STANOVANJSKA KULTURA V ETNOLOŠKI VEDI<br>DWELLING CULTURE IN ETHNOLOGY</br>

  • Špela Ledinek Lozej Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Keywords: stanovanjska (bivalna) kultura, stavbarstvo, materialna (snovna, gmotna) kultura, etnologija // dwelling culture, architecture, material culture, ethnology

Abstract

V prispevku je podan oris preučevanja stanovanjske kulture v evropski in slovenski etnološki raziskovalni praksi. V narodopisnem preučevanju snovne kulture v prvi polovici 20. stoletja je bila stanovanjska kultura posredno obravnavana v okviru zanimanja za razvoj in oblikovne prvine stavbarstva, samostojna raziskovalna topika je postala v drugi polovici 20. stoletja. Ločimo različne metodološke pristope: zgodovinski, geografski, družbeni pristop, preučevanje kulturnih prvin kot kazalnikov družbenih oziroma kulturnih procesov ter različni vidiki preučevanja (upo)rabe bivališča.

***

The article outlines the study of dwelling culture in European and Slovenian ethnological research practices. In the first half of the 20th century, dwelling culture was studied indirectly in the framework of interests in development as well as in the formal elements of architecture. It became an independent research topic in the second half of the 20th century.From then onwards, one may identify the use of diverse methodological approaches to the study of dwelling culture: historical, geographical, and social approaches, the study of dwelling cultureelements as indicators of wider social and cultural processes and the study of diverse aspects of dwelling use and consumption.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Appadurai, Arjun (ur.). 1986. The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.

Arnstberg, Karl-Olov in Alf Arvidsson (ur.). 1990. Människor & föremål, etnologer om materiell kultur. Stockholm: Carlsson u.a.

Attfield, Judy. 2000. Wild Things: The Material Culture of Everyday Life. Oxford in New York: Berg.

Bajburin, Al’bert Kašfullovič. 1983. Žilišče v obrjadah i predstavlenijah vostočnyh slavjan. Leningrad: Nauka.

Bajburin, Al’bert Kašfullovič. 1996. O žizni veščej v narodnoj kul’ture. Živaja starina 3: 2–3.

Baš, Angelos (ur.). 2004. Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Baš, Angelos in Sergij Vilfan. 1988. O starejših dimnicah na Slovenskem. Traditiones 17: 111−120.

Baš, Franjo. 1928. Kobanski hram. Časopis za zgodovino in narodopisje 23: 17–42.

Baš, Franjo. 1929. Gospodarsko poslopje v Savinjski dolini. Časopis za zgodovino in narodopisje 24: 71–90.

Baš, Franjo. 1968. Uvod v zgodovino stanovanjske hiše na Slovenskem. V: Vrbnjak, Viktor (ur.), Svet med Muro in Dravo. Ob stoletnici 1. slovenskega tabora v Ljutomeru 1868–1968. Maribor: Obzorja, 265–286.

Baudrillard, Jean. 1999 (1981). Simulaker in simulacija. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba.

Baumhauer, Joachim Friedrich. 2001. Hausforschung. V: Brednich, Rolf W. (ur.), Grundriss der Volkskunde. Einführung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 101–131.

Bausinger, Hermann. 1961. Volkskultur in der technischen Welt. Stuttgart: W. Kohlhammer.

Birdwell-Pheasant, Donna in Denise Lawrence-Zuñiga (ur.). 1999. House Life: Space, Place and Family in Europe. Oxford in New York: Berg.

Botík, Ján in Peter Slavkovský (ur.). 1995. Encyklopédia l’udovej kultúry Slovenska. Bratislava: Veda.

Bourdieu, Pierre. 1991 (1972). Outline of Theory of Practice. Cambridge, New York in Port Chester: Cambridge University Press.

Bourdieu, Pierre. 2000 (1979). La distinction. Critique sociale du jugement. Paris: Les Éditions de Minuit.

Bourdieu, Pierre. 2002 (1980). Praktični čut I., II. Ljubljana: Studia humanitatis.

Bromlej, Julian Vladimirovič (ur.). 1988. Narody mira. Istoriko-étnografičeskij spravočnik. Moskva: Sovetskaja énciklopedija.

Buchli, Victor. 1997. Khruschev, Modernism, and the Fight against Petit-bourgeois Consciousness in the Soviet Home. Journal of Design History 10 (2): 161–176.

Buchli, Victor. 2006. Architecture and Modernism. V: Tilley, Christopher idr. (ur.), Handbook of Material Culture. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, 254–266.

Buchli, Victor (ur.). 2002. The Material Culture Reader. Oxford in New York: Berg.

Caniggia, Gianfranco. 1976. Strutture dello spazio antropico. Firenze: Uniedit.

Caniggia, Gianfranco in Gian Luca Maffei. 1983. Composizione architettonica e tipologia edilizia 1. Lettura dell’edilizia di base. Venezia: Marsilio ed.

Caniggia, Gianfranco in Gian Luca Maffei. 1984. Composizione architettonica e tipologia edilizia 2. Progetto nell’edilizia di base. Venezia: Marsilio ed.

de Certeau, Michel idr. 1998. The Practice of Everyday Life: Volume 2: Living and Cooking. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Cevc, Tone. 1967. Nastanek in razvoj pastirskega stanu na Veliki planini nad Kamnikom. Kamniški zbornik 11: 47–86.

Cevc, Tone. 1969. Vorgeschichtliche Deutung der Sennhütte in der Kamniker Alpen. Alpes Orientales 5: 125–138.

Cevc, Tone. 1972. Die Sennhütten auf Pfosten in den Julischen Alpen und ihre Bedeutung für die europaische Bauforschung. Alpes Orientales 6: 23–43.

Cevc, Tone. 1978. Etnološka pričevalnost materialne kulture. V: Baš, Angelos in Slavko Kremenšek (ur.), Pogledi na etnologijo. Ljubljana: Partizanska knjiga, 161–195.

Cevc, Tone. 1982. Občasna naselja na Slovenskem. Traditiones 7–9: 93–125.

Cevc, Tone. 1984. Arhitekturno izročilo pastirjev, drvarjev in oglarjev na Slovenskem. Kulturnozgodovinski in etnološki oris. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Cevc, Tone. 1987. Odprta vprašanja stavbnega razvoja bohinjske kmečke hiše. V: Dežman, Jože (ur.), Bohinjski zbornik. Radovljica: Skupščina občine, 92–100.

Cevc, Tone. 1988. Kmečke hiše v Karavankah. Stavbna dediščina hribovskih kmetij pod Kepo, Stolom, Košuto, Obirjem, Pristovškim Storžičem in Peco. Celovec: Drava; Trst: Založništvo tržaškega tiska.

Cevc, Tone. 1989. Domneve o stavbnem izviru dveh tipov planšarskih koč na planinah na Slovenskem. Traditiones 18: 125–130.

Cevc, Tone. 1990. H genezi kmečke hiše na Slovenskem. Traditiones 19: 53–76.

Cevc, Tone. 1992. Bohinjski nadstropni stan v luči strukturne analize. Traditiones 21: 7–16.

Cevc, Tone. 1993. Slovenski kozolec. Žirovnica: Agens.

Cevc, Tone. 2001. Kozolci toplarji s kamnitimi stebri – eden izmed regionalnih tipov kozolca na Slovenskem. Traditiones 30 (1): 129–150.

Cevc, Tone idr. 1976. Stavbarstvo V: Kremenšek, Slavko idr. (ur.), Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja. Vprašalnice 5. Ljubljana: Raziskovalna skupnost slovenskih etnologov, 25−111.

Chevalier, Sophie. 1999. The French Two-Home Project: Materialization of Family Identity. V: Cieraad, Irene (ur.), At Home: An Anthropology of Domestic Space. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 83–94.

Comba, Rinaldo. 1978. Rappresentazioni mentali, realtà e aspetti di cultura materiale nella storia delle dimore rurali. Le campagne del Piemonte sud-occidentale fra XII e XVI secolo. Archeologia Medievale 5: 375–414.

Daun, Åke. 1990. Bostadens föremål och utrustning. Ett framtidsperspectiv met historiska återblickar (The Objects and Equipment of the Home. A Future Perspective with Historical Retrospect). V: Arnstberg, Karl-Olov in Alf Arvidsson (ur.), Människor & föremål, etnologer om materiell kultur. Stockholm: Carlsson u. a., 70–82.

Daun, Åke (ur.). 1995. Ting, kultur och mening. Oslo: Nordiska museet

Deu, Živa. 2001. Stavbarstvo slovenskega podeželja. Značilno oblikovanje stanovanjskih hiš. Ljubljana: Kmečki glas.

Deu, Živa. 2006. Podeželske hiše na Slovenskem. Ljubljana: Kmečki glas.

Elias, Norbert. 2000. O procesu civiliziranja. Sociogenetske in psihogenetske raziskave. Prvi zvezek. Vedenjske spremembe v posvetnih višjih slojih zahodnega sveta. Ljubljana: Založba /*cf.

Elias, Norbert. 2001. O procesu civiliziranja. Sociogenetske in psihogenetske raziskave. Drugi zvezek. Spremembe v družbi. Osnutek teorije civiliziranja. Ljubljana: Založba /*cf.

Fakin Bajec, Jasna. 2011. Procesi ustvarjanja kulturne dediščine. Kraševci med tradicijo in izzivi sodobne družbe. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Faure-Rousnel, Laurence. 2001. French Anthropology and Material Culture. Journal of Material Culture 6 (2): 237–257. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/135918350100600206

Ferlež, Jerneja. 2001. Mariborska dvorišča. Etnološki oris. Maribor: Mladinski kulturni center.

Ferlež, Jerneja. 2007. Prebivanje kot vzajemno prilagajanje med človekom in bivalnim okoljem. Primer Maribora. Glasnik SED 47 (3–4): 5–11.

Ferlež, Jerneja. 2008. Josip Hutter in bivalna kultura Mariborčanov. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl.

Ferlež, Jerneja. 2009a. Stanovati v Mariboru. Etnološki oris. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl.

Ferlež, Jerneja. 2009b. Pričevalnost različnih virov za raziskovanje bivalne kulture. Primer Hutterjeve vile v Mariboru. Glasnik SED 49 (3–4): 14–20.

Fister, Peter. 1974. Spremembe v prostorski organizaciji kmečkega stanovanjskega poslopja na osrednjem Gorenjskem med srednjim vekom in barokom. Traditiones 3: 113–132.

Fister, Peter. 1976. Etnološko raziskovalno delo v interdisciplinarni nalogi varovanja etnoloških spomenikov. Glasnik SED 16 (3): 42–45.

Fister, Peter. 1979. Obnova in varstvo arhitekturne dediščine. Ljubljana: Partizanska knjiga, Oddelek za arhitekturo Univerze.

Fister, Peter. 1980. Nekatera izhodišča za odnose med etnologijo in arhitekturo, gledano s stališča arhitekta (sinopsis). Glasnik SED 20 (1): 2–3.

Fister, Peter. 1986. Umetnost stavbarstva na Slovenskem. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Fister, Peter. 1993a. Glosar arhitekturne tipologije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Zavod Republike Slovenije za prostorsko planiranje.

Fister, Peter. 1993b. Arhitekturne krajine in regije Slovenije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Zavod Republike Slovenije za prostorsko planiranje.

Foucault, Michel. 2004 (1975). Nadzorovanje in kaznovanje. Nastanek zapora. Ljubljana: Krtina.

Frolec, Václav in Josef Vařeka (ur.). 1983. Lidová architektura – encyklopedie. Praha: Nakladelství tehnické literatury; Bratislava: Vydavitel’stvo tehnickey a ekonomickey literatury.

Gantar, Pavel. 1985. Urbanizem, družbeni konflikti, planiranje. Ljubljana: Republiška konferenca ZSMS, Univerzitetna konferenca ZSMS.

Gantar, Pavel. 1993. Sociološka kritika teorij planiranja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Gerndt, Helge. 1986. Kultur als Forschungsfeld. Über volkskundliches Denken und Arbeiten. München: Münchner Vereinigung für Volkskunde.

Godina Golija, Maja. 1991. Stanovanjska kultura mariborskih industrijskih delavcev v obdobju med vojnama. Časopis za zgodovino in narodopisje 27 (62): 88–94.

Godina Golija, Maja. 1992. Iz mariborskih predmestij. O življenju in kulturi mariborskih delavcev v letih 1919 do 1941. Maribor: Založba Obzorja.

Gullestad, Marianne. 1984. Kitchen-Table Society: A Case Study of the Family Life and Friendships of Young Working-Class Mothers in Urban Norway. Oslo: Universitetsforlaget.

Gullestad, Marianne. 1992. The Art of Social Relations: Essays on Culture, Social Action and Everyday Life in Modern Norway. Oslo: Scandinavian University Press.

Hazler, Vito. 1999. Podreti ali obnoviti? Zgodovinski razvoj, analiza in modeli etnološkega konservatorstva na Slovenskem. Ljubljana: Založba Rokus.

Hazler, Vito. 2001. Vilko Novak – dokumentalist in raziskovalec ljudskega stavbarstva. V: Hudelja, Mihaela, Vito Hazler in Ingrid Slavec Gradišnik, Podobe pokrajin. 1956–1970: Etnološka fototeka Vilka Novaka. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 61–82.

Hazler, Vito. 2004. Kozolci na Slovenskem. Ljubljana: Kmečki glas.

Hazler, Vito. 2005. Raziskave koroškega stavbarstva. V: Slavec Gradišnik, Ingrid (ur.), Pretrgane korenine. Sledi življenja in dela Rajka Ložarja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 363–390.

Jeřábek, Richard idr. (ur.). 2004. Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska 4. Etnografický a etnický obraz Čech Moravy a Slezska (1500-1900). Národopisné oblasti, kulturní areály, etnické a etnografické skupiny. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky.

Keršič, Irena. 1980. Naselja, stavbarstvo in notranja oprema. Slovenski etnograf 32: 40–68.

Keršič, Irena. 1990. Oris stanovanjske kulture slovenskega kmečkega prebivalstva v 19. stoletju. Slovenski etnograf 33–34: 329–388.

Keršič, Irena. 1992. Kolon in gospodar – dva načina življenja in dve stanovanjski kulturi (primera na mikro ravni). Etnolog 1: 95–136.

Keršič, Irena. 2004. Stanovanjska kultura. V: Baš (ur.) 2004, 577.

Kopytoff, Igor. 1986. The Cultural Biography of Things: Commodization as Process. V: Appadurai 1986, 64–91.

Köstlin, Konrad in Hermann Bausinger (ur.). 1983. Umgang mit Sachen. Zur Kulturgeschichte des Dinggebrauches. Regensburg: Deutsche Gesellschaft für Volkskunde.

Kremenšek, Slavko. 1964. Ljubljansko naselje Zelena jama kot etnološki problem (Doktorska disertacija). Ljubljana.

Kremenšek, Slavko. 1970. Ljubljansko naselje Zelena jama kot etnološki problem. Ljubljana: SAZU.

Lah, Ljubo. 1994. Prenova stavbne dediščine na podeželju. Novo mesto: Dolenjska založba.

Lawrence L., Denise in Setha M. Low. 1990. The Built Environment and Spatial Form. Annual Review of Anthropolgy 19: 453–505. DOI: http://dx.doi.org/10.1146/annurev.anthro.19.1.453 ali http://dx.doi.org/10.1146/annurev.an.19.100190.002321

Lefebvre, Henri. 2003 (1974). The Production of Space. Malden (etc.): Blackwell.

Lévi-Strauss, Claude. 1980 (1964). Mitologike 1. Presno i pečeno. Beograd: Prosveta in BIGZ.

Löfgren, Orvar. 1984a. Family and Household: Images and Realities: Cultural Change in Swedish Society. V: Netting, Robert MacC idr. (ur.), Households: Comparative and Historical Studies of the Domestic Groups. Berkeley, LA, in London: University of California Press, 446–469.

Löfgren, Orvar. 1984b. The Sweetness of Home: Class, Culture and Family Life in Sweden. Ethnologia Europaea 14: 44–64.

Löfgren, Orvar. 1989. The Nationalisation of Culture. Ethnologia Europaea 19 (1): 5–24.

Ložar, Rajko (ur.). 1944. Narodopisje Slovencev I. Ljubljana: Klas.

Makarovič, Gorazd. 1981. Slovenska ljudska umetnost. Zgodovina likovne umetnosti na kmetijah. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Makarovič, Gorazd. 1988. Pričevanje romanskega gradu Gamberka o stanovanjski kulturi. Varstvo spomenikov 30: 124–162.

Makarovič, Gorazd. 1991. Grad Vodriž – spomenik zgodnjeviteške stanovanjske kulture. Etnolog 1: 30–80.

Makarovič, Gorazd. 1995. Pričevanje gotskega stolpa Keblja o stanovanjski kulturi. Etnolog 5: 143–203.

Martínek, Zdeněk. 2000. Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska 3. Řemeslná, domácká a manufakturní výroba a obchod v Čechách v letech 1752-1756. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky.

Mauss, Marcel. 1996 (1923). Esej o daru in drugi spisi. Ljubljana: ŠKUC, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Meiners, Uwe. 1984. Erhebungen des Atlas der deutschen Volkskunde und historische Quellen. Möglichkeiten der Quellenkombination am Beispiel der Kornfege. V: Cox, Heinrich L. in Günter Wiegelmann (ur.), Volkskundliche Kulturraumforschung heute. Münster: Coppenrath, 129–150.

Melik, Anton. 1933. Kmetska naselja na Slovenskem. Geografski vestnik 9: 129–165.

Miller, Daniel. 1987. Material Culture and Mass Consumption. Oxford: Basil Blackwell.

Miller, Daniel (ur.). 2001. Home Possessions: Material Culture behind Closed Doors. Oxford in New York: Berg.

Mlakar Adamič, Jana. 1992. Bivalna kultura industrijskega proletariata – kolonije v zasavskih revirjih. Časopis za zgodovino in narodopisje 27 (62): 102–108.

Mlakar Adamič, Jana. 2003. Rudarsko stanovanje. Bivalna kultura skozi čas. Katalog stalne etnološke razstave v koloniji Njiva v Trbovljah. Trbovlje: Zasavski muzej.

Mlinar, Zdravko. 1990. Prostor in sociologija. Družboslovne razprave 7 (10): 3–12.

Mlinar, Zdravko. 1994. Individuacija in globalizacija v prostoru. Ljubljana: SAZU, Razred za zgodovinske in družbene vede.

Mlinar, Zdravko (ur.). 1996. Globalization and Territorial Identities. Aldershot (etc.): Avebury.

Mohrmann, Ruth-Elisabeth. 1990. Alltagswelt im Land Braunschweig. Staädtische und ländliche Wohnkultur vom 16. bis frühen 20. Jahrhundert. Münster: Coppenrath.

Mohrmann, Ruth-Elisabeth. 2001. Wohnen und Wirtschaften. V: Brednich, Rolf W. (ur.), Grundriss der Volkskunde. Einführung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 133–153.

Muraj, Aleksandra. 1977. Transformiranje načina i kulture stanovanja u Jalševcu. Narodna umjetnost 14: 95–149.

Muraj, Aleksandra. 1989. Živim znači stanujem. Etnološka studija o kulturi stanovanja u žumberačkim Sošicama. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo, Zavod za istraživanje folklora; Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete v Ljubljani.

Murko, Matija. 1896. Narodopisna razstava češkoslovanska v Pragi l. 1895. Letopis Matice slovenske 1896: 75–137.

Murko, Matija. 1905. Zur Geschichte des volkstümlichen Hauses bei den Südslaven. Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 35: 308–330.

Murko, Matija. 1906. Zur Geschichte des volkstümlichen Hauses bei den Südslaven. Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 36: 12–40, 92–129.

Murko, Matija. 1962. Hiša Slovencev. V: Slodnjak, Anton (ur.), Izbrano delo. Ljubljana: Slovenska matica, 255–274.

Muršič, Rajko. 2006. Nova paradigma antropologije prostora. Prostorjenje in človeška tvornost. Glasnik SED 46 (3–4): 48–54.

Mušič, Marjan. 1947. Obnova slovenske vasi. Celje: Družba sv. Mohorja.

Mušič, Marjan. 1952. Vplivna področja med stilno arhitekturo in slovenskim ljudskim stavbarstvom v srednjem veku. Slovenski etnograf 5: 54–69.

Mušič, Marjan. 1970. Arhitektura slovenskega kozolca. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Novak, Vilko. 1952. Ljudsko stavbarstvo v naši etnografiji. Slovenski etnograf 5: 14–17.

Novak, Vilko. 1958. Struktura slovenske ljudske kulture. V: Razprave SAZU, II. razr., Knj. 4. Ljubljana: SAZU, 5–31.

Novak, Vilko. 1960. Slovenska ljudska kultura. Ljubljana: Državna založba Slovenije

Oliver, Paul (ur.). 1998. Encyclopaedia of Vernacular Architecture of the World. Cambridge in New York: Cambridge University Press.

Pedersen, Ragnar. 1990. Gjenstanden som kildemateriale. Nye ideer, nye perspektiver (Der Gegenstand als Quellenmaterial. Neue Ideen, neue Perspektiven). V: Arnstberg in Arvidsson 1990, 216–225.

Ravnik, Mojca. 1981. Galjevica. Ljubljana: Partizanska knjiga.

Ravnik, Mojca. 1988. Vprašanja o istrskem stavbarstvu, Traditiones 17: 121−134.

Ravnik, Mojca. 1996. Bratje, sestre, strniči, zermani. Družina in sorodstvo v vaseh v slovenski Istri. Ljubljana: ZRC SAZU; Koper: Lipa.

Robertson, Roland. 1992. Globalisation: Social Theory and Global Culture. London: Sage.

Rogan, Bjarne. 1992. Artefacts – Source Material or Research Objects in Contemporary Ethnology. Ethnologia Scandinavica 22: 105–118.

Rogan, Bjarne. 1996. Material Culture, Meaning and Interpretation in Nordic Ethnological Research: From Functionalist to Phenomenological Approaches. V: Pärdi, Heiki (ur.), How to Make Ethnologists. Tartu: Estonian National Museum, 57–70.

Rogan, Bjarne. 1998. Things with a History and other Possessions: Some Notes on Public and Private Aspects of Possession among Elderly People. Ethnologia Scandinavica 28: 93–107.

Rotar, Braco. 1981. Pomeni prostora. Ideologije v urbanizmu in arhitekturi. Ljubljana: Delavska enotnost.

Rotar, Braco. 1985. Risarji. Učenjaki. Ideologije v urbanizmu in arhitekturi. Ljubljana: Delavska enotnost.

Rudofsky, Bernard. 1964. Architecture without Architects: A Short Introduction to Non-pedigreed Architecture. New York: Doubleday.

Sarti, Raffaella. 2002. Europe at Home: Family and Material Culture. 1500–1800. New Haven in London: Yale University Press.

Sarti, Raffaella. 2003. Vita di casa. Abitare, mangiare, vestire nell’ Europa moderna. Bari: Laterza.

Schippers, Thomas K. 2002. Od predmetov do simbolov. Spreminjajoče se perspektive pri preučevanju materialne kulture v Evropi. Etnolog 12: 125–137.

Schürmann, Thomas. 2001. Historische Wohnkultur in Norddeutschland. Erfahrungsberichte zur Dokumentation ländlicher Möbel. Stade: Landschaftsverband der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden.

Schürmann, Thomas. 2002. Erbstücke. Zeugnisse ländlicher Wohnkultur im Elbe-Weser-Gebiet. Stade: Landschaftsverband der Ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden.

Segalen, Martine. 1984. Nuclear is not Independent: Organization of the Household in the Pays Bigouden Sud in the Nineteenth and Twentienth Centuries. V: Netting, Robert McC. idr. (ur.), Households: Comparative and Historical Studies of the Domestic Groups. Berkeley, LA, in London: University of California Press, 163–186.

Segalen, Martine. 1987. Objets domestiques de la vie ouvrière. Ethnologie française 17 (1): 29–73.

Segalen, Martine in Christian Bromberger. 1996. L’objet moderne. De la production sérielle à la diversité des usages. Ethnologie française 26 (1): 5–16.

Segalen, Martine in Béatrix Le Wita (ur.). 1993. Chez soi. Objets et décors. Paris: Autrement.

Silvén-Garnert, Eva. 1995. Objects in the World and Objects in Museums. Nordisk museologi 2: 123–130.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2000. Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2004. Materialna kultura. V: Baš, Angelos (ur.), 312.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2008. Pogledi in podobe. K vprašanjem o produkciji znanja I. Traditiones 37 (2): 217–250. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2008370208

Smerdel, Inja. 1982. Stensko okrasje – eden razpoznavnih znakov načina življenja. Problemi 20 (9–10): 48–61.

Studen, Andrej. 1991a. Stanovanjska kultura nekaterih ljubljanskih ulic 1910. Zgodovinski časopis 45 (2): 239–257; 45 (3): 411–427; 45 (4): 595–605.

Studen, Andrej. 1991b. Zgodovinar in raziskovanje stanovanjske kulture urbanih naselij v preteklosti. Časopis za zgodovino in narodopisje 62 (1): 128–133.

Studen, Andrej. 1995a. Stanovati v Ljubljani. Ljubljana: ISH, ŠKUC.

Studen, Andrej. 1995b. Meščanska stanovanjska kultura. V: Badovinac, Tatjana in Rolanda Fugger Germadnik (ur.), To in ono o meščanstvu v provinci. Celje: Pokrajinski muzej, 10–18.

Studen, Andrej. 1997. Slikanje socio-topografske podobe nekega bivanjskega miljeja. Primer naselja vil na Mirju med obema svetovnima vojnama. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 37 (3): 30–32.

Šarf, Fanči. 1973. O raziskovanju stanovanjske kulture. Traditiones 2: 203–210.

Šarf, Fanči. 1976. Notranja hišna (stanovanjska) oprema. V: Kremenšek, Slavko idr. (ur.), Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja. Vprašalnice 5. Ljubljana: Raziskovalna skupnost Slovenije, 48–66.

Štuhec, Marko. 1995. Rdeča postelja, ščurki in solze vdove Prešeren. Ljubljana: Studia humanitatis.

Teuteberg, Hans Jürgen (ur.). 1985. Homo habitans. Zur Sozialgeschichte des ländlichen und städtischen Wohnens in der Neuzeit. Münster: Coppenrath.

Tilley, Christopher idr. (ur.). 2006. Handbook of Material Culture. London, Thousand Oaks in New Delhi: Sage Publications.

Tokarev, Sergej Aleksandrovič. 1965. Narody mira. Etnografičeskie očerki 2. Narody zarubežnoj Evropy. Moskva: Nauka.

Tokarev, Sergej Aleksandrovič. 1970. K metodike etnografičeskogo izučenija material’noj kul’tury. Sovjetskaja etnografija 4: 3–17.

Tränkle, Margret. 1972. Wohnkultur und Wohnweisen. Tübingen: Tübinger Vereinigung für Volkskunde E. V.

Valentinčič, Nadja. 1995. Oris bivalne kulture v Študentskem naselju v Rožni dolini (Diplomska naloga). Ljubljana.

Vilfan, Sergij. 1970. Kmečka hiša. V: Blaznik, Pavle idr. (ur.), Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih panog. Ljubljana: SAZU, 559–593.

Vranješ, Matej. 2008. Prostor, teritorij, kraj. Produkcije lokalnosti v Trenti in na Soči. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko.

Vurnik, Stanko. 1930. Kmečka hiša Slovencev na južnovzhodnem pobočju Alp. Doneski k študijam o ljudski arhitekturi. Etnolog 4: 30–70.

Weiss, Richard. 1959. Hauser und Landschaften der Schweiz. Erlenbach, Zürich in Stuttgart: Eugen Rentsch Verlag.

Wiegelmann, Günter (ur.). 1980. Geschichte der Alltagskultur. Münster: Coppenrath.

Wiegelmann, Günter (ur.). 1987. Wandel der Alltagskultur seit dem Mittelalter. Phasen – Epochen – Zäsuren. Münster: Coppenrath.

Published
2013-10-15
How to Cite
1.
Ledinek Lozej Špela. STANOVANJSKA KULTURA V ETNOLOŠKI VEDI<br>DWELLING CULTURE IN ETHNOLOGY</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2013Oct.15 [cited 2020May25];42(1):143-6. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/926
Section
Razprave in razgledi / Articles and Essays