Učenci s priseljenskim ozadjem pri pouku na daljavo v drugem valu epidemije bolezni Covid-19 v Sloveniji

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/dd.2022.2.12

Ključne besede:

pouk na daljavo, epidemija covida-19, učenci s priseljenskim ozadjem, inkluzivno izobraževanje, večjezičnost

Povzetek

V prispevku predstavljamo rezultate raziskave o učinkovitih prilagoditvah pouka na daljavo za učence s priseljenskim ozadjem v drugem valu epidemije v Sloveniji. Odgovori majhnih vzorcev učiteljev (N = 29) na spletno anketo nakazujejo upad težav z opremo IKT v primerjavi s prvim valom, medtem ko so se še vedno prisotne težave, povezane z učenjem in učnim jezikom ter posledicami socialne izolacije. Učitelji so individualizirali način poučevanja in učne pomoči glede na zaznane jezikovne in učne težave ter osebne stiske. Raznojezični pristopi so se izkazali za učinkovite pri zagotavljanju inkluzivnega poučevanja v večkulturnih okoljih in bi jih veljalo krepiti tudi pri pouku v šoli.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Baker, Sally, Anderson, Joel, Burke, Rachel, De Fazio, Teresa, Due, Clemence, Hartley, Lisa, Molla, Tebeje, Morison, Carolina, Mude, William, Naidoo, Loshini, Sidhu, Ravinder (2022). Equitable Teaching for Cultural and Linguistic Diversity: Exploring the Possibilities for Engaged Pedagogy in post-COVID-19 Higher Education. Educational Review, 1–16. https://doi.org/10.1080/00131911.2021.2015293.

Bešter, Romana, Pirc, Janez (2020). Impact of Remote Learning during the Covid-19 Lockdown on Roma Pupils in Slovenia. Razprave in gradivo. Revija za narodnostna vprašanja 85/2020, 139–164. https://doi.org/10.36144/RiG85.dec20.139-164.

Budinoska, Ines (2017). Učitelji o jezikovnih vprašanjih pri vključevanju učencev priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Jezik in slovstvo 62/1, 46–54, https://jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2017%7C1%7C45%E2%80%9354 (15. 2. 2022).

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik (2008). Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008–2011. Filozofska fakulteta, https://centerslo.si/za-otroke/projekti/migranti (15. 2. 2022).

Edmonds, Jennifer, Flahault, Antoine (2021). Refugees in Canada during the First Wave of the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health 18/3, 947. https://doi.org/10.3390/ijerph18030947.

Gornik, Barbara, Dežan, Lucija, Sedmak, Mateja, Medarić, Zorana (2020). Distance Learning in the Time of Covid-19 Pandemic and the Reproduction of Social Inequality in the Case of Migrant Children. Družboslovne razprave XXXVI/94–95, 149–168, https://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2021/10/DR94-95-Gornik-Dezan-Sedmak-Medaric-WEB.pdf (15. 2. 2022).

Knez, Mihaela (2008). Jezikovna integracija otrok priseljencev v slovenski osnovni šoli. Jeziki v izobraževanju: zbornik prispevkov konference (ur. Milena Ivšek). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 155–163, https://www.zrss.si/pdf/zbornikJeziki2008.pdf (15. 2. 2022).

Langer Primdahl, Nina, Borsch, Anne Sofie, Verelst, An, Jervelund, Signe Smith, Derluyn, Ilse, Skovdal, Morten (2021).«It‘s Difficult to Help When I am not Sitting Next to Them«: How COVID-19 School Closures Interrupted Teachers‘ Care for Newly Arrived Migrant and Refugee Learners in Denmark. Vulnerable Children and Youth Studies 16/1, 75–85. https://doi.org/10.1080/17450128.2020.1829228.

Lesar, Irena (2019). Izzivi pedagogike pri vpeljevanju inkluzivnosti v šolski sistem. Sodobna pedagogika 70/1, 50–69, https://www.sodobna-pedagogika.net/arhiv/nalozi-clanek/?id=1531 (15. 2. 2022).

Lesar, Irena, Majcen, Ivana, Jug Došler, Anita (2012). Učitelji iz Slovenije in Švedske o poučevanju (novo)priseljenih učencev. Dve domovini / Two Homelands 36, 59–72. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-TSNH2X4T.

Logaj, Vinko, ur. (2020). Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19; Modeli in priporočila. Ljubljana: MIZŠ in ZRSŠ, https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19 (15. 2. 2022).

Mudwari, Nabaraj, Beasy, Kim, Murphy, Carol, Cuskelly, Monica (2021). Views of Adolescent Bhutanese Refugees on Home Learning during School Shutdown across the Period of COVID-19. Journal of Ethnic and Cultural studies 8/4, 286–306. https://doi.org/10.29333/ejecs/828.

OECD (2019). TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and School Leaders as Lifelong Learners, TALIS. Pariz: OECD Publishing, https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1d0bc92a-en/index.html?itemId=/content/publication/1d0bc92a-en (15. 2. 2022).

OECD (2020). What is the Impact of the COVID-19 Pandemic on Immigrants and their Children?, http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/what-is-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-immigrants-and-their-children-e7cbb7de (15. 2. 2022).

Peček, Mojca, Skubic Ermenc, Klara (2016). Izobraževanje učiteljev za poučevanje v kulturno in jezikovno heterogenih oddelkih. Sodobna pedagogika 67/2, 8–24, https://www.sodobna-pedagogika.net/stevilke/02-2016 (15. 2. 2022).

UNESCO (2020). Adverse Consequences of School Closures, https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/consequences (15. 2. 2022).

Uršič, Luka, Puklek Levpušček, Melita (2020). Učenci zadnje triade OŠ in dijaki o učenju na daljavo med epidemijo covid-19. Psihologija pandemije, Posamezniki in družba v času koronske krize (ur. Žan Lep, Kaja Hacin Beyazoglu). Ljubljana: ZIFF UL, 191–204. https://doi.org/10.4312/9789610603979.

Van der Graaf, Loes, Didika, Justinas, Siarova, Hanna, Nada, Cosmin, ur. (2021). Sirius Watch 2020: Taking Stock of SIRIUS Clear Agenda and New Developments in Migrant Education. Brussels: SIRIUS, https://www.sirius-migrationeducation.org/wp-content/uploads/2021/10/SIRIUS-Watch-2020.pdf (15. 2. 2022).

Vižintin, Marijanca Ajša (2014). Model medkulturne vzgoje in izobraževanja : za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev. Dve domovini / Two Homelands 40, 71–89. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-OXB8B02G.

Vižintin, Marijanca Ajša (2018). Developing Intercultural Education. Dve domovini / Two Homelands, 47, 89–106. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-J2WCEHHY.

Zavod RS za šolstvo (2012). Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole, https://www.zrss.si/stiki-s-prakso/aktualno/varno-spodbudno-ucno-okolje/smernice-za-sprejem-in-podporo-predsolskim-otrokom-ucencem-in-dijakom-iz-ukrajine (15. 2. 2022).

ZOFVI – Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2019). Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21. http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445.

Žmavc, Janja (2021). Mobilising the Potential Held by One’s Entire Linguistic Repertoire for Positive Youth Development. Positive Youth Development in Contexts (ur. Ana Kozina, Nora Wiium). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 209–238. https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-341-7.209-238.

Žmavc, Janja, Autor, Sabina in Gril, Alenka (2020). »Tudi mama se vam zahvaljuje in vas pozdravlja« – Pedagoški proces z otroki priseljencev med epidemijo Covida-19. Sodobna pedagogika 71/4, 58–74, https://www.sodobna-pedagogika.net/stevilke/04-2020 (15. 2. 2022).

Prenosi

Objavljeno

2022-07-09

Kako citirati

Gril, A., Autor, S., & Žmavc, J. (2022). Učenci s priseljenskim ozadjem pri pouku na daljavo v drugem valu epidemije bolezni Covid-19 v Sloveniji. Dve Domovini, 2022(56). https://doi.org/10.3986/dd.2022.2.12

Številka

Rubrike

Članki