ODSEVI MATERIALNE KULTURE V ŠALJIVIH IN ZABAVLJIVIH LJUDSKIH PESMIH ŠTREKLJEVE ZBIRKE
REFLECTIONS OF THE MATERIAL CULTURE IN THE HUMOROUS AND MOCKING SONGS FROM KAREL ŠTREKELJ’S COLLECTION

Jerneja Vrabič

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2013420105

Abstract

Članek razkriva nekatere elemente materialne kulture, kakor so zapisani v zadnjem delu četrte knjige Štrekljeve zbirke Slovenske narodne pesmi (1895–1923). Pesmi so bile večinoma zbrane ob koncu 19. in na začetku 20. stoletja. Avtorica obravnava način življenja, prehrano, načine oblačenja, predmete in izdelke, ki so bili v rabi med 18. in 20. stoletjem. Ob dejstvu, da ljudska pesem prehaja iz roda v rod, in da sta literarni in resnični svet prepletena, avtorica primerja ljudske pesmi in resnična dejstva družbenega življenja v preteklih stoletjih.

***

The article explores selected elements of material culture as they are depicted in the fourth volume of Karel Štrekelj's collection Slovenske narodne pesmi (Slovenian Folk Songs, 1895–1923). The songs were mostly collected in late 19th and early 20th centuries. The author examines life-style and dietary habits, clothing manners, objects and artefacts used in the Slovenian territory in the past, spanning from 18th to 20th century. Assuming that folk songs pass from generation to generation and that the imaginary (literary) and the real worlds are intertwined and mutually influence each other, the author compares the lyrics of folk songs to the real phenomena of social life of the past centuries.

Keywords

slovenska ljudska pesem; prehrana; noša/oblačila; predmeti; Karel Štrekelj; 18., 19. in 20. stoletje; družbene skupine // Slovenian folk song; dietary habits; clothing; artefacts; Karel Štrekelj; 18th–20th century; social groups

Full Text:

PDF

References

Bahtin, Mihail M. 2008 (1965). Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa in ljudska kultura srednjega veka in renesanse. Ljubljana: LUD Literatura.

Baš, Angelos. 1987. Oblačilna kultura na Slovenskem v Prešernovem času. Ljubljana: DZS.

Baš, Angelos. 1992. Oblačilna kultura na Slovenskem v 17. in 18. stoletju. Ljubljana: DZS.

Ben-Amos, Dan. 1971. Toward a Definition of Folklore in Context. Journal of American Folklore 84 (331): 3–15. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/539729

Bogataj, Janez. 1992. Sto srečanj z dediščino na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba.

Bras, Ljudmila. 1991. Rokodelstvo in obrt. Slovenski etnograf 33–34: 207–246.

Eco, Umberto. 1999. Šest sprehodov skozi pripovedne gozdove. Ljubljana: LUD Literatura.

Glonar, Joža. 1923. Predgovor. V: SNP IV, 3–66.

Godina Golija, Maja. 2003. Vegetables in the food culture of Slovenian urban population between 1850 and 1950. V: Hietala, Marjatta in Tanja Vahtikari (ur.), The Landscape of Food: The Food Relationship of Town and Country in Modern Times. Helsinki: Finnish Literature Society, 63–72.

Godina Golija, Maja. 2009. Slovenske kuharske knjige od 1869 do 1940. Vir za razumevanje vsakdanjika. V: Luthar, Oto in Matejka Grkič (ur.), Rezine poželenja. Hrana in komunikacija v perspektivi humanističnih ved. Nova Gorica: Univerza.

Golež, Marjetka. 1991. Glasbeni inštrumenti v slovenski književnosti. V: Cvetko, Igor (ur.), Med godci in glasbili. Razgledi. Ljubljana: ZRC, Inštitut za slovensko narodopisje, Sekcija za glasbeno narodopisje.

Golež Kaučič, Marjetka. 2003. Ljudsko in umetno – dva obraza ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, ZRC SAZU.

Golež Kaučič, Marjetka. 2009. Slovenian folk culture between national identity and European integration processes. Narodna umjetnost 46 (1): 33–49.

Jezernik, Božidar. 2012. Kava. Čarobni napoj. Ljubljana: Modrijan.

Kozorog, Miha. 2011. Nekaj pripomb za več družbenega konteksta v slovenski folkloristiki. Traditiones 40 (3): 27–50. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/traditio2011400303

Kranjec, Miško. 1973. Izbrano delo II. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Krnjak, Franc. 2003. O ljudskih grbih in še kaj v ormoški okolici. http://www2.arnes.si/~lkkpcj1/grbi_sre_kog_or/oljudskihgrbihinsekajxxx.htm (7. 2. 2011).

Kropej, Monika. 2001. Karel Štrekelj. Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Kumer, Zmaga. 1968. Ljudska glasba med rešetarji in lončarji v Ribniški dolini. Maribor: Obzorja.

Kumer, Zmaga. 1983. Ljudska glasbila in godci na Slovenskem. Ljubljana: Slovenska matica.

Kumer, Zmaga. 1996. Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi. Ljubljana: ZRC SAZU.

Kumer, Zmaga. 2003. Od Ribnice do Rakitnice. Ljudska pesem in glasba v Ribniški dolini. (Spremno besedilo k zgoščenki). Ljubljana: Glasbenonarodopisni inštitutu ZRC SAZU, Škrabčeva domačija Hrovača, Miklova hiša Ribnica, 2003.

Makarovič, Gorazd. 1991. Prehrana v 19. stoletju na Slovenskem. Slovenski etnograf 33–34: 127–205.

Makarovič, Marija. 1991a. Oblačilna kultura agrarnega prebivalstva v 19. stoletju. Slovenski etnograf 33–34: 247–300.

Makarovič, Marija. 1991b. Zdravstvena kultura agrarnega prebivalstva v 19. stoletju. Slovenski etnograf 33–34: 481–528.

Novak, Vilko. 1960. Slovenska ljudska kultura. Ljubljana: DZS.

Novak, Vilko. 1986. Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Petrič, Franci. B. n. l. Kum. Podružnična cerkev sv. Neže. http://www.kam.si/romarske_cerkve/hum.html (28. 6. 2011).

Pisk, Marjeta. 2006. Odsevi materialne kulture v Hrovatinovih zapisih ljudskih pesmi iz Goriških brd. Raziskovalna naloga. Ljubljana: ZRC SAZU; Nova Gorica: Fakulteta za podiplomski študij.

Počkar, Ivanka. 2005. Dve gasi, dva policaja, sto obrtnikov. Življenje mestnih obrtnikov od sredine 19. stoletja do druge svetovne vojne na primeu Brežic. Brežice: Društvo za oživitev mesta Brežice; Krško: Valvasorjev raziskovalni center; Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC.

Podlogar, Alenka. 2010. Od sestavljanja pravokotnikov do krojenja. Vpogled v krojenje ženskih kmečkih oblačil na Slovenskem od prve polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne. Glasnik SED 50 (3, 4): 63–71.

Schippers, Thomas K. 2002. Od predmetov do simbolov. Spreminjajoče se perspektive pri proučevanju materialne kulture v Evropi. Etnolog 12: 125−137.

Slovenske narodne pesmi [SNP]. 1895–1898. Slovenske narodne pesmi I. Ur. Karol Štrekelj. Ljubljana: Slovenska matica.

Slovenske narodne pesmi [SNP]. 1908–1923. Slovenske narodne pesmi IV. Ur. Karel Štrekelj in Joža Glonar. Ljubljana: Slovenska matica.

Šlibar, Vladimir. 1995. »Človek je, kar jé« (Ludvig Feuerbach). Prispevek k zgodovini meščanske prehrane v 19. stoletju. V: Badovinac, Tanja in Rolanda Fugger Germadnik (ur.), To in ono o meščantvu v provinci. Celje: Pokrajinski muzej, 19–25.

Terseglav, Marko. 2001. Štrekljev sindrom. Traditiones 30 (1): 201–220.

Tuma, Henrik. 1997. Iz mojega življenja. Spomini, misli in izpovedi (ur. Branko Marušič). Ljubljana: Tuma.

Vodušek, Valens. 2003. Etnomuzikološki članki in razprave (ur. Marko Terseglav in Robert Vrčon). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Žagar, Janja. 1991. Tekstil. V: Kos, Mateja in Matija Žargi (ur.), Gradovi minevajo, fabrike nastajajo. Industrijsko oblikovanje v 19. stoletju na Slovenskem (Vodnik / Katalog k razstavi v Narodnem muzeju). Ljubljana: Narodni muzej, 57–63.

Žagar, Janja. 2004. Pokrivala / Headwear. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2013420105

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave