Začetni tečaj slovenščine in medkulturni dialog pri vključevanju otrok priseljencev

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/dd.2022.2.10

Ključne besede:

otroci priseljenci, intenzivni tečaj slovenščine, učni načrti, evrocentrizem, življenjske zgodbe

Povzetek

Prenovljena osnovno- in srednješolska zakonodaja predvideva intenzivni začetni tečaj slovenščine ter individualno spremljanje napredka vključevanja. Na voljo je vedno več didaktičnega gradiva za različno starostno stopnjo otrok, a izzivi ostajajo. Še več jih je pri izvajanju medkulturnega dialoga v okviru pouka. Učni načrti in učna gradiva bi morali odsevati družbeno raznolikost, a so priseljenke in priseljenci, pripadnice in pripadniki manjšin v njih največkrat nevidni ali prikazani pristransko. To je treba spremeniti in tudi njim samim omogočiti, da se predstavijo ter spregovorijo o izzivih vključevanja, o sestavljeni identiteti in o svoji vlogi v družbi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Alič, Tjaša et al. (2008). Pocket Slovene = Žepna slovenščina. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Alič, Tjaša, Gradišar, Branka, Jerman, Tanja, Kete Matičič, Jana (2017). Slovene learning online. University of Ljubljana, Faculty of Arts, Centre for Slovene as a Second and Foreign Language, https://www.slonline.si (2. 2. 2022).

Batista, Urban, Buršič, Iris (2017). Pot do slovenščine 1: učebnik dlja samostojatel‘nogo ubučenija slovenskomu jazyku s pojasnenijami na russkom jazyke. Pivka: U. Batista.

Bezlaj, Mirt (2021). Ovira za tuje študente, škoda za slovensko visoko šolstvo. Delo, 31. 5. 2021, https://www.delo.si/novice/slovenija/ovira-za-tuje-studente-skoda-za-slovensko-visoko-solstvo.

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik (2022). Učbeniki in priročniki. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, https://centerslo.si/knjige/ucbeniki-in-prirocniki (2. 2. 2022).

Cummins, Jim (2006). Language, power and pedagogy: bilingual children in crossfire. Clevedon: Multilingual Matters LTD.

Dežan, Lucija, Sedmak, Mateja (2020). Policy and practice: the integration of (newly arrived) migrant children in Slovenian schools. Annales, Series historia et sociologia 30/4, 559–574. https://doi.org/10.19233/ASHS.2020.37.

Gkonou, Christina, Daubney, Mark, Dewaele, Jean-Marc (2017). New insights into language anxiety: theory, research and educational implications. Bristol, UK: Multilingual Matters.

Grdina, Igor, Zajc, Neža (2022). Prva generacija ruske emigracije na Slovenskem: predstavniki ruske inteligence. Dve domovini / Two Homelands 55, 193–209. https://doi.org/10.3986/dd.2022.1.11.

Gundara, Jagdish (2012). Intercultural education, citizenship and civicism in a multicultural Europe. Mapping the broad field of multicultural and intercultural education worldwide: towards the development of a new citizen (ur. Nektaria Palaiologou, Ginther Dietz). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 45–62.

Hahl, Kaisa, Niemi, Pia-Maria, Johnson Longfor, Rita, Dervin, Fred, ur. (2015). Diversities and interculturality in textbooks: Finland as an example. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars.

Hanuš, Barbara (2020). Markova čelada = Helmeti i Markos = Marko‘s helmet = Markova kaciga = Šlem Marko. Dob: Miš.

Hirci, Nataša, Homar, Vesna, Jazbinšek, Simona, Kocijančič-Pokorn, Nike, Korošec, Tanja, Lipovec Čebron, Uršula, Mikolič Južnič, Tamara, Milavec Kapun, Marija, Pistotnik, Sara, Rotar-Pavlič, Danica, Zelko, Erika (2017). Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu = Multilingual aid for better communication in healthcare = Aide multilingue pour une meilleure communicacion dans les soins de santé. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Horwitz, Elaine K., Horwitz, Michael B., Cope, Joann (1986). Foreign language classroom anxiety. The Modern Language Journal 70/2, 125–132. http://dx.doi.org/10.2307/327317.

Jamnik, Tilka (2016). Dvojezične ali večjezične knjige. Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/Priporocilni-seznami/dvojezicne-ali-vecjezicne-knjige.pdf (2. 2. 2022).

Jelen Madruša, Mojca, Klančnik Kišasondi, Vanja (2013). Na poti k učenju slovenščine: učno gradivo za učence, ki jim slovenščina ni materni jezik. Koper: Osnovna šola Koper.

Kajzer, Alenka, Perko, Mitja, Sodja, Urška, Čelebič, Tanja, Petan, Petra, Kuštrin, Andrej, Rogan, Denis (2019). Migracije kot potencialna ponudba delovne sile. Ekonomski izzivi 2019 (ur. Alenka Kajzer, Lejla Fajić). Ljubljana: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, 21–29.

Klanjšek, Uršula (2021). V študijskem letu 2020/21 vpisanih 8 % več študentov kot v prejšnjem študijskem letu. SURS, https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9537 (2. 2. 2022).

Knez, Mihaela, Klemen, Matej, Kern, Damjana, Alič, Tjaša, Kralj, Katja, Markovič, Andreja, Pisek, Staša, Stritar Kučuk, Mojca, Makuc, Sonja (2010). Slika jezika: slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Knez, Mihaela, Klemen, Matej, Kern, Damjana, Alič, Tjaša (2015a). Čas za slovenščino 1. Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Knez, Mihaela, Klemen, Matej, Alič, Tjaša, Kern, Damjana (2015b). Križ kraž. Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za neopismenjene otroke. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Kymlicka, Will (2002). Contemporary political philosophy: an introduction. Oxford: University Press.

Lečič, Rada (2013). Slovenščina od A do Ž. [Učbenik za začetnike] = Lo sloveno dalla A alla Ž. [Libro di testo per principianti]. Cerkno: Gaya.

Lesar, Irena, Majcen, Ivana, Podlesek, Anja (2020). Stališča (bodočih) pedagoških delavcev kot temelji kakovostnemu vključevanju otrok priseljencev. Dve domovini / Two Homelands 52, 147–164. https://doi.org/10.3986/dd.2020.2.09.

Luciak, Mikael, Khan Svik, Gabriele (2008). Intercultural education and intercultural learning in Austria – critical reflections on theory and practice. Intercultural Education 19/6, 493–504.

Majcenovič Kline, Barbara (2016). Slovensko-srbski slikovni slovar. Hoče: Skrivnost.

Mav Horvat, Nina (2020). Miška želi prijatelja = Minushja dëshiron miq = ǂThe ǂmouse finds new friends = Mišić želi prijatelja = Gluvčeto bara drugar. Dob pri Domžalah: Miš.

Melinc Mlekuž, Maja, Kern, Boris, ur. (2021). Rastoča slovenščina: zbirka samostojnih učnih enot. Smej se: slovenščina kot manjšinski jezik. Slovenski raziskovalni inštitut, https://www.smejse.it/2021/11/11/https-www-smejse-it-2021-11-11-rastoca-slovenscina-zbirka-samostojnih-ucnih-enot (2. 2. 2022).

Milharčič Hladnik, Mirjam, Kožar Rosulnik, Klara (2021). The challenges of integrating migrant children into the Slovenian education system. Migrant children‘s integration and education in Europe: approaches, methodologies and policies (ur. Mateja Sedmak, Fernando Hernández-Hernández, Juana María Sancho, Barbara Gornik). Barcelona: Octaedro, 187–204, https://octaedro.com/wp-content/uploads/2021/04/9788418615375.pdf (2. 2. 2022).

Mlekuž, Jernej (2017). »We asked for workers. We got bureks instead.« The meanings and significance of the burek in Slovenia. Ethnologia Europaea 47/2, 72–86.

Mlekuž, Jernej (2021). ABCČĆ migracij. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.

Nieto, Sonia, Bode, Patty Bode (2008). Affirming diversity: the sociopolitical context of multicultural education. Boston: Allyn & Bacon.

Nishanthi, Rajathurai (2020). Understanding of the importance of mother tongue learning. International journal of trend in scientific research and development 5/1, 77–80.

Palaiologou, Nektaria, Georgiadis, F., Evangelou, O., Zisimos, A. (2012). The new textbooks in civic and religious education: intercultural education and learning as an enlightenment approach. Mapping the broad field of multicultural and intercultural education worldwide: towards the development of a new citizen (ur. Nektaria Palaiologou, Ginther Dietz). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 361–387.

Peček, Mojca, Skubic Ermenc, Klara (2016). Educating teachers to teach in culturally and linguistically heterogeneous classrooms. Sodobna pedagogika 67/2, 8–25.

Portera, Agostino (2004). Stereotypes, prejudices and intercultural education in Italy: research on textbooks in primary schools. Intercultural education 15/3, 283–294.

Portera, Agostino (2011). Intercultural and multicultural education: epistemological and semantic aspects. Intercultural and multicultural education: enhancing global interconnectedness (ur. Carl A. Grant, Agostino Portera). New York, Oxon: Routledge, 12–30.

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (2019, 2021). Uradni list RS, št. 54/19, 54/21, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7973.

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2013). Uradni list RS, št. 52/13, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11583.

Pravilnik o tečaju slovenščine za dijake v srednjih šolah (2018, 2020). Uradni list RS, št. 30/18, 22/20, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13433.

Razpotnik, Barica (2019). Socioekonomske značilnosti meddržavnih selivcev, Slovenija, 2018. SURS, https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8550 (2. 2. 2022).

Razpotnik, Barica (2021). Socioekonomske značilnosti meddržavnih selivcev, Slovenija, 2020. SURS, https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/10008 (2. 2. 2022).

Rot Vrhovec, Alenka (2016). Sporazumevalna zmožnost v slovenskem jeziku pri otrocih, katerih prvi jezik ni slovenski. Doktorska disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 46–55.

Rutar, Sonja (2018). Kakovost šole s perspektive učencev s priseljensko izkušnjo kot izhodišče za zagotavljanje inkluzivnega izobraževanja. Dve domovini / Two Homelands 48, 109–127. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-LOEVXSCR.

Schneider, Claudia (2016). Transnationalisation within school education: the interconnection between actors, structures and mechanisms. Globalisation, Societies and Education 15/5, 607–620. https://doi.org/10.1080/14767724.2016.1195725.

Skubic Ermenc, Klara (2007). Interkulturnost v učnih načrtih slovenske osnovne šole. Pedagoška obzorja 22/1–2, 128–135.

Skubic Ermenc, Klara, Štefanc, Damijan, Mažgon, Jasna (2020). Challenges of differentiated and individualized teaching in vocational education: the case of Slovenia. Problems of education in the 21st century 78/5: 815–831. https://doi.org/10.33225/pec/20.78.815.

Šabec, Ksenija (2016). Slovenski učbeniki kot akter etnocentrične in rasistične socializacije: primer osnovnošolskih učbenikov za geografijo. Dve domovini / Two Homelands 44: 139–152.

Šavko, Andrej (2019). »Ko slišim slovenščino, zapustim dvorano.« RTV SLO, Radio Koper, https://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/novice/ko-slisim-slovenscino-zapustim-dvorano/504039 (2. 2. 2022).

Toplak, Kristina (2019). Migracijski pojmovnik za mlade. Maribor: Aristej.

Vižintin, Marijanca Ajša (2014). Večkulturno šolsko okolje: izhodišče za razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja? Vzgajati k različnosti: interdisciplinarna primerjalna raziskava med Italijo in Slovenijo (ur. Nives Zudič Antonič, Anja Zorman). Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 119–142.

Vižintin, Marijanca Ajša (2016). (Im)migrant and ethnic minority literature in education curricula in Slovenia. CLCWeb (Comparative Literature and Culture) 18/1. https://doi.org/10.7771/1481-4374.2763.

Vižintin, Marijanca Ajša (2017). Medkulturna vzgoja in izobraževanje: vključevanje otrok priseljencev. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.

Vižintin, Marijanca Ajša (2018). Developing intercultural education. Dve domovini / Two Homelands 47, 89–106. https://doi.org/10.3986/dd.2018.1.06.

Vižintin, Marijanca Ajša (2019). Intenzivni tečaj slovenščine: za jezikovno samozavestne dijakinje in dijake, priseljene v Slovenijo. Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest (ur. Hotimir Tivadar). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 503–511, https://centerslo.si/wp-content/uploads/2019/10/Obdobja-38_Vizintin.pdf (2. 2. 2022)..

Vučajnk, Tatjana, Upale, Barbara, Kelner, Mateja (2009). Poigrajmo se slovensko. Učbenik za začetno poučevanje otrok, starih od 7 do 10 let, ki živijo v tujini in se učijo slovenščino kot tuji jezik. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Zakon o tujcih (2021). Uradni list RS, št. 91/21, 95/21 – popr., http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5761.

Zorman, Anja, Zudič Antonič, Nives (2019). Intercultural sensitivity of teachers. Annales, Series Historia et Sociologia 29/2, 247–258.

Zudič Antonič, Nives, Zorman, Anja, ur. (2014). Prepletanja: didaktični priročnik za medkulturno vzgojo brez meja. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales.

Žitnik Serafin, Janja (2014). Vloga izseljenske/priseljenske književnosti in literarne vede pri raziskovanju migracij. Dve domovini / Two Homelands 39, 31–42. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-EPYXAN94.

Prenosi

Objavljeno

2022-07-09

Kako citirati

Vižintin, M. A., & Kern, B. (2022). Začetni tečaj slovenščine in medkulturni dialog pri vključevanju otrok priseljencev. Dve Domovini, 2022(56). https://doi.org/10.3986/dd.2022.2.10

Številka

Rubrike

Članki