Model medkulturne vzgoje in izobraževanja: Za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev

Avtorji

  • Marijanca Ajša Vižintin

Ključne besede:

otroci priseljenci, vključevanje, integracija, inkluzija, medkulturna zmožnost, medkulturna vzgoja in izobraževanje

Povzetek

Kot posledica priseljevanja, slabše učne uspešnosti otrok priseljencev v primerjavi z večinskim prebivalstvom in prepoznavanja nepravičnosti v šolskem sistemu so se začele razvijati različne oblike podpore za njihovo vključevanje. Za slovenski vzgojno-izobraževalni sistem smo razvili svoj model medkulturne vzgoje in izobraževanja, ki ga sestavlja sedem področij: 1. razumevanje medkulturnosti kot pedagoško--didaktičnega načela; 2. razvoj sistemske podpore za uspešno vključevanje otrok priseljencev; 3. učitelji z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo; 4. razvoj zavedanja o večkulturni družbi pri vseh učnih predmetih; 5. razvoj medkulturnega dialoga na šoli; 6. sodelovanje s (starši) priseljenci; 7. sodelovanje z lokalno skupnostjo. Model medkulturne vzgoje in izobraževanja predlaga čim bolj celosten pogled na proces vključevanja otrok priseljencev, njegova cilja pa sta njihovo uspešnejše vključevanje in razvoj medkulturnega dialoga na šoli.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Marijanca Ajša Vižintin

Dr. znanosti, asistentka z doktoratom, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Novi trg 2, SI1000 Ljubljana

Literatura

Baloh, Anton (ur.) (2010). Uvajanje rešitev s področja vključevanja migrantov v izvedbene kurikule: Zbornik. Koper: Osnovna šola Koper / Scuola elementare Capodistria.

Bela knjiga Sveta Evrope o medkulturnem dialogu: Živeti skupaj v enakopravnosti in dostojanstvu (2009) (ur. Damjan Bergant, Milan Jazbec, Marko Pogačnik). Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije.

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) (ur. Janez Krek, Mira Metljak). Ljubljana: Pedagoški inštitut.

Bennett, Christine I. (2011). Comprehensive Multiculural Education, Theory and Practice. Boston: Allyn and Bacon.

Bergoč, Simona (2011). Pismenost priseljeniških otrok: Politika vključevanja? Razvijanje različnih pismenosti (ur. Mara Cotič, Vida Medved Udovič, Sonja Starc). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 153–161.

Eduka – Vzgajati k različnosti / Eduka – Educare alla diversità (2012). SLORI – Slovenski raziskovalni inštitut, Trst, http://www.eduka-itaslo.eu/ (12. 3. 2014).

Gombač, Jure idr. (2011). Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo. [Elektronski vir]: poročilo o opravljenem terenskem delu analize primerov dobrih praks: kvalitativna raziskava, http://www.medkulturni-odnosi.si/images/stories/datoteke/porocilo_terensko_delo1.pdf (12. 3. 2014).

Hanuš, Barbara (2010). Jezikovne in kulturne ovire, ki vplivajo na opismenjevanje učencev priseljencev. Sodobna pedagogika 61/1, 122–135.

Huber, Josef (ur.) (2012). Intercultural Competence for All: Preparation for Living in a Heterogeneous World. Strasbourg: Council of Europe.

Huddleston, Thomas idr. (2011). Migrant integration policy index III (MIPEX III). Bruselj: British Council: Migration Policy Group, http://www.mipex.eu/ (13. 2. 2014).

Informacije za tujce (2010). Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, http://www.infotujci.si/ (13. 2. 2014).

Knez, Mihaela (2009). Jezikovno vključevanje (in izključevanje) otrok priseljencev. Infrastruktura slovenščine in slovenistike (ur. Marko Stabej). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 197–202.

Lesar, Irena, Čančar, Ivana, Jug Došler, Anita (2012). Učitelji iz Slovenije in Švedske o poučevanju (novo) priseljenih učencev. Dve domovini / Two Homelands 36, 59–72.

Lukšič Hacin, Marina (2011). Multikulturalizem kot spoštljivo sobivanje v raznolikosti. Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo (ur. Marina Lukšič Hacin, Mirjam Milharčič Hladnik, Mitja Sardoč). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 147–159.

Milharčič Hladnik, Mirjam (2011a). Šola kot institucija izenačevanja razlik v precepu multikulturne raznolikosti. IB revija 45/1–2, 13–18.

Milharčič Hladnik, Mirjam (ur.) (2011b). IN-IN: Življenjske zgodbe o sestavljenih identitetah. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Milharčič Hladnik, Mirjam (2012). Medkulturni odnosi in socialne participacije v kontekstu migracij. Dve domovini / Two Homelands 36, 7–18.

Nieto, Sonia, Bode, Patty (2008). Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education. Boston: Allyn & Bacon.

Peček, Mojca, Lesar, Irena (2006). Pravičnost slovenske šole: Mit ali realnost. Ljubljana: Sophia.

Peček, Mojca, Lukšič Hacin, Marina (2006). Uspešnost in pravičnost v osnovnih šolah v Sloveniji. Uspešnost in pravičnost v šoli (ur. Mojca Peček, Cveta Razdevšek Pučko). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 61–98.

Portera, Agostino (2011). Intercultural and Multicultural Education: Epistemological and Semantic Aspects. Intercultural and Multicultural Education: Enhancing Global Interconnectedness (ur. Carl A. Grant, Agostino Portera). New York in Oxon: Routledge, 12–30.

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2008). Uradni list Republike Slovenije 73/2008.

Rey von Allmen, Micheline (2011). The Intercultural Perspective and Its Development throuh Cooperation with the Council of Europe. Intercultural and Multicultural Education: Enhancing Global Interconnectedness (ur. Carl A. Grant, Agostino Portera). New York in Oxon: Routledge, 33–48.

Skubic Ermenc, Klara (2007). Vzgoja za sožitje med različnimi možna le kot subverzivna dejavnost učitelja? Zgodba o uspehu s priokusom grenkobe – diskriminacija v Sloveniji (ur. Silvo Devetak). Maribor: Iscomet, 62–69.

Skubic Ermenc, Klara (2010). Med posebnimi pravicami in načelom interkulturnosti. Sodobna pedagogika 2, 268–279.

Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (2009). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2011). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, http://www.zrss.si/default.asp?rub=4493 (14. 2. 2014).

Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije.

Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo (2010). Ljubljana: Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, http:// www.medkulturni-odnosi.si/ (14. 2. 2014).

Šabec, Ksenija (2006). Homo europeus: Nacionalni stereotipi in kulturna identiteta Evrope. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Ule, Mirjana (2005). Psihologija komuniciranja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Vidmar Horvat, Ksenija (2009). Izzivi izobraževanja za medkulturni dialog. Zbornik predavanj in dokumentov Mednarodne konference Izobraževanje za medkulturni dialog / Collection of Written Contributions and Documents (ur. Liana Kalčina). Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, 55–59.

Vižintin, Marijanca Ajša (2009). Sodelovanje slovenskih osnovnih šol z učitelji maternih jezikov otrok priseljencev. Dve domovini / Two Homelands 30, 193–213.

Vižintin, Marijanca Ajša (2013a). The Integration of Immigrant Children in Slovenia: Good Practices from Primary Schools. Innovative Issues and Approaches in Social Sciences 6/2, 53–68.

Vižintin, Marijanca Ajša (2013b). Vključevanje otrok priseljencev prve generacije in medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli: Doktorska disertacija. Koper: M. A. Vižintin, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/ eprint/1952 (6. 2. 2014).

Vrečer, Natalija (2009). Medkulturne kompetence, medkulturni dialog in izobraževanje odraslih. Medkulturne kompetence v izobraževanju odraslih (ur. Natalija Vrečer). Ljubljana: Andragoški center RS, 8–23.

Vrečer, Natalija (2012). Vključenost vsebin večkulturnega izobraževanja v učne načrte in učbenike za predmet geografija. Dve domovini / Two Homelands 36, 47–57.

Zakon o osnovni šoli (1996). Uradni list Republike Slovenije 12/1996.

Zudič Antonič, Nives (2010). Rojstvo in razvoj medkulturne vzgoje / Nascita e sviluppo dell`educazione interculturale. Razprave o medkulturnosti (ur. Mateja Sedmak, Ernest Žitko). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 201–214.

Prenosi

Objavljeno

2014-01-01

Kako citirati

Vižintin, M. A. . (2014). Model medkulturne vzgoje in izobraževanja: Za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev. Dve Domovini, (40). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/10814

Številka

Rubrike

Članki