, 93–110. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-CRG3U4YZ.

Valentinčič, Dejan (2018). Ali bo Slovenija dobila šest novih manjšin? Pravna praksa 37/26, 12–14.

Vižintin, Marijanca Ajša (2016). (Im)migrant and Ethnic Minority Literature in Education Curricula in Slovenia. CLCWeb: Comparative Literature and Culture 18/1. https://doi.org/10.7771/1481-4374.2763.

Vižintin, Marijanca Ajša (2019). Bosnian Language Lessons as the Mother Tongue of Immigrants and their Descendants in Slovenia. Both Muslim and European. Diasporic and Migrant Identitities of Bosniaks (ur. Dževada Šuško). Leiden, Boston: Koninklijke Brill NV, 124–147.

Vogrinc, Janez (2008). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996). Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445.

Zakon o osnovni šoli (2016). Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448.

Zakon o tujcih (2021). Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo in 95/21 – popr., http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8405.

Zavod RS za šolstvo (2012). Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole, https://www.zrss.si/stiki-s-prakso/aktualno/varno-spodbudno-ucno-okolje/smernice-za-sprejem-in-podporo-predsolskim-otrokom-ucencem-in-dijakom-iz-ukrajine.

ZA medkulturno sobivanje (b. l.). Uporabna gradiva za vključevanje otrok in družin priseljencev, http://www.medkulturnost.si/gradiva (26. 11. 2021).

Zorman, Anja, Zudič Antonič, Nives (2006). Prvi koraki pri razvijanju medkulturnega zavedanja: seznanjanje z jezikom okolja na narodnostno mešanih območjih v Republiki Sloveniji. Sodobna pedagogika 57 (posebna izdaja), 232–245. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-NKNB553L.

Prenosi

Objavljeno

2022-07-09

Kako citirati

1.
Klun J, Skubic Ermenc K. Položaj narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v slovenskem šolstvu. DveDom [Internet]. 9. julij 2022 [citirano 13. avgust 2022];2022(56). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/10954