SMRT, VNEBOVZETJE IN VLOGA BOŽJE MATERE MARIJE V VERSKI TRADICIJI TER SLOVENSKIH LEGENDARNIH IN NABOŽNIH LJUDSKIH PESMIH
DEATH, ASSUMPTION AND THE ROLE OF MARY, GOD’S MOTHER IN RELIGIOUS TRADITION AND IN SLOVENIAN LEGENDARY AND RELIGIOUS FOLK SONGS

Maruša Brozovič

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2019480203

Abstract

Razprava predstavi motiv Marijine smrti in vnebovzetja ter njeno vlogo priprošnjice v smrtni uri posameznika v legendarnih in nabožnih ljudskih pesmih ter apokrifnih molitvah. Z interdisciplinarno primerjalno metodo pokažemo na izvor verskih motivov iz zgodnjekrščanskih apokrifnih del, ki se pojavljajo v izbranih ljudskih pesmih. Marija je za svojo vlogo Božje Matere poplačana z najvišjo častjo: duševnim in telesnim vnebovzetjem, njena nova vloga v nebesih pa je vedno usmiljena materinska pomoč vernikom.

***

This paper considers motives of Saint Mary’s death and Assumption and her saving mediation in the last hour of individual in legendary and religious folk songs, as well as apocryphal prayers. With the interdisciplinary comparative method, we point on the source of religious motives from early Christian Apocrypha, included in Slovenian folk songs. Mary is well payed for her role of God’s Mother with Assumption of body and soul. Her new position in heaven is to help the men as always-merciful mother.

Keywords

Božja Mati Marija; vnebovzetje; reševanje duš; smrtna ura; ljudska pesem // God’s Mother Mary; Assumption; relieving souls; death’s hour; folk song

Full Text:

PDF

References

Avsenik Nabergoj, Irena. 2018. Podobe resničnosti, resnice in ljubezni v Svetem pismu in literaturi. Ljubljana: SAZU.

Brozovič, Maruša. 2017. Marijina podoba v slovenskih legendarnih in nabožnih ljudskih pesmih. Traditiones 46 (3): 87–102. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2017460304

Elliott, J. Keith. 1993. The Apocryphal New Testament: A Collection of Apocryphal Christian Literature in an English Translation based on M. R. James. Oxford: Oxford University Press.

Forte, Bruno. 1989. Maria, la donna icona del Mistero: Saggio di miriologija simbolico-marrativa. Milano, Torino: San Paolo.

Gambero, Luigi. 1999. Mary and the Fathers of the Church: The Blessed Virgin Mary in Patristic Thought. San Francisco: Ignatius Press.

Gambero, Luigi. 2000. Mary in the Middle Ages: The Blessed Virgin Mary in the Thought of Medieval Latin Theologians. San Francisco: Ignatius Press.

Golež Kaučič, Marjetka. 2013. Fantje se zbirajo: Vojna in vojaki v slovenski ljudski pesmi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Golež Kaučič, Marjetka. 2018. Slovenska ljudska balada. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Haffner, Paul. 2004. The Mystery of Mary. Herefordshire: Gracewing; Chicago: Liturgy Training Publications.

Hesemann, Michael. 2016. Mary of Nazareth. History, Archeology, Legends. San Francisco: Ignatius Press.

Magnifikat. 2018. Magnifikat: Bogoslužni in molitveni mesečnik 5 (8): 193–197.

Menaše, Lev. 1994. Marija v slovenski umetnosti: Ikonologija slovenske marijanske umetnosti od začetkov do prve svetovne vojne. Celje: Mohorjeva družba.

Philipp, brat. Zemljič, Matija (prev.). 1904. Kartuzijanskega brata Filipa Marijino življenje. Matija Zemljič (prev.). Maribor: prevajatelj.

Novak, Vilko (ur.). 1983. Slovenske ljudske molitve. Ljubljana: Družina.

Rubin, Miri. 2009. Mother of God: A History of the Virgin Mary. New Haven in London: Yale University Press.

Shoemaker, Stephen J. 2006. Ancient Traditions of the Virgin Mary's Dormition and Assumption. Oxford: Oxford University Press.

Shoemaker, Stephen J. (ur.). 2012. The Life of the Virgin: Maximus the Confessor. New Haven in London: Yale University Press.

Shoemaker, Stephen J. 2016. Mary in Early Christian Faith and Devotion. New Haven in London: Yale University Press.

SLP 2. 1981. Slovenske ljudske pesmi: Druga Knjiga: Pripovedne pesmi. Zmaga Kumer (idr., ur.). Ljubljana: Slovenska matica.

SLP 3. 1992. Slovenske ljudske pesmi: Tretja knjiga: Pripovedne pesmi. Marko Terseglav (idr., ur.). Ljubljana: Slovenska matica.

SLP 5. 2007. Slovenske ljudske pesmi: Peta knjiga: Pripovedne pesmi. Marjetka Golež-Kaučič (idr., ur.). Ljubljana: Slovenska matica.

SNP 1. 1895–1898. Slovenske narodne pesmi: 1. zvezek. Karel Štrekelj (ur.). Ljubljana: Slovenska matica.

SNP 3. 1904–1907. Slovenske narodne pesmi: 3. zvezek. Karel Štrekelj (ur.). Ljubljana: Slovenska matica.

Stanonik, Marija (ur.). 2013. Stare slovenske molitve. Ljubljana: Družina.

Špelič, Miran. 2013. Sv. Janez Damaščan: Homilije o Marijinem vnebovzetju II. Naši očetje v veri: 8. oddaja. http://oddaje.ognjisce.si/ocetjevveri/2013/08/12/8-oddaja-janez-damascan-smrt-se-je-ustrasila-marije (20. 9. 2018).

Špidlík, Tomáš in Marko I. Rupnik. 2002. Pričevanje svetih ikon. Koper: Ognjišče.

Turnšek, Marjan. 2003. Marija v skrivnosti Kristusa in Cerkve. V: Ciril Sorč (ur.), Priročnik dogmatične teologije. Ljubljana: Družina.

Voragine, Jacobus de. 1995. The Golden Legend: Readings on the Saints. II. Princeton: Princeton University Press.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2019480203

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave