VRAŽEVERJE IN ČAROVNIŠTVO V ŠENTRUPERSKIH POVEDKAH
SUPERSTITION AND WITCHCRAFT IN ŠENTRUPERT FOLK TALES

Vera Smole

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2017460104

Abstract

V prispevku je obravnavan odsev verovanj in vraževerja ter čarovništva in magije v povedkah, zbranih v vzhodnodolenjski občini Šentrupert. Vsaj za posameznike je bilo do nedavna čarovništvo nekaj samo po sebi umevnega, seveda slabega, in je imelo svoj protipol v posameznikih, ki so negativne posledice znali odpraviti. Dalo se je ukaniti tudi zelo personificiranega hudiča, medtem ko se je zaščita proti mori že izgubila iz ljudskega spomina. Sproti je opozarjeno na podobnosti in razlike z ugotovitvami sicer širše raziskave vaškega čarovništva v vzhodni Sloveniji (Mencej 2006).

***

This paper is a discussion of the reflections of beliefs, superstitions, witchcraft and magic in folk tales gathered in the eastern Dolenjska municipality of Šentrupert. Until recently, at least some individuals there believed in witchcraft as something self-evident and malevolent as well as in the existence of persons who knew how to eliminate its negative consequences. This included tricking the highly personified ‘devil’(hudič), while protection against ‘(night)mare’ (mora) has already disappeared from folk memory. The author also points out the similarities and differences to findings of broader research on village witchcraft in eastern Slovenia (Mencej 2006).

Keywords

slovstvena folklora; občina Šentrupert; vzhodna Dolenjska; vraževerje; čarovništvo // verbal folklore; Šentrupert municipality; Eastern Dolenjska; superstition; witchcraft

Full Text:

PDF

References

Kropej, Monika. 2000. Magija in magično zdravljenje v pripovednem izročilu in ljudsko zdravilstvo danes. Etnolog 10: 75–84. Dostopno na: https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_10_kropej_magija.pdf

Marc Bratina, Karin. 2014. Jezikovna podoba slovenske Istre: Kulturna semantika slikovitega v slovenskoistrskem narečju. Koper: Univerzitetna založba Annales.

Mencej, Mirjam. 2006. Coprnice so me nosile: Raziskava vaškega čarovništva v vzhodni Sloveniji na prelomu tisočletja. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo. FF UL (Zupaničeva knjižnica; 18).

Mencej, Mirjam. 2017. Styrian Witches in European Perspective: Ethnographic Fieldwork. London: Palgrave Macmillan in Springer (Palgrave Historical Studies in Witchcraft and Magic).

Ovsec, Damjan. 2001. Vraževerje sveta: O nastanku vraž, njihovem razvoju in pomenu. Ljubljana: Kmečki glas.

Smole, Vera. V tisku. Vraževerje in čarovništvo v frazemih vzhodnodolenjskega šentruperskega govora. V: Agnieszka Będkowska-Kopczyk in Heinrich Pfandl (ur.), Slavofraz 2016: Phraseologie und (naive) Psychologie/Phraseology and (naïve) psychology/Фразеология и (наивная) психология. Hamburg: Verlag Dr. Kovač (Grazer Studien zur Slawistik; 9), 431–442.

SSKJ. Slovar slovenskega knjižnega jezika. Fran: Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. http://www.fran.siDOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2017460104

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave