“A BUNNY IS A BEAUTIFUL THING” OR ANIMALS AS MACHINES (!?). THE PERCEPTION OF THE ANIMAL WORLD IN SLOVENIAN FOLK SONGS<br>»ZAJČEK JE LEPA REČ« ALI ŽIVALI KOT STROJI (!?). DOJEMANJE ŽIVALSKEGA SVETA V SLOVENSKIH LJUDSKIH PESMIH</br>

  • Marjetka Golež Kaučič ZRC SAZU Institute of Ethnomusicology, Novi trg 2, SI -1000 Ljubljana, Slovenia
Keywords: Slovenian folk ballads, animals in songs, human-animal relationship, synanthropic and anthropophilic view, cultural zoology, ethnozoology, zoological folklore, zooethics, anthropomorphism // slovenske ljudske balade, živali v pesmih, živalsko-človeška r

Abstract

The article proceeds from the human-animal relationship as presented in selected folk songs and seeks to redefine the tra- ditional view of animals (as some sort of animate machines). Using ecological and philosophical premises, the author seeks to demonstrate that animals belong where human beings have already ensconced themselves. In analyzing animal ballads and humorous songs, the author discovers various images and roles of animals as well as human perceptions of the animal world either as a real microcosm or merely a metaphorical one. Research thus shifts from an analysis of motifs and themes to the concrete or cultural relationship of the human towards animals in folklore. It is shown that the relationship between humans and animals in folk songs is explicitly anthropocentric and based on two types of historical views on animals: the synanthropic view, which treats animals as harmful, and the anthropophilic view, which regards animals as useful; however, because of certain ethic dimensions this often switches to ironicization, concealing the horror of certain human acts towards animals.

***

Članek izhaja iz razmerja človek–žival, kot nam ga prikazujejo izbrane ljudske pesmi, kjer si avtorica prizadeva redefinirati tradicionalni koncept pogleda na žival (kot nekakšen živalski stroj). S pomočjo ekoloških in filozofskih premis skuša dokazati, da žival sodi tja, kamor se je že usidralo človeško bitje. Ob analizi živalskih balad in šaljivih pesmi odkriva raznovrstne podobe in vloge živali in odnos človeka do živalskega sveta, ki ga v njegovem mikrokozmosu dojema kot resničnega ali le kot metaforičnega. Raziskava se premešča od motivno-tematske analize vlog živali v pesmih do konkretnega oziroma kulturnega razmerja človeka do živali, kakor se izraža v ljudski pesmi. Ugotavlja, da je človeški odnos do živali v ljudskih pesmih izrazito antropocentričen in izražen v dveh tipih pogleda na živali, ki jima lahko sledimo v zgodovini: v sinatropskem (živali so obravnavane kot škodljive) in antropofilnem (živali so koristne). Kljub temu pa lahko v pesmih zaznamo etično razsežnost, upesnjeno v ironizaciji posamičnih grozljivih človeških ravnanj z živalmi.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cambi, Nenad and Nikola Visković (eds.). 1998. Kulturna animalistika. Split: Književni krug.

Coetzee, John Maxwell. 2007 (1999). Življenja živali. Ljubljana: LUD Šerpa.

Darwin, Charles. 1872. The Expression of the Emotions of Man and Animals. London: John Murray.

Drewermann, Eugen. 1981. Der tödliche Fortschrift. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet.

Drewermann, Eugen. 2008. Über die Unsterblichkeit der Tiere. Düsseldorf: Patmos Verlag.

Duden Etymologie. 1963. Duden Etymologie. Herkunftswoerterbuch Der Deutschen Sprache. Mannheim: Bibliographisches Institut.

Germ, Tine. 2006. Simbolika živali. Ljubljana: Modrijan.

Golež Kaučič, Marjetka. 2002. Živalske pripovedne pesmi - vloga in pomen živalskih podob. Traditiones 31 (2): 23–42.

Golež Kaučič, Marjetka. 2004. “The Blackbird Mocks the Hunter”: Human and Animal Relationships in Slovene Animal Ballads. In: Peere, Isabelle and Stefaan Top (eds.), Ballads and Diversity: Perspective on Gender, Ethos, Power and Play. Trier: WVT, 127–137.

Handoo, Jawarharlal. 1990. Cultural attitudes to bird and animals in folklore. In: Willis, Roy (ed.), Signifying Animals: Human Meaning in the Natural World. New York: Routledge, 37–41.

Kumer, Zmaga [et al.] (eds.). 1970. Slovenske ljudske pesmi I. Zgodovinske, junaške, bajeslovne in pravljične pripovedne pesmi. Ljubljana: Slovenska matica. [= SLP]

Lorenz, Konrad. 1989. L' anello di Re Salomone. Milano: Adelphi.

Marjanić, Suzana. 2006. Književni svjetovi s etnološkom, ekološkom i animalističkom nišom. Narodna umjetnost 43 (2): 63–186.

Marjanić, Suzana and Antonija Zaradija Kiš (eds.). 2007. Kulturni bestiarij. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.

Nietzsche, Friedrich. 1988. Considération inactuelles. Paris: Gallimard.

Nietzsche, Friedrich. 1989. Somrak malikov. Primer Wagner. Ecce homo. Antikrist. Ljubljana: Slovenska matica.

Noske, Barbara. 1993. Humans and Other Animals: Beyond the Boundaries of Anthropology. London: Pluto.

Regan, Tom. 1983. The Case for Animal Rights. Berkeley: University of California Press.

Schenda, Rudolf. 1995. Das ABC der Tiere. Marchen, Mythen und Geschichten. München: Beck.

Serpell, James. 1996. In the Company of Animals: A Study of Human – Animal Relationships. Cambridge: Cambridge University Press.

Singer, Peter. 1995. Animal Liberation: A New Ethics for our Treatment of Animals. London: Pilmico.

Š = Štrekelj, Karel (ed.). 1895–1923. Slovenske narodne pesmi [Slovenian Folk Songs]. 4 Vols. Ljubljana. Cankarjeva založba.

Visković, Nikola. 1996. Životinja i čovjek. Prilog kulturnoj zoologiji. Split: Književni krug.

Willis, Roy (ed.). 1990. Signifying Animals: Human Meaning in the Natural World. New York: Routledge.

Published
2013-10-15
How to Cite
1.
Golež KaučičM. “A BUNNY IS A BEAUTIFUL THING” OR ANIMALS AS MACHINES (!?). THE PERCEPTION OF THE ANIMAL WORLD IN SLOVENIAN FOLK SONGS<br>»ZAJČEK JE LEPA REČ« ALI ŽIVALI KOT STROJI (!?). DOJEMANJE ŽIVALSKEGA SVETA V SLOVENSKIH LJUDSKIH PESMIH</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2013Oct.15 [cited 2020Sep.19];42(1):71-8. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/922
Section
Razprave in razgledi / Articles and Essays