Arhipelaške identitete, narava in pomen zavarovanih naravnih območij

Authors

  • Katriina Siivonen

DOI:

https://doi.org/10.3986/Traditio2013420209

Keywords:

Arhipelaški narodni park, Arhipelaški rezervat morske biosfere, identitete, naravna in kulturna dediščina, varstvo narave, kulturna vzdržnost // Archipelago National Park, Archipelago Sea Biosphere Reserve, identities, natural and cultural heritage

Abstract

V besedilu avtorica obravnava razmerja med krajevnimi identitetami v jugozahodnem finskem arhipelagu in načini delovanja Arhipelaškega narodnega parka in Arhipelaškega rezervata morske biosfere. Analiza se osredinja na različne rabe arhipelaškega morskega področja glede na lokalno prebivalstvo in obiskovalce.

***

The author analyzes the relationship between local identities in the Southwest Finland Archipelago and the working principles of the Archipelago National Park and the Archipelago Sea Biosphere Reserve. The analysis focuses on different uses of the Archipelago Sea area by local residents and visitors.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andersson, Kjell. 1997. Den finländska skärgårdspolitikens framväxt och utveckling. Strukturell bakgrund, aktörer och institutioner. SSKH Meddelanden, Nr. 44. Helsingfors: Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Andersson, Kjell. 1998. Näringsutveckling i sydvästra Finlands skärgård. Tolv kommuner i ljuset av offentlig statistik. Rapporter och diskussionsinlägg 4/98. Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Arhipelaški rezervat morske biosfere. 2013. The Archipelago Sea Biosphere Reserve. The Archipelago Sea Biosphere Reserve - the man living in harmony with nature. http://www.skargardshavetsbiosfaromrade.fi/index.php/general/archipelago-sea-area-br (21. 4. 2013).

Bergbom, Gunnevi in Karin Bergbom. 2005. Befolkningsförändringar och ägoförhållanden på utskären i Skärgårdshavet 1954–2004. Skärgård. Tidskrift utgiven av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. Årgång 28 (1): 57–67.

Birkeland, Inger in Katriina Soini. 2009. From policy to practices: Discourses on cultural sustainability. (Razprava pod temo 5.4: What is Culturally Sustainable Development?, Katriina Soini in Katriina Siivonen, XXII Congress of the European Society for Rural Sociology, Vaasa, 17.–20. avgust 2009.

Granö, Olavi, Markku Roto in Leena Laurila. 1999. Environment and Land Use in the Shore Zone of the Coast of Finland. Turku: Univerza v Turkuju (Publicationes Instituti Geographici Universitas Turkuensis N: 160).

Laki Saaristomeren kansallispuistosta. 1982. Laki Saaristomeren kansallispuistosta 20. 8. 1982/645.

Laki saariston kehityksen edistämisestä. 1981/1993. Laki saariston kehityksen edistämisestä 26. 6. 1981/494, 10. 12. 1993/1138.

Lappalainen, Markku. 2004. Skärgårdshavets nationalpark. En jungfrudans av öar. Föreningen Konstsamfundets publikationsserie XX. Helsingfors: Söderströms / Konstsamfundet.

Lokalna uprava. 2013. Local administration. V: The Archipelago Sea Biosphere Reserve - the man living in harmony with nature. http://www.skargardshavetsbiosfaromrade.fi/index.php/general/local-administration (21. 4. 2013).

Lukala, Marianne. 1986. Dalsbruk 1686–1986. Dalsbruk: Ovako.

Luonnonsuojelulaki. 1996. Luonnonsuojelulaki 20. 12. 1996/1096.

MaB-ohjelma. 2013. MaB-ohjelma. In Saaristomeren biosfäärialue – ihmisen ja luonnon välinen tasapaino. http://www.skargardshavetsbiosfaromrade.fi/index.php/yleistae/mab (6. 4. 2013).

Our Common Future. 1987. Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.

Perttula, Minttu. 2006. Suomen kansallispuistojärjestelmän kehittyminen 1960–1990-luvuilla ja U.S. National Park Servicen vaikutukset puistojen hoitoon. Helsinki: Metsähallitus.

Saaristomeren kansallispuisto. 2013. Saaristomeren kansallispuisto. V: Luontoon.fi. http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/saaristomeri/Sivut/Default.aspx (6. 4. 2013).

Siivonen, Katriina. 2008. Saaristoidentiteetit merkkien virtoina. Varsinaissuomalainen arki ja aluekehitystyö globalisaation murroksessa. Kansatieteellinen arkisto 51. Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys.

Siivonen, Katriina. 2010. Local Culture as a Resource in Regional Development in the Southwest-Finland Archipelago. JEF: Journal of Ethnology and Folkloristics 3(2), 2009: 47–63.

Siivonen, Katriina. 2013. The Essential Power of Culture: Museums and the Archipelago Trail in the Southwest Finland Archipelago. V: Lindeborg, Lisbeth in Lars Lindkvist (ur.), The Value of Arts and Culture for Regional Development: A Scandinavian perspective. London in New York: Routledge.

Sisäasiainministeriö. 2007. Saaristo-ohjelma 2007–2010. Saaret, meri, järvet, joet ja rantavyöhyke aluekehitystekijöinä. Helsinki: Sisäasiainministeriö, Saaristoasiain neuvottelukunta.

Suomen tilastollinen vuosikirja. 2005. Suomen tilastollinen vuosikirja. 100. vuosikerta (uusi sarja) 2005. Helsinki: Tilastokeskus.

TYKL – Arhivi šole za kulturološke raziskave, Etnološki arhivi, Univerza Turku, Finska: TYKL/SPA/395–468 – Intervjuji in gradivo kot rezultat avtoričinega terenskega dela za doktorsko disertacijo.

UNESCO. 2003. Réserves de biosphère. Des lieux privilégiés pour les hommes et la nature. Paris: UNESCO.

Vainio, Juhani. 1981. Flyttningsrörelse och avfolkning i sydvästra Finlands skärgård (Korpo, Rimito och Merimasku 1950–1974). Turun yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja N:o 92. Turku: Turun yliopisto, maantieteen laitos.

Valtioneuvoston asetus saaristokunnista. 2008. Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä 18. 9. 2008/608.

Ympäristöministeriö. 2013. Kansallis- ja luonnonpuistot. Sisältödokumentti 27. 2. 2013. http://www.ymparisto.fi/print.asp?contentid=429858&lan=fi&clan=fi (21. 3. 2013).

Downloads

Published

15.11.2013

How to Cite

Siivonen, K. (2013). Arhipelaške identitete, narava in pomen zavarovanih naravnih območij. Traditiones, 42(2), 163–177. https://doi.org/10.3986/Traditio2013420209

Issue

Section

Triglavski narodni park - Akterji / Triglav National Park - Social Actors