REAL AND VIRTUAL SPACES OF REVISITING THE QUESTION “WHAT TO DO WITH FOLKLORE?”
REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI PREMISLEKA O VPRAŠANJU »KAM BI S TO FOLKLORO?«

Marija Klobčar

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2011400301

Abstract

In 1975, the question “What to do with folklore?” very clearly expressed the position of Slovenian folklore studies of the time. It was aimed at society, which the experts deemed indifferent towards tradition. A new examination primarily asks whether today this question can be addressed to the same audience and ask the same thing. Is it once more directed at society, or does it perhaps demand self-reflection by scholars, who, without extensive theoretical consideration, often find it difficult to justify their research topic and presence today?

***

Leta 1975 je vprašanje Kam bi s to folkloro? zelo jasno izrazilo stališča tedanje slovenske folkloristike. Namenjeno je bilo družbi, po presoji stroke brezbrižni do izročila. Vnovično soočenje z njim pa je predvsem dilema, ali ima lahko danes to vprašanje istega naslovnika in enako vsebino. Ali je spet namenjeno družbi ali pa morda zahteva samorefeksijo stroke, ki brez širokega teoretskega premisleka marsikdaj težko opraviči predmet svojega raziskovanja in svojo navzočnost v sodobnosti?

Keywords

folklore studies; folk; understanding of folklore; context; folklorism // folkloristika; ljudskost; razumevanje folklore; kontekst; folklorizem

Full Text:

PDF

References

Berger, Peter L., and Thomas Luckmann. 1988 [1967]. Družbena konstrukcija realnosti. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Bohlman, Philip V. 2000. The Music of European Nationalism. Santa Barbara: ABC CLIO.

Cohen, Anthony P. 1995. The Symbolic Construction of Community. London: Routledge.

Dundes, Alan. 1989. Defining Identity through Folklore. In: Dundes, Alan, Folklore Matters. Knoxville: The University of Tennessee Press, 1–39.

Fikfak, Jurij. 2008. Med delom in celoto. Nekatera vprašanja etnološkega raziskovanja in reprezentacije. Traditiones 37 (2): 27–44. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2008370202

Kremenšek, Slavko. 1977/78. Je današnja slovenska etnologija antifolkloristika? Jezik in slovstvo 23: 227–230.

Kumer, Zmaga. 1975. Kam bi s to folkloro? Ljubljana: Naše Tromostovje.

Kumer, Zmaga. 1986. Ljudske pesmi Živčkove Katre. Traditiones 15: 165–179.

Kumer, Zmaga. 2002. Slovenska ljudska pesem. Ljubljana: Slovenska matica.

Lozica, Ivan. 1979. Metateorija u folkloristici in filozofija umjetnosti. Narodna umjetnost 16: 33–55.

Marošević, Grozdana. 2010. Glazba četiriju rijeka. Povijest glazbe Karlovačkog Pokuplja. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatsko muzikološko društvo.

Pisk, Marjeta. 2008. Raziskave ljudske pesmi med tekstom in kontekstom. Traditiones 37 (1): 99–111. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2008370105

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2008. Na poti k etnološkim pogledom in podobam. Traditiones 37 (2): 9–26. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2008370201

Thoms, William John. 2010 [1846]. Folklor. In: Hameršak Marijana and Suzana Marjanić (eds.), Folkloristička čitanka. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, AGM, 25–28.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2011400301

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave