Oblikovanje lojalnosti na obrobjih: Izseljenci iz Julijske krajine in Prekmurja ter prva Jugoslavija

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/dd.2022.1.05

Ključne besede:

sporna ozemlja, odnosi med državo in diasporo, Julijska krajina, Prekmurje, prva Jugoslavija

Povzetek

Da bi prikazal odnose med državo in diasporo v kontekstu spreminjajočih mej in političnih sistemov po prvi svetovni vojni, avtor predstavi primera izseljencev iz Julijske krajine in Prekmurja. Medtem ko slovensko govoreče prebivalstvo Prekmurja zaradi dolgotrajnega madžarskega vpliva ni sprejemalo Jugoslavije, so bili slovenski in hrvaški izseljenci iz Julijske krajine navdušeni nad jugoslovansko idejo. Z raziskavo jugoslovanskega zunajteritorialnega narodotvornega procesa in identifikacij izseljencev avtor ugotavlja, da so prekmurski izseljenci ohranjali svojo nenacionalno identiteto, diaspora iz Julijske krajine pa je razvila svojo lastno vizijo jugoslovanske »domovine«.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Aliano, David (2012). Mussolini’s National Project in Argentina. Madison (NJ): Farleigh Dickinson University Press.

Amerikanszki vogrszki-szlovénov protestéranye proti Jugoszlávii (1921). Domovina, 30. 12. 1921, 13. http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-0IOE5SXV/c755bdb2-09e3-4c20-8053-413d3eee51bc/PDF.

Antalics, Stephen (1998). The Political Promotion of the Term “Wend” in the United States and Hungary in the Period Prior to and After World War I. Zbornik soboškega muzeja 5, 125–147.

Arnez, John (1971). Slovenian Community in Bridgeport, Conn. New York: Studia Slovenica.

Bertagna, Federica (2009). La stampa italiana in Argentina. Rome: Donzelli.

Bisso, Andres (2016). The Argentine Antifascist Movement and the Building of a Tempting Domestic Appeal, 1922–46. Rethinking Antifascism. History, Memory and Politics, 1922 to the Present (eds. Hugo Garcia, Mercedes Yusta, Xavier Tabet, Cristina Clímaco). New York: Berghahn Books, 133–152.

Brubaker, Rogers (1996). Nationalism Reframed. Nationhood and the national question in the New Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

Brunnbauer, Ulf (2012). Emigration Policies and Nation Building in Interwar Yugoslavia. European History Quarterly 42/4, 602–627.

Brunnbauer, Ulf (2016). Globalizing Southeastern Europe. Emigrants, America and the State since the Late Nineteenth Century. Lanham: Lexington Books.

Choate, Mark I. (2008). Emigrant Nation. The Making of Italy Abroad. Cambridge: Harvard University Press.

Cmor, Esther (2003). Avellaneda – Porabje en Argentina? Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru. Zbornik razširjenih razprav mednarodne konference. Radenci, 22.-25. oktober 2002 (ed. Marina Lukšič Hacin). Ljubljana: Založba ZRC, 465–483.

District Captain of Murska Sobota (1924). Statistic data on Prekmurje, 9. 4. 1924. District Captain of Murska Sobota (fond SI_PIŠK/0001, technical unit 19, map 77). Regional and Study Library Murska Sobota.

District Captain of Murska Sobota (1926). Chronicle of the events sent to the Great Mayor of Maribor Authority, 30. 1. 1926. District Captain of Murska Sobota (fond SI_PIŠK/0001, t. u. 26, map 20). Regional and Study Library Murska Sobota.

Dragutinović, Zoran (1931). Report to the Ministry of Foreign Affairs concerning the communist propaganda among the emigrants, 22. 1. 1931. Embassy of the Kingdom of Yugoslavia in Buenos Aires (fond 385, folder 6, unit 37). Archive of Yugoslavia, Belgrade.

Đikanović, Vesna (2012). Iseljevanje u Sjedinjene Američke Države: jugoslovensko iskustvo. Belgrade: Institut za noviju istoriju Srbije.

Đikanović, Vesna (2016). Iseljenici u Sjevernoj Americi i jugoslovenska država 1918-1945. PhD diss., Belgrade: University of Belgrade.

Gillis, John R. (1994). Memory and Identity: The History of a Relationship. Commemorations. The Politics of National Identity (ed. John R. Gillis). Princeton: Princeton University Press, 3–27.

Green, Nancy, Waldinger, Roger (2016). A Century of Transnationalism. Immigrants and Their Homeland Connections. Urbana: University of Illinois Press.

Green, Nancy, Weil, François (2007). Citizenship and Those Who Leave: The Politics of Emigration and Expatriation. Urbana: University of Illinois Press.

Horváth, Lovrenc (1922). Szlovenci vu Ameriki, Kalendár za vogrszke Szlovence vu Ameriki, 55–58.

Horwath, Frank (1924a). Naša bodočnost, Edinost, 23. 5. 1924, 4, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-FLBGO27Q/1413965b-b626-4e91-9253-f2381c707503/PDF.

Horwath, Frank (1924b). Prekmurci, naročite si naš list Am. Slovenec in Edinost, Edinost, 1. 8. 1924, 5, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-B2MZ5J5O/867ec119-975b-46c8-98ec-713b7366f431/PDF.

Hozjan, Andrej (2020). Burno leto Prekmurca Jožefa (Bonaventure) Godine od decembra 1918 do septembra 1919. Prispevki za novejšo zgodovino 60/3, 149–187, https://doi.org/10.51663/pnz.60.3.07.

Hranilović, Nada (1987). Iseljenička politika i služba u Jugoslaviji između dva rata. Migracijske teme 3/3–4, 325–334.

Izgubljeni sinovi (1935). Novi list, 16. 11. 1935, 1, https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-EUMYHIKA/879c74e9-50e2-4e22-bbf3-afe22ffd0d1e/PDF.

Jerič, Ivan (2000). Moji spomini. Murska Sobota: Zavod sv. Miklavža.

Jerič, Ivan (2001). Zgodovina madžarizacije v Prekmurju. Murska Sobota: Stopinje.

Judson, Pieter (2016). The Habsburg Empire. A New History. Cambridge (MA): Harvard University Press.

Kacin, Ivan (1937). Moje ječe, Slovenski izseljenski koledar za Južno Ameriko, 123–128.

Kacin, Jan (1958). Bivšemu poslaniku Izidorju Cankarju v spomin, Lipa, 30. 10. 1958.

Kalc, Aleksej (1996). L’emigrazione slovena e croata dalla Venezia Giulia ed il suo ruolo politico. Annals for Istrian and Mediterranean Studies 6/8, 23–61.

Kalc, Aleksej, Milharčič Hladnik, Mirjam (2015). Prvi tržaški proces in Slovenci v ZDA. Annales: Series historia et sociologia 25/4, 925–936.

Kalc, Aleksej (2016). Antifascisti sloveni della Venezia Giulia in Argentina tra le due guerre. Storia contemporanea in Friuli 45/46, 31–55.

Kalc, Aleksej, Milharčič Hladnik, Mirjam, Žitnik Serafin, Janja (2020). Doba velikih migracij na Slovenskem. Ljubljana: Založba ZRC.

Kalc, Aleksej, Zobec, Miha (2021). Med teritorialno in nacionalno suverenostjo. Migracijski režim in odnosi med »domovino« in diasporo v prvi Jugoslaviji. Nadzor nad migracijami na Slovenskem od liberalizma do socializma (ed. Aleksej Kalc). Ljubljana: Založba ZRC.

Kastelic, Jože (1933). Letter of Jože Kastelic to Kazimir Zakrajšek, Buenos Aires, 1. 7. 1933, 2–3. Royal Ban’s Administration. Emigration and Immigration Department of Drava Banovina (fond 74, technical unit 20). Archive of Slovenia, Ljubljana.

Kardoš, Aleksander (1934). “Amerikanszki Szlovencov Glász” reditel Kardoš Šàndor Bethlehem Pa., Dober Pajdáš Kalendárium, 1934, 82, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-RXZU1MKB/226dac02-27a9-46de-a6fe-8e6cb95509d2/PDF.

Kolar, Bogdan (1990). Družba svetega Rafaela do ustanovitve ljubljanske podružnice. Dve domovini / Two Homelands 1, 107–119.

Kosi, Jernej (2020). Summer of 1919: A Radical, Irreversible, Liberating Break in Prekmurje/Muravidék? The Hungarian Historical Review 9/1, 51–68, https://hunghist.org/archive/83-articles/610-2020-1-kosi (10. 7. 2021).

Kosi, Jernej (2018). The Imagined Slovene Nation and Local Categories of Identification: “Slovenes” in the Kingdom of Hungary and Postwar Prekmurje. Austrian History Yearbook 49, 87–102, https://doi.org/10.1017/S0067237818000103.

Krajina szlovenstva (1917). Vogrszki Szlovenecz, 1. 3. 1917, 1.

Kuzmič, Mihael (2001). Slovenski izseljenci iz Prekmurja v Bethlehemu v ZDA 1893–1924. Naselitev in njihove zgodovinske, socialne, politične in literarne dejavnosti. Ljubljana: Založba ZRC.

Larson, Ethan (2020). The New “Old Country”: the Kingdom of Yugoslavia and the Creation of a Yugoslav Diaspora 1914–1951. PhD diss., Urbana: University of Illinois at Urbana-Champaign.

Ministry of Foreign Affairs (1929). Letter of the Ministry of Foreign Affairs to the Embassy in Washington concerning Prekmurje Emigrants, 26. 8. 1929. Embassy of the Kingdom of Yugoslavia in Washington (fond 371, folder 50, unit 65). Archive of Yugoslavia, Belgrade.

Mislej, Irene (1994). Primorski odbor. Politično delovanje primorskih Slovencev med

drugo svetovno vojno v Argentini. Dve domovini / Two Homelands 5, 85–113.

Molek, Nadia (2016). Procesos identitarios entre los migrantes eslovenos de entreguerras y sus desciendentes en Argentina. Revista La Rivada 4/7, 9–27.

Nelli, Adriana (2000). 1954, Addio Trieste … The Triestine Community of Melbourne. PhD diss., Melbourne: Victoria University.

Nora, Pierre (1996). Realms of Memory. Volume 1: Conflicts and Divisions. New York: Columbia University Press.

Official Gazette of Maribor and Ljubljana Authorities (1928). Citizenship Law of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, https://www.sistory.si/cdn/publikacije/1-1000/219/UL_1928_2.pdf (8. 10. 2021).

Olas, Ludvik (1957). Razvoj in problemi sezonskega zaposlovanja prekmurskega prebivalstva. Geografski vestnik 27–28/1, 176–207.

Pitamic, Leonid (1930). [Letter of Leonid Pitamic to the Ministry of Foreign Affairs regarding the emigrants of Prekmurje], 13. 2. 1930. Embassy of the Kingdom of Yugoslavia in Washington (fond 371, folder 50, unit 65). Archive of Yugoslavia, Belgrade.

Poznan, Kristina E. (2018). Migrant Nation-Builders: The Development of Austria Hungary’s National Projects in the United States, 1880s–1920s. PhD diss., Williamsburg: College of William & Mary.

Prevecs dobro sze poszrecso za Dr. Stiegler S. Ernő dühovnika zrendelüvani jubileum-banket (1936). Amerikanszki Szlovencov Glász, 30. 10. 1936, 1.

Purini, Piero (1998). Raznarodovanje slovenske manjšine v Trstu. (Problematika ugotavljanja števila neitalijanskih izseljencev iz Julijske krajine po prvi svetovni vojni). Prispevki za novejšo zgodovino 38/1–2, 23–41.

Puskás, Julianna (2000). Ties that Bind, Ties that Divide: 100 Years of Hungarian Experience in the United States. New York: Holmes and Meirs.

Ragazzi, Francesco (2017). Governing Diasporas in International Relations. The Transnational Politics of Croatia and Former Yugoslavia. New York: Routledge, https://doi.org/10.4324/9781315177137.

Švegel, Ivan (1932). Letter of Ambassador to Argentina Ivan Švegel to the Ministry of Foreign Affairs, 10. 3. 1932. Yugoslav Embassy in Buenos Aires (fond 385, folder 15, unit 73). Archive of Yugoslavia, Belgrade.

Varlez, Louis (1929). Migration Problems and the Havana Conference of 1928. International Labour Review 19/1, 1–19.

Veličastna manifestacija za primorske brate (1936). Novi list, 5. 9. 1936, 1.

Vovko, Andrej (1978). Organizacije jugoslovanskih emigrantov iz Julijske krajine do leta 1933. Zgodovinski časopis 32/4, 449–473.

Zahra, Tara (2016). The Great Departure: Mass Migration from Eastern Europe and the Making of the Free World. New York: W. W. Norton & Co.

Zobec, Miha (2013). Nevidni in pozabljeni: raziskava o izseljevanju v Argentino med svetovnima vojnama na primeru vaške skupnosti Pliskovica. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska.

Zobec, Miha (2019). The Surveillance and Persecution of Slovene Antifascists in Argentina: How the Authorities Conspired in Combating “Undesired” Immigration. Dve domovini / Two Homelands 49, 221–238, https://doi.org/10.3986/dd.v0i49.7262.

Zobec, Miha (2021a). Creating the Unbound Yugoslav Nation: The Kingdom of Yugoslavia and the Emigrants from the “Unredeemed” Julian March. Nationalities Papers, 1–20, https://doi.org/10.1017/nps.2020.90.

Zobec, Miha (2021b). Nadzor nad »manjšinci v izgnanstvu«: izseljenci iz Julijske krajine, fašistična Italija in narodotvorna politika Kraljevine Jugoslavije. Nadzor migracij na Slovenskem od liberalizma do socializma (ed. Aleksej Kalc). Ljubljana: Založba ZRC.

Objavljeno

2022-01-31

Kako citirati

1.
Zobec M. Oblikovanje lojalnosti na obrobjih: Izseljenci iz Julijske krajine in Prekmurja ter prva Jugoslavija . DveDom [Internet]. 31. januar 2022 [citirano 28. maj 2022];2022(55):73-92. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/10565

Številka

Rubrike

Članki