VAROVANJE DEDIŠČINE V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU V RAZCEPU MED STROKOVNIMI NAČELI, ZAKONODAJO IN VSAKDANJO REALNOSTJO
HERITAGE PROTECTION IN TRIGLAV NATIONAL PARK: CAUGHT BETWEEN PROFESSIONAL PRINCIPLES, LEGISLATION, AND EVERYDAY REALITIES

Vito Hazler

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2013420202

Abstract

Podlaga za raziskavo stanja nepremične kulturne dediščine na območju Triglavskega narodnega parka so bili javno dostopni seznami zbirnega registra kulturne dediščine v Republiki Sloveniji in avtorjevo večletno terensko delo. Območje vsebuje več za prepoznavnost parka pomembnih enot dediščine, kot so na primer značilne zasnove domačij, stavbarstvo pašnih planin, dvojni kozolci v Bohinju in druge starejše pojavne oblike, ki dokazujejo človekovo tesno povezanost z naravnim okoljem.

***

This study of the state of immovable cultural heritage in Triglav National Park is based on publically available official lists from the Slovenian cultural heritage registry and years of fieldwork by the author. The area contains many important cultural heritage units that have contributed to the prominence of the park, including farm layouts, mountain pasture architecture, double hayracks in Bohinj, and other older structures that testify to people’s close connection with the natural environment.

Keywords

varstvo dediščine; enotni dom; gručasta domačija; pašne planine; dvojni kozolci // heritage protection; housebarn; clustered farm; mountain pasture; double hayrack

Full Text:

PDF

References

Belingar, Eda. 2005. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 45 (3): 70–72.

Belingar, Eda in Andrejka Ščukovt. 2002. Vsebinska poročila etnologov konservatorjev za leto 2001. Območna enota Nova Gorica. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 42 (1/2): 93–95.

Bizjak, Janez. 1995a. Triglavski narodni park (TNP) – danes za jutri. Glasnik Slovenske matice 19 (1/2): 69–72.

Bizjak, Janez. 1995b. Varovanje in obnova pastirskih stavb v Triglavskem narodnem parku. V: Cevc, Tone (ur.), Planšarske stavbe v Vzhodnih Alpah. Stavbna tipologija in varovanje stavbne dediščine. Ljubljana: ZRC SAZU, 177–185.

Bizjak, Janez. 1995c. Z varstvenimi ukrepi se želimo prilagoditi mednarodnim standardom, zavarovati in ohraniti zadnje relikte neokrnjene narave. Gea 5 (8): 4–5.

Bizjak, Janez idr. 1999. Pocarjeva domačija v dolini Radovne. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije. Zbirka vodnikov; 199).

Cevc, Tone. 1969. Pastirski stanovi v Julijskih in kamniških Alpah (raziskovalno poročilo). Ljubljana: Raziskovalna skupnost Slovenije.

Cevc, Tone. 1976. Občasno naseljena bivališča v Sloveniji. Oris stavbnega izročila (raziskovalno poročilo). Ljubljana: Raziskovalna skupnost Slovenije.

Cevc, Tone. 1984. Arhitekturno izročilo pastirjev, drvarjev in oglarjev na Slovenskem. Kulturnozgodovinski in etnološki oris. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Cevc, Tone. 1992a. Bohinj in njegove planine. Bled: Triglavski narodni park.

Cevc, Tone. 1992b. Bohinjski nadstropni stan v luči strukturne analize. Traditiones 21: 7–16.

Cevc, Tone. 1995. Tipologija tradicionalnih pastirskih in planšarskih stavb v slovenskih Alpah. V: Cevc, Tone (ur.), Planšarske stavbe v Vzhodnih Alpah. Stavbna tipologija in varovanje stavbne dediščine. Ljubljana: ZRC SAZU, 50–65.

Cevc, Tone. 2001. Kozolci toplarji s kamnitimi stebri – eden izmed regionalnih tipov kozolca na Slovenskem. Traditiones 30 (1): 129–150.

Cevc, Tone. 2006. Človek v Alpah. Desetletje (1996–2006) raziskav o navzočnosti človeka v slovenskih Alpah. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Cevc, Tone in Jaka Čop. 1993. Slovenski kozolec. Žirovnica: Agens.

Črepinšek, Zalika idr. 2011. Analiza padavin na širšem območju Triglavskega narodnega parka za obdobje 1961–2009. Acta agriculturae Slovenica 97 (3): 295–304.

Dakskobler, Igor in Branko Zupan. 2011. Vrsta Botrychium simplex Hitchcock (Ophioglossaceae) na Malem polju v Triglavskem pogorju (9649/1). Folia biologica et geologica 52 (1/2): 83–92.

Dolinar, Mojca idr. 2008. Spreminjanje vodnega režima v TNP nas opozarja: Podnebne spremembe. Delo 50 (211), 11. 9.: 21.

Gaberšček, Silvester. 1992. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 32 (1/2): 96–98.

Gaberšček, Silvester. 2007. Obnova ruske cerkvice pod Vršičem: Ruska kapelica pod Vršičem. V: Zupanič Slavec, Zvonka in Petra Testen (ur.), Ob 15-letnici slovensko-ruskih srečanj, 1992–2006. Ljubljana: Unireal. Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 169–173.

Gaberšček, Silvester in Vladimir Knific. 1991. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 31 (1/2): 93–94.

Gaberščik, Alenka. 1998. Fizikalne in kemijske lastnosti vode v gorskih jezerih Triglavskega narodnega parka. Triglavski razgledi 2 (2): 3–8.

Grego, Milan. 1995. Vračanje k naravi. Gea 5 (9): 6–7.

Haruzin, Aleksander. 1902. Krestjanin Avstrijskoj Krajnjy i jego pastrojki (Kmet avstrijske Kranjske in njegove zgradbe), Živaja starina 3–4. Sankt Peterburg.

Haruzin, Aleksander. 1903. Žilišče Slovinca Verchnjej Krajny. Sankt Peterburg (separatni odtis revije Živaja Starina 3–4, 99 str. + 57 sl. prilog).

Jančar, Tomaž. 1994. Ornitološki atlas gnezdilk Triglavskega narodnega parka – poročilo o poteku popisovanja. Acrocephalus 15 (62): 3–7.

Karlovšek, Jože. 1927–28. Slovenska hiša. 1. Stavbni motivi. 2. Stavbe in pohištvo. Ljubljana: Jugoslovanske tiskarne.

Karlovšek, Jože. 1939. Slovenski domovi. Ljubljana: Jugoslovanska tiskarna.

Klemenčič, Bojan in Andrejka Ščukovt. 1991. Delo konservatorjev za ljudsko stavbno dediščino ZVNKD Gorica. Občine Ajdovščina, Idrija, Ilirska Bistrica, Nova Gorica, Postojna, Sežana, Tolmin. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 31 (1/2): 88–92.

Kmecl, Matjaž. 1991. Prodajajmo vrednote narave, a s poudarkom na preudarnosti: Ob 10-letnici Triglavskega narodnega parka. Delo 33 (148): 13.

Knific, Vladimir. 1987. Planina Zajamniki v Bohinju. Bohinj. V: Dežman, Jože (ur.), Bohinjski zbornik. Radovljica: Skupščina občine Radovljica, 100–105.

Knific, Vladimir. 1994. Oplenova hiša. Studor. V: Batič, Jerneja (ur.), Po poteh ljudskega stavbarstva Slovenije. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo: Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Slovenije, 52–54.

Knific, Vladimir. 1995a. Ohranjanje pašnih planin in varstvo planšarskih objektov v Sloveniji. V: Cevc, Tone (ur.), Planšarske stavbe v Vzhodnih Alpah. Stavbna tipologija in varovanje stavbne dediščine. Ljubljana: ZRC SAZU, 206–216.

Knific, Vladimir. 1995b. Inventarni popis predmetov v stavbi Zgornja Radovna št. 25. Etnolog 5: 315–362.

Knific, Vladimir in Silvester Gabršček. 1998. Bohinjske Fužinske planine in ljudje. Glasnik Unesco 18 (58): 44–50.

Križnar, Naško. 1973. Ovčje planine v porečju zgornje Soče. Razstava Goriškega muzeja. Nova Gorica: Goriški muzej (slikovno gradivo, razstavni plakati, muzejski eksponati).

Križnar, Naško. 1994. Prenova Trentarskega muzeja. Z drugega zornega kota. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 34 (1/2): 48–50.

Križnar, Naško. 2006. Trentarski obrazi. 5 (Videoposnetek). Ljubljana: Avdiovizualni laboratorij Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU.

Križnar, Naško. 2007. Slovo od raziskovalca planšarstva v Alpah. Dr. Tone Cevc, ki je raziskoval tudi pod Peco in Košuto, je umrl v 75. letu starosti. Novice 8: 11.

Kunaver, Jurij. 2008. Smrdeče mlake namesto planinskih biserov. Dolina sedmerih jezer po 100 letih in predlog novega zakona o Triglavskem narodnem parku. Delo 50 (54): 21.

Ledinek Lozej, Špela. 1999. Planina Krstenica. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.

Ledinek Lozej, Špela. 2012. Planšarstvo. Predstavitev paše in predelave mleka v visokogorski bohinjski planini Krstenica. V: Porenta, Tita in Mojca Tercelj Otorepec (ur.), Etnologija in slovenske pokrajine. Gorenjska. Ljubljana. Slovensko etnološko društvo, 109–121 (dostopno na zgoščenki in na http://www.sed-drustvo.si).

Ložar, Rajko. 1944a. Kmečki dom in kmečka hiša. V: Ložar, Rajko (ur.), Narodopisje Slovencev I. Ljubljana: Založba Klas, 62–97.

Ložar, Rajko. 1944b. Pridobivanje hrane in gospodarstvo. V: Ložar, Rajko (ur.), Narodopisje Slovencev I. Ljubljana: Založba Klas, 98–191.

Lukan Klavžer, Tea. 1997. Oblike površja in kraško podzemlje Triglavskega narodnega parka. Kras 23: 36–37.

Lukan Klavžer, Tea. 2012. Upravljavec Triglavskega narodnega parka in nepremična kulturna dediščina. V: Porenta, Tita in Mojca Tercelj Otorepec (ur.), Etnologija in slovenske pokrajine. Gorenjska. Ljubljana. Slovensko etnološko društvo, 91–107 (dostopno na zgoščenki in na http://www.sed-drustvo.si).

Marenče, Miha. 1998. Planinski orel Aquila chrysaetos v Triglavskem narodnem parku. Acrocephalus 19 (89): 104–108.

Melik, Anton. 1931. Kozolec na Slovenskem. Ljubljana: Razprave znanstvenega društva v Ljubljani.

Melik, Anton. 1935. Slovenija. Geografski opis. 1. Splošni del. Ljubljana: Slovenska matica.

Melik, Anton. 1954. Slovenija. Geografski opis. 2. Opis slovenskih pokrajin. Zv. 1, Slovenski alpski svet. Ljubljana: Slovenska matica.

Melik, Anton. 1963. Slovenija. Geografski opis. 1, Splošni del. Ljubljana: Slovenska matica.

Miklavčič - Brezigar, Inga. 1989. Dolina Trente nekoč in danes. Goriški letnik 15–16: 25–62.

Miklavčič - Brezigar, Inga. 1992. Vizija in pomen muzeja na prostem v Trenti. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 32 (3): 34–38.

Miklavčič - Brezigar, Inga. 1995. Tipi planinskih naselij v Gornjem Posočju. V: Cevc Tone (ur.), Planšarske stavbe v Vzhodnih Alpah. Stavbna tipologija in varovanje stavbne dediščine. Ljubljana: ZRC SAZU, 94–109.

Miklavčič - Brezigar, Inga. 1996a. Materialna kultura v domoznanski literaturi na Goriškem. Traditiones 25: 239–253.

Miklavčič - Brezigar, Inga. 1996b. Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje. Občina Tolmin. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Miklavčič - Brezigar, Inga. 1998. Etnološki pogled na revitalizacijo Tolminskega. Razgledi 14: 14–15.

Miklavčič - Brezigar, Inga in Fabjan Kašca. 1995. Trenta. Ob odprtju informativnega centra Triglavskega narodnega parka in prve faze Trentarskega muzeja. Nova Gorica: Goriški muzej.

Novak, Anka. 1989. Življenje in delo planšarjev v bohinjskih gorah. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 29 (3/4): 121–152.

Novak, Anka. 1991. Planšarski muzej v Stari Fužini. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 31 (1/2): 67–73.

Novak, Anka. 1992. Planšarske zgradbe v bohinjskih gorah. Varstvo spomenikov 34: 132–149.

Novak, Anka. 1995. Življenje in delo planšarjev v Bohinju. V: Cevc, Tone (ur.), Planšarske stavbe v Vzhodnih Alpah. Stavbna tipologija in varovanje stavbne dediščine. Ljubljana: ZRC SAZU, 25–39.

Novak, Vilko. 1942. Ovčarstvo pod Stolom in v Planici. Etnolog 15: 89–95.

Novak, Vilko. 1970. Živinoreja. V: Blaznik, Pavle idr. (ur.), Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih panog. I. Zvezek, Agrarno gospodarstvo. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 343–394.

Novak, Vilko. 1986. Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Puhar, Alenka. 2003. Premet brez resne priprave. Zakon o TNP. Delo 45 (243): 10–11.

Rejec Brancelj, Irena in Aleš Smrekar. 2000. Gorska ranljiva območja – primer Triglavskega narodnega parka. Geographica Slovenica 33 (1): 47–69.

Roškar, Saša. 2007. Študija izvedljivosti tematskih poti Gorenjske. Kranj. Območna enota Kranj Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. http://www.bsc-kranj.si/resources/files/doc/tematske_poti/STUDIJA_IZVEDLJIVOSTI_TEMATSKIH_POTI_GORENJSKE.pdf (31. 1. 2013).

Sedej, Ivan. 1974. Etnološki spomeniki na območju občine Tolmin. Topografsko gradivo. Ljubljana: Zavod za spomeniško varstvo SR Slovenije.

Seznam enot dediščine na območju TNP. 2013. Seznam enot dediščine na območju Triglavskega narodnega parka. http://www.tnp.mop.gov.si/seznam_kulturne_dediscine.pdf

Sič, Albert. 1923. Narodni okraski na orodju in pohištvu. Ljubljana: Blasnikova tiskarna.

Sič, Albert. 1924. Kmečke hiše in njih oprava na Gorenjskem. Ljubljana: Zvezna tiskarna.

Soča Trenta. 2013. Planina Za skalo. http://www.soca-trenta.si/?id=225

Spletna stran TNP. 2013a. Arheologija. Območje TNP je zelo bogato z najdbami iz različnih arheoloških obdobij. http://www.tnp.si/spoznavati/C11/

Spletna stran TNP. 2013b. Gostovanja TNP. TNP v Baški grapi: Alpska filmoteka. http://www.tnp.si/prireditve/termin/1495

Spletna stran TNP. 2013c. Etnološka kulturna dediščina. http://www.tnp.si/spoznavati/C14

Spletna stran TNP. 2013d. Podatki o kulturni dediščini z oceno stanja. http://www.tnp.si/images/uploads/kulturna_dediscina.pdf

Spletna stran TNP. 2013e. Stavbarstvo. http://www.tnp.si/spoznavati/C12/

Ščukovt, Andrejka. 2000. Na novo odkrita kulturna dediščina po potresu leta 1998. Primorska srečanja 24 (231/232): 549–550.

Šolar, Martin. 1996. Naravoslovna učna pot Vrata. Gozdarski vestnik 54 (3): 159–164.

Vilhar, Urša idr. 2005. Biodiversity of types of ectomycorrhizae in a norway spruce stands on Pokljuka. Zbornik gozdarstva in lesarstva 75: 71–85.

Vladni portal za mladino. 2013. Triglav. http://www.otroci.gov.si/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=231&mId=403.

Vurnik, Stanko. 1930–31. Kmečka hiša Slovencev na južnovzhodnem pobočju Alp. Donos k študijam o slovenski ljudski kulturi. Etnolog 4 (1): 30–85.

Wikipedija. 2013. Triglavka. http://en.wikipedia.org/wiki/Triglavka

Zupančič - Vičar, Marija. 1989. Mi pa pišemo, moledujemo, vpijemo ... . Triglavski narodni park. Delo 31 (162): 24.

TERENSKI ZAPISKI (TZ):

- Hazler, Vito, 17. 7. 1997.

- Hazler, Vito, 6. 6. 2011.

- Hazler, Vito, 30. 6. 2011.

- Hazler, Vito, 29. 9. 2011.

- Hazler, Vito, 23. 7. 2012.

- Hazler, Vito, 24. 7. 2012.

- Hazler, Vito, 25. 7. 2012.

- Hazler, Vito, 30. 7. 2012.

- Hazler, Vito, 31. 7. 2012.

- Hazler, Vito, 1. 8. 2012.

- Hazler, Vito, 2. 8. 2012.

- Hazler, Vito, 5. 2. 2013.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2013420202

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave