Contemporary Use of Narrative Heritage in the Municipality of Rogaška Slatina and Its Surroundings

  • Katarina Šrimpf Vendramin ZRC SAZU, Institute of Slovenian Ethnology, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana
Keywords: cultural heritage, narrative tradition, folklorism, local identities

Abstract

Cultural heritage is used in nearly all segments of public life. It is used for cultural and tourism events as a source from which various artists and performers draw their ideas. Through the various forms it appears in, heritage can also represent a symbolic identity of the local community. This article examines the various forms of heritage that are primarily connected with narrative tradition, and the symbolic representation of local identity and affiliation in the Municipality of Rogaška Slatina and the surrounding area.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bajuk Senčar, Tatiana. 2013. Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka in kultura dediščinskih praks. Traditiones 42 (2): 9-25. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2013420201

Baron, Robert in Nick Spitzer. 2010. Public Folklore. Jackson: University Press of Mississippi.

Bausinger, Hermann. 1966. Zur Kritik der Folklorismuskritik. V: Hermann Bausinger, Rudolf Schenda in Herbert Schwedt (ur.), Populus revisus: Beiträge zur Erforschung der Gegenwart. Tübingen: Tübinger Vereinigung für Volkskunde (Volksleben; 14), 61–75. Dostopno na: https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/handle/10900/47799

Bendix, Regina. 2009 [1997]. In Search of Authenticity: The Formation of Folklore Studies. Madison, WI in London: University of Wisconsin Press.

Bogataj, Janez. 1992. Sto srečanj z dediščino na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba.

Bošković-Stulli, Maja. 1971. O folklorizmu. Zbornik za narodni život i običaje 45: 165–186.

Cerar Drašler, Irena. 2004. Pravljične poti Slovenije: Družinski izletniški vodnik. Ljubljana: Sidarta.

Chhabra, Deepak idr. 2003. Staged Authenticity and Heritage Tourism. Annals of Tourism Research 30 (3): 702–719.

Ciglenečki, Jan in Slavko Ciglenečki. 2018. Spiritual Adolf Hytrek in legenda o Gralovem gradu na Boču. Časopis za zgodovino in narodopisje 89=54 (1/2): 167–193.

Dégh, Linda. 1994. American Folklore and the Mass Media. Bloomington: Indiana University Press.

Dégh, Linda. 1995. Narratives in Society: A Performer-Centered Study of Narration. Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia (FFC; 255).

Demšar, Jožica Amadea. 2017. Skrivnostna gora Boč. Dostopno na: https://tinyurl.com/tqc9qwg

Dorson, Richard M. 1969. Fakelore. Zeitschrift für Volkskunde 65: 56–64. Dostopno na: https://www.digi-hub.de/viewer/image/DE-11-001938266/70/LOG_0019/

Druškovič, Martin in Jasna Druškovič. 2014. Izgubljeni zaklad: Muzikal. Kostrivnica: Kulturno-prosvetno društvo.

Druškovič, Martin. 2019. Razbojnik Guzej: Muzikal. Kostrivnica: Kulturno-prosvetno društvo.

Fakin Bajec, Jasna. 2011. Procesi ustvarjanja kulturne dediščine: Kraševci med tradicijo in izzivi sodobne družbe. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Ethnologica – Dissertationes; 2).

Fikfak, Jurij. 2003. Od tradicije do produkcije lokalnosti – nekatera izhodišča in pogledi. V: Jurij Fikfak (idr., ur.), O pustu, maskah in maskiranju: Razprave in gradiva. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 9–20 (Opera ethnologica slovenica).

Gründl, Johann Benedikt. 1687. Roitschocrene, das ist: Aussführliche Beschreibung dess in Unter-Steyer weit-berühmbten Roitschen Sauerbrunn: in welcher alle, vnd jede Mineralien, Eigenschafften, vnd Würckungen, nach Galenischer, vnd Chymischer Lehr examinirt, vnd mit Aufflösung viler nothwendigen Fragen entdecket werden, sambt einem nutzlichen Bericht, wie, wann, wie lang, ... diser Brunn ... zugebrauchen, auch wie man sich im Diaet, vnd Kranckheiten Zufällen verhalten soll. Gedruckt zu Grätz: bey denen Widmanstetterischen Erben: zu finden bey Johann Christoph Erhardt.

Habinc, Mateja. 2012. Folklorization as Diversification or Molding: Comparing Two “Traditional” Holidays. Traditiones 41 (1): 185–196. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2012410116

Hafstein, Tr. Valdimar. 2018. Intangible Heritage as a Festival: or, Folklorization Revisited. Journal of American Folklore 131 (520): 127-149. DOI: https://doi.org/10.5406/jamerfolk.131.520.0127

Hobsbawm, Eric in Terence Ranger (ur.). 2000 (1983). The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.

Hudales, Jože in Nataša Visočnik (ur.). 2005. Dediščina v očeh znanosti. Ljubljana: Znanstvena založba FF (Zupaničeva knjižnica 12).

Ivančič Kutin, Barbara in Monika Kropej Telban. 2018. Ohranjanje nesnovne kulturne dediščine z lokalnimi pripovedmi v prostoru. Traditiones 47 (3): 103-115. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2018470307

Ivančič Kutin, Barbara in Suzana Marjanić. 2015. »Poslušajte, dragi ljudje, najboljša fabrika je turizem!«: Portret in zgodbe Jožeta Brileja iz Podčetrtka. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 55 (3–4): 153–155. Dostopno na: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-USE3R14M

Ivančič Kutin, Barbara. 2013. Pot Po sledeh pripovednega izročila Bovca. V: Podeželski elektronski vodič. Grgarske Ravne: Ustanova Fundacija BiT Planota, 2–3.

Jeranko, Brane. 2009. »Boč je zelo skrivnostna gora«. Novi tednik NT&RC 64 (100): 10.

Jezernik, Božidar (ur.). 2010. Kulturna dediščina in identiteta. Ljubljana: Znanstvena založba FF (Zupaničeva knjižnica; 31).

Kamenetsky, Christa. 1977. Folktale and Ideology in the Third Reich. Journal of American Folklore 90 (356): 168–178. DOI: https://doi.org/10.2307/539697

Kirschenblatt-Gimblett, Barbara. 2004. Intangible Heritage as Metacultural Production. Museum International 56 (1-2): 52-65. Dostopno na: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000135858

Klaus, Simona. 2012. Folklora v množičnih medijih na Slovenskem v obdobju od 1980 do 2010. Doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Klaus].

Klobčar, Marija. 2012. Urbanost kot izziv slovenske etnologije in razmislek folkloristiki. V: Jaka Repič in Jože Hudales (ur.), Antropološki vidiki načinov življenja v mestih. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Zupaničeva knjižnica; 36), 39–58.

Koven, Mikel J. 2003. Folklore Studies and Popular Film and Television: A Necessary Critical Survey. Journal of American Folklore 116 (460): 176–195. Dostopno na: https://www.jstor.org/stable/4137897

Kozorog, Miha. 2014. Etnološki in antropološki pogledi na javne prireditve v Sloveniji. Etnolog 24 (1): 23–41.

Kuret, Niko. 1954. Šaljive zgodbe o Lemberžanih. Maribor: Obzorja.

Leppälahti, Merja. 2011. Meeting Between Species. Traditiones 40 (3): 169–177. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2011400312

Makarovič, Marija. 1968. Nekaj misli ob »folklornih prireditvah«: Z opombo uredništva. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 9 (2): 3–4.

Mencej, Mirjam. 2007. Po poteh zgodb. Podsreda: Kozjanski park.

Moličnik, Vesna in Špela Pogorelec. 1999. Interaktivno pripovedništvo. Traditiones 28 (1): 437–442.

Moser, Hans. 1962. Vom Folklorismus in unserer Zeit. Zeitschrift für Volkskunde 58: 177–209. Dostopno na: http://www.digi-hub.de/viewer/image/DE-11-001929032/527/

Orožen, Janko. 1936. Gradovi in graščine v narodnem izročilu: 1. Gradovi in graščine ob Savinji, Sotli in Savi. Celje: Samozaložba.

Pažon, Mojca. 2016. Projekt ohranjanja ljudskih pripovedi. Magistrsko delo. Ljubljana : [M. Pažon]. Dostopno na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/4086/1/Mojca_Pa%C5%BEon_magistrsko_delo_DOKON%C4%8CNA_OBLIKA.pdf

Poljak Istenič, Saša. 2008. Šege in navade kot folklorizem. Traditiones 37 (2): 61–110. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2008370204

Poljak Istenič, Saša. 2013.Tradicija v sodobnosti: Janče – zeleni prag Ljubljane. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Ethnologica – Dissertationes; 4).

Poljanec, Nani. 2019. Odličen dokument časa. V: Robert Reich, Šnicl ni za tebe in Slovar slatnskega knjižnega jezika. Rogaška Slatina: Nejamedia, 5–6.

Portis-Winner, Irene. 2005. Semiotika kmetstva v tranziciji: Slovenski vaščani in njihovi sorodniki v Ameriki. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Opera ethnologica slovenica).

Reich, Robert. 2019. Šnicl ni za tebe in Slovar slatnskega knjižnega jezika. Rogaška Slatina: Nejamedia.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2000. Etnologija na Slovenskem: Med čermi narodopisja in etnologije. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2010. Slovenian Folk Culture: Between Academic Knowledge and Public Display. Journal of Folklore Research 47 (1–2): 123–151. DOI: https://doi.org/10.2979/JFR.2010.47.1-2.123

Stanonik, Marija, Marko Terseglav in Ingrid Slavec Gradišnik. 2004. Folklorizem. V: Angelos Baš (ur.), Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 131–132.

Stanonik, Marija. 2006. Procesualnost slovstvene folklore: Slovenska nesnovna kulturna dediščina. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Širca, Majda. 2014. Usodne ženske Alfreda Nobela. Delo, spletna izdaja, 6. 12. http://www.delo.si/sobotna/usodne-zenske-alfreda-nobela.html (10. 10. 2019).

Šrimpf Vendramin, Katarina. 2015. Ustno izročilo in kulturni spomin v zgornjem Obsotelju. Doktorska disertacija. Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij.

Tschofen, Bernhard. 2012. Heritage – Contemporary Uses of Culture Beyond the Everyday? Challenging Ethnography and Cultural Analysis. Traditiones 41 (2): 29–40. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2012410202

Published
2020-02-27
How to Cite
1.
Šrimpf VendraminK. Contemporary Use of Narrative Heritage in the Municipality of Rogaška Slatina and Its Surroundings. Traditiones [Internet]. 2020Feb.27 [cited 2020Nov.30];48(3):93-111. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/8018
Section
RAZPRAVE / ARTICLES - Uredila / Edited by Jurij Fikfak & Thomas C. Wolfe