PAŠA IN PREDELAVA MLEKA V PLANINAH TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA: KULTURNA DEDIŠČINA IN AKTUALNA VPRAŠANJA
GRAZING AND DAIRYING IN THE MOUNTAIN PASTURES OF TRIGLAV NATIONAL PARK: CULTURAL HERITAGE AND CURRENT QUESTIONS

Špela Ledinek Lozej

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2013420203

Abstract

V prispevku je orisan pregled planinstva oziroma planšarstva in s planšarstvom povezane kulturne dediščine na območju Triglavskega narodnega parka. Poudarjena so aktualna vprašanja, razhajanja, zbliževanja in premoščanja razlik med razumevanji in izkušnjami planšarstva in planšarske kulturne dediščine raznovrstnih deležnikov, od neposrednih akterjev v planinah do zastopnikov javnega interesa.

***

The article contains a survey of Alpine dairy pasturing and of elements of cultural heritage associated with pasturing within the confines of Triglav National Park. The author raises questions as well as identifies discrepancies, overlaps and reconciliations among different understandings and experiences of dairy mountain pasturing and its cultural heritage on the part of diverse stakeholders: from directly involved agents to representatives of public interest.

Keywords

planine; Triglavski narodni park; kulturna dediščina // mountain pastures; Triglav National Park; cultural heritage

Full Text:

PDF

References

Bajuk Senčar, Tatiana. 2005. Kultura turizma. Antropološki pogled na razvoj Bohinja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Bohinjska sirarna. 2013. Zaščitni znak. http://www.sir.si/zascitni_znak.html (15. 4. 2013).

B. n. a. 1874. V društvu je moč. Soča. Glasilo slovenskega političnega društva goriškega za brambo narodnih pravic 4 (47), 19. 11.: 4.

Certificirani proizvajalci zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil. 2010 Priloga k certifikatu št. CP-015 za sir Mohant z zaščiteno označbo porekla (ZOP). http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Varna_in_kakovostna_hrana_in_krma/zasciteni_kmetijski_pridelki/Certifikati/Mohant.pdf (17. 3. 2013).

Cevc, Tone. 1984. Arhitekturno izročilo pastirjev, drvarjev in oglarjev na Slovenskem. Kulturnozgodovinski in etnološki oris. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Cevc, Tone. 2000. Lončene posode pastirjev. Sklede in latvice iz poznega srednjega in novega veka iz planin v Kamniških Alpah. Ljubljana: ZRC SAZU.

Cevc, Tone. 2003. Kontinuiteta antične pašne tradicije v Kamniških Alpah. Traditiones 32 (1): 7–19.

Cevc, Tone. 2004. Sirarjenje v planinah v Kamniško-Savinjskih Alpah v luči arheoloških najdb in zgodovinskih virov. Traditiones 33 (1): 57–82. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2004330104

Cevc, Tone. 2006. Kdaj so začeli v planinah sirariti? Po sledeh arheoloških najdb in zgodovinskih virov do spoznanj o začetkih sirarjenja v planinah na Slovenskem. V: Cevc, Tone (ur.), Človek v Alpah. Desetletje (1996–2006) raziskav o navzočnosti človeka v slovenskih Alpah. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 242–258.

Čertič, Pavel in Peter Domevšček. 2008. Planina Kuhinja je oživela. Epicenter 9 (9): 11–12.

Gartner, Gregor. 2012. Transkript pogovora z Gregorjem Gartnerjem, rejcem živine iz Studorja (28. 5. 2012). ISN ZRC SAZU, Raziskovalna postaja Nova Gorica.

Gospodarska zbornica Slovenije. 2009. Geografsko poreklo. http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/nacionalna_zakonodaja/16368 (17. 3. 2013).

Grasseni, Cristina. 2011. Re-inventing Food: Alpine Cheese in The Age of Global Heritage. Anthropology of Food 8. http://aof.revues.org/6819 (6. 7. 2013).

Knific, Vlado. 1995. Ohranjanje pašnih planin in varstvo planšarskih objektov v Sloveniji. V: Cevc, Tone (ur.), Planšarske stavbe v vzhodnih Alpah. Stavbna tipologija in varovanje stavbne dediščine. Ljubljana: ZRC SAZU, 206–216.

Koren, Davorin. 2006. Mlečne planine v Zgornjem Posočju. O življenju in gospodarjenju na planinah s predelavo mleka. Bled: Javni zavod Triglavski narodni park.

Koren, Davorin. 2012. Transkript pogovora z Davorinom Korenom, odgovornim za razvoj v Javnem zavodu TNP (11. 5. 2012). ISN ZRC SAZU, Raziskovalna postaja Nova Gorica.

Kralj, Tomaž in Davorin Koren. 2011. Izhodišča za načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 2012–2022. Analiza stanja kmetijstva. Bled: Javni zavod Triglavski narodni park. http://www.tnp.si/images/uploads/Analiza_kmetijstva.pdf (15. 3. 2013).

Kranjc, Špela. 2007. Čezmejna sirarska pot. (Dornberk): ViTel. Video DVD (23 min., 14 sek.), barve, zvok.

Ledinek Lozej, Špela. 1999. Planina Krstenica. Diplomska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Ledinek Lozej, Špela. 2002. Pričevanja o nekdanji ureditvi in življenju v planini Krstenica. Traditiones 31 (1): 69–90.

Ledinek Lozej, Špela. 2012. Planšarstvo. Predstavitev primera paše in predelave mleka v visokogorski bohinjski planini Krstenica. V: Porenta, Tita in Tercelj Otorepec, Mojca (ur.), Etnologija in slovenske pokrajine. Gorenjska. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 109–121. http://www.sed-drustvo.si/upload/files/content/zbornik-Etnologija%20in%20slovenske%20pokrajine-internet.pdf

Lukan Klavžer, Tea idr. (ur.). 2012. Izhodišča za načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 2012–2022. Podatki o kulturni dediščini z oceno stanja. Bled: Javni zavod Triglavski narodni park. http://www.tnp.si/images/uploads/Kulturna_dediscina.pdf (15. 3. 2013).

Marsano, Matteo. 1932. I pascoli alpini dell'Alto e Medio Isonzo. Gorizia: Cattedra Ambulante d'Agricoltura per la Provincia di Gorizia.

Melik, Anton. 1950. Planine v Julijskih Alpah. Ljubljana: SAZU.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 2013. Seznam registriranih enot žive kulturne dediščine. http://www.mizs.gov.si/si/storitve/kultura/razvidi_evidence_in_registri/register_zive_kulturne_dediscine/seznam_registriranih_enot_zive_kulturne_dediscine/ (15. 4. 2013).

Ministrstvo za kulturo. 2008. Priročnik pravnih režimov varstva, ki jih je treba upoštevati pri pripravi planov in posegih v območja kulturne dediščine. http://giskds.situla.org/evrdd/P_11_11_02.htm#IIaaa (15. 4. 2013).

Načrt upravljanja TNP. 2012. Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 2014–2023. Dopolnjeni osnutek z dne 29. oktobra 2012. http://www.tnp.si/images/uploads/Dopolnjeni_osnutek_NU_20121029_www.pdf

Novak, Anka. 1984. Triglavski narodni park in domačini. Planinski vestnik 84 (8): 351–355.

Novak, Anka. 1985. Planšarstvo in pašne planine na gorenjski strani TNP. V: Fabjan, Ivan (ur.), Triglavski narodni park. Vodnik. Bled: Triglavski narodni park, 147–160.

Novak, Anka. 1987. Planinsko sirarstvo. V: Dežman, Jože (ur.), Bohinjski zbornik. Radovljica: Skupščina občine, 73–85.

Novak, Vilko. 1955. Odkup in ureditev služnostnih pravic v Bohinju. V: Zbornik Filozofske fakultete 2: 259–315.

Novak, Vilko. 1961. Die Stellung des Alpwesens in Slovenien zwischen dem germanischen und romanischen Raume. Volkskunde im Ostalpenraum. Alpes Orientales 2: 123–134.

Perko, Bogdan in Davorin Koren. 2011. Specifikacija za Tolminc. Tolmin: Sirarsko društvo Tolminc. http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Varna_in_kakovostna_hrana_in_krma/zasciteni_kmetijski_pridelki/Specifikacije/TOLMINC_januar_2012.pdf (1. 7. 2013).

Petek, Franci. 2005. Spremembe rabe tal v slovenskem alpskem svetu. Ljubljana: Založba ZRC.

Petek, Franci in Mimi Urbanc. 2007. Skupna zemljišča v Sloveniji. Geografski vestnik 79 (2): 41–62.

Potthoff, Kerstin idr. 2013. Land-use Changes in Mountains: A Comparative Analysis of Norway and Slovenia with a Focus on Livestock Grazing and Tourism. V: van der Vaart, Jacob (ur.), Aspects of European Landscape Change. 2012 PECSRL Proceedings. Leeuwarden: Fryske Akademy (v tisku).

Povše, Fran. 1878. Živinorejcem in sirarjem. Soča. Glasilo slovenskega političnega društva goriškega za brambo narodnih pravic 8 (33) (16. 8. 1878): 3.

Ravnik, Monika. 2012. Specifikacija za mohant. http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Varna_in_kakovostna_hrana_in_krma/zasciteni_kmetijski_pridelki/Specifikacije/MOHANT_SP_EU.pdf (1. 7. 2013).

Ravnik, Monika. 2013. Zapis telefonskega pogovora z Moniko Ravnik, predsednico Sirarskega društva Bohinj (3. 7. 2013). ISN ZRC SAZU, Raziskovalna postaja Nova Gorica.

Register kulturne dediščine. 2013. Iskanje enot nepremične dediščine. http://giskd2s.situla.org/rkd/Zacetek.asp (18. 3. 2013; 15. 4. 2013).

Roškar, Saša. 2007. Študija izvedljivosti tematskih poti Gorenjske. Kranj: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj. http://www.bsc-kranj.si/resources/files/doc/tematske_poti/STUDIJA_IZVEDLJIVOSTI_TEMATSKIH_POTI_GORENJSKE.pdf (17. 3. 2013).

Roškar, Saša. 2013. Telefonski pogovor in elektronsko dopisovanje s Sašo Roškar, konservatorko na ZVKDS, OE Kranj (18. 3. 2013, 15. 4. 2013). ISN ZRC SAZU, Raziskovalna postaja Nova Gorica.

Senegačnik, Jurij. 1983. Nekatere značilnosti najnovejšega razvoja planinskega gospodarstva. Geographica Slovenica 14: 38–43.

SP (Slovenski pravopis). 2001. Slovenski pravopis. Ljubljana: SAZU, ZRC SAZU.

Spiller-Muys, Fran (ur.). 1926. Planšarstvo in kmetijstvo na naših planinah. Ljubljana: Kmetijska tiskovna zadruga v Ljubljani.

Triglavski narodni park. 2011. Proces priprave načrta upravljanja in vključevanja deležnikov. http://www.tnp.si/images/uploads/proces_priprave_NU_iz_letaka.PDF (14. 3. 2013).

Tuma, Henrik. 1918. Pregled goriških planin 1918 po nalogu zavoda za vzpostavitev Goriške. Rokopis iz Arhiva dr. Henrika Tume. Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici.

Tuma, Henrik. 1924. Naše planine. Jadranski almanah (1924): 76–94.

TZ (Terenski zapis). 2011. Terenski zapis avtorice na obhodu podkrnskih planin Kuhinja, Kašina in Leskovica in tolminskih planin Sleme, Medrje in Pretovč z Miho Lipuščkom (19. 7. 2011). ISN ZRC SAZU, Raziskovalna postaja Nova Gorica.

TZ. 2012. Terenski zapis avtorice iz planine Laz, teren s Sašo Roškar (4.–6. 7. 2012). ISN ZRC SAZU, Raziskovalna postaja Nova Gorica.

TZ. 2012a. Terenski zapis avtorice iz planine Goreljek, teren s Sašo Roškar (28. 5. 2012). ISN ZRC SAZU, Raziskovalna postaja Nova Gorica.

TZ. 2012b. Terenski zapis avtorice s 6. sestanka delovne skupine etnologov konservatorjev na Pokljuki (26. 9. 2012). ISN ZRC SAZU, Raziskovalna postaja Nova Gorica.

TZ. 2013. Terenski zapis avtorice iz planine Javornik, terenski obisk ob odprtju obnovljene sirarne (5. 7. 2013). ISN ZRC SAZU, Raziskovalna postaja Nova Gorica.

Uradni list Evropske unije. 2011a. Objava vloge na podlagi člena 6 (2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila. C 185/06/2011 (25. 6.): 14–17.

Uradni list Evropske unije. 2011b. Objava vloge na podlagi člena 6 (2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila. C 364/10/2011 (14. 12.): 25–28.

Uradni list Evropske unije. 2012a. Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 187/2012 z dne 7. marca 2012 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Tolminc (ZOP)). 69/2012 (8. 3.): 5–6.

Uradni list Evropske unije. 2012b. Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 753/2012 z dne 14. avgusta 2012 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Bovški sir (ZOP)). L 223/2012 (21. 8.): 2–3.

Uradni list Evropske unije. 2013. Objava vloge v skladu s členom 50 (2) (a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil. 160/05/2013 (6. 6.): 7–10.

Uradni list Ljudske republike Slovenije. 1947. Zakon o agrarnih skupnostih. 4 (52)/1947 (20. 12.): 332.

Uradni list Ljudske republike Slovenije. 1956. Zakon o upravljanju in o gospodarjenju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti. 13 (7)/1956 (15. 3.): 61–65.

Uradni list Republike Slovenije. 1991. Zakon o denacionalizaciji. 1 (27)/1991 (29. 11.): 1094.

Uradni list Republike Slovenije. 1994. Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic. 4 (5)/1994 (4. 2.): 233.

Uradni list Republike Slovenije. 1997. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS-C). 7 (22)/1997 (18. 4.): 1287.

Uradni list Republike Slovenije. 2003. Pravilnik o označbi geografskega porekla Tolminc. 13 (101)/2003 (21. 10.): 14081.

Uradni list Republike Slovenije. 2004. Pravilnik o označbi geografskega porekla Bovški sir; Pravilnik o označbi geografskega porekla Mohant. 14 (47)/2004 (30. 4.): 6289.

Uradni list Republike Slovenije. 2008. Zakon o varstvu kulturne dediščine. 18 (16)/2008 (15. 2.): 1121.

Uradni list Republike Slovenije. 2010. Zakon o Triglavskem narodnem parku. 20 (52)/2010 (30. 6.): 7697.

Uradni list Republike Slovenije. 2011. Zakon o dopolnitvi Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic. 21 (87)/2011: 3726.

Uradni list Socialistične republike Slovenije. 1965. Zakon o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti (prečiščeno besedilo). 22 (7)/1965 (25. 2.): 109–112.

Valenčič, Vlado. 1990. Začetki organizacije našega mlekarstva. Kronika 38 (1–2): 30–43.

Viazzo, Pietro in Stuart Woolf (ur.). 2002. Formaggi e mercati. Economie d’alpeggio in Valle d’Aosta e Haute-Savoie. Le Chateau: Aosta.

Vojvoda, Metod. 1967. Spreminjanje gospodarskih funkcij in fiziognomije sezonsko poseljenega pasu v Slovenskih Alpah v zadnjih desetih letih. Ljubljana: tipkopis.

Vojvoda, Metod. 1995. Geografska oznaka planinskega gospodarstva v Bohinju. V: Cevc, Tone (ur.), Planšarske stavbe v vzhodnih Alpah. Stavbna tipologija in varovanje stavbne dediščine. Ljubljana: ZRC SAZU, 12–24.

Vranješ, Matej. 2008. Prostor, teritorij, kraj. Produkcije lokalnosti v Trenti in na Soči. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko.

Zakotnik, Igor. 2012. Zapis telefonskega pogovora z Igorjem Zakotnikom, vodjem strokovne službe v Javnem zavodu TNP (6. 12. 2012). ISN ZRC SAZU, Raziskovalna postaja Nova Gorica.

Zakotnik, Igor in Andrej Arih. 2012. Triglavski narodni park. Začasne upravljavske smernice Triglavskega narodnega parka. Bled: Triglavski narodni park. http://www.tnp.si/news/more/zaasne_upravljavske_smernice_tnp/ (15. 3. 2013).DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2013420203

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave