NAČRT UPRAVLJANJA TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA IN KULTURA DEDIŠČINSKIH PRAKS
THE TRIGLAV NATIONAL PARK MANAGEMENT PLAN AND THE CULTURE OF HERITAGE PRACTICE

Tatiana Bajuk Senčar

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2013420201

Abstract

Pričujoča razprava se osredinja na raznovrstne prakse dediščinjenja, s katerimi različnimi družbeni akterji sooblikujejo kulturo dediščine v Triglavskem narodnem parku v času priprave in sprejemanje Načrta upravljanja, pri katerem sodelujejo tudi prebivalci parka. Da bi analizirali pomen nove oblike upravljanja pri delovanju parka posebej poudarjam spremembe v polju tvornosti akterjev, ki so sodelovali pri pripravi in sprejemanju načrta.

***

The following discussion focuses on the diverse heritagization practices that social actors employ in producing the culture of heritage in Triglav National Park during the drawing up of Triglav National Park’s Management plan, a process which by law must include the park’s inhabitants. In order to analyze the significance of this new form park management, I explore the changes in the field of agency of those park actors who participated in the management plan preparations.

Keywords

Triglavski narodni park; dediščenjenje; upravljavski načrt; etnografija zavarovanih območij; antropologija dediščine // Triglav National Park; heritagization; management plan; ethnography of protected areas; anthropology of heritage

Full Text:

PDF

References

Abélès, Marc. 2004. Identity and Borders: An Anthropological Approach to EU Institutions. Twenty-First Century Papers: On-Line Working Papers from the Center for 21st Century Studies University of Wisconsin – Milwaukee, 4, December 2004. https://cfprod.imt.uwm.edu/c21/pdfs/workingpapers/abeles.pdf

Bajuk Senčar, Tatiana. 2005. Kultura turizma. Antropološki pogledi na razvoj Bohinja. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.

Bajuk Senčar, Tatiana. 2012. Natural and Cultural Heritages in Triglav National Park. Traditiones 41(2): 53–64. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2012410204

Emerick, Keith. 2009. Archaeology and the Cultural Heritage Management ‘Toolkit’: The Example of a Community Heritage Project at Cawood, North Yorkshire. V: Waterton, E. and L. Smith (ur.), Taking Archaeology out of Heritage. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Press, 91–116.

Germundsson, Tomas. 2005. Regional Cultural Heritage versus National Heritage in Scania’s Disputed National Landscape. International Journal of Heritage Studies 11(1): 21–37. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13527250500036791

Graditev objektov. 2010. Graditev objektov in drugi posegi na območju Triglavskega narodnega parka. http://www.tnp.si/images/uploads/zgibanka_gradnja_pdf.pdf

Hewison, Robert. 1987. The Heritage Industry: Britain in a Climate of Decline. London: Metuen.

Krauss, Werner. 2005. The natural and cultural landscape of Northern Friesland. International Journal of Heritage Research 11(1): 39–52. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13527250500036825

McDermott Hughes, David. 2005. Third Nature: Making Space and Time in the Great Limpopo Conservation Area. Cultural Anthropology 20 (2): 157–184.

Mihelič, Jože A. in Renato Vidrih. 2006. Albin Belar. V: Šolar (ur.) 2006, 12–24.

Načrt upravljanja TNP. 2012. Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 2014–2023. Dopolnjeni osnutek z dne 29. oktobra 2012. http://www.tnp.si/images/uploads/Dopolnjeni_osnutek_NU_20121029_www.pdf

Navodilo o delovanju. 2011. Navodilo o delovanju foruma zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka. Uradni list RS 77/2011.

Peil, Tiina. 2005. Estonian Heritage Connections – People, Past and Place: the Pakri Peninsula. International Journal of Heritage Studies 11(1): 53–65. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13527250500037021

Peterlin, Stane. 1974. Prvo poglavje (1908–1924–1944). Proteus 36: 387–391.

Peterlin, Stane. 1995. Znamenita spomenica iz leta 1920 in njena dediščina. V: Aljančič, Marko (ur.), Varstvo narave na Slovenskem. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 9–17.

Petkovšek, Viktor. 1974. Profesor Fran Jesenko in Triglavski narodni park. Proteus 36: 391–393.

Pintar, Tatjana. 2012. Intervju: Martin Šolar. Dnevnik, 11. 8. 2012.

Račič, Blaž. 2012a. Triglavski narodni park črnih gradenj. Delo, 10. 09. 2012. http://www.delo.si/zgodbe/ozadja/triglavski-narodni-park-crnih-gradenj.html

Račič, Blaž. 2012b. Bohinjci zahtevajo spremembe zakona o TNP. Delo, 27. 9. 2012.

Setten, Gunhild. 2005. Farming the Heritage: On the Production and Construction of a Personal and Practised Landscape Heritage. International Journal of Heritage Studies 11(1): 67–79. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13527250500037054

Spomenica. 1920. Spomenica Odseka za varstvo prirode in prirodnih spomenikov. Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 1 (1–4): 69–75.

Šolar, Martin (ur.). 2006. Snovalci Triglavskega narodnega parka. Ljudje pred svojim časom. Bled: Triglavski narodni park.

Šubič, Miran. 2012. Bohinjci po odvezo za svoje grehe. Dnevnik, 4. 8. 2012.

Uprava Triglavskega narodnega parka. 2012. Nedovoljene gradnje v Bohinju. Izjava za javnost. 25. 07. 2012. http://www.tnp.si/news/more/nedovoljene_gradnje_v_bohinju/

Uredba. 2002. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bohinj. Uradni list RS 119/2002; Spremembe. Uradni list RS 117/2004 Skl.US: U-I-34/03-25.

Walsh, Kevin. 1992. The Representation of the Past: Museums and Heritage in the Postmodern World. London: Routledge.

Waterton, Emma and Laurajane Smith. 2010. The recognition and misrecognition of community heritage. International Journal of Heritage Studies 16 (1–2): 4–15. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13527250903441671

Zakon o ohranjanju narave. 1999. Zakon o ohranjanju narave. Uradni list RS 56/1999. http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199956&stevilka=2655

Zakon. 2010. Zakon o Triglavskem narodnem parku /ZTNP-1/ Uradni list RS 52/2010. http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201052&stevilka=2821

Zakupna pogodba. 1984. Zakupna pogodba. Planinski vestnik 8: 338–340.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2013420201

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave