PERCEPTION OF CULTURAL HERITAGE AND MONUMENT PROTECTION<br>PERCEPCIJA KULTURNE DEDIŠČINE IN VARSTVO SPOMENIKOV</br>

  • Vito Hazler Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia
Keywords: comprehensive treatment of cultural heritage, identification, assessment, expert ethics, prejudice, presentation, eco-museum // celostna obravnava kulturne dediščine, identifikacija, vrednotenje, strokovna etika, predsodek, predstavitev, ekomuzej

Abstract

The paper highlights the importance of a comprehensive treatment of cultural heritage which contributes to the possibility of interdisciplinary cooperation between various human, social and natural disciplines. In addition to cooperation of different branches a successful physical renovation requires also the understanding of skills and technologies for processing materials from the past, that is from the time when an individual protected monument was built. The protection of immaterial heritage in the present time is closely linked to this finding and is more and more often applied in monument protection activities. Without taking into consideration the skills and knowledge from the past we cannot perform quality renovations of cultural monuments nor ensure basic ethic principles of monument protection of professional and amateur conservators in the field.

***

Članek osvetljuje pomen celostne obravnave kulturne dediščine, ki prispeva k možnosti interdisciplinarnega sodelovanja različnih humanističnih, družbenih in naravoslovnih znanosti. Uspešna fizična obnova poleg sodelovanja različnih ved zahteva tudi razumevanje veščin in tehnologij obdelave gradiv v času, ko je bil zgrajen zaščiteni spomenik. Varstvo nesnovne dediščine danes je s tem tesno povezano in tudi vse bolj uporabljeno v dejavnosti zaščite spomenikov. Brez upoštevanja preteklih veščin in znanja ni mogoča kakovostna prenova kulturnih spomenikov, prav tako pa brez tega ni mogoče zagotoviti osnovnih etičnih načel poklicnega in amaterskega varovanja na terenu.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Eko-muzej. 2011. Eko-muzej hmeljarstva in pivovarstva (Hop Growing and Brewing Industry Eco-Museum). http://www.ekomuzej-hmelj.si/si/ (8 December 2011).

Hazler, Vito. 1999. Podreti ali obnoviti? Zgodovinski razvoj, analiza in model etnološkega konservatorstva na Slovenskem. Ljubljana: Založba Rokus.

Hazler, Vito. 2008. Varstvo kulturne (stavbne) dediščine. (Raz)korak med teorijo in prakso. Glasnik SED 43 (3–4): 9–17.

Kolizej. 2011. Kolizej bo padel (Kolizej will faill). http://www.delo.si/novice/slovenija/kolizej-bo-padel-v-prihodnjem-tednu.html (8. december 2011).

Lah, Ljubo. 2001. Od arhitekturnega konzervatorstva, obnove in prenove do integralnega varstva dediščine. Urbani izziv 12 (1): 31–45.

Maroević, Ivo. 1986. Sadašnjost baštine. Zagreb: Društvo povijesničara umjetnosti Hrvatske.

Odlok o strategiji. 2011. Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Decree on Spatial Development Strategy of Slovenia). http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?stevilka=3397&urlid=200476 (23. december 2011).

Partizanska bolnica Franja. 2011. Partizanska bolnica Franja (Franja Partisan Hospital). http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_vojna_partizanska_bolnica_Franja (8. december 2011).

Sanz, Nuria. 2002. Living Wooden Culture throughout Europe. Strasbourg: Council of Europe.

Šestan, Ivan. 1990. Vino i tradicija. Zagreb: Etnografski muzej u Zagrebu.

Vidic, Jana idr. 2006. Sistem varstva narave v Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor.

Zakon o kulturni dediščini. 2011. Zakon o kulturni dediščini (Law on Cultural Heritage). http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?stevilka=485&urlid=200816 (23. december 2011).

Published
2012-12-14
How to Cite
1.
Hazler V. PERCEPTION OF CULTURAL HERITAGE AND MONUMENT PROTECTION<br>PERCEPCIJA KULTURNE DEDIŠČINE IN VARSTVO SPOMENIKOV</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2012Dec.14 [cited 2020Apr.4];41(2):123-34. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/942
Section
Tradition and Heritage: Different Aspects and Appropriations / Tradicija in dediščina. Mnogoteri vidiki in prisvojitve