INTERPRETIRANJE PLESNEGA IZROČILA: LOKALNO, NACIONALNO IN NADNACIONALNO<br>INTERPRETING FOLK DANCE HERITAGE: LOCAL, NATIONAL AND TRANSNATIONAL LEVEL</br>

  • Bojan Knific Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, SI–1000 Ljubljana
Keywords: folklorna skupina, plesno izročilo, ljudski ples, folklorni ples, folklorizem // folk dance group, folk dance heritage, folk dance, folkloric dance, folklorism

Abstract

Programska različnost evropskih folklornih skupin je deloma povezana z različnostjo plesnega in drugega izročila, a bolj kot različnost izročil nanjo vplivajo selekcije pričevanj o plesnem izročilu in njegovo folkloriziranje. Folklorna dejavnost se namreč uresničuje s poudarjanjem drugačnosti našega izročila od izročila drugih, in sicer že v nacionalnih mejah, ko so nekatere prvine plesnega izročila določenega območja poudarjene in druge zapostavljene. Še bolj pa se to kaže, če primerjamo dojemanje in interpretiranje izročila na mednarodni ravni. Glede načinov folkloriziranja izročila obstajajo nadnacionalna kulturna območja s posebnostmi, ki vodijo k podobnosti programov folklornih skupin med njimi, in različnosti, če se primerjajo s skupinami zunaj njih.

***

The variety among programmes of the European folk dance groups is partly linked to the diversity of dance and other traditions, but is due more to the selection of testimonies on dance tradition and their folklorization. Folk dance activity is namely actualized in emphasizing the distinctiveness of Our tradition from the tradition of Others. This is not only the case within national borders, where certain elements of the dance tradition of a certain area have been exposed and the others neglected, but even more so when we compare the perception and interpretation of traditions on an international level. Concerning the transformation of traditions into folk traditions, there exist transnational cultural areas with their own features that account for the resemblances among the programmes of the folk dance groups within the areas as well as the differences when comparing dances from different areas.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barker, Cris. 2000. Cultural Studies: Theory and Practice. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Pulications.

Cash, Jennifer. 2002. After The Folkloric Movement: Traditional Life in Post-Socialist Moldova. Anthropology of East Europe Review 20 (2). http://condor.depaul.edu/~rrotenbe/aeer/v20n2/Cash.pdf (15. 3. 2008).

Cash, Jennifer. 2007. Origins, Memory, and Identity: “Villages” and the Politics of Nationalism in the Republic of Moldova. East European Politics and Societies 21: 588. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0888325407307351

Ciubrinskas, Vytis. 2000. Revival of Tradition for Reconstruction of Identity: Lithuanian Case. Folk: Journal of Danish Ethnographic Society 40: 19–40.

Filippou, Filippos (idr.). 2006. The Folk Dance as Theatrical Performance and the Training of Dance Teachers. Arts and Humanities in Higher Education 5: 51–63. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1474022206060081

Fügedi, Marta. 2000. The Discovery of Matyo Folk Art. Hungarian Heritage 1: 9–18.

Glick Schiller, Nina. 2005. Transnational Social Fields and Imperialism: Bringing a Theory of Power to Transnational Studies. Anthropological Theory 5 (4): 439–461.

Hannerz, Ulf. 1998. Transnational Research. V: Russell Bernard, H. (ur.), Handook of Methods in Cultural Anthropology. Walnut Creek (etc.): Altamira Press, 235–256.

Hofer, Tamás. 1991. Construction of the “Folk Cultural Heritage” in Hungary and Rival Versions of National Identity. Ethnologia Europaea 21: 145–170.

Kanneva, Nadia. 2011. National Identity Lite: Nation Branding in Post-Communist Romania and Bulgaria. International Journal of Cultural Studies 14 (2): 191–207. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1367877910382181

Kavanagh, Donncha, Carmen Kuhling in Kieran Keohane. 2008. Dance-Work: Images of Organization in Irish Dance. Organization 15 (5): 725–742. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1350508408093650

Kearney, Michael. 1995. The Local and the Global: The Anthropology of Globalization and Transnationalism. Annual Review of Anthropology 24: 547–565. DOI: http://dx.doi.org/10.1146/annurev.anthro.24.1.547 ali http://dx.doi.org/10.1146/annurev.an.24.100195.002555

Kendirbaeva, Gulnar. 1994. Folklore and Folklorism in Kazakhstan. Asian Folklore Studies 53: 97–123. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1178561

Klimt, Andrea. 2005. Performing Portugueseness in Germany. Etnografica 9 (1): 103–121.

Knific, Bojan. 2010. Folklornikom s(m)o vzeli noše. Kostumiranje folklornih skupin – med historično pričevalnostjo in istovetnostjo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Kunej, Rebeka. 2006. Transformacije ljudskega plesa v predstavah za »druge«. Primer treh kol iz Bele krajine. Traditiones 35 (1): 123–134. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2006350106

Kunej, Rebeka. 2008. Štajeriš (Steierisch) among Slovenians. Narodna umjetnost 45 (1): 149–166.

Kunej, Rebeka. 2010. Staro na nov način. Etnolog 20: 135–148.

Kuutma, Kristin. 1997. Changes in Folk Culture and Folklore Ensembles. Folklore 6. http://www.folklore.ee/folklore/vol6/krifolk6.htm (21. 12. 2006).

Kuutma, Kristin. 1998. Festival as Communicative Performance and Celebration of Ethnicity. Folklore 7. http://www.folklore.ee/folklore/index.html (7. 10. 2005).

Luz Martinez, Iversis. 2002. Danzas Nacionalistas: The Representitation of History through Folkloric Dance in Venezuela. Critique of Antropology 22 (3): 257–282. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0308275X02022003758

Muršič, Rajko. 2005. Kvadratura kroga dediščine. Toposi ideologij na sečišču starega in novega ter tujega in domačega. V: Hudales, Jože in Nataša Visočnik (ur.), Dediščina v očeh znanosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 25–40.

Rihtman-Auguštin, Dunja. 2001. Etnologija in etnomit. Zagreb: ABS95.

Rüütel, Ingrid. 2003. The Singing Revolution. http://www.eurotradmusic.net/news/article.asp?lang=en&Nr=140 (8. 9. 2006).

Vail, June A. 2003. Staging “Sweden”: A Typology for Folk Dance in Performance. Scandinavian Studies 75: 89–102. http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-3049609/Staging-Sweden-a-typology-for.html (28. 2. 2008).

Vitez, Zorica. 2009. 60 godina Lada. V: Vitez, Zorica in Miroslava Vučić (ur.), Lado. Hrvatsko nacionalno blago / Lado: Croatian National Treasure. Zagreb: Školska knjiga, 11–14.

Published
2013-10-15
How to Cite
1.
Knific B. INTERPRETIRANJE PLESNEGA IZROČILA: LOKALNO, NACIONALNO IN NADNACIONALNO<br>INTERPRETING FOLK DANCE HERITAGE: LOCAL, NATIONAL AND TRANSNATIONAL LEVEL</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2013Oct.15 [cited 2020Jul.10];42(1):125-42. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/925
Section
Razprave in razgledi / Articles and Essays