NEKAJ PRIPOMB ZA VEČ DRUŽBENEGA KONTEKSTA V SLOVENSKI FOLKLORISTIKI
SOME REMARKS TOWARD MORE SOCIAL CONTEXT IN SLOVENIAN FOLKLORISTICS

Miha Kozorog

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2011400303

Abstract

Članek problematizira (ne)upoštevanje družbenega konteksta v sodobni slovenski folkloristiki. Etnografsko se navezuje na primer žganja močeradovca in poulično petje v Tolminu. Teoretsko obravnava koncept folklornega dogodka, komunikacijske vidike folklore in družbeno-kulturni kontekst kot ogrodje razumevanja folklore.

***

The article questions the insufficient attention given to social context in contemporary Slovenian folkloristics. Ethnographically, it draws on the examples of salamander brandy and street singing in Tolmin. Theoretically, the concept of a folklore event, the communication aspects of folklore, and socio-cultural context, are discussed as a framework for understanding folklore.

Keywords

družbeni kontekst; folklorni dogodek; močeradovec; petje; Tolmin; kreativni principi // social context; folklore event; salamander brandy; singing; Tolmin; creative principles

Full Text:

PDF

References

Abu-Lughod, Lila. 1986. Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Beduin Society. Berkeley in London: University of California Press.

Bausinger, Hermann. 2002 [1971]. Etnologija. Od proučavanja starine do kulturologije. Beograd: Biblioteka XX vek.

Ben-Amos, Dan. 1971. Towards a Definition of Folklore in Context. The Journal of American Folklore 84 (331): 3–15. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/539729

Bohlman, Philip V. 1988. The Study of Folk Music in the Modern World. Bloomington in Indianapolis: Indiana University Press.

Bourdieu, Pierre. 2002. Praktični čut. Ljubljana: Studia Humanitatis.

Cohen, Anthony P. 1985. The Symbolic Construction of Community. Milton Keynes: The Open University.

Čistov, Kiril V. 2010 [1975]. Specifičnosti folklora u svjetlu teorije informacije. V: Hameršak, Marijana in Suzana Marjanić (ur.), Folkloristička čitanka. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 139–158.

Čolović, Ivan. 2006. Etno. Priče o muzici sveta na Internetu. Beograd: Biblioteka XX. Vek.

Čolović, Ivan. 2007. Bordel ratnika. Folklor, politika i rat. Beograd: Biblioteka XX. Vek.

Dégh, Linda. 1972. Folk Narrative. V: Dorson, Richard M. (ur.), Folklore and Folklife: An Introduction. Chicago: University of Chicago Press, 53–83.

Dolenc, Janez. 2000. Kres na Grebljici. Povedke z Loškega pogorja. Ljubljana: Kmečki glas.

Dolinar, Peter. 2001. Prebliski skozi čas. Ljubljana: Samozaložba.

Douglas, Mary. 1999. Miselni slogi. Kritični eseji o dobrem okusu. Ljubljana: *cf.

Dundes, Alan. 1980. Interpreting Folklore. Bloomington: Indiana University Press.

Finnegan, Ruth. 1989. The Hidden Musicians: Music-making in an English Town. Cambridge: Cambridge University Press.

Foucault, Michel. 2001 [1969]. Arheologija vednosti. Ljubljana: Studia Humanitatis.

Frith, Simon. 1996. Performing Rites: On the Value of Popular Music. Oxford: Oxford University press.

Golež Kaučič, Marjetka. 2001. Raziskovalne metode v folkloristiki – med tradicionalnim in inovativnim. Traditiones 30 (1): 279–291.

Golež Kaučič, Marjetka. 2005. Folk Song Today: Between Function and Aesthetics. Traditiones 34 (1): 177–189. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2005340114

Habrnál, Miloš idr. 2005. Rupnikova črta in druge jugoslovanske utrdbe iz obdobja 1926–1941. Dvůr Králové nad Labem: Fortprint.

Handelman, Don. 1998 [1990]. Models and Mirrors: Towards an Anthropology of Public Events. New York in Oxford: Berghahn Books.

Ivančič Kutin, Barbara. 2003. Raziskovalni položaj pri terenskem zbiranju prozne folklore. Traditiones 32 (1): 117–124.

Ivančič Kutin, Barbara. 2006. Vpliv konteksta kraja in časa na pripovedovanje folklornih pripovedi. V: Novak Popov, Irena (ur.), Slovenska kratka pripovedna proza. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 627–634.

Jankovič Potočnik, Aleksander. 2009. Rupnikova linija. Odkrivanje utrdb ob rapalski meji. Logatec: Ad Pirum.

Kapchan, Deborah A. 1995. Performance. The Journal of American Folklore 108 (430): 479–508. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/541657

Kavčič, Benjamin. 2003. Utrinki z Rupnikove linije. V: Rupnikova linija. Tečaj za turistične vodnike po Rupnikovi liniji. Neobjavljeno seminarsko gradivo. Škofja Loka: LTO Zavod za pospeševanje turizma Blegoš.

Klobčar, Marija. 2003. Ljudske pesmi v meščanskem okolju – pričevanje ljudskega v meščanskem ali meščanskega v ljudskem? Traditiones 32 (2): 51–70.

Kozorog, Miha. 2002. Glasba–prostor–identiteta: Primeri iz Tolmina po letu 1945. Neobjavljeno diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.

Kozorog, Miha. 2005. Halucinogena dediščina. Močeradovec, naš stoletnik in pop ikona. V: Hudales, Jože in Nataša Visočnik (ur.), Dediščina v očeh znanosti. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 117–131.

Kozorog, Miha. 2010. »Pa Tminu se patiepaje«. Življenjski svet lokalne skupnosti mladih v uglasbenih besedilih (1. del: uglaševanje). Glasnik SED 50 (3, 4): 33–41.

Kozorog, Miha. 2011. »Pa Tminu se patiepaje«. Življenjski svet lokalne skupnosti mladih v uglasbenih besedilih (2. del: ustvarjanje lokalnosti). Glasnik SED 51 (1, 2): 10–16.

Kumer, Zmaga. 1988. Etnomuzikologija. Razgledi po znanosti o ljudski glasbi. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Kvartič, Ambrož. 2010a. Sodobne povedke. Razmišljanje o najbolj sodobnem žanru pripovedne folklore. Studia mythologica Slavica 13: 273–290.

Kvartič, Ambrož. 2010b. Migracijski motivi sodobnih povedk o tujcih v velenjskem prostoru. V: Mencej, Mirjam in Dan Podjed (ur.), Ustvarjanje prostorov. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete; Praga: Filozofická fakulta Univerzita Karlova; Bratislava: Filozofická fakulta Univerzita Komenského; Krakov: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 92–111.

Mencej, Mirjam. 2006. Coprnice so me nosile. Raziskava vaškega čarovništva v vzhodni Sloveniji na prelomu tisočletja. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Muršič, Rajko. 1995. Center za dehumanizacijo. Etnološki oris rock skupine. Pesnica: Frontier.

Ogorevc, Blaž. 1995. Močeradovec. Halucinogene droge – Made in Slovenia. Mladina 23: 26–32.

Pettan, Svanibor. 2002. Gypsy Musicians and Folk Music Research in the Territories of Former Yugoslavia. V: Bojan Baskar in Irena Weber (ur.), MESS Vol. 4. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 169–185.

Piko-Rustia, Martina. 2001. Sodobno pripovedništvo na Koroškem. Glasnik SED 41 (1, 2): 65–67.

Prinčič, Boris in Miha Kozorog. 1998. Močeradovec – žganje, ki je in ga ni. Neobjavljena seminarska naloga. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Ramšak, Mojca. 2006. Žrtvovanje resnice. Opoj zmuzljivih diskretnih nediskretnosti. Maribor: Litera.

Rihtman-Auguštin, Dunja. 1979. Istraživanje folklora i kulturna praksa. Narodna umjetnost 16: 9–19.

Rupnik, Alenka. 2003. Življenje ob meji med obema vojnama in po njima. V: Rupnikova linija: Tečaj za turistične vodnike po Rupnikovi liniji. Neobjavljeno seminarsko gradivo. Škofja Loka: LTO Zavod za pospeševanje turizma Blegoš.

Stanonik, Marija. 1990. Slovstvena folklora v domačem okolju. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Stanonik, Marija. 1999. Slovenska slovstvena folklora. Ljubljana: DZS.

Stanonik, Marija. 2001. Teoretični oris slovstvene folklore. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Stanonik, Marija. 2006. Procesualnost slovstvene folklore. Slovenska nesnovna kulturna dediščina. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Stanonik, Marija. 2009. Zgodovina slovenske slovstvene folklore. Od srednjega veka do sodobnosti. Ljubljana: Slovenska matica.

Šešo, Luka. 2010. »Ja o tome znam, ali ne želim pričati«. Tradicijska vjerovanja u nadnaravna bića u unutrašnjosti Dalmacije. Narodna umjetnost 47 (2): 97–111.

Šivic, Urša. 2006. Načini oblikovanja popularnoglasbenih priredb ljudskih pesmi. Traditiones 35 (1): 107–122. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2006350105

Terseglav, Marko. 1987. Ljudsko pesništvo. Ljubljana: DZS.

Terseglav, Marko. 2001. Štrekljev sindrom. Traditiones 30 (1): 201–220.

Tul, Vlasta. 2002. »Na Mostu se vse zve, če ne prej pa…«. Komentirana objava zapisnika seje krajevne organizacije Socialistične zveze delovnega ljudstva Most na Soči z dne 15. julija 1953. V: Zbornik Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici. Nova Gorica: Pokrajinski arhiv, 132–159.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2011400303

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave