ETNOLOG IN CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
ETHNOLOGIST AND THE INTEGRAL APPROACH TO CULTURAL HERITAGE PROTECTION

Zvezda Koželj

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2013420112

Abstract

Etnološki vidik in vsebine delovanja etnologov konservatorjev so kot osrednje zadolžitve pri postopkih ohranjanja kulturne dediščine prepoznali tudi snovalci novejše mednarodne in domače varstvene zakonodaje. Že utečene in dodatne naloge etnologov konservatorjev so predstavljene in utemeljene v varstveni zakonodaji in povezane v programski model delovanja etnologov konservatorjev. Ohranitev dediščine bi morala biti predsem vzajemna odločitev in naloga nosilcev kulturnih pojavov, lastnikov in stroke ob sodelovanju vseh potrebnih deležnikov. Izbrane kulturne pojave bi morali predstaviti v preverjenih, utečenih ali inovativnih rešitvah v več različicah, kot mogoče razvojne potenciale načrtovalcem na vseh, vertikalnih in horizontalnih ravneh.

***

The planners of contemporary international and domestic protection legislation have now also recognized the crucial roles of the ethnological perspective and conservator-ethnologists in processes of cultural heritage conservation. The well-established and the additional tasks of conservator-ethnologists are presented and substantiated through the protective legal framework and connected in the work programme model of conservatorethnologists. Heritage preservation should be mainly a mutual decision and obligation of agents, proprietors and experts as well as all other stakeholders. The selected cultural phenomena should be presented with the help of tried and tested, recognised or innovative solutions as possible development potential to planners at all levels, both vertical and horizontal.

Keywords

etnologija; etnolog konservator; kulturna dediščina; celostno ohranjanje; programski model // ethnology; conservator-ethnologist; cultural heritage; integrated conservation; programme model

Full Text:

PDF

References

Clark, Kate. 2001. From Regulation to Participation: Cultural Heritage, Sustainable Development and Citizenship. V: Weber, Raymond (ur.), Forward Planning: The Function of Cultural Heritage in a Changing Europe. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 103–112.

Council of Europe. 2002. European Cultural Heritage (Volume I) – International Co-operation: Collected Texts. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Council of Europe. 2003. Declaration on the Territorial Dimension of Sustainable Development. http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/cemat/confminist1-15/13edeclarationljubljana_EN.asp

Council of Europe. 2005. Framework Convention of the Council of Europe on the Value of Cultural Heritage for Society and its Explanatory Report. http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=199&CM=8&CL=ENG

Delak Koželj, Zvezda. 1997. Etnologija v dejavnosti nepremične kulturne dediščine. Glasnik SED 37 (1–2): 3–8.

Delak Koželj, Zvezda. 2000. Politika varstva stavbne dediščine v Sloveniji. Glasnik SED 40 (3–4): 55–58.

Delak Koželj, Zvezda. 2005. Etnologija in kulturna dediščine. Definicije, vloge, pomeni. V: Hudales, Jože in Nataša Visočnik (ur.), Dediščina v rokah stroke. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta (Županičeva knjižnica; 14), 11–22 .

Delak Koželj, Zvezda. 2009. Etnologija in varstvo naravne in kulturne dediščine. Ljubljana: Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Slovenije (Vestnik 21).

European Union. 2001. Directive 2001/42/EC of the European Parliament and the Council on the Assessment of the Effects of Certain Plans and Programmes on the Environment. Luxembourg (tipkopis).

European Union. 2002. Recommendation of the European Parliament and the Council of 30 May 2002 Concerning the Implementation of Integrated Coastal Zone Management in Europe. Brussels (tipkopis).

ICOMOS. 1931. Athens Charter. http://www.icomos.org/en/charters-and-texts/179-articles-en-francais/ressources/charters-and-standards/167-the-athens-charter-for-the-restoration-of-historic-monuments

ICOMOS. 1964. International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites. http://www.international.icomos.org/charters/venice_e.pdf

ICOMOS. 2008. Declaration on the Preservation of the Spirit of Place. http://www.international.icomos.org/quebec2008/quebec_declaration/pdf/GA16_Quebec_Declaration_Final_EN.pdf

ICOMOS. 2011. Principles for the Conservation of Industrial Heritage Sites, Structures, Areas and Landscapes. http://www.international.icomos.org/Paris2011/GA2011_ICOMOS_TICCIH_joint_principles_EN_FR_final_20120110.pdf

ICOMOS. 2011. The Valletta Principles for the Safeguarding and Management of Historic Cities, Towns and Urban Areas. http://www.international.icomos.org/Paris2011/GA2011_CIVVIH_text_EN_FR_final_20120110.pdf

Kearney, Michael. 2004. Changing Fields of Anthropology: From Local to Global. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. Inc.

Petrič, Magdalena. 2000. Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino (Vestnik 17).

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2000. Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

UNESCO. 1972. Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. http://whc.unesco.org/en/conventiontext

UNESCO. 1976. Recommendation Concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13133&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

UNESCO. 1989. Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore. http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=12779&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

UNESCO. 2001. Universal Declaration on Cultural Diversity. http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf

UNESCO. 2003. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00006

UNESCO. 2004. Yamato Declaration on Integrated Approaches for Safeguarding Tangible and Intangible Cultural Heritage. http://portal.unesco.org/culture/en/files/23863/10988742599Yamato_Declaration.pdf/Yamato_Declaration.pdf

UNESCO. 2005. Convention on the Protection of the Diversity of Cultural Contents and Artistic Expressions. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=24129&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Uradni list RS. 1998. Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Aarhuška konvencija). http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlmpid=200470

Uradni list RS. 2008. Zakon o varstvu kulturne dediščine. http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200816&stevilka=485

Združeni narodi, Svetovna komisija za okolje in razvoj. 1987. Our Common Future. http://www.un-documents.net/wced-ocf.htmDOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2013420112

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave