RAZDALJE FOLKLORISTIČNIH ISKANJ ALI ČAS, KI GA JE ZAZNAMOVAL DR. MARKO TERSEGLAV<br>THE DISTANCES OF FOLKLORE EXPLORATIONS OR THE TIMES INFLUENCED BY MARKO TERSEGLAV</br>

  • Marija Klobčar ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
  • Marjeta Pisk ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bela Krajina in Kostel. 2008. Bela Krajina in Kostel: Zvočni primeri izvirne ljudske glasbe = White Carniola and Kostel: A selection of original recording of traditional music. Ljubljana: ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut = SRC SASA, Institut of Ethnomusicology in/and Založba ZRC = ZRC Publishing.

Brozovič, Maruša. 2017. Marijina podoba v slovenskih legendarnih in nabožnih ljudskih pesmih. Traditiones 46 (3): 87–101. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2017460304

Golež Kaučič. Marjetka. 2017. Pomembnost besedila: Detomorilka – iz življenja v pesem in leposlovje. Traditiones 46 (3): 33–85. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2017460303

Klobčar, Marija. 2017. Vloga Emila Korytka pri spoznavanju slovenskih pesemskih praks. Traditiones 46 (3): 19–32. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2017460302

Kumer, Zmaga. 1990. Odsev resničnosti v baladi o obsojeni detomorilki. V:/In: Ferdo Šerbelj (ur./ed.), Zbornik občine Slovenska Bistrica: Zv. 2. Slovenska Bistrica: Skupščina občine: Kulturna skupnost, 403–409.

Kumer, Zmaga. 2000. Ustanovitev in razvoj do jeseni leta 1999. V:/In: Marko Terseglav (ur./ed.), 65 let Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU: 1934–1999. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 11–26.

Kunej, Drago in/and Marko Terseglav. 2011. Bog daj dobro leto: Ljudska pesemska dediščina Adlešičev = May God grant you a good year: Folksong heritage from Adlešiči. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Kunej, Drago. 2017. Pesemsko izročilo Bele krajine na zgodnjih terenskih posnetkih. Traditiones 46 (3): 143–171. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2017460307

Kunej, Rebeka. 2017. Spreminjajoči se teksti in konteksti velikonočnega plesa v Metliki. Traditiones 46 (3): 123–142. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2017460306

Pisk, Marjeta. 2017. Družbene mreže v folklorističnem raziskovanju. Traditiones 46 (3): 103–121. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2017460305

Terseglav, Marko. 1979. Odsev socialnega porekla zapisovalcev v njihovem delu. V:/In: Mirko Ramovš in/and Janez Bogataj (ur./ed.), Zbornik 24. kongresa ZDFJ 1977 v Piranu. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 220–225.

Terseglav, Marko. 1981. Klinček lesnikov. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Terseglav, Marko. 1982. Pevski programi in njihovi nosilci. V:/In: Cvjetko Rihtman (ur./ed.), Rad 27. Kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Banja Vrućica - Teslić 1980. Sarajevo: Udruženje folklorista Bosne i Hercegovine, 457–468.

Terseglav, Marko. 1982a. Stanko Vraz in slovensko romantično gibanje za ljudsko pesem. V:/In: Janez Bogataj idr./et al (ur./eds.), Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije 1: Zbornik posvetovanja slovenskih in hrvaških etnologov ob 130-letnici smrti Stanka Vraza, Ormož 18.-19. 11. 1981. Ljubljana: Oddelek za etnologijo na Filozofski fakulteti (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva; 8), 25–36.

Terseglav, Marko. 1982b. Levstik in ustno slovstvo. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 22 (1): 11–12, 21–22.

Terseglav, Marko. 1983. Težnje v povojni slovenski folkloristiki. V:/In: Janez Bogataj in/and Marko Terseglav (ur./eds.), Zbornik 1. kongresa jugoslovanskih etnologov in folkloristov, Rogaška Slatina, 5.–9. 10. 1983. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika SED; 10/1), 176–202.

Terseglav, Marko. 1984a. Štrekljeva zbirka ljudskih pesmi ob prelomu stoletja. Etnološka tribina 13/14 (6/7): 117–125.

Terseglav, Marko. 1984b. Nekateri problemi interdisciplinarnega raziskovanja ustnega slovstva. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 24 (3): 53–55, 63.

Terseglav, Marko.1987. Ljudsko pesništvo. Ljubljana: Državna založba Slovenije (Literarni leksikon; 32).

Terseglav, Marko. 1995a. Prešernovo delo za slovenske ljudske pesmi. V:/In: Marija Stanonik (ur./ed.), Slovstvena folklora. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 109–124.

Terseglav, Marko. 1995b. Štrekljev in Murkov pogled na ljudsko pesništvo. V:/In: Rajko Muršič, Mojca Ramšak in/and Monika Kropej (ur./eds.), Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj: Zbornik prispevkov s kongresa, Ljubljana, Cankarjev dom, 24.-27. Oktober 1995. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (Knjižnica Glasnika SED; 23), 38–44.

Terseglav, Marko. 1996. Uskoška pesemska dediščina Bele krajine. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU (Zbirka ZRC; 11).

Terseglav, Marko. 2001. Štrekljev sindrom. Traditiones 30 (1): 201–220. Dostopno na:/Available at: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-QGCLYWND/64001b0b.../PDF

Terseglav, Marko. 2002. Šalo na stran in šala kot kratka oblika ustnega slovstva. Traditiones 31 (2): 55–83.

Terseglav, Marko. 2004. Folkloristika in literarna veda ali esej o ločitvi. Traditiones 33 (2): 17–45. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2004330201

Terseglav, Marko. 2006. Erotične nagajive in kvantarske pesmi. V:/In: Marko Terseglav, Tri prste pod popkom: Slovenske ljudske erotične, nagajive in kvantarske pesmi. Ljubljana: DZS, 3–7.

Terseglav, Marko in/and Drago Kunej. 2010. Pjevaj mi, pjevaj, sokole: Uskoška pesemska dediščina Bele krajine = Sing to me, sing, falcon: Song heritage of the Uskoks in White Carniola. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Published
2017-12-11
How to Cite
1.
Klobčar M, Pisk M. RAZDALJE FOLKLORISTIČNIH ISKANJ ALI ČAS, KI GA JE ZAZNAMOVAL DR. MARKO TERSEGLAV<br>THE DISTANCES OF FOLKLORE EXPLORATIONS OR THE TIMES INFLUENCED BY MARKO TERSEGLAV</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2017Dec.11 [cited 2020Sep.18];46(3):7-18. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/6568
Section
Izbrane razprave iz folkloristike / Selected Essays in Folklore Studies - Edited by Marija Klobčar and Marjeta Pisk