TEXTS AND CONTEXTS OF FOLKLORISM
TEKSTI IN KONTEKSTI FOLKLORIZMA

Saša Poljak Istenič

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2011400304

Abstract

In ethnology and folklore studies, folklorism generally denotes a social and cultural phenomenon that presents and revives folk culture forms in a series of versions ranging from scholarly reconstruction to (folk) performance. The author presents texts and contexts of this phenomenon through the international development and definitions of the concept, as well as through discussions about folklorism in Slovenia and various experts’ and actors’ views on the Country Wedding in Ljubljana.

***

Termin folklorizem v etnologiji in folkloristiki označuje družbeno-kulturni pojav, ki folklorne oblike ljudske kulture predstavlja oz. oživlja v nizu različic med znanstveno rekonstrukcijo in ljudsko poustvarjalnostjo. Avtorica skuša tekste in kontekste folklorizma prikazati prek mednarodnega razvoja koncepta, prispevkov o folklorizmu v Sloveniji ter nazadnje s pogledi strokovnjakov in akterjev folklorizma na primeru Kmečke ohceti v Ljubljani.

Keywords

folklorism; theory and practice; tourism; Country Wedding in Ljubljana // folklorizem; teorija in praksa; turizem; Kmečka ohcet v Ljubljani

Full Text:

PDF

References

Antonijević, Dragoslav. 1969. Folklorismus in Jugoslawien. Zeitschrift für Volkskunde 65 (1): 29–39.

Baš, Angelos (ed.). 1980. Slovensko ljudsko izročilo. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Baš, Angelos (ed.). 2004. Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Baš, Angelos and Slavko Kremenšek (eds.). 1978. Pogledi na etnologijo. Ljubljana: Partizanska knjiga, FF (Pogledi; 3).

Bausinger, Hermann. 1969. Folklorismus in Europa. Eine Umfrage. Zeitschrift für Volkskunde 65 (1): 1–8.

Bausinger, Hermann. 1984. Folklorismus. In: Ranke, Kurt (ed.), Enzyklopadie des Märchens 4, 1405–1410.

Bausinger, Hermann. 2002 (1971). Etnologija. Od proučavanja starine do kulturologije (orig.Volkskunde. Von der Altertumsforschung zur Kulturanalyse). Zemun: Biblioteka XX vek; Beograd: Čigoja Štampa: Krug (Biblioteka XX vek; 129).

Bendix, Regina. 1997. In Search of Authenticity: The Formation of Folklore Studies. Madison, Wisconsin, London: University of Wisconsin Press.

Bogataj, Janez. 1987. Ohcet u Ljubljani 1987. Manuscript. Arhiv TZS.

Bogataj, Janez. 1989. Domače obrti na Slovenskem. Ljubljana: DZS.

Bogataj, Janez. 1992. Sto srečanj z dediščino na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba.

Bogataj, Janez. 1993. Ljudska umetnost in obrti v Sloveniji. Ljubljana: Domus.

Bogataj, Janez. 1994. »Majda, dajte mi tisto iz omare«. Kultura poslovnih, promocijskih in protokolarnih daril. Ljubljana: Ethno.

Bošković-Stulli, Maja. 1971. O folklorizmu. Zbornik za narodni život i običaje 45: 165–86.

Burszta, Józef. 1969. Folklorismus in Polen. Zeitschrift für Volkskunde 65 (1): 9–20.

Burszta, Józef. 1974. Kultura ludowa – kultura narodowa. Warszawa: LSW.

Dias, Jorge. 1969. Folklorismus in Portugal. Zeitschrift für Volkskunde 65 (1): 47–55.

Dömötör, Tekla. 1969. Folklorismus in Ungarn. Zeitschrift für Volkskunde 65 (1): 21–28.

Dorson, Richard M. 1969. Fakelore. Zeitschrift für Volkskunde 65 (1): 56–64.

Gačnik, Aleš. 2000. Moč tradicije. Kurentovanje in karneval na Ptuju. Ptuj: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra, Lala, Giz Poetovio Vivat.

Golež Kaučič, Marjetka. 2005. Folk Song Today: Between Function and Aesthetics. Traditiones 34 (1): 177–189. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2005340114

Habinc, Mateja. 2009. Tradičnost' a folklorizácia sviatkov v socializme – dva príklady zo Slovinska. Slovenský národopis 57 (4): 466–481.

Hazler, Vito. 2002. Dediščina vsakdanjega življenja je tudi člen turistične promocije Slovenije. In: Uršič, Sonja and Nina Poniž (eds.), Naravne vrednote, kulturna dediščina – vrednote turističnega razvoja. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije, Turistična zveza Slovenije, 58–63.

Hobsbawm, Eric. 1983. Introduction: Inventing Tradition. In: Hobsbawm and Ranger (eds.) 1983, 1–14.

Hobsbawm, Eric J. and Terence O. Ranger (eds.). 1983. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.

Hultkrantz, Åke. 1960. General Ethnological Concepts. Copenhagen: Rosenkilde and Bagger.

Juvančič, Katarina. 2004. O (ne)moči izvirnega. Resonance avtentičnosti v poustvarjanju slovenskega ljudskoglasbenega izročila. Glasnik SED 44 (2): 14–22.

Kaj je to: narodna noša. [Newspaper article without identification information.] Slovenian Tourist Board Archive.

Knific, Bojan. 2003. Vprašanje narodne noše na Slovenskem. Njen razvoj od srede 19. stoletja do 2. svetovne vojne. Etnolog 13 (64): 435–468.

Knific, Bojan. 2005. Kostumiranje narodno-zabavnih ansamblov. Traditiones 34 (2): 155–177. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2005340209

Knific, Bojan. 2006. Kostumiranje in identiteta. Konstrukcije Drugega na področju na tradiciji temelječih preoblek. Glasnik SED 46 (1): 4–9, 56.

Knific, Bojan. 2007. Uniformnost ali neuniformnost t. i. narodnih noš in folklornih kostumov. Glasnik SED 47 (3–4): 34–42.

Knific, Bojan. 2008a. »Ko v nošo se odenem …K. Vprašanja pripadnostnega kostumiranja s posebnim pogledom na kostumiranje narodno-zabavnih ansamblov. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo.

Knific, Bojan. 2008b. Kostumiranje folklornih skupin. Med historično pričevalnostjo in izkazovanjem istovetnosti (PhD dissertation). Ljubljana: [B. Knific].

Knific, Bojan. 2009a. O neustreznosti enačenja obleke z nošo. Etnolog 19 (70): 137–156.

Knific, Bojan. 2009b. O pripadnostnem kostumiranju. Na primeru kostumiranja na Tržaškem. Glasnik SED 49 (1–2): 7–13.

Knific, Bojan. 2010a. Folklornikom s(m)o vzeli noše. Kostumiranje folklornih skupin – med historično pričevalnostjo in istovetnostjo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Knific, Bojan. 2010b. Folkloriziranje plesnega izročila. Prostorske, časovne in družbene razsežnosti ljudskih in folklornih plesov. Etnolog 20 (71): 115–134.

Kremenšek, Slavko. 1973. Obča etnologija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani.

Kremenšek, Slavko. 1978. Družbeni temelji razvoja slovenske etnološke misli. In: Baš and Kremenšek (eds.) 1978, 9–65.

Križnar, Naško. 1983. Kmečkost v sodobni kulturi. Glasnik SED 23 (3): 64–67.

Kumer, Zmaga. 1978a. Ljudska pesem v sodobnosti. In: Baš and Kremenšek (eds.) 1978, 335–364.

Kumer, Zmaga. 1978b. Godčevstvo in sodobni instrumentalni ansambli na Slovenskem. In: Baš and Kremenšek (eds.) 1978, 365–378.

Kunej, Rebeka. 2004. Nekateri pojavi plesnega folklorizma v Beli krajini do 2. svetovne vojne. Traditiones 33 (2): 181–192. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2004330208

Kunej, Rebeka. 2006. Transformacije ljudskega plesa v predstavitvah za »druge«. Primer treh kol iz Bele krajine. Traditiones 35 (1): 123–134. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2006350106

Kunej, Rebeka. 2007. Štajeriš na Slovenskem. Etnokoreološki in plesno-antropološki vidiki (PhD dissertation). Nova Gorica: [R. Kunej].

Kunej, Rebeka. 2010. Staro na nov način. Ljudska plesna dediščina in folklorne skupine. Etnolog 20 (71): 135–148.

Kuret, Niko. 1960. Obnovitev starih in uvedba novih zgodovinsko-folklornih prireditev na območju Slovenske Istre. S posebnim ozirom na Piran – Portorož [Detailed Report for Tourist Association Piran – Portorož]. Ljubljana.

Kuret, Niko. 1961a. Turistična etnografija. Skripta za višjo komercialno šolo v Mariboru [Manuscript]. Ljubljana.

Kuret, Niko. 1961b. Etnografske posebnosti slovenskih pokrajin v luči turizma. Gradivo za turistično propagando [Detailed Report for Slovenian Tourist Board]. Ljubljana.

Kuret, Niko. 1962. Turizem in folklora. Glasnik SED 4 (1): 1.

Kuret, Niko. 1969. Kulturnoprosvetne organizacije in naša ljudska kultura. Glasnik SED 10 (2): 1–2.

Kuret, Niko. 1978. O šegi in njeni spremenljivosti. V: Baš and Kremenšek (eds.) 1978, 309–333.

Kuret, Niko. 1980. Letne ali koledarske šege. In: Baš (ed.) 1980, 167–176.

Lowenthal, David. 1995 (1985). The Past is a Foreign Country. Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press.

MacCannell, Dean. 1973. Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in Tourist Settings. American Journal of Sociology 79 (3): 589–603. DOI: http://dx.doi.org/10.1086/225585

Makarovič, Gorazd. 1978. Pogledi na ljudsko likovno umetnost. In: Baš and Kremenšek (eds.) 1978, 379–408.

Makarovič, Marija. 1963. Slovenska ljudska noša [inaugural dissertation]. Ljubljana.

Makarovič, Marija. 1967. Narodna noša. Glasnik SED 8 (4): 1.

Makarovič, Marija. 1968. Nekaj misli ob »folklornih prireditvah«. Glasnik SED 9 (3): 3–4.

Makarovič, Marija. 1972. Narodna noša. Slovenski etnograf 23–24 (1970–1971): 53–70.

Makarovič, Marija. 1978a. Govorica noše. In: Baš and Kremenšek (eds.) 1978, 197–235.

Makarovič, Marija. 1978b. Noša in folklorne skupine. In: Bogataj, Janez and Mitja Guštin (eds.), Etnologija in sodobna slovenska družba. Brežice: Posavski muzej; Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 86–88.

Manuscript. [Incomplete document, without identification information.] Slovenian Tourist Board Archive.

Moser, Hans. 1962. Vom Folklorismus in unserer Zeit. Zeitschrift für Volkskunde 58 (2): 177–209.

Moser, Hans. 1964. Der Folklorismus als Forschungsproblem der Volkskunde. Hessische Blätter für Volkskunde 55: 9–57.

Nuryanti, Wiendu. 1996. Heritage and postmodern tourism. Annals of tourism research 23 (2): 249–260. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0160-7383(95)00062-3

Ohcet v Ljubljani 1985. 1985. Programme booklet. Slovenian Tourist Board Archive.

Palmer, Catherine. 1999. Tourism and the symbols of identity. Tourism management 20: 313–321.

Poljak Istenič, Saša. 2005. Festival through the optics of folklorism and heritage tourism. Case-study of the Country wedding in Ljubljana. Bricolage. Innsbrucker Zitschrift für Europäische Ethnologie 3 (Kulturelles Erbe), 128–153.

Poljak Istenič, Saša. 2008. Šege in navade kot folklorizem. Traditiones 37 (2): 61–110. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2008370204

Poljak Istenič, Saša. 2009. Šege in navade kot folklorizem. In: Slavec Gradišnik, Ingrid (ed.), Etnološki pogledi in podobe. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 61–110.

Račič Simončič, Mojca. 2005. Vidna sporočila na Slovenskem med obema vojnama. Ali o likovnem folklorizmu. Etnolog 15 (66): 369–388.

Ramovš, Mirko. 1980. Ples. In: Baš (ed.) 1980, 223–229.

Ramovš, Mirko. 1982. Folklora in folklorizem. Folklorist 5 (1–2): 3.

Ramovš, Mirko. 1988. Pojavi folklorizma v Beli krajini. In: Slavec, Ingrid and Tatjana Dolžan (eds.), Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije – 5. Ljubljana: Partizanska knjiga, 215–220.

Ramovš, Mirko. 1989. Folklora. Folklorne skupine. In: Javornik, Marjan (ed.), Enciklopedija Slovenije 3 (Eg–Hab). Ljubljana: Mladinska knjiga, 130–131.

Ramovš, Mirko. 1992. Polka je ukazana: plesno izročilo na Slovenskem. Gorenjska, Dolenjska, Notranjska. Ljubljana: Kres.

Ramovš, Mirko. 1995. Polka je ukazana: plesno izročilo na Slovenskem. Bela krajina in Kostel. Ljubljana: Kres.

Ramovš, Mirko. 1996. Polka je ukazana: plesno izročilo na Slovenskem. Prekmurje in Porabje. Ljubljana: Kres.

Ramovš, Mirko. 1997. Polka je ukazana: plesno izročilo na Slovenskem. Vzhodna Štajerska. Ljubljana: Kres.

Ramovš, Mirko. 1998. Polka je ukazana: plesno izročilo na Slovenskem. Od Slovenske Istre do Trente. Ljubljana: Kres.

Ramovš, Mirko. 2000. Polka je ukazana: plesno izročilo na Slovenskem. Koroška in zahodna Štajerska. Ljubljana: Kres.

Repe, Božo. 2006. Turistična zveza in razvoj turizma v Sloveniji po drugi svetovni vojni. In: Srečko Šajn, Janez Bogataj and Olga Janša-Zorn (eds.), Turizem smo ljudje. Zbornik ob 100-letnici ustanovitve Deželne zveze za pospeševanje prometa tujcev na Kranjskem, Turistične zveze Slovenije in organiziranega turizma v Sloveniji: 1905-2005. Ljubljana: Turistična zveza Slovenije, 61–99.

Rihtman-Auguštin, Dunja. 1988. Folklore. Models and Symbols. In: Rihtman-Auguštin, Dunja and Zorica Rajković (eds.), Contributions to the Study of Contemporary Folklore in Croatia. Zagreb: Zavod za istraživanje folklora (Special Issue; 9), 9–22.

Simoneta, Jasna. 2003. Kraška ohcet kot fenomen folklorizma. Traditiones 32 (1): 143–159.

Sirovátka, Oldřich. 1993. Wege zur Erforschung des Folklorismus. Der Folklorismus als Thema der Volkskunde. Narodna umjetnost 30: 249–256.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2000. Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in etnologije. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Stanonik, Marija. 1990. O folklorizmu na splošno. Glasnik SED 30 (1–4): 20–42.

Stanonik, Marija. 1992. Slovstveni folklorizem. Nova revija 11 (121/122, maj/junij): 673–683.

Stanonik, Marija. 2005. Folklorizem kot literarni model pri Janezu Trdini. In: Dovič, Marijan (ed.), Janez Trdina med zgodovino, narodopisjem in literaturo. Novo mesto: Goga; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 121–138.

Stanonik, Marija. 2005a. Vprašanje folklorizma na slovenskem podeželju In: Hudales, Jože and Nataša Visočnik (eds.), Dediščina v rokah stroke. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo. (Županičeva knjižnica; 14), 231–238.

Stanonik, Marija. 2006. Procesualnost slovstvene folklore. Slovenska nesnovna kulturna dediščina. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Stanonik, Marija, Marko Terseglav and Ingrid Slavec Gradišnik. 2004. Folklorizem. In: Baš (ed.) 2004, 131–132.

Šmidchens, Guntis. 1999. Folklorism Revisited. Journal of Folklore Research 36 (1): 51–70.

Terseglav, Marko. 1989. Folklora. In: Javornik, Marjan (ed.), Enciklopedija Slovenije 3 (Eg–Hab). Ljubljana: Mladinska knjiga, 130.

Trümpy, Hans. 1969. Folklorismus in der Schweiz. Zeitschrift für Volkskunde 65 (1): 40–46.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2011400304

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave