FOLKLORA MED PRETEKLOSTJO IN PRIHODNOSTJO. PARTIZANSKE PESMI IN OBLIKOVANJE KANONA JUGOSLOVANSKE FOLKLORE
FOLKLORE BETWEEN THE PAST AND THE FUTURE: PARTISAN SONGS AND THE CANON OF YUGOSLAV FOLKLORE

Ana Hofman

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2011400307

Abstract

Prispevek se osredinja na glasbene prakse NOB po letu 1945, na njihovo vlogo pri ohranjanju spomina na drugo svetovno vojno ter ustvarjanju in utrjevanju partizanskega mita. Z uporabo analitičnega pristopa skuša interpretati korpus glasbenega repertoarja NOB zunaj časa 2. svetovne vojne in pokazati, da je v pomembnem delu nastajal (se oblikoval in kanoniziral) v povojnem času. Glavni namen prispevka je torej predstaviti, kako so uradni diskurzi v povojnem obdobju vplivali na ustvarjanje partizanske folklore kot izjemno pomembnega dela širšega koncepta jugoslovanske folklore, posebej pa disonantno naravo teh diskurzov.

***

The paper is focused on the musical practices of the National-Liberation War (NLW) in Yugoslavia after 1945 and their role in the preserving memory on World War II, and foundation and maintaining of the partisan myth. Employing an analytical approach, it attempts to interpret the musical production of NLW beyond the timeframe of World War II and illustrate how it had been actually shaped and canonized in the after-WWII period. The main aim of the paper is to present the ways official discourses shaped the canon of partisan folklore as the most important part of the broader concept of Yugoslav folklore, with an emphasis on the narratives‘ dissonant nature.

Keywords

glasbene prakse NOB; partizanska folklora; partizanske pesmarice; nova socialistična folklora // musical production of the National-Liberation War; partisan folklore; partisan song-books; new socialist folk culture

Full Text:

PDF

References

Bošković-Stulli, Maja. 1960. Narodna poezija naše oslobodilaške borbe kao izraz savremenog folklornog stvaralaštva. V: Zbornik radova SAN, 68, knj. 3, 393–424.

Buchanan, Donna. 2006. Performing Democracy: Bulgarian Music and Musicians in Transition. Chicago: Chicago University Press.

Buden, Boris. 2003. Još o komunističkim krvolocima ili zašto smo se bili rastali. Prelom. Časopis za savremenu umetnost i teoriju 5: 51–57.

Ceribašić, Naila. 1998. Heritage of the Second World War in Croatia: Identity Imposed Upon and By Music. V: Pettan, Svanibor (ur.), Music, Politics, and War: Views from Croatia. Zagreb: Institute of Ethnology and Folklore Research, 109–129.

Ceribašić, Naila. 2003. Hrvatsko, seljačko, starinsko i domaće. Povijest i etnografija javne prakse narodne glazbe u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.

Gobec, Radovan. 1959. Naša partizanska pesem. Ljubljana: Borec.

Hercigonja, Nikola. 1962. Predgovor. V: Hercigonja, Nikola in Đorđe Karakljajić (ur.), Zbornik partizanskih narodnih napeva, VII–X.

Hobsbom, Erik in Terens Rejndžer (ur.). 2002. Izmišljanje tradicije. Beograd: Biblioteka XX vek.

Hrovatin, Radoslav. 1959. Slovenska partizanska pesem. V: Gobec 1959: 7–13.

Husanović, Jasmina. 2010. Između traume, imaginacije i nade. Kritički ogledi o kulturnoj produkciji i emancipativnoj politici. Beograd: Fabrika knjiga.

Ilić, Žarko. 1967. Vojničke narodne pjesme i hercegovske iz prvog svjetskog rata. Narodno stvaralaštvo - folklor 6 (21): 36–39.

Kaneff, Deema. 2004. Who Owns the Past?: The Politics of Time in a ‘Model’ Bulgarian Village. New York in Oxford: Berghahn Books.

Komelj, Milkavž. 2009. Kako misliti partizansko umetnost. Ljubljana: *cf.

Križnar, Franc. 1992. Slovenska glasba v narodnoosvobodilnem boju. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Marjanović, Jovan. 1959. Narodnooslobodilački rat i narodna revolucija u Jugoslaviji 1941-1945. Beograd: Kultura.

Močnik, Rastko. 2005. Partizanska simbolička politika. Zarez 161–162. http://www.zarez.hr/161/z_esej.htm

Nedeljković, Dušan. 1962. Prva etapa prelaženja kolektivnog u individualno i obrnuto u narodnom stvaralaštvu i kriterijum ovog prelaženja. Narodno stvaralaštvo - folklor 2: 98–108.

Nedeljković, Dušan. 1972. Prilog. V: Orahovac, Sait (ur.), Narodne pesme bunta i otpora, 96–99.

Olson, Julia. 2004. Performing Russia: Folk Revival and Russian Identity. New York in London: Routledge.

Petrović, Radmila. 1961. Narodni melos u oblasti Titovog Užica, Rad VIII kongresa Saveza foklorista Jugoslavije. Titovo Užice, 1961, 95–106.

Pogačar, Martin. 2003. Zvočno slikovne planjave jugoslovanskega mita. Diplomsko delo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Pogacar-Martin.PDF

Rice, Timothy. 1994. May It Fill Your Soul: Experiencing Bulgarian Music. Chicago: Chicago University Press.

Rodić, Milivoj. 1991. Ogledi iz usmene književnosti. Tuzla:“Univerzal”.

Rudan, Ive. 1987. Današnje stanje folklore Crnogoraca u Peroju. V: Rad XXVIII kongresa Saveza udruženja foklorista Jugoslavije, Sutomore 1981, 85–88.

Sertić, Mira. 1968. Pjesma otpora i radnička pjesma. V: Zbornik kongresa SUFJ, Celje 1965. Ljubljana, 83–89.

Stere, Anca. 2003. The Social Dimension of the Folkloric Text in the Postwar Totalitarianism. Symposia. Journal for Studies in Ethnology and Anthropology: 83–93.

Žganec, Vinko. 1962. Muzički foklor I. Zagreb: Autorova naklada.

PESMARICE

Naše pjesme. 1942, 1944, 1945.

Slovenske partizanske pesmi. 1942. Ljubljana: GP SPČ, junij.

Narodne pjesme borbe i oslobodjenja. 1947. Zagreb: Prosveta.

Milošević, Vlado (ur.). 1949. Krajiške narodne pjesme iz NOB-e i socijalisticke izgradnje. Banja Luka.

Nazečić, Slavko (ur.). 1949. Slavne godine. Sarajevo.

Narodni stihovi. 1950. Cetinje.

Narodne pjesme o borbi i izgradnji. 1952. Sarajevo.

Kroz borbe i pobjede. 1952. Sarajevo: Svejtlost.

Vitez, Grigor (ur.). 1952. Po šumama i gorama. Zagreb.

Čubelić, Tvrtko (ur.). 1955. Naše narodne pjesme. Zagreb.

Gobec, Radovan (ur.). 1959. Naša partizanska pesem. Ljubljana: Borec.

Čubelić, Tvrtko. 1961. Plameni cvjetovi.

Hercigonja, Nikola in Đorđe Karakljajić (ur.). 1962. Zbornik partizanskih narodnih napeva.

Orahovac, Sait (ur.). 1971. Narodne pesme bunta i otpora.

Vukosavljev, Sava (ur.). 1972. Borbena pesma slobode. Novi Sad: SUBNOR SAP Vojvodine.

Karakas, Branko (ur.). 1974. S pesmom do slobode s pesmom u slobodi. Beograd: Muzičko odeljenje sekretarijata za narodnu odbranu.

Apih, Milan idr. (ur.). 1976. Vstanite sužnji. Zbirka revolucionarnih pesmi narodov vsega sveta. Ljubljana: Založba Borec.

TRANSKRIPT

Diskusija. 1966. XI Kongres Zveze folkloristov Jugoslavije 1964. Zagreb.

ARHIVSKI VIR

Izveštaj plenarne sednice. Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije 1959. Arhiv Jugoslavije, F-616.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2011400307

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave